bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
112
lượt xem
18
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn vật liệu chế tạo trục : là thép 45,tôi cải thiện có HB = 241…285 ,b =850 (Mpa) và ,ch =880 (Mpa) II ) Tính sơ bộ trục: Đường kính trục xác định bằng mô men xoắn theo công thức d Chọn d3=75 (mm) III) Tính chính xác: a) Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và chi tiết quay: - Từ đường kính trục xác định gần đúng đường kính ổ lăn b0 ( tra bảng 10.2 ) d1=25 mm, b01=17 mm d2=45 mm ,b02= 25 mm d3=75 mm ,b03=37 mm......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 7

  1. Chương 7: TÍNH TRUÏC VAØ TANG I) Choïn vaät lieäu cheá taïo truïc : laø theùp 45,toâi caûi thieän coù HB = 241…285  b =850 (Mpa) vaø  ch =880 (Mpa) II ) Tính sô boä truïc: Ñöôøng kính truïc xaùc ñònh baèng moâ men xoaén theo coâng thöùc T d  3 vôùi [  ] = 20 (Mpa) 0,2.   Ñöôøng kính truïc I 48645 d1 = 3 = 23 (mm) 0,2.20 Choïn d1 = 25 (mm) Ñöôøng kính truïc II 309935 d2 = 3 = 42.6 (mm) 0,2.20 choïn d2=45 (mm) Ñöôøng kính truïc III 1366936 d3 = 3 = 70 (mm) 0,2.20 Choïn d3=75 (mm) III) Tính chính xaùc: a) Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc goái ñôõ vaø chi tieát quay: - Töø ñöôøng kính truïc xaùc ñònh gaàn ñuùng ñöôøng kính oå laên b0 ( tra baûng 10.2 ) d1=25 mm  b01=17 mm d2=45 mm  b02= 25 mm d3=75 mm  b03=37 mm
  2. - Ta coù: c = (b03/2) + k1 + k2 +1,3(bw2/2) = 37/2 + 10 + 10 + 1,3.71/2 = 84,65 (mm) b = 1,3(bw2/2) + k1 + (1,3.bw1/2) = 1,3.71/2 + 10 + 1,3.45/2 =85,4 (mm) a = 1,3(bw2/2) + k1 + k2 + (b03/2) = 1,3.45/2 + 10 + 10 +37/2 =67.75 (mm) l1 = Lk1/2+ k3 + hn + b01/2 = 112/2 + 15 + 20 + 17/2 = 99.5 (mm) l2 =Lk2/2 + k3 + hn + b03/2 = 85/2 + 15 + 20 + 37/2 =96 (mm) vôùi: + k1=10 mm, laø khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán thaønh trong cuûa hoäp hoaëc khoaûng caùch giöõa caùc chi tieát quay + k2 =10 mm, laø khoaûng caùch töø maët caïnh oå ñeán thaønh trong cuûa oå + b03= 75 mm, laø chieàu roäng oå laên treân truïc III + b01= 17 mm, laø chieàu roäng oå laên treân truïc I + bw1 = 1,3.45/2, laø chieàu roäng may ô baùnh raêng thöù nhaát + bw2 = 1,3.71/2, laø chieàu roäng may ô baùnh raêng thöù hai + lk1 = 112, laø khoaûng caùch töø oå laên ñeán khôùp noái voøng ñaøn hoài
  3. + lk1 = 85, laø khoaûng caùch töø oå laên ñeán khôùp noái xích con laên + k3 = 15, laø khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán naép oå + hn = 20 , laø chieàu cao naép oå vaø ñaàu buloâng b) Xaùc ñònh ñöôøng kính vaø chieàu daøi caùc ñoaïn truïc: + Truïc I : goàm baùnh nhoû caáp nhanh (baùnh 1) vaø khôùp noái voøng ñaøn hoài Löïc voøng Ft 1=2.TI/dw1= 2.48645/51 = 1908 (N) Löïc höôùng taâm Fr1=Ft1.tg  tw1 =1908.tg20= 694 (N) Löïc höôùng taâm do khôùp noái voøng ñaøn hoài taùc duïng leân truïc FxA =(0,2…0,3)TI/Do = 0,25.2.48645/126 = 139 (N) Vôùi: + dw1: ñöôøng kính voøng chia baùnh raêng thöù nhaát + Do: ñöôøng kính voøng taâm choát cuûa khôùp noái voøng ñaøn hoài -Xaùc ñònh phaûn löïc  MxD = (170,05 + 67,75).FyD – 67.75.Fr1 = O (1)  MyD = (99,5 + 170,05 + 67,75)FxA - 67,75.Ft1 = O (2)  Fx = - FxA – FxB – FxD + Fr1 = O (3)  Fy = - Ft1 + FyB +FyD = O (4) Töø (1), (2), (3), (4), ta ñöôïc:
  4. FyB = 198 (N); FyD = 496 (N); FxB = 346 (N); FxD = 1423 (N) -Veõ bieåu ñoà moâmen uoán vaø xoaén: l1 c +b a FxA RBy RDy Ft1 A B C D y Fr1 RBx RDx x M (Nmm) x 33604 M (Nmm) y 13830 96408 T(Nmm) 48645 -Tính moâ men töông ñeå xaùc ñònh ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän: + Taïi A: M = 0  Mtñ = TI = 48645 (N.mm ) M td 48645 dA  = =19,08 (mm) 0,1.  3 3 0,1.70 Vôùi: {} = 70 (Mpa), baûng (7-2) Choïn: dA = 24 (mm) + Taïi B: Mx = 0  Mtñ = M y2  TI2 = 13830 2  48645 2 = 50572 (N.mm )
  5. M td 50572 dB  = =19.33 (mm) 0,1.  3 3 0,1.70 Choïn: dB= dD = 25 (mm), (cuøng oå laên) + Taïi C: Mtñ = M y2  TI2  M x2 = 33604 2  48645 2  96408 2 = 113093 (N.mm ) M td 113093 dC  = =25,28 (mm) 0,1.  3 3 0,1.70 Choïn: dC = 27 (mm) + Truïc II : goàm baùnh nhoû vaø baùnh lôùn cuûa truïc trung gian Löïc voøng Ft 11= Ft1 = 1908 (N) Ft2 = 2TII/dw2 = 2.309935/96 = 6461 (N) Löïc höôùng taâm Fr11 = Fr1= 694 (N) Fr2 = Ft2.tg  tw2 =6461.tg20= 6461.0,364 = 2351 (N) Xaùc ñònh phaûn löïc :  MxD = -237.8.FyB – 153.15.Fr2 + 67,65.Fr11= O (1)  MyD = 237,8.FxD – 153,15.Ft2 – 67,75.Ft11 =O (2)  Fx = - Ft2 + FxB + FxD - Ft11 = O (3)  Fy = Fr11 + FyB +FyD – Fr11 = O (4) Töø (1), (2), (3), (4), ta ñöôïc: FyB = 317 (N); FyD = 1330 (N); FxB = 4705 (N); FxD = 3664 (N)
  6. -Veõ bieåu ñoà moâmen uoân vaø xoaén: c b a RBy RDy Fr2 y B E Ft2 C D Fr11 x Ft11 RBx RDx M (Nmm) x 27680 90107 M (Nmm) y 398278 248236 T (Nmm) 309935 -Tính moâ men töông ñeå xaùc ñònh ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän: + Taïi E: Mtñ = M y2  TI2  M x2 = 398278 2  27860 2  309925 2 = 505421 (N.mm ) M td 505421 d E = =43.8 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65 Vôùi: {} = 65 (Mpa), baûng (7-2) Choïn: dE = 50 (mm) + Taïi C: Mtñ = M y2  TI2  M x2 = 248236 2  901680 2  309935 2 = 407185 (N.mm ) M td 407185 dC  = =40,8 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65
  7. Choïn: dC= 50 (mm) + Taïi B, D: Choïn: dD =dB = 45 (mm) + Truïc III : goàm baùnh lôùn caáp nhanh (baùnh 4) vaø khôùp noái xích con laên Löïc voøng Ft 3= Ft2 = 6461 (N) Löïc höôùng taâm Fr3=Ft2 =2351 (N) Löïc höôùng taâm do khôùp noái voøng ñaøn hoài taùc duïng leân truïc FxA =(0,2…0,3)TIII/Do = 0,25.2.1366936/185 = 3694(N) Vôùi: + Do: ñöôøng kính voøng chia cuûa ñóa xích -Xaùc ñònh phaûn löïc  MxD = 237,8.FBy – 153,15.Fr3 = O (1)  MyD = 333,8FxA -237,8.Ft1 – 153,15. Ft3 = O (2)  Fx = - FxA + FxB – FxD + Ft3 = O (3)  Fy =Fr3 - FyB +FyD = O (4) Töø (1), (2), (3), (4), ta ñöôïc: FyB = 1514 (N); FyD = 837 (N); FxB = 1024 (N); FxD = 3791 (N) -Veõ bieåu ñoà moâmen uoán vaø xoaén:
  8. l2 c a +b FxA RDy y A B C D Fr1 x RBy Ft1 RBx RDx 128160 M (Nmm) x M (Nmm) y 534624 580591 T (Nmm) 1366936 -Tính moâ men töông ñeå xaùc ñònh ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän: + Taïi A: M = 0  Mtñ = TIII = 1366986 (N.mm ) M td 1366986 dA  = =50.8 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65 Vôùi: {} = 65 (Mpa), baûng (7-2) Choïn: dA = dD = 60 (mm), (cuøng oå laên) + Taïi B: Mtñ = M y2  TI2 = 366936 2  486453546212 = 1412187 (N.mm ) M td 1412187 dB  = =60,7 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65
  9. Choïn: dB = 65 (mm) + Taïi C: Mtñ = M y2  TI2  M x2 = 1366936 2  5805912  128160 2 = 1409732 (N.mm ) M td 1409732 dC  = =61,85 (mm) 0,1.  3 3 0,1.65 Choïn: dC = 70 (mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản