bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
133
lượt xem
26
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào yêu cầu làm việc cuả từng chi tiết trong hợp giảm tốc ,ta chọn các kiểu lắp ghép sau: 1- dung sai ổ lăn: Lắp theo hệ thống lổ , để vòng ổ không trượt trên bề mặt làm việc ,do đó ta chọn mối lắp k6 , lắp trung gian có độ dôi . Để ổ có thể di trượt dọc trục khi nhiệt độ tăng ta chọn kiể lắp trung gian H7/k6 2-lắp ghép bánh răng lên trục: Lắp theo hệ thống lổ , chọn kiể lắp H7/k6 3-Lắp ghép vòng hắn dầu lên trục...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 12

  1. Chương 12: DUNG SAI LAÉP GHEÙP Caên cöù vaøo yeâu caàu laøm vieäc cuaû töøng chi tieát trong hôïp giaûm toác ,ta choïn caùc kieåu laép gheùp sau: 1- dung sai oå laên: Laép theo heä thoáng loå , ñeå voøng oå khoâng tröôït treân beà maët laøm vieäc ,do ñoù ta choïn moái laép k6 , laép trung gian coù ñoä doâi . Ñeå oå coù theå di tröôït doïc truïc khi nhieät ñoä taêng ta choïn kieå laép trung gian H7/k6 2-laép gheùp baùnh raêng leân truïc: Laép theo heä thoáng loå , choïn kieå laép H7/k6 3-Laép gheùp voøng haén daàu leân truïc : Ñeå deå daøng thaùo vaø laép theo heä thoáng loå , ta choïn kieåu laép H7/t6 4- Laép choát ñònh vò : Choïn kieåu laép H7/n8 5-Laép gheùp naép oå vaø thaân hôïp : Choïn heä thoáng laép theo heä thoáng loå ,choïn kieåu laép loûng H7/e8 , ñeå deã daøng thaùo laép vaø ñieàu chænh. 6- Laép theo then : + Theo chieàu roäng kieåu laép treân truïc laø P9/h9 vaø kieåu laép treân mayô J9/h9 + Theo chieàu cao , sai leäch giôùi haïn kích thöôùc then laø h11 + Theo chieàu daøi , sai leäch giôùi haïn kích thöôùc then laø h14 *Boâi trôn hôïp giaûm toác vaø oå laên
  2. -Boâi trôn hoäp giaûm toác : Baèng caùch ngaâm daàu cho baùnh raêng ôû nhieät ñoä 500c öùng vôùi vaän toác cuûa boä truyeàn v >3 m/s. Daàu coù ñoä nhôùt laø 57centipois.Tra baûng ta choïn ñöôïc daàu boâi trôn laø daàu tuabin -Boâi trôn oå: Do soá voøng quay cuûa oå laên nhoû hôn 1500 (v/p) vôùi oå bi ñôõ 1 daõy ta choïn chaát boâi trôn laø môõ 2 môõ laép ñaày 2/3 theå tích phaàn roãng cuûa boä phaän oå. BAÛNG DUNG SAI LAÉP GHEÙP STT TRUC CHI TIEÁT KÍCH THÖÔÙC KIEÅU LAÉP. (mm) KHÔÙP NOÁI-  24 H7/k6 TRUÏC TRUÏC – OÅ LAÊN  25 k6 TRUÏC I TRUÏC – BAÙNH  30 H7/k6 RAÊNG OÅ LAÊN – THAÂN  24 H7 MAÙY TRUÏC -OÅ LAÊN  45 k6 OÅ LAÊN –THAÂN  45 H7 TRUÏC BAÙNH RAÊNG  50 H7/k6 TRUÏC II NHOÛ TRUÏC BAÙNH RAÊNG  50 H7/k6 LÔÙN
  3. TRUÏC – OÅ LAÊN  65 k6 OÅ LAÊN – THAÂN  60 H7 MAÙY TRUÏC III TRUÏC – BAÙNH  70 H7/k6 RAÊNG TRUÏC – KHÔÙP  60 H7/k6 NOÁI THIEÁT KEÁ PHANH L L1
  4. Hình 5.8 : Moâ hình boä phanh Moâmen caàn coù cuûa boä phanh : 238 ( N.m) Löïc maø loø xo cuûa boä phanh caàn taïo ra ñeå neùn maù phanh vaøo troáng phanh: M b  l1 238  0,3 P   431 N D  f   l 0,25  0,42  0,9  0,6 Trong ñoù: Mb – Moâmen phanh D – Ñöôøng kính troáng phanh f – Heä soá ma saùt giöõa troáng phanh vaø maù phanh  - Hieäu suaát cuûa heä thoáng baûn leà AÙp löïc neùn cuûa troáng phanh leân maù phanh: Mb 238 K   775,5 N D f 0,25  0,42 Kieåm tra aùp suaát cuûa maù phanh leân troáng phanh: K p   p S Trong ñoù: S - Dieän tích tieáp xuùc giöõa troáng phanh vaø maù phanh S = .D.B./360  - Goùc oâm cuûa troáng phanh leân maù phanh B - Beà roäng cuûa maù phanh [p]- aùp suaát tieáp xuùc cho pheùp 775,5 2 Suy ra: p   0,065 < [p]= 0,4 N/mm 90 3,14.250.60. 360 Tính choïn loø xo cho caøng phanh:
  5. Choïn loø xo coù D = 60 mm, d = 6mm, n = 6, [] = 2,5.108 N/mm2, G=8.1010 N/mm2. Vì laø loaïi phanh thöôøng ñoùng neân loø xo luoân bò neùn ñeå taïo ra moät löïc laø 431 N. AÙp suaát cöïc ñaïi trong loø xo: 8.P.D 8.431.0,06 2  max    3.10 8 N/mm .d 3 3,14.0,006 3 Vì luùc boä phanh hoaït ñoäng loø xo coøn bò neùn theâm moät ñoaïn nöõa neân ñeå an toaøn ta taêng ñöôøng kính cuûa sôïi loø xo leân thaønh 6,5 mm. Ñoä giaûn cuûa loø xo môùi laø: 8.P.D 3 .n 8.431.0,06 3.6    0,0313 m=31,3 mm G.d 4 8.1010 .0,0065 4 Keát quaû tìm ñöôïc coù yù nghóa laø : Vôùi cô caáu phanh naøy, sau kho laép caùc chi tieát rôøi ban ñaàu thaønh cuïm phanh hoaøn chænh thì ta tieán haønh xieát oác ñieàu chænh loø xo daàn daàn sao cho loø xo bò neùn vaøo moät ñoaïn laø 31,3 mm so vôùi traïng thaùi töï do. Sau ñoù ñònh laïi caùc heä thoáng tay ñoøn ñeå môõ phanh baèng löïc ñieän töø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản