bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
135
lượt xem
38
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế một máy nâng tải trọng nâng hai tấn. * Mục đích thiết kế: Máy nâng được thiết kế có tải trọng nâng 2000kg , phục vụ công việc nâng các vật thể khối lượng nhỏ lên các nhà cao tầng đang xây dựng, tãi trọng nâng gồm: vât liệu ở các công trường xây dựng, các công việc xếp dỡ ngoài trời, nhằm giảm nhẹ sức lao động của công nhân. * Yêu cầu thiết kế: +máy nâng có kích thướt nhỏ gọn ,phù hợp không gian làm việc + Đảm bảo sức bền . + Vận hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 1

  1. Chương 1: NHIEÄM VUÏ, MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU, ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT * Nhieäm vuï: Thieát keá moät maùy naâng taûi troïng naâng hai taán. * Muïc ñích thieát keá: Maùy naâng ñöôïc thieát keá coù taûi troïng naâng 2000kg , phuïc vuï coâng vieäc naâng caùc vaät theå khoái löôïng nhoû leân caùc nhaø cao taàng ñang xaây döïng, taõi troïng naâng goàm: vaât lieäu ôû caùc coâng tröôøng xaây döïng, caùc coâng vieäc xeáp dôõ ngoaøi trôøi, nhaèm giaûm nheï söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân. * Yeâu caàu thieát keá: +maùy naâng coù kích thöôùt nhoû goïn ,phuø hôïp khoâng gian laøm vieäc + Ñaûm baûo söùc beàn . + Vaän haønh an toaøn deå söû duïng , söõa chöõa , baûo trì laép raùp … + Thieát keá coù tính kinh teá, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saûn xuaát hieän coù *Ñaëc tính kyõ thuaät: Ñeà taøi yeâu caàu thieát keá maùy naâng (Tôøi ñoåi chieàu), naâng taûi troïng coù khoái löôïng laø 2000 kg, khoâng coù yeâu caàu ñaët bieät naøo veà soá lieäu kyû thuaät. Trong ñoà aùn naøy , qua tham khaûo nhieàu taøi lieäu veà maùy naâng chuyeån vaø caùc taøi lieäu lieân quan khaùc. Nhoùm thöïc hieän ñoà aùn nhaát trí choïn thieát keá coù caùc chæ tieâu kyõ thuaät sau: Taûi troïng naâng2000 kg
  2. Chieàu cao naâng 12 m. Vaän toác naâng 12.5(m/phuùt) . BAÛNG PHAÂN COÂNG COÂNG VIEÄC Nhieämvuï Phuï Tuaàn ïtraùch Coângvieäc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 0 1 2 3 Choïn ñoà Nhoù X aùn m Phaân tích nhoùm X ñoà aùn Phaân tích Nhoù X thieát keá m Vaïch keá Nhoù X hoaïch m Phaân coâng Vöôn X nhieäm vuï g Thamkhaûo Nhoù X
  3. taøi lieäu m Neâu yù Nhoù X töôûng m Choïn Nhoù X phöôngaùn m Baùo caùo Nhoù X giöõa kyø m Tính toaùn Nhoù X X X m Baûn veõ Tuù X laép Baûn veõ chi Nhoù X tieát m Vieát Vöôn X X X thuyeát g minh Giang PHAÂN TÍCH CHOÏN PHÖÔNG AÙN Maùy naâng coù theå phaân loaïi nhö sau: - Phaân loaïi theo nguoàn daãn ñoäng:Daãn ñoäng baèng ñoäng cô ñieän vaø daãn ñoäng baèng thuyû löïc - Phaân loaïi theo cô caáu: Cô caáu truyeàn ñoäng baèng ñai ,cô caáu truyeàn ñoäng baèng xích. *Vai troø, chöùc naêng caùc boä phaän cuûa cô caáu:
  4. Tôøi naâng goàm coù : Ñoäng cô ñieän, hoäp giaûm toác, tang, caùp naâng, khôùp noái ,phanh Ñoäng cô ñieän: coù hai loaïi, ñoù laø: ñoäng cô ñieän moät chieàu vaø ñoäng cô ñieän xoay chieàu. Ñoäng cô ñieän xoay chieàu ñöôïc söû dung roäng raûi trong coâng nghieäp ,vôùi söùc beàn laøm vieäc cao, moâ men khôûi ñoäng lôùn. Beân caïnh ñoù ta coù ñoäng cô ñieän moät chieàu: laø loaïi ñoäng cô ñieän coù khaû naêng ñieàu chænh toác ñoä trong phaïm vi roäng, khi laøm vieäc baûo ñaûm khôûi ñoäng eâm, haõm vaø ñaûo chieàu deã daøng, giaù thaønh cao, khi laép ñaët caàn theâm boä chænh löu khaù phöùc taïp. Treân nhöõng öu khuyeát ñieåm cuûa hai loïai ñoäng cô ñieän xoay chieàu vaø ñoäng cô ñieän moät chieàu moät chieàu ta thaáy ñöôïc ñoäng cô ñieän xoay chieàu tuy tính chaát thay ñoåi toác ñoä khoâng baèng ñoäng cô ñieän moät chieàu nhöng vôùi tính thoâng duïng, beàn vaø kinh teá hôn thì nhöõng khuyeát ñieåm cuûa loïai ñoäng cô naøy vaãn chaáp nhaän ñöôïc. Vaäy ta choïn ñoäng cô xoay chieàu. Hoäp giaûm toác: Coù ba loaïi, ñoù laø: boä truyeàn baùnh raêng truï,boä truyeàn baùnh raêng noùn vaø boä truyeàn baùnh vít - truïc vít Boä truyeàn baùnh raêng truï ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn moâ men töø caùc truïc song song vôùi nhau, trong ñoù hoäp giaûm toác baùnh raêng truï hai caáp ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát, chuùng ñöôïc boá trí theo caùc sô ñoà sau: + sô ñoà khai trieån: loaïi naøy ñôn giaûn nhaát nhöng coù nhöôïc ñieåm laø caùc baùnh raêng boá trí khoâng ñoái xöùng vôùi caùc oå, do ñoù laøm taêng söï phaân boá khoâng ñeàu taõi troïng treân chieàu daøi raêng +Sô ñoà phaân ñoâi:coâng suaát ñöôïc phaân ñoâi ôû caáp nhanh hoaëc caáp chaäm. Vôùi keát caáu naøy, caáp chaäm chòu taõi lôùn hôn, neân coù theå cheá taïo vôùi vaønh raêng khaù lôùn, nhôø vò trí baùnh raêng ñoái xöùng vôùi caùc oå coù theå khaép phuïc ñöôïc söï phaân boá khoâng ñeàu taõi troïng
  5. +Sô ñoà ñoàng truïc: loaïi naøy coù ñaëc ñieåm laø ñöôøng taâm cuûa truïc vaøo vaø truïc ra truøng nhau, nhôø ñoù coù theå giaûm bôùt chieàu daøi cuûa hoäp giaõm toác vaø nhieàu khi giuùp cho vieäc boá trí cô caâùu goïn hôn Boä truyeàn baùnh raêng noùn ñöôïc duøng ñeå truyenà moâ men vaø chuyeãn ñoäng giöõa caùc truïc giao nhau, nhöng cheá taïo baùnh raêng khaù phöùc taïp Boä tuyeàn baùnh vít - truïc vít duøng ñeå truyeàn moâ men xoaén vaø chuyeãn ñoäng giöõa caùc truïc cheùo nhau, nhöng cheá taïo ren truïc vít khaù phöùc taïp Vaäy ta choïn hoäp giaõm toác baùnh raêng truï hai caáp khai trieãn , ñeå phuø hôïp vôùi cô caáu laøm vieäc vaø giaûm vaät lieäu cheá taïo. Tang: Goàm coù hai loaïi, ñoù laø: tang ñôn vaø tang keùp + Tang ñôn: quaán ñöôïc nhieàu lôùp caùp nhöng luùc laøm vieäc taûi troïng seõ bò laéc + Tang keùp: quaán ñöôïc moät lôùp caùp nhöng khi laøm vieäc taõi troïng seõ khoâng bò laéc, naâng haï theo ñöôøng thaúng Vaäy ta choïn tang keùp ñöôïc cheá taïo baèng gang xaùm GX 15-32 Caùp naâng: löïa choïn döïa treân heä soá an toøan cho pheùp, vaø tuoåi thoï cuûa daây caùp. Do ñoù ta phaûi choïn caùp cho phuø hôïp vôùi taûi troïng naâng, chòu löïc caêng daây lôùn. Coù hai loïai caùp coù theå söû duïng: caùp beän xuoâi vaø caùp beän cheùo. Döïa treân tính chaát cuûa hai loaïi caùp vaø caáu taïo cuûa cô caáu , ta choïn loïai caùp beän xuoâi vì coù tính beàn trong quaù trình laøm vieäc hôn laø caùp beän cheùo, ñoàng thôøi trong cô caáu naâng thì moät ñaàu caùp ñöôïc giöõ coá ñònh neân caùp khoâng bò xoaén hay tôû.
  6. Khôùp noái: Co ù nhieàu loaïi, ôû ñaây ta choïn khôùp noái truïc voøng ñaøn ñeå noái giöõa truc vaøo cuûa hoäp giaûm toác vaø truïc ra cuûa ñoäng cô, coù öu ñieãm hôn caùc loaïi khaùc laø chòu ñöôïc söï rung, do soá voøng quay khaù lôùn vaø choïn khôùp noái xích con laên ñeå noái giöõa truïc ra cuûa hoäp giaûm toác vôùi truïc cuûa tang, vì coù tính kinh teá hôn caùc loaïi khôùp khaùc vaø ñeå truyeàn moâ men xoaén lôùn hôn Phanh: Coù nhieàu loaïi, ôû ñaây ta choïn phanh aùp maù ñieän töø thöôøng ñoùng, vì loaïi naøy ñöôïc ñaáu chung daây cuøng vôùi nguoàn ñieän cuûa ñoäng cô. Töø söï phaân tích neâu treân ta coù caùc phöông aùn sau: * Caùc phöông aùn: + phöông aùn I: Sô ñoà ñoäng: 6 5 4 3 2 1 9 8 Chuù thích: 1. Khôùp noái voøng ñaøn hoài
  7. 2. Phanh ñieän töø 3. B aùnh raêngtru raêng thaúngïI 4. Baùnhraêngtruï raêng thaúngII: 5. Baùnh raêng truïraêng thaúngIII 6. Baùnh raêng truï raêng thaúngVI 7. Khôùp noái xích con laên 8. Tang 9. Ñoäng cô ñieän +Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Ñoäng cô ñieän quay, truyeàn coâng suaát qua khôùp noái voøng ñaøn hoài ñeán hoäp giaûm toác, nhôø söï aên khôùp cuûa caùc baùnh raêng truï raêng thaúng maø coâng suaát ñöôïc truyeàn qua khôùp noái xích con laên laøm tangï quay keùo theo heä roøng roïc laøm vieäc. +Öu ñieãm: Cheá taïo baùnh raêng deã daøng, deã laép raùp, söõa chöõa, vaø baûo haønh. +Nhöôïc ñieãm: cheá taïo truïc phaûi coù ñoä cöùng toát, khoâng ñaûm baõo chòu söï phaân boá khoâng ñeàu cuûa taõi troïng. + phöông aùn II: Sô ñoà ñoäng:
  8. 2 3 4 5 1 6 Chuù thích: 1 Tang 2: Truïc vít 3:Baùnh vít 4:Khôùp noái voøng ñaøn hoài 5:Phanh ñieän töø 6:Ñoäng cô 7:Khôùp noái xích con laên +Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Ñoäng cô ñieän quay, truyeàn coâng suaát qua khôùp noái voøng ñaøn hoài ñeán hoäp giaûm toác truïc vít - baùnh vít nhôø söï aên khôùp cuûa baùnh vít vaø truïc vít truyeàn ñeán khôùp noái xích con laên laøm tangï quay keùo theo heä roøng roïc laøm vieäc. +Öu ñieãm: Truyeàn ñöôïc coâng suaát vôùi tæ soá truyeàn lôùn, töï haõm cuõng toát +Nhöôïc ñieãm: Cheá taïo truïc vít raát khoù khaên, ren laøm truïc caàn coù ñoä cöùng toát
  9. + phöông aùn III: Sô ñoà ñoäng: 4 8 3 2 9 1 Chuù thích: 1:Ñoäng cô ñieän 2:Phanh ñieän töø 3:Khôùp noái voøng ñaøn hoài 4:Baùnh raêng coân I 5:Baùnh raêng coân II 6:Baùnh raêng coân III 7:Baùnh raêng coân IIII 8: Khôùp noái xích con laên 9: tang +Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Ñoäng cô ñieän quay, truyeàn coâng suaát qua khôùp noái voøng ñaøn hoài ñeán hoäp giaûm toác Baùnh raêng coân nhôø söï aên khôùp cuûa caùc baùnh raêng coân truyeàn moâ men ñeán khôùp noái xích con laên laøm tangï quay keùo theo heä roøng roïc laøm vieäc.
  10. + Öu ñieãm: Cô caác goïn gaøng, ñaõm baõo goïn nheï cô caáu + Nhöôïc ñieãm: Cheá taïo baùnh raêng khoù khaên, laép raùp ñoøi hoûi phaûi chính xaùc * Vôùi ba phöông aùn vaø söï phaân tích vöøa neâu treân, ta choïn phöông aùn thöù nhaát laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñöôïc ñaët ra vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá Vaäy ta choïn phöông aùn I. Soá lieäu ban ñaàu: Taûi troïng: QO=2000kg =20000 (N). Boä phaän mang: Qm = 500kg = 5000(N.) Chieàu cao naâng: H = 12( m). Vaän toác naâng: vn = 12.5 (m/phut) Cheá ñoä laøm vieäc trung bình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản