bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
15
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phản lực tác dụng lên hai ổ FL12 = FBX 2  FBY 2 - 198 2   Vì chịu tải nhỏ và không chịu lực hướng tâm , ta dùng ổ bi đỡ chặn (một dãy).Thời gian làm việc Lh = 12000 (giờ).  Vì đường kính ngõng trục d11 = 25 (mm) . Nên ta chọn ổ bi đỡ cỡ nhẹ: Với ký hiệu: 109. Đường kính trong d = 25 (mm) Đường kính ngoài D = 47 (mm) Khả năng chịu tải động và tĩnh : C = 20.4 (KN) ; C o= 41(KN)  Kiểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 10

  1. Chương 10 THIEÁT KEÁ OÅ LAÊN 1) Thieát keá oå laên treân truïc I:  Phaûn löïc taùc duïng leân hai oå FL12 = FBX 2  FBY 2  198 2  340 2  399(N) 2 FDX  FDY 2  1423 2  496 2  1507( N ) FL13 =  Vì chòu taûi nhoû vaø khoâng chòu löïc höôùng taâm , ta duøng oå bi ñôõ chaën (moät daõy).Thôøi gian laøm vieäc Lh = 12000 (giôø).  Vì ñöôøng kính ngoõng truïc d11 = 25 (mm) . Neân ta choïn oå bi ñôõ côõ nheï: Vôùi kyù hieäu: 109. Ñöôøng kính trong d = 25 (mm) Ñöôøng kính ngoaøi D = 47 (mm) Khaû naêng chòu taûi ñoäng vaø tónh : C = 20.4 (KN) ; C o= 41(KN)  Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa oå:  taûi troïng qui öôùc : töø coâng thöùc (19.3) {2} Q = (X*v*FL13 +Y*Fa 13 )*Kt*Kd trong ñoù: FL13 = 1511 (N) F a 13 =0 Vôùi Faø/ (FL 13*V)  e  X =1, Y = 0 ( baûng 11 .4)-[1]. V = 1 : Vì voøng trong quay Kt =1: Heä soá nhieät ñoä ( khi t0 = 1050 c) Kd = 1.2 heä soá keå ñeán ñaëc tính cuûa taûi trong ( baûng 11.3)-[1].
  2.  Q = 1.808 (KN)  Kieåm tra khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå: Khaû naêng chòu taûi ñoäng : Cd = Q* m L theo (11.1) Trong ñoù : Q = 1.808 (KN) : taûi troïng qui öôùc m = 3 : baäc cuûa ñöôøng cong moûi ñoái vôùi oå bi ñôõ L: tuoåi thoï tính baèng trieäu voøng quay V = ( LHE 60 n1 ) *10-6 ( n: soá voøng quay) LHE = KHE *L h = 0.25 * 12000 = 3000 (giôø) (Lh = 12000 giôø , tuoåi thoï cuûa oå, KHE : heä soá cheá ñoä taûi troïng ñoäng )  L = 172.8 (trieäu voøng) Vaäy : C d =1.808* 3 172.8 = 10.07 (KN) < C = 20.04 (KN) Vaäy thoûa maõn ñieàu ta choïn 2) Thieát keá oå laên treân truïc II: Phaûn löïc toång treân hai oå: FL20 = F 2 XB  F 2 YB  4705 2  327 2  4717( N ) FL23 = F 2 XD  FYD 2  1330 2  3664 2  3970( N )  Töông töï ta choïn oå laên theo ñöôøng kính truïc II: d20 =d23 = 45(mm) .(vì löïc cuõng khoâng lôùn laém neân ta choïn oå l aên theo côõ trung , loaïi 66409). Vì chòu taûi nhoû vaø khoâng chòu löïc höôùng taâm , ta duøng oå bi ñôõ chaën( moät daõy) . thôøi gian laøm vieäc Lh =12000 (giôø). Ñöôøng kính trong d = 45 (mm) Ñöôøng kính ngoaøi D = 120 (mm)
  3. Khaû naêng chòu taûi ñoäng vaø tónh : C = 64 (KN) ; C o= 48.2(KN)  Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa oå:  Taûi troïng qui öôùc : töø coâng thöùc (11.3)-[1]. Q = ( X*V*FL20 +Y*Fa 23) Kt*Kd Trong ñoù: FL20 = 4717 (N) F a 23 =0 Vôùi Faø/ (FL 20*V)    X =1, Y = 0 ( baûng 11 .4)-[1]. V = 1 Vì voøng trong quay Kt =1 Heä soá nhieät ñoä ( khi t0 =1050 c) Kd = 1.2 Heä soá keå ñeán ñaëc tính cuûa taûi trong ( baûng (11.3)- [1])  Q = (1.1*1 *4717 ) 11.2 = 5.66 (KN) (KN)  Kieåm tra khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå: Khaû naêng chòu taûi ñoäng : Cd = Q* m L theo (11.1) Trong ñoù : Q = 5.66 (KN) : taûi troïng qui öôùc m = 3 : baäc cuûa ñöôøng cong moûi ñoái vôùi oå bi ñôõ L: tuoåi thoï tính baèng trieäu voøngm quay L= ( LHE 60 n2 ) *10-6 ( n 2: soá voøng quay truïc 2) Vôùi: n2 = 143.28 (voøng/ phuùt) LHE = KHE *L h = 0.25 * 12000 = 3000 (giôø)
  4. (Lh = 12000 giôø , tuoåi thoï cuûa oå, KHE : heä soá cheá ñoä taûi troïng ñoäng )  L =25.8 (trieäu voøng) Vaäy : C d = 5.66* 3 25.8  16.72( KN )  C  64( KN ) Vaäy thoûa maõn ñieàu ta choïn 3) Thieát keá oå laên treân truïc III:  phaûn löïc taùc duïng leân oå: FL13 = 1514 2  1024 2 = 1827.8 (N) FL33 = 837 2  37912 = 3882 (N)  Töông töï cho taûi troïng nhoû ta choïn oå laên vôùi kí hieäu 213 Ñöôøng kính trong d= 65 (mm) Ñöôøng kính ngoaøi D = 140 (mm) Khaû naêng chòu taûi ñoäng vaø tónh : C =89 (KN) ; C o=76.4(KN)  Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa oå:  Taûi troïng qui öôùc : töø coâng thöùc (11.3)-[1]. Q = ( X*V*FL33 +Y*Fa 33) Kt*Kd Trong ñoù: FL33 = 3882 (N) F a 13 = 0 vôùi Fa33 ø/ (FL33*V)    X =1, Y = 0 ( baûng 11 .4)-[1]. V = 1 : Vì voøng trong quay Kt =1 Heä soá nhieät ñoä ( khi t0 =1050 c) Kd =1.2 heä soá keå ñeán ñaëc tính cuûa taûi troïng ( baûng (11.3)-[1].
  5.  Q = (1.1*1 *3882 ) 11.2 = 4.658 (KN)  Kieåm tra khaû naêng taûi ñoäng cuûa oå: Khaû naêng chòu taûi ñoäng : Cd =Q* m L theo (11.1) Trong ñoù : Q = 4.856 (KN) : Taûi troïng qui öôùc m = 3 : Baäc cuûa ñöôøng cong moûi ñoái vôùi oå bi ñôõ L: Tuoåi thoï tính baèng trieäu voøngm quay L= ( LHE 60 n3 ) *10-6 ( n 3: Soá voøng quay truïc 2) Vôùi: n2 = 30.88 (voøng/ phuùt) LHE = KHE *L h = 0.25 * 12000 = 3000 (giôø) (Lh =12000 giôø , tuoåi thoï cuûa oå, KHE : heä soá cheá ñoä taûi troïng ñoäng )  L = 25.8 (trieäu voøng) Vaäy : C d = 5.66* 3 5.66  8.25  C  89 Vaäy thoûa maõn ñieàu ta choïn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản