intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Pháp luật đại cương - ĐH Thủy lợi

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

129
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Pháp luật đại cương trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội, luật hiến pháp và luật hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Pháp luật đại cương - ĐH Thủy lợi

TR­êng ®¹i häc thñy lîi<br /> Bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt<br /> <br /> Bµi gi¶ng m«n häc<br /> <br /> Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng<br /> <br /> nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp<br /> <br /> 1<br /> <br /> TR­êng ®¹i häc thñy lîi<br /> Bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt<br /> <br /> Bµi gi¶ng m«n häc<br /> <br /> Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng<br /> (In lÇn thø hai cã chØnh lý, bæ sung)<br /> <br /> nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp<br /> Hµ Néi - 2002<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> TËp bµi gi¶ng Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng do tËp thÓ t¸c gi¶ Bé m«n Kinh tÕ chÝnh trÞ vµ<br /> Ph¸p luËt Tr­êng §¹i häc Thñy lîi biªn so¹n. TËp bµi gi¶ng ®­îc biªn so¹n c¨n cø vµo ®Ò<br /> c­¬ng m«n häc Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng do Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o ban hµnh. Ngoµi ra trong<br /> tËp bµi gi¶ng nµy chóng t«i cßn biªn so¹n thªm ch­¬ng LuËt Tµi nguyªn n­íc. Néi dung<br /> ch­¬ng nµy nh»m trang bÞ cho sinh viªn Tr­êng §¹i häc Thñy lîi nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n<br /> vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ, khai th¸c, sö dông tµi nguyªn n­íc; khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thñy<br /> lîi.<br /> TËp bµi gi¶ng Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng lµ sù t¸i b¶n cã bæ sung “Bµi gi¶ng m«n häc ph¸p<br /> luËt ViÖt Nam ®¹i c­¬ng” do Bé m«n TriÕt häc Tr­êng §¹i häc Thñy lîi biªn so¹n n¨m<br /> 1996 nh»m b¶o ®¶m qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta vÒ x©y dùng Nhµ<br /> n­íc vµ Ph¸p luËt ViÖt Nam còng nh­ b¶o ®¶m cËp nhËt c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt<br /> hiÖn hµnh.<br /> TËp thÓ t¸c gi¶ tham gia biªn so¹n gåm cã:<br /> 1. TiÕn sü NguyÔn Quèc LuËt<br /> 2. Cö nh©n luËt NguyÔn ThÞ Hång VÜnh<br /> 3. Th¹c sü Lª V¨n Th¬i<br /> 4. Th¹c sü NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai.<br /> MÆc dï c¸c t¸c gi¶ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong lÇn xuÊt b¶n nµy song do thêi gian vµ<br /> kh¶ n¨ng cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý<br /> kiÕn x©y dùng cña b¹n ®äc.<br /> Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2002<br /> §ång Chñ biªn<br /> TS. NguyÔn Quèc LuËt<br /> CN. NguyÔn ThÞ Hång VÜnh<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2