intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng môn học khí cụ điện, chương 12

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

413
lượt xem
168
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động từ là một loại khí cụ điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng –ngắt, đảo chiều và bảo vệ quá tải (nếu có lắp thêm rơle nhiệt) các động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Khởi động từ có một contactor gọi là khởi động từ đơn thường để đóng- ngắt động cơ điện. Khởi động từ có hai contactor gọi là khởi động từ kép dùng để thay đổi chiều quay của động cơ gọi là khởi động từ đảo chiều. Muốn bảo vệ ngắn mạch phải lắp thêm cầu chì....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học khí cụ điện, chương 12

  1. Chương 12: KHÔÛI ÑOÄNG TÖØ I . KHAÙI QUAÙT VAØ COÂNG DUÏNG: Khôûi ñoäng töø laø moät loaïi khí cuï ñieän duøng ñeå ñieàu khieån töø xa vieäc ñoùng –ngaét, ñaûo chieàu vaø baûo veä quaù taûi (neáu coù laép theâm rôle nhieät) caùc ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha roâto loàng soùc. Khôûi ñoäng töø coù moät contactor goïi laø khôûi ñoäng töø ñôn thöôøng ñeå ñoùng- ngaét ñoäng cô ñieän. Khôûi ñoäng töø coù hai contactor goïi laø khôûi ñoäng töø keùp duøng ñeå thay ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô goïi laø khôûi ñoäng töø ñaûo chieàu. Muoán baûo veä ngaén maïch phaûi laép theâm caàu chì. II . CAÙC YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT Ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä ba pha coù theå laøm vieäc lieân tuïc ñöôïc hay khoâng tuyø thuoäc vaøo möùc ñoä tin caäy cuûa khôûi ñoäng töø. Do ñoù khôûi ñoäng töø caàn phaûi thoûa maõn caùc yeâu caàu kyõ thuaät sau: - Tieáp ñieåm coù ñoä beàn chòu maøi moøn cao. - Khaû naêng ñoùng – caét cao. - Thao taùc ñoùng – caét döùt khoaùt. - Tieâu thuï coâng suaát ít nhaát. - Baûo veä ñoäng cô khoâng bò quaù taûi laâu daøi ( coù rôle nhieät ). - Thoûa ñieàu kieän khôûi ñoäng ( doøng ñieän khôûi ñoäng töø 5 ñeán 7 laàn doøng ñieän ñònh möùc). III . KEÁT CAÁU VAØ NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC 1. Khôûi ñoäng töø thöôøng ñöôïc phaân chia theo: - Ñieän aùp ñònh möùc cuûa cuoän daây huùt: 36V, 127V, 220V, 380V, 500V. - Keát caáu baûo veä choáng caùc taùc ñoäng bôûi moâi tröôøng xung quanh: hôû, baûo veä, choáng buïi, nöôùc, noå… - Khaû naêng laøm bieán ñoåi chieàu quay ñoäng cô ñieän: khoâng ñaûo chieàu quay vaø ñaûo chieàu quay. - Soá löôïng vaø loaïi tieáp ñieåm: thöôøng hôû, thöôøng ñoùng. 2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa khôûi ñoäng töø : a) Khôûi ñoäng töø ñôn vaø hai nuùt nhaán: Khi cung caáp ñieän aùp cho cuoän daây baèng nhaán nuùt khôûi ñoäng M, cuoän daây contactor coù ñieän huùt loõi theùp di ñoäng vaø maïch töø kheùp kín laïi; laøm ñoùng caùc
  2. tieáp ñieåm chính ñeå khôûi ñoäng ñoäng cô vaø ñoùng tieáp ñeåm phuï thöôøng hôû ñeå duy trì maïch ñieàu khieån khi buoâng tay khoûi nuùt nhaán khôûi ñoäng. Khi nhaán nuùt döøng D, khôûi ñoäng töø bò ngaét ñieän, döôùi taùc duïng cuûa löïc loø xo neùn laøm phaàn loõi töø di ñoäng trôû veà vò trí ban ñaàu; caùc tieáp ñieåm trôû veà traïng thaùi thöôøng hôû. Ñoäng cô döøng hoaït ñoäng. Khi coù söï coá quaù taûi ñoäng cô, rôle nhieät seõ thao taùc laøm ngaét maïch ñieän cuoän daây, do ñoù cuõng ngaét khôûi ñoäng töø vaø döøng ñoäng cô ñieän. CB F L L1 L2 L3 RN CB D F M K K R N K N M 3 b) Khôûi ñoäng töø ñaûo chieàu vaø ba nuùt nhaán: Khi nhaán nuùt nhaán MBBTBB, cuoän daây contactor T coù ñieän huùt loõi theùp di ñoäng vaø maïch töø kheùp kín laïi; laøm ñoùng caùc tieáp ñieåm Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 84/ 103
  3. chính T ñeå khôûi ñoäng ñoäng cô quay theo chieàu thuaän vaø ñoùng tieáp ñeåm phuï thöôøng hôû T ñeå duy trì maïch ñieàu khieån khi buoâng tay khoûi nuùt nhaán khôûi ñoäng MBBTBB . Ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô, ta nhaán nuùt nhaán MBBNBB, cuoän daây contactor T maát ñieän, cuoän daây contactor N coù ñieän huùt loõi theùp di ñoäng vaø maïch töø kheùp kín laïi; laøm ñoùng caùc tieáp ñieåm chính N, luùc naøy treân maïch ñoäng löïc ñaûo hai daây Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 85/ 103
  4. trong ba pha ñieän laøm cho ñoäng cô ñaûo chieàu quay ngöôïc laïi vaø tieáp ñeåm phuï thöôøng hôû N ñeå duy trì maïch ñieàu khieån khi buoâng tay khoûi nuùt nhaán khôûi ñoäng MBBNB B . Quaù trình ñaûo chieàu quay ñöôïc laëp laïi nhö treân. Khi nhaán nuùt döøng D, khôûi ñoäng töø N ( hoaëc T ) bò ngaét ñieän, ñoäng cô döøng hoaït ñoäng. Khi coù söï coá quaù taûi ñoäng cô, rôle nhieät seõ thao taùc laøm ngaét maïch ñieän cuoän daây, do ñoù cuõng ngaét khôûi ñoäng töø vaø döøng ñoäng cô ñieän. Sô ñoà treân coù theå thöïc hieän caû khoùa lieân ñoäng ñieän baèng caùc tieáp ñieåm phuï thöôøng ñoùng cuûa baûn thaân hai khôûi ñoäng töø naøy. Sô ñoà trang beân IV . LÖÏA CHOÏN VAØ LAÉP ÑAËT KHÔÛI ÑOÄNG TÖØ: Hieän nay ôû nöôùc ta, ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha roâto loàng soùc coù coâng suaát töø 0,6 ñeán 100KW ñöôïc söû duïng roäng raõi. Ñeå ñieàu khieån vaän haønh chuùng, ta thöôøng duøng khôûi ñoäng töø. Vì vaäy ñeå thuaän lôïi cho vieäc löïa choïn khôûi ñoäng töø, nhaø saûn xuaát thöôøng khoâng nhöõng chæ cho cöôøng ñoä doøng ñieän suaát ñònh möùc maø coøn cho caû coâng suaát cuûa ñoäng cô ñieän maø khôûi ñoäng töø phuïc vuï öùng vôùi caùc ñieän aùp khaùc nhau. Ñeå khôûi ñoäng töø laøm vieäc tin caäy, khi laép ñaët caàn phaûi baét chaët cöùng khôûi ñoäng töø treân moät maët thaúng ñöùng ( ñoä nghieâng cho pheùp so vôùi truïc thaúng ñöùng o 5PP PP ), khoâng cho pheùp boâi môõ vaøo caùc tieáp ñieåm vaø caùc boä phaän ñoäng. Sau khi laép ñaët khôûi ñoäng töø vaø tröôùc khi vaän haønh, phaûi kieåm tra: - Cho caùc boä phaän ñoäng chuyeån ñoäng baèng tay khoâng bò keït, vöôùng. - Ñieän aùp ñieàu khieån phaûi phuø hôïp ñieän aùp ñònh möùc cuûa cuoän daây. Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 86/ 103
  5. - Caùc tieáp ñieåm phaûi tieáp xuùc ñeàu vaø toát. - Caùc daây ñaáu ñieän phaûi theo ñuùng sô ñoà ñieàu khieån. - Rôle nhieät phaûi ñaët ôû naác doøng ñieän thích hôïp. - Khi laép ñaët khôûi ñoäng töø caàn ñaët keøm theo caàu chì baûo veä. Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 87/ 103
  6. F L RN D T MT MN N N T T NN L1 L2 L3 F T N Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään R Trang 88/ 103
  7. N M 3 Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 89/ 103
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2