Bài giảng máy điện

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

1
1.507
lượt xem
625
download

Bài giảng máy điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng máy điện

 1. T©B Chöông 2: MÁY ĐIỆN Lực điện từ và sức điện động z iz iy y 0 rrr ix iz = ix × iy x Tích có hướng r r r v r F e I r r B B Định luật Bio-Savart: Định luật Faraday: ( ) r rr ( ) rr r e = v × B .l Fe = I l × B r r r v F I r e r r B B Định luật Bio-Savart: 1
 2. T©B ( ) rr r Fe = I l × B Định luật Faraday: ( ) r rr e = v × B .l r r r v r F e I r r B B ( ) rr ( ) r r rr Fe = I l × B e = v × B .l r r Fe v n r r e I r r r r e Fe I v r r B B Động cơ Máy phát . Động cơ 2
 3. T©B Động cơ Máy phát . Máy phát 3
 4. T©B I.1. Khaùi nieäm chung về mạch từ I.1.1. Caùc coâng thöùc cô baûn 4
 5. T©B S I φc φa R2 φb I R1 R I.1.2. Sô ñoà thay theá cuûa maïch töø Ñònh luaät doøng ñieän toaønrphaàn (hay ñònh luaät löu soá Ampeøre - Maxwell) rr r (1.1) ∫ H.d l = ∫ JdA l A H: cöôøng ñoä töø tröôøng (A voøng /m) J: maät ñoä doøng ñieän (A/m2) r (Tích phaân ñöôøng cong cuûa cöôøng ñoä töø tröôøng H doïc theo moät maïch voøng kheùp kín l baèng toång ñaïi soá cöôøng ñoä caùc doøng ñieän ñi xuyeân qua beà maët A baát kyø ñöôïc bao bôûi voøng kín l.) Ñoái vôùi maïch töø kín chieàu daøi l coù N doøng ñieän I chaïy qua sinh ra cöôøng ñoä töø tröôøng ñeàu H (hình vẽ)r : rr r Khi ñoù, phöông trình ∫ H.d l = ∫ JdA coù theå vieát l A thaønh: N.I = H.l I Goïi F = N.I söùc töø ñoäng Φ = B.S töø thoâng qua tieát dieän S r r r B = μH = μ o μ r H R2 B (T - Tesla) Cảm ứng từ R1 R [H/m] ñoä töø thaåm (μ = μr.μo) μ -7 μo = 4π.10 (H/m) haèng soá töø hay ñoä töø thaåm chaân khoâng () ñoä töø thaåm tương đối μr Vaät lieäu saéc töø: μ r = μ r (H) (phi tuyeán vaø coù giaù trò töø vaøi chuïc ñeán vaøi chuïc ngaøn). B l Coù: F = NI = Hl = l = BS = ΦR m μ μS l Rm = Vôùi [1/H]töø trôû cuûa maïch töø. μS 5
 6. T©B Định luật OHM đối với mạch từ: F = NI = R m Φ Vaät lieäu phi töø tính: μ r ≈ 1 U m = ΦR m [A.vo`ng] ñöôïc goïi laø töø aùp. Φ I Φ N Rm IN Φ0 Φ Φ F = NI = Φ R m I.1.3. Ñaëc tính cuûa vaät lieäu saéc töø B B Br 2 3 1 H H 5 -Hc 0 4 Ñöôøng cong B(H) cuûa vaät lieäu saéc töø khi töø tröôøng ngoaøi taùc ñoäng laø töø tröôøng xoay chieàu (hình 1.8): Vaät lieäu saéc töø chia laøm nhieàu vuøng con (10-2 ÷ 10-6 cm3) ñöôïc töø hoùa coù caùc momen cuûa caùc nguyeân töû ñöôïc ñònh höôùng song song nhau. Traïng thaùi baûo hoøa: caùc momen töø cuûa caùc vuøng con ñeàu höôùng theo chieàu taùc ñoäng cuûa töø tröôøng ngoaøi (traïng thaùi töø hoùa giôùi haïn). Hieän töôïng töø treã: laø hieän töông khi giaûm cöôøng ñoä töø tröôøng ngoaøi, B giaûm chaäm hôn khi taêng. Khi cöôøng ñoä töø tröôøng ngoaøi baèng 0 thì B = B r ≠ 0 goïi laø töø dö. Hc laø löïc khaùng töø: cöôøng ñoä töø tröôøng B ngöôïc ñeå B=0. Br 2 Hình veõ chu trình töø treã. Khi töø tröôøng ngoaøi xoay chieàu taùc 3 1 ñoäng, vaät lieäu saéc töø bò töø hoùa tuaàn hoaøn theo voøng töø treã, gaây neân söï phaùt noùng 5 -Hc H 4 6
 7. T©B do ma saùt noäi boä khi caùc momen töø ñoåi chieàu. Dieän tích voøng töø treã caøng lôùn hay taàn soá cuûa töø tröôøng ngoaøi caøng cao thì toån hao caøng lôùn. I.1.4. Caùc baøi toaùn cuûa maïch töø φ3 δ I N φ2 φ4 φ1 I.4. Nam chaâm vónh cöûu (NCVC) B, Φ Br δ –H c H, I 7
 8. T©B 8
 9. T©B II. MAÙY BIEÁN AÙP II.1. Giới thiệu chung về máy biến áp 9
 10. T©B φ i1 i2 u1 w2 w1 u2 Zt II.1.1. Ñònh nghóa Maùy bieán aùp laø thieát bò ñieän töø tónh laøm nhieäm vuï truyeàn taûi hoaëc phaân phoái naêng löôïng. Goàm cuoän daây sô caáp noái nguoàn ñieän vaø cuoän daây caûm öùng noái taûi laø cuoän thöù caáp. Kyù hieäu: II.1.2. Caùc ñaïi löôïng ñònh möùc MBA moät pha: U1ñm, U2ñm = U20, I1ñm, I2ñm, Sñm = U2ñm.I2ñm≈ U1ñm.I1ñm [VA] MBA bapha: Uñm daây, Iñm daây, Sñm = 3 U2ñm.I2ñm≈ 3 U1ñm.I1ñm[VA] II.1.3. Caáu taïo cuûa maùy bieán aùp Loõi: (0,35mm ñeán 0,5mm) Daây quaán. Voû maùy: coù theå chöùa daàu maùy bieán aùp (laøm maùt vaø caùch ñieän MBA). II.1.4. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy bieán aùp φ i1 i2 u1 w2 w1 u2 Zt i1 i2 u1 u2 Zt e1 e2 dφ dφ e1 = − w 1 e 2 = −w 2 dt dt & & j ωw 1 Φ j ωw 2 Φ & & E1 = − E2 = − 2 2 10
 11. T©B jωw 1Φ jωw 2 Φ E1 = − E2 = − 2 2 Hay E 1 = − 2πfw 1Φ E 2 = − 2πfw 2 Φ (U1 khoâng ñoåi ⇒ E1 xem nhö khoâng ñoåi ⇒ Φ khoâng ñoåi Töø thoâng Φ khoâng ñoåi caû khi khoâng taûi vaø coù taûi) E w Tyû soá bieán aùp: k= 1 = 1 E2 w 2 Neáu boû qua ñieän trôû daây quaán vaø töø thoâng toûa ra ngoøai khoâng khí ta coù: U1 ≈ E1 vaø U2 ≈ E2 E1 w1 U1 I 2 k= = ≈ = ⇒ E 2 w 2 U 2 I1 MAÙY BIEÁN AÙP BA PHA 11
 12. T©B Caáu taïo maïch töø: • A a B b C c X Y Z x y z Toå maùy bieán aùp ba pha BY CZ A X a x by cz Maùy bieán aùp ba pha 3 truï 12
 13. T©B Caùc caùch ñaáu daây vaø tyû soá bieán aùp. • U p1 Up 1 U P1 N1 KP = = Ud1 Ud2 U P2 N2 U d1 Kd = = KP Ud2 Y-Y UP1 Ud1 3U p1 U d1 Ud2 Kd = = = 3K p Ud 2 U p2 Y-Δ U d 1 U p1 Kd = = = Kp Ud 2 U p2 Δ−Δ U p1 U d1 1 Kd = = = Kp Ud 2 3U p 2 3 13
 14. T©B MAÙY BIEÁN AÙP ÑAËC BIEÄT Maùy töï bieán aùp (maùy bieán aùp töï ngaãu) • I1 I2 U1 W1 W2 U2 Zt • I1 U1 I 2 = = K >1 U 2 I1 • I2 • P = U 2 I 2 = U 2 I1 + U 2 ( I 2 − I1 ) U1 • Z t → P = Pd + Pdt • • U I 2− I1 2 • Pd = U 2 I1 I2 Pdt = U 2 ( I 2 − I1 ) • Pd I1 1 I1 = =
 15. T©B I1 I2 Cao V 150 (v) 5(A) A aùp Bieán aùp Bieán doøng i Maùy bieán aùp haøn ñieän. • Khe hôû Que haøn Kim loaïi caàn haøn Phöông phaùp hoà quang. − Cheá ñoä ngaén maïch thöù caáp. − 15
 16. T©B III. CƠ BẢN VỀ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CƠ III.1. Lực điện từ và sức điện động z iz iy y 0 ix r r r iz = ix × iy x Tích có hướng r r r v r F e I r r B B Định luật Bio-Savart: Định luật Faraday: ( ) r rr ( ) rr r e = v × B .l Fe = I l × B 16
 17. T©B r r r v F I r e r r B B Định luật Bio-Savart: ( ) rr r Fe = I l × B Định luật Faraday: ( ) r rr e = v × B .l r r r v r F e I r r B B ( ) rr ( ) r r rr Fe = I l × B e = v × B .l r r Fe v n r r e I r r r r Fe e I v r r B B Động cơ Máy phát . Động cơ 17
 18. T©B Động cơ Máy phát . 18
 19. T©B Máy phát Máy phát Momen và tốc độ Động cơ . 19
 20. T©B IV. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU IV.1. Tổng quan 20
Đồng bộ tài khoản