bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
187
lượt xem
43
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng vật liệu giống vật liệu chế tạo bánh răng cấp chậm a) Ứng suất tiếp xúc cho phép Ứng suất uốn cho phép :c) Ứng suất cho phép khi quá tải : [ H ]max = 1260 (Mpa ) (Mpa ) [ F ] max1= 464 (Mpa ) [ F ]max 2 =360 d) Xác định những thông số cơ bản của bộ truyền Khoảng cách trục aw = ka ( u + 1) x Với thép , răng thẳng ) ka = 49.5 ( vật liệu làm bánh răng thép – T2 = 309935 (Nmm ) {H} = 445...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 6

  1. Chương 6: Tính toaùn boä truyeàn baùnh raêng chaäm Duøng vaät lieäu gioáng vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng caáp chaäm a) ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : 1 1 [  h ]’= ( [  h ]1+ [  h ]2 ) = ( 509.091 + 481.818 ) 2 2 =495.45(Mpa) b) ÖÙng suaát uoán cho pheùp : [  F ]1 = 252 (Mpa ) [  F ]2 =236.572 (Mpa ) c) ÖÙng suaát cho pheùp khi quaù taûi : [  H ]max = 1260 (Mpa ) [  F ] max1= 464 (Mpa ) [  F ]max 2 =360 (Mpa ) d) Xaùc ñònh nhöõng thoâng soá cô baûn cuûa boä truyeàn Khoaûng caùch truïc T1 xK H aw = ka ( u + 1) x   3 2 H xUx ba Vôùi ka = 49.5 ( vaät lieäu laøm baùnh raêng theùp – theùp , raêng thaúng ) T2 = 309935 (Nmm ) {H} = 445 MPa  ba = 0.4 (vò trí baùnh raêng khoâng ñoái xöùng )  bd = 0.5 x  ba ( u + 1 ) = 0.5 x0.4 (4.64 +1 ) = 1.092
  2.  kH  = 1.07( tra baûng (6.7)-[1], sô ñoà b vôùi  bd = 1.092 ) 309935 *1.07 Vaäy  aw = 49.5 ( 4.6 4+1 ) = 269.8 445 2 4.64 * 0.4 (m m) e) Xaùc ñònh caùc thoâng cuûa boä truyeàn: Ta coù: moâ ñun m =(0.01 ….0.02 )aw = 2.69…5.28 choïn m=3 2 xa w soá raêng Z1 = =31.98 m(u  1)  choïn Z1 = 32  z2 = u.z1 = 32*4.64 =148.48 choïn Z2 = 149 Tính laïi khoaûng caùch truïc m( Z 1  Z 2 ) 3 * {149  32) _ aw = =  271.5(mm) 2 2 Goùc aên khôùp cos  tw = ( Z1 +Z2 )x m xcos  / 2xaw = cos 20   tw = 200 Tính laïi tyû soá truyeàn thöïc:u2 =(Z1 +Z2) /2 =4.66 Heä soá dòch chænh :y =aw2/m -0.5(Z1+Z2) =0. Vaäy ñaây khoâng phaûi laø caëp baùnh raêng dòch chænh f) Kieåm ngieäm raêng veà ñoä beàn tieáp xuùc 2 xT1 xK H x(U  1) H = ZMxZHxZ  x bw xUxd 2 w1 Vôùi ZM = 274 (Mpa )1/3 (vaät lieäu theùp –theùp , baùnh raêng thaúng)
  3. 2. cos  2. cos 0 ZH = = = 1.764 (baûng (6-5)- sin 2 tw sin 40 [1]) 4    = 0 (raêng thaúng)  Z= 3    {1.88 –3.2(1/Z1 +1/Z2 )*cos = 1.759 1  Z  = 0.754   dw1 = 2.aw/(u+1) = 95.94 (mm)  bw =  ba . aw = 108.6 (mm)  KH = KH  .KH  .KHV Vôùi : KH  =1,095 KH  =1 KHV , ñöôïc tính nhö sau: V = 3,14.n1.dw2/60000 = 0.719 ( m/s) V < 6 ( m/s)  choïn caáp chính xaùc laø 9 Tra baûng( 6.16)-[1], g0= 56 Tra baûng (6.15),  H = 0.006 aw  H   H .g 0 .v. = 0,006.56.2,56. 271.5  2.4 u 4.64  H bw d w1 KHV = 1+ = 1+ 2.4 * 271.5 * 0.4 * 95.94  1.03 2T1 K H K H 2 * 309935 * 1.07 * 1.13  KH=KH  .KH  .KHV=1.07*1.13*1.04 = 1.258 Vaäy : 2 * 309935 * 1.258 * (4.66  1) H=274*1.764*0.6734* =358(MPa) 271.5 * 0.4 * 4.66 * 95.94 2  H<  H  =495,454 (Mpa) Do cheânh leäch quaù lôùn giöõa  H vaø  H  , neân ta phaûi giaûm chieàu roäng vaønh raêng thaønh bw2 = ba.aw2.(H/{H})2 = 0.4*271.5*(358/445)2 = 70.28 (mm) Ta choïn bw2 = 71 (mm)
  4. Kieåm tra laïi thì: H = 439 MPA < {H} = 445 ( Mpa). Vaäy caëp baùnh raêng caáp chaäm ñaûm baûo ñoä beàn tieáp xuùc g) Kieåm ngieäm raêng veà ñoä beàn uoán: 2.T1 .K F .Y .Y  .YF 1 Theo (6.43)-[1]:  F1  bw .d w1 .m  F 1 .YF 2  F2  YF 1 vôùi 1 Y  =1/1.175 =0.56=0,602  Zv 1=Z1=32 vaø Zv 2=Z2=149 ( Heä soá dòch chænh x=0 )  YF 1 =3.8  YF 2 =3.6  Y  =1 ( baùnh raêng thaúng ) KF = KF  .KH  .KHV  Maø KF  =1.16 ( vôùi  bd =0,7 tra baûng 96.7)-[1], sô ñoà 3)  Vaø .KH  =1.37 (baùnh raêng thaúng ) Theo baûng (6- 15)-[1]   F = 0,016 (tra baûng 96.15)- [1]) g0 = 3 ( tra baûng( 6.16)-[1] aw   H   F .g 0 .v = u 0,016*0.016*0.719(2751.5/4.664)0.5 = 6.41  F .bw .d w1 KFV=1+ = 1+ (6.41*71*95.94) 2.T1 .K F .K F /(2*309935*1.16*1.37 = 1.05 KF = 1.16*1.37*1.05 = 1.67 vaäy:
  5. F1= 109.53( MPA) < {F1} = 201.6 (MPa) F2 = 103.76( MPA) < {F2} = 189.1 (MPa) (Trong ñoù thì {F1} vaø{F2} ñöôïc tính nhö phaàn kieåm beàn ) Nhö vaäy caëp baùnh raêng caáp nhanh ñaûm baûo ñoä beàn uoán h). Kieåm nghieäm veà quaù taûi: Theo (6-48)-[1], Vôùi heä soá quaù taûi Kqt = (Tmax / T) = 2.2 thì H1 max = H K qt = 439* 2.2 = 651 (Mpa) < {H max} =1260 (Mpa)  F1 max = F2* Kqt = 109.56*2.2 = 241 (Mpa )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản