intTypePromotion=1

Bài giảng MasterCam X part 7

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
439
lượt xem
257
download

Bài giảng MasterCam X part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tham số chính của Backplot được mô tả ngắn gọn trong bảng dưới đây Bao phủ mô hình bằng hình trụ cho đường chạy dao Thể hiện đường chạy dao một cách nguyên vẹn Chọn phương pháp thực hiện cho quá trình làm sạch màn hình trong suet mỗi lần dao không thực hiện thay đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng MasterCam X part 7

 1. Bµi gi¶ng MasterCAM C¸c tham sè chÝnh cña Backplot ®­îc m« t¶ ng¾n gän trong b¶ng d­íi ®©y Bao phñ m« h×nh b»ng h×nh trô cho ®­êng ch¹y dao ThÓ hiÖn ®­êng ch¹y dao mét c¸ch nguyªn vÑn Chän ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn cho qu¸ tr×nh lµm s¹ch mµn h×nh trong suet mçi lÇn dao kh«ng thùc hiÖn thay ®æi Tool Appearance Trong hép tho¹i Appearace sÏ cho ta nh÷ng tham sè cÇn thiÕt nh­ h×nh phÝa d­íi: Tool Appearance Tham sè nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc xuÊt hiÖn dông c¾t trong suèt qu¸ tr×nh backplot. Cã ba ph­¬ng ph¸p sau: Dông cô c¾t ®­îc thÓ hiÖn b»ng mét khèi c¸c ®­êng th¼ng ®¬n gi¶n (H×nh a) Dông cô c¾t ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c r·nh (H×nh b) Dông cô c¾t ®­îc thÓ hiÖn b»ng chÕ ®é t« bãng (H×nh c) - 91 -
 2. Bµi gi¶ng MasterCAM (H×nh a) (H×nh b) - 92 -
 3. Bµi gi¶ng MasterCAM (H×nh c) Mµu s¾c cho dông cô vµ vßng kÑp ViÖc chän lùa mÇu s¾c cho dông cô vµ vßng kÑp cã thÓ chän lùa ®­îc lo¹i mµu vµ vËt liÖu kh¸c nhau. Cã 2 tuú chän ®­îc m« t¶ ng¾n gän d­íi ®©y: Mµu s¾c dông cô Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho dông cô Mµu s¾c vßng kÑp Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vßng kÑp VËt liÖu dông cô Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vËt liÖu dông cô VËt liÖu vßng kÑp Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vËt liÖu vßng kÑp C¸c tham sè liªn quan kh¸c ®Õn sù thÓ hiÖn dông cô mÉu cña ®­êng ch¹y dao Job Setup (Ph«i) Job Setup ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin vÒ ph«i. Hép tho¹i ®­îc ®­a ra nh­ h×nh vÏ - 93 -
 4. Bµi gi¶ng MasterCAM Stock Origin and size (®iÓm t©m vµ cì) B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh t©m ph«I theo 2 c¸ch sau ®©y: kÝch mét gãc hoÆc t© m vµ ®iÓm bÊt kú. Cã 10 chç mµ b¹n cã thÓ chän lùa ®Ó chän ®iÓm gèc cña ph«I, nã bao gåm t¸m ®iÓm trªn t¸m gãc vµ hai ®iÓm t©m cña hai mÆt ph¼ng trªn vµ d­íi. Mét dÊu nhá víi mét mòi tªn ®­îc dïng ®Ó chØ ®iÓm mµ b¹n chän. Cã 2 nót bÊm mµ b¹n cã thÓ ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm gi÷a vµ c¸c gãc: : dïng ®Ó chän gãc ph«I b»ng c¸ch nhËp trùc tiÕp ®iÓm Th«ng tin vÒ h×nh häc ph¶I ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ nh­ trªn h×nh - 94 -
 5. Bµi gi¶ng MasterCAM Material selection (chän lùa vËt liÖu) §Ó chän ®­îc vËt liÖu cÇn thiÕt ta kÝch vµo Tool settings hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn, trong hép tho¹i nµy phÇn Material nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y kÝch vµo « Select ®Ó ®­îc hép tho¹i sau: Len. Offset vµ Dia. Offset Danh s¸ch sè thø tù vµ chiÒu dµi dông cô vµ ®­êng kÝnh bï dao cã thÓ ®­îc ch Ø ra trong hép tho¹i cña tõng lo¹i dao khi gia c«ng tõng phÇn cña chi tiÕt nh­ h×nh vÏ sau: - 95 -
 6. Bµi gi¶ng MasterCAM X¸c ®Þnh c¸c tham sè ®­êng ch¹y dao Cã c¸c tham sè cÇn ®­îc chän lùa vµ ph¶I ®­a ®Çy ®ñ cho ®­êng ch¹y dao Feed Calculation (TÝnh to¸n l­îng ch¹y dao) MasterCAM cung cÊp c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n l­îng ch¹y dao: vËt liÖu, tõ dông cô nh­ h×nh d­íi ®©y Tuú chän MasterCAM cung cÊp 1 sè c¸ch che c¸c ®iÓm vµ c¸c tham sè th­êng xuyªn kh¸c. Nã ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt nh­ ë d­íi ®©y - 96 -
 7. Bµi gi¶ng MasterCAM Contour definition (§Þnh nghÜa ®­êng cong) Mét ®­êng cong phï hîp cña c¸c ®èi t­îng h×nh häc liªn kÕt ®Ó t¹o thµnh mét phÇn profin cho qu¸ tr×nh gia c«ng. Lîi Ých cña viÖc x¸c ®Þnh ®­êng cong lµ cho phÐp c¸c liªn kÕt ®­îc t« bãng ®Ó ®­îc t¹o thµnh c¸c ®èi t­îng ®¬n. C¸c profin vµ c¸c hép c¾t ®­îc sö dông trong viÖc di chuyÓn dông cô trong qu¸ tr×nh c¾t. H­íng cña c¸c ®èi t­îng Chän 1 ®iÓm lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng cong x¸c ®Þnh lµm vÞ trÝ b¾t ®Çu cña ®­êng cong vµ h­íng cña ®­êng cong ®ã. H­íng cña ®èi t­îng liªn kÕt còng lµ h­íng cña d­êng cong.H­íng cña ®èi t­îng liªn kÕt lµ ®iÓm b¾t ®Ç vµ ®iÓm kÕt thóc lµ ®iÓm cuèi cña vÞ trÝ chän, c¸c ®iÓm ®­îc chØ r a nh­ h×nh vÏ. Cã 2 lo¹i ®­êng cong: ®­êng cong ®ãng vµ ®­êng cong më. Trong ®­êng cong ®ãng, ®èi t­îng ®Çu tiªn vµ cuèi cïng sÏ ®­îc nèi víi nhau. Vµ ng­îc l¹i ®­êng cong më lµ ®­êng cong 2 ®èi t­îng trªn kh«ng liªn kÕt víi nhau. Pick position Midpoint of entity Pick position Midpoint of entity Chaining direction Chaining direction Ph­¬ng ph¸p liªn kÕt MasterCAM cung cÊp mét sè ph­¬ng ph¸p liªn kÕt c¸c ®èi t­îng ®­îc m« t¶ trong b¶ng sau: Minh häa ph­¬ng ph¸p X¸c ®Þnh ®­êng cong phï hîp b»ng mét chiÒu hay nhiÒu ®èi Chain t­îng liªn kÕt X¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®­êng cong tõ c¸c ®èi t­îng hoµn Window chØnh phÝa trong cöa sæ X¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®­êng cong tõ c¸c ®èi t­îng hoµn Polygon chØnh phÝa trong ®a gi¸c - 97 -
 8. Bµi gi¶ng MasterCAM X¸c ®Þnh ®­êng cong tõ mét nhãm c¸c ®­êng cong Area X¸c ®Þnh mét ®­êng cong phï hîp chØ lµ c¸c ®èi t­îng ®¬n Single X¸c ®Þnh lµ ®­êng cong b¾t ®Çu tõ mét ®iÓm x¸c ®Þnh Point X¸c ®Þnh ®­êng cong lµ 1 vector Vector X¸c ®Þnh ®­êng cong lµ Partial Gäi l¹i nhãm ®èi t­îng cuèi cïng Last Huû bá sù lùa chän Unselect KÕt thóc viÖc x¸c ®Þnh ®­êng cong phï hîp mét chiÒu hay End nhiÒu ®èi t­îng liªn kÕt Chain §¶o ng­îc vÞ trÝ h­íng ®· x¸c ®Þnh Reverse Thay ®æi lùa chän Options Tuú chän Chain Tuú chän nµy ®­îc dïng tù ®éng liªn kÕt c¸c ®èi t­îng ®¬n thµnh mét ®­êng cong. Chän mét ®èi t­îng ®Ó trë thµnh ®èi t­îng ®Çu tiªn cña ®­êng cong liªn kÕt P ick position Midpoint of entity Midpoint of entity P ick position Chaining direction Chaining direction Sau ®ã h·y chän ®èi t­îng ®Çu tiªn cña ®­êng cong liªn kÕt, MasterCAM cung cÊp hiÖu chØnh h­íng vµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng cong - 98 -
 9. Bµi gi¶ng MasterCAM Chaining direction Chaining direction Chaining direction Chaining direction - 99 -
 10. Bµi gi¶ng MasterCAM Tuú chän MasterCAM cung cÊp 1 sè c¸ch che c¸c ®iÓm vµ c¸c tham sè th­êng xuyªn kh¸c. Nã ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt nh­ ë d­íi ®©y th«ng qua b¶ng Options b»ng c¸ch chän Tuú chän Polygon Tuú chän nµy cho phÐp chän mét lo¹t c¸c ®iÓm ®Ó ta x¸c ®Þnh mét ®a gi¸c mµ ®­êng biªn cña nã x¸c ®Þnh c¸c ®­êng cong. Nã bao gåm c¸c tuú chän sau Inside Bao gåm c¸c ®èi t­îng n»m trong ®a gi¸c chän lùa In + Intrs Bao gåm c¸c ®èi t­îng n»m trong vµ trªn ®a gi¸c chän lùa Intersect ChØ c¸c ®iÓm n»m trªn ®a gi¸c chän lùa Out + Intrs Bao gåm c¸c ®èi t­îng n»m ngoµi vµ trªn ®a gi¸c chän lùa Outside Bao gåm c¸c ®èi t­îng n»m ngoµi ®a gi¸c chän lùa PhÝa trong Polygon - 100 -
 11. Bµi gi¶ng MasterCAM N»m trªn vµ trong Polygon N»m trªn ®­êng Polygon N»m ngoµi vµ trªn Polygon N»m ngoµi Polygon - 101 -
 12. Bµi gi¶ng MasterCAM Tuú chän Area Tuú chän nµy cho phÐp b¹n chän 1 ®­êng cong trong mét nhãm c¸c ®­êng cong. C¸c ®èi t­îng chän nh­ h×nh sau: Chän ®iÓm vµo ®©y X¸c ®Þnh trôc täa ®é MasterCAM dïng 4 hµm ®Ó x¸c ®Þnh täa ®é lµm viÖc cña ch­¬ng tr×nh.Nã lµ home position, refere. Chóng ®­îc m« t¶ ë d­íi ®©y. Home position Hµm nµy chØ ra ngay lËp tøc vÞ trÝ ®iÓm trë vÒ, trong tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu hµnh CNC ®Òu lÖnh trë vÒ nµy ®Ó t¹o ®­êng håi da cho trôc chÝnh vµ bµn dao trë vÒ ®iÓm chuÈn cña m¸y. Hép tho¹i nµy xuÊt hiÖn nh­ h×nh d­íi ®©y LÖnh chuyÓn vÒ ®iÓm tham kh¶o ®­îc viÕt theo c«ng thøc G90 G28 Xx Yy Zz G91 G28 Xx Yy Zz G90: di chuyÓn theo kÝch th­íc tuyÖt ®èi G91: di chuyÓn theo kÝch th­íc t­¬ng ®èi G28: lÖnh nhËp vÞ trÝ ®iÓm X, Y, Z: vÞ trÝ ®iÓm H×nh mÉu cho sù xö dông lÖnh, thËt sù chóng ta ®· x¾p xÕp chóng nh­ sau: G91 G28 Z0,0 - 102 -
 13. Bµi gi¶ng MasterCAM G91 G28 X0,0 Y0,0 Trong sù s¾p xÕp nµy cho phÐp chóng ta di chuyÓn theo h­íng Z tr­íc khi di chuyÓn theo h­íng X vµ Y Gi¸ trÞ täa ®é cña ®iÓm tham kh¶o ®­îc dïng c¸c gi¸ trÞ x, y vµ z. Víi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh X0, Y0, Z0. LÖnh ®­îc viÕt nh­ sau: G91 G28 Z0,0 G91 G28 X0,0 Y0,0 LÖnh nµy ®­îc sö dông trong 2 ®iÒu kiÖn nh­ sau: 1) Thùc hiÖn viÖc thay ®æi dông cô.Sù thay ®æi dông cô ph¶I ®­îc thi hµnh t¹i ®iÓm gèc cña m¸y trong tÊt c¶ c¸c m¸y CNC 2) T¹i lóc kÕt thóc cña ch­¬ng tr×nh, trôc chÝnh vµ bµn dao ph¶I ®­îc di chuyÓn ®Õn ®iÓm gèc ®Ó s½n sµng cho qu¸ tr×nh tiÕp theo Chó ý: Lu«n dïng (X0 Y0 Z0) cho vÞ trÝ home position vµ vÞ trÝ lÖnh cña hÖ thèng ®Ó cã sù chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh post processeor. H·y cÈn thËn tr­íc khi b¹n nhËp ®iÓm nµy cho hÖ thèng. Reference Point Hµm nµy ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh thªm ®iÓm trë vÒ bªn c¹nh ®iÓm home position cho dông cô trë vª. Hép tho¹i xuÊt hiÖn nh­ h×nh vÏ Tool Origin vµ Tool Plane MasterCAM cho phÐp x¸c ®Þnh 3 gèc: system origin, construction plane orgin vµ tool plane origin. HÖ thèng cã gèc ®­îc cµi ®Æt tù ®éng bëi hÖ thèng. Gèc construction plane origin ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i ®­êng ch¹y cña dông cô. Cã 3 gèc ®­îc mÆc ®Þnh trong hÖ th«ng trõ khi chóng ®­îc x¸c ®Þnh l¹i. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh l¹i mÆt ph¼ng dông cô còng gièng nh­ x¸c ®Þnh täa ®é b»ng G92. Gi¸ trÞ täa ®é ®­îc ®­a trong tham sè nµy biÓu thÞ gi¸ trÞ täa ®é cña gèc hÖ thèng trong hÖ thèng mÆt ph¼ng dông. - 103 -
 14. Bµi gi¶ng MasterCAM Tham sè mÆt ph¼ng dông cô ®­îc dïng ®Ó chän lùa mÆt ph¼ng dông cô cho qu¸ tr×nh hiÖn hµnh. Cã 3 mÆt ph¼ng chÝnh: XY, ZX, YZ. HÖ thèng sÏ ®­a ra m· cña mÆt ph¼ng chän lùa tíi phÇn ch­¬ng tr×nh nh­ ë h×nh d­íi ®©y Plane selection Command code MÆt XY G 17 MÆt ZX G18 MÆt ZY G19 C¸c tham sè cã thÓ g¾n víi c¸c tham sè sau: Nh×n ë phÝa trªn Top Nh×n ë phÝa sau Front Back Bottom Nh×n ë phÝa c¹nh ph¶i Right side Nh×n ë phÝa c¹nh tr¸i Lefe side Nh×n theo tiªu chuÈn ISO ISO KÝch vµo nót “ ” trªn hép tho¹i ®­êng ch¹y dao ®Ó më hép tho¹i sau: - 104 -
 15. Bµi gi¶ng MasterCAM Rotary Axis Hµm nµy ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh trôc X hoÆc Y mµ b¹n muèn xoay quanh nã. Hép tho¹i sÏ ®­îc kÝch ho¹t khi b¹n chän “ ” Contour module: M«®un nµy ®­îc sö dông ®Ó t¹o ra ®­êng ch¹y dao däc theo mét sè c¸c ®­êng t h¼ng vµ cung trßn tõ profin cña mét phÇn h×nh häc. C¸c ®èi t­îng nµy ë d¹ng 2D víi chiÒu s©u c¾t kh«ng ®æi. Contour Parameters §Ó khai b¸o cho c¸c tham sè dông cô c¾t, ta ph¶I n¾m ®­îc t¸c dông cña tõng tham sè riªng biÖt vµ c¸ch thøc t¹o ra ®­êng ch¹y dao cña mçi ®­êng cong nhÊt ®Þnh C¸c tham sè nµy ®­îc nhãm trong c¸c môc nh­ sau: Z - depth parameter, Depth cuts, Stock to leave, Multipasses, CompÐnations, vµ Lead in/out Z - depth parameter (tham sè chiÒu s©u c¾t) MasterCAM dïng c¸c tham sè sau ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t: X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn cho mçi lÇn b¾t ®Çu ch¹y dao X¸c ®Þnh sù hñy bá ho¹t ®éng cña dao sau khi kÕt thóc gia c«ng - 105 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2