intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Mở đầu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
17
lượt xem
2
download

Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Mở đầu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Mở đầu cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về điện tử công suất và bộ biến đổi, khái niệm chung, nội dung và phương pháp khảo sát mạch điện công suất,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Điện tử công suất và ứng dụng: Mở đầu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Slides ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> 2 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> Ñieän Töû Coâng Suaát vaø Boä Bieán Ñoåi:<br /> - Caùc teân goïi:<br /> <br /> Moân hoïc<br /> <br /> ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT vaø ÖÙNG DUÏNG<br /> <br /> ( Maïch ñieän töû coâng suaát, ñieàu khieån vaø öùng duïng )<br /> <br /> Ñieän töû coâng suaát<br /> (Power Electronics)<br /> Ñieän töû coâng suaát lôùn.<br /> Kyõ thuaät bieán ñoåi ñieän naêng.<br /> <br /> BBÑ<br /> <br /> - ÑTCS: boä phaän cuûa Ñieän töû öùng duïng hay Ñieän töû coâng nghieäp.<br /> - Phaân loaïi caùc boä Bieán Ñoåi (BBÑ - Converter) theo muïc ñích:<br /> AC --> DC: chænh löu<br /> AC --> AC: BBÑ aùp AC, Bieán taàn.<br /> DC --> DC: BBÑ aùp DC<br /> DC --> AC: Nghòch löu<br /> - Boä Bieán Ñoåi = Maïch ÑTCS + boä ÑIEÀU KHIEÅN<br /> - Taûi: Caùc thieát bò, maïch söû duïng naêng löôïng ñieän: R, RL, ñoäng cô..<br /> <br /> 3 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> VAI TROØ CUÛA ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT:<br /> <br /> 4 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> - Cung caáp, bieán ñoåi naêng löôïng:<br /> Naêng löôïng maët trôøi, gioù, accu (hoùa naêng)<br /> Ñeøn LED, huyønh quang (neon)<br /> Boä nguoàn moät chieàu (DC)<br /> - Boä phaän chaáp haønh cho HT ñieàu khieån:<br /> Nhieät ñoä<br /> CAÙC BAØI TOAÙN:<br /> <br /> - Hieäu suaát bieán ñoåi naêng löôïng<br /> <br /> - tieáng Anh: - M.H. Rashid, POWER ELECTRONICS – Circuits,<br /> devices and applications, Pearson Education Inc.,<br /> Pearson Prentice Hall 2004.<br /> - tieáng Vieät: - PTS. Nguyeãn vaên Nhôø, Ñieän tuû coâng suaát & Baøi<br /> taäp, ÑHBK TP HCM<br /> <br /> Ñoäng cô: coâng nghieäp, robot<br /> - Ñieàu khieån ngoû ra: AÙp doøng<br /> nhieät ñoä…)<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaœo:<br /> <br /> ñaëc tính taûi (toác ñoä, vò trí,<br /> <br /> - NGUYEÃN BÍNH, Ñieän tuû coâng suaát, Haønoäi, nhaø<br /> xuaát baûn KHKT<br /> - Ñieän töû coâng suaát vaø ñieàu khieån ñoäng cô ñieän,<br /> (dòch töø tieáng Anh)<br /> <br /> 5 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Noäi dung:<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> Chöông 1: Môû ñaàu<br /> Chöông 2: Linh kieän ñieän töû coâng suaát<br /> Chöông 3: BBÑ ñieàu khieån pha<br /> Chöông 4: BBÑ aùp moät chieàu<br /> Chöông 5: Nghòch löu vaø bieán taàn nguoàn aùp<br /> Chöông 6: Boä nguoàn moät chieàu<br /> Chöông 7: Ñieàu khieån ñoäng cô<br /> - taûi taøi lieäu tham khaûo, softwares:<br /> http://www.4shared.com/account/dir/1CcVzXvw/sharing.html<br /> - chöông trình moâ phoûng PSIMDEMO (môùi nhaát):<br /> <br /> http://www.powersimtech.com/index.php?name=download<br /> - BKel moân hoïc: Baøi giaûng – slides moân hoïc, Baøi taäp<br /> <br /> 6 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ MOÂN HOÏC:<br /> Baøi thi cuoái kyø<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Kieåm tra giöõa kyø<br /> <br /> 20%<br /> <br /> Baøi taäp :<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 7 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Chöông 1:<br /> <br /> Môû ñaàu<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> 1.1 Khaùi nieäm chung: Boä bieán ñoåi vaø ngaét ñieän ñieän töû<br /> 1.2 Noäi dung vaø phöông phaùp khaûo saùt maïch ñieän töû<br /> coâng suaát<br /> 1.3 Tính choïn linh kieän coâng suaát<br /> 1.4 Baûo veä linh kieän coâng suaát vaø boä bieán ñoåi<br /> <br /> 8 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> I.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM:<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> 1. Boä Bieán Ñoåi:<br /> <br /> - Maïch ÑTCS söû duïng Ngaét Ñieän Baùn Daãn NÑBD (Ngaét<br /> Ñieän Ñieän Töû – SEMICONDUCTOR SWITCH)<br /> Ví duï veà Ngaét Ñieän Ñieän Töû: Diod, Transistor, SCR ...<br /> - BBÑ coøn coù theå phaân loaïi theo phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa<br /> NÑBD.<br /> 2. Ngaét ñieän baùn daãn:<br /> Laø caùc linh kieän ñieän töû:<br /> - Laøm vieäc trong cheá ñoä ñoùng ngaét.<br /> - Ñöôïc lyù töôûng hoùa ñeå caùc khaûo saùt cuûa maïch ÑTCS coù giaù<br /> trò toång quaùt.<br /> <br /> 9 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> - DIODE ( chænh löu ):<br /> <br /> ON : khi phaân cöïc thuaän: VAK > 0, suït aùp thuaän VF = 0,<br /> doøng phuï thuoäc maïch.<br /> OFF : khi phaân cöïc ngöôïc: VAK < 0, hôû maïch.<br /> <br /> 10 / 30 ch1 mo dau ppt.doc ÑTCS&ÖD<br /> <br /> Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi<br /> <br /> - SCR ( Chænh löu coù ñieàu khieån ):<br /> OFF : Coù theå ngaét maïch hai chieàu ( VAK > 0 vaø VAK < 0 ) khi G = 0.<br /> ON : Daãn ñieän (ñoùng maïch) khi G ≠ 0 vaø phaân cöïc thuaän VAK > 0.<br /> SCR coù khaû naêng töï giöõ traïng thaùi daãn ñieän:<br /> <br /> khi ñaõ ON, SCR chæ OFF khi IA -> 0.<br /> G<br /> <br /> Diode<br /> <br /> NDBDMC<br /> <br /> G<br /> <br /> SCR<br /> <br /> Diode<br /> <br /> NDBDMC<br /> <br /> SCR<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản