intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1.712
lượt xem
243
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản lượng cân bằng: Là mức sản lượng mà khi đạt được không có động cơ thay đổi, Sản lượng có khuynh hướng hội tụ về mức sản lượng cân bằng, Sản lượng cân bằng không nhất thiết là mức sản lượng tiềm năng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

 1. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 MOÂ HÌNH IS-LM VAØ TOÅNG CAÀU Baøi giaûng soá 7 TRUONG QUANG HUNG 1 CÔ CAÁU MOÂ HÌNH IS-LM thu nhaäp thu nhaäp Thò tröôøng taøi saûn Thò tröôøng haøng hoùa Cung tieàn (M/P) Saûn löôïng (Y) Caàu tieàn (L) Toång caàu (YD) laõi suaát Chính saùch tieàn teä Chính saùch taøi khoùa M G,T TRUONG QUANG HUNG 2 Trương Quang Hùng
 2. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA VAØ ÑÖÔØNG IS TRUONG QUANG HUNG 3 MÔ HÌNH KEYNES • Giả thiết cơ bản – Giá và tiền lương là cố định – Nguồn lực còn dư thừa Tổng cung co giãn hoàn tòan với giá – Tổng cầu quyết định sản lượng/thu nhập – Nền kinh tế đóng TRUONG QUANG HUNG 4 Trương Quang Hùng
 3. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 TỔNG CẦU • Tổng cầu hay tổng chi tiêu dự tính – Chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập khả dụng C = C(Y-T) MPC = ∆C/ ∆(Y-T); 0
 4. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG • Cân bằng thị trường – Đồng nhất thức thu nhập và cân bằng thị trường Y = YD S=I • Sản lượng cân bằng – Là mức sản lượng mà khi đạt được không có động cơ thay đổi – Sản lượng có khuynh hướng hội tụ về mức sản lượng cân bằng – Sản lượng cân bằng không nhất thiết là mức sản lượng tiền năng TRUONG QUANG HUNG 7 SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG Đường 450 YD YD UI 0 Y0 Y* YP Y TRUONG QUANG HUNG 8 Trương Quang Hùng
 5. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG S,I S I 0 Y Y* TRUONG QUANG HUNG 9 SỐ NHÂN • Chính saùch taøi khoùa coù taùc duïng khuyeách ñaïi ñoái vôùi saûn löôïng/thu nhaäp • Soá nhaân chi mua haøng hoùa cuûa chính phuû – phaûn aùnh möùc saûn löôïng /thu nhaäp taêng theâm khi chính phuû taêng chi mua haøng hoùa 1 ñôn vò – ∆Y/∆G = 1/(1-MPC) > 1 • Soá nhaân thueá – phaûn aùnh möùc thay ñoåi saûn löôïng/thu nhaäp khi thueá taêng leân 1 ñôn vò – ∆Y/∆T = -MPC/(1-MPC)
 6. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 SỐ NHÂN YD YD1 YD0 ∆G ∆ Y* Y0 Y1 Y TRUONG QUANG HUNG 11 CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA • Chính saùch taøi khoùa – Quyeát ñònh cuûa chính phuû veà thueá vaø chi tieâu – Chính saùch taøi khoùa môû roäng & thu hẹp • Muïc tieâu cuûa chính saùch taøi khoùa – Taêng thu nhaäp, taïo vieäc laøm, giaûm laïm phaùt trong ngaén haïn – Taêng tröôûng trong daøi haïn • Caùc coâng cuï cuûa chính saùch taøi khoùa – Thay ñoåi chi tieâu chính phuû (G) – Thay ñoåi thueá (T) TRUONG QUANG HUNG 12 Trương Quang Hùng
 7. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA • Chính sách tài khóa và ngân sách – Ñaàu tö, tieát kieäm vaø thaâm huït ngaân saùch – Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán thaâm huït ngaân saùch? • Thaâm huït ngaân saùch vaø Nôï chính phuû TRUONG QUANG HUNG 13 CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA • Caùc coâng cuï oån ñònh töï ñoäng – Laøm giaûm quy moâ soá nhaân vaø giaûm phaûn öùng cuûa saûn löôïng ñoái vôùi caùc cuù soác caàu. – Khuynh höôùng tieâu duøng bieân thaáp seõ laøm giaûm soá nhaân • Chính saùch taøi khoùa chuû ñoäng – Caùc coâng cuï oån ñònh töï ñoäng khoâng theå ñöa neàn kinh teá veà traïng thaùi toøan duïng – Khi toång caàu thaáp baát thöôøng, chính phuû kích caàu baèng giaûm thueá, taêng chi tieâu hoaëc caû hai TRUONG QUANG HUNG 14 Trương Quang Hùng
 8. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA • Vaán ñeà cuûa chính saùch taøi khoùa chuû ñoäng – Ñoä treã veà thôøi gian – Tính baát ñònh: Döï baùo kinh teá chính xaùc ñeán möùc ñoä naøo? – Vaán ñeà thaâm huït ngaân saùch – Chính saùch taøi khoùa vaø hình thaønh döï ñoùan cuûa caùc caù nhaân veà töông lai – Kinh teá chính trò cuûa chính saùch taøi khoùa TRUONG QUANG HUNG 15 NGHÒCH LYÙ TIEÁT KIEÄM Nghòch lyù tieát kieäm taêng S -> giaûm C -> giaûm YD giaûm Y giaûm S Nghòch lyù naøy ñuùng khi naøo? TRUONG QUANG HUNG 16 Trương Quang Hùng
 9. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 NGHÒCH LYÙ TIEÁT KIEÄM S1 S,I S0 I0 0 Y Y1 Y0 TRUONG QUANG HUNG 17 MOÂ HÌNH IS-LM Trương Quang Hùng
 10. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA VAØ ÑÖÔØNG IS • Ñaàu tö vaø laõi suaát I = I (r ) ; • Quan heä IS { (Y, r) : Y = C(Y-T) + I( r) + G} • Ñoä doác cuûa ñöôøng (IS) dr/dY =(1-MPC)/ I’(r ) • Söï dòch chuyeån ñöôøng (IS) ∆Y = ∆G/(1-MPC) ∆ Y = -MPC*∆T /(1-MPC) TRUONG QUANG HUNG 19 ÑÖÔØÙNG IS VAØ THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA r YD YD (I0 ) r1 r0 YD (I1 ) I( r) 0 I1 I0 0 Y1 Y0 Y I r r1 ESG r0 EDG IS 0 Y1 Y0 Y TRUONG QUANG HUNG 20 Trương Quang Hùng
 11. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG IS KHI ∆G>0 YD YD1 YD0 ∆G Y r ∆Y r0 IS1 IS0 Y TRUONG QUANG HUNG Y0 Y1 21 SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG IS KHI ∆T>0 YD YD0 -MPC*∆T
 12. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 TOÙM TAÉT VEÀ ÑÖÔØNG IS • Ñöôøng IS coù heä soá goùc aâm • Ñoä doác cuûa ñöôøng IS coù quan heä ngöôïc chieàu vôùi soá nhaân vaø ñoä nhaïy cuûa ñaàu tö ñoái vôùi r • Ñöôøng IS dòch chuyeån khi coù söï thay ñoåi trong T hoaëc G • Ñieåm naèm beân phaûi IS-> ESG vaø nhöõng ñieåm naèm beân traùi IS-> EDG TRUONG QUANG HUNG 23 THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ VAØ ÑÖÔØNG LM TRUONG QUANG HUNG 24 Trương Quang Hùng
 13. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CUNG TIEÀN • Cung tieàn – M = C + DD • Cô sôû tieàn – MB = C + R • Quan heä giöõa M vaø MB M = mm×MB • Trong moâ hình naøy cung tieàn ñöôïc giaû thieát laø bieán ngoïai sinh phuï thuoäc vaøo chính saùch tieàn teä TRUONG QUANG HUNG 25 CUNG TIEÀN (M/P) r M/P 0 TRUONG QUANG HUNG 26 Trương Quang Hùng
 14. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CAÀU TIEÀN VAØ CAÂN BAÈNG TREÂN THÒ NG TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ NG Giôùi haïn cuûa caûi vaø löïa choïn taøi saûn W = MD + BD W = MS + BS (MD –MS) = ( BS-BD) (MD/P –MS/P) = ( BS/P-BD/P) Caàu tieàn MD/P = L ( Y, r) ; Ly>0 vaø Lr
 15. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CAÂN BAÈNG TREÂN THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ r (M/P) Ñieåm caân baèng r0 L(Y,r) 0 TRUONG QUANG HUNG Y 29 SÖÏ THAY ÑOÅI LAÕI SUAÁT CAÂN BAÈNG KHI ∆M >0 (M/P)0 (M/P)1 r r0 r1 L(Y,r) 0 Y 30 TRUONG QUANG HUNG Trương Quang Hùng
 16. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 SÖÏ THAY ÑOÅI LAÕI SUAÁT CAÂN BAÈNG KHI ∆Y >0 r (M/P) r1 r0 L(Y1,r) L(Y0,r) M/P 0 31 TRUONG QUANG HUNG THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ VAØ ÑÖÔØNG LM Caân baèng thò tröôøng tieàn teä M/P = L (Y, r) M/P = kY – hr; k > 0 vaø h > 0 Quan heä LM { (Y, r) : M/P = L(Y, r) } M/P =+kY – hr - d(M/P) = k.dY – h.dr = 0 Ñoä doác ñöôøng LM dr/dY = k/h > 0 Söï dòch chuyeån ñöôøng LM dr = - d(M)/h < 0 dr = (k/h).dY > 0 TRUONG QUANG HUNG 32 Trương Quang Hùng
 17. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 SÖÏ HÌNH THAØNH ÑÖÔØNG LM r M/P r LM ESM r1 r0 EDM L(Y1) L(Y0) 0 M2/P Y0 Y1 Y TRUONG QUANG HUNG 33 SÖÏ DÒCH CHUYEÅN ÑÖÔØNG LM KHI ∆M> 0 NG (M/P)0 (M/P)1 r r LM0 LM1 r0 r1 L r Y0 Y 0 TRUONG QUANG HUNG 34 Trương Quang Hùng
 18. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 TOÙM TAÉT VEÀ ÑÖÔØNG LM Ñöôøng LM coù heä soá goùc döông Ñoä doác cuûa ñöôøng LM coù quan heä cuøng chieàu vôùi k vaø ngöôïc chieàu vôùi h Ñöôøng LM dòch chuyeån khi coù söï thay ñoåi trong M.. Moät söï gia taêng trong M laøm dòch ñöôøng LM xuoáng döôùi Ñieåm naèm beân phaûi LM-> EDM vaø nhöõng ñieåm naèm beân traùi LM-> EDG TRUONG QUANG HUNG 35 CAÂN BAÈNG NGAÉN HAÏN: MOÂ HÌNH IS-LM TRUONG QUANG HUNG 36 Trương Quang Hùng
 19. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 MOÂ HÌNH IS-LM Y = C(Y-T) + I ( r ) + G (IS) (M/P) = L(Y,r) (LM) Bieán noäi sinh : Y, r Bieán ngoïai sinh : M, T, G TRUONG QUANG HUNG 37 CAÂN BAÈNG TREÂN THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA VAØ TIEÀN TEÄ r (I) LM (M/P) ESG ESM (IV) (II) r0 EDG ESG ESM EDM (III) IS(T,G) EDG, EDM 0 Y0 Y 38 TRUONG QUANG HUNG Trương Quang Hùng
 20. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 CÔ CHEÁ ÑIEÀU CHÆNH Cô cheá ñieàu chænh döïa vaøo 2 giaû thieát: Y taêng khi EDG vaø Y giaûm khi ESG r taêng khi EDM vaø r giaûm khi ESM Cô cheá ñieàu chænh Khu vöïc I: Y vaø r giaûm Khu vöïc II: Y giaûm vaø r taêng Khu vöïc III: Y vaø r taêng Khu vöïc IV: Y taêng vaø r giaûm Cô cheá ñieàu chænh khi thò tröôøng tieàn teä linh hoïat TRUONG QUANG HUNG 39 CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ Coâng cuï cuûa chính saùch tieàn teä Nghieäp vuï thò tröôøng môû Quy ñònh tyû leä döï tröõ baét buoäc Laõi suaát chieát khaáu d(M/P) =m(c,r)(dNDCG +dNDCCOB) Cô cheá ñieàu chænh taêng tieàn dư cung tiền mua trái phiếu giaù trái phiếu taêng laõi suaát giaûm ñaàu tö giaûm saûn löôïng giaûm TRUONG QUANG HUNG 40 Trương Quang Hùng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2