bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
14
download

bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chọn then bằng.  Trên trục I: ( 2 then ), Với d= 24 (mm), và d = 27 (mm)  Chiều rộng then b= 6( mm)  Chiều cao then h= 6 (mm)  Chiều sâu ranh trên trục: t 1 =3.5( mm)  Chiều sâu rãnh trên lỗ :t2 =2.8 (mm)  Bán kính góc lượn: r 0.25  Chiều dài then: l = (0.8...0.6)lmbr =0.9*26 =25.4 Với lmbr = 1.3 dc = 1.3*20 =26 (mm) dc : dường kính trục Vậy ta chọn l=26 (mm), (theo bảng (9.1 a)-{1})  Trên trục II: (2 then), Với d=...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 9

  1. Chương 9: ÑÒNH KEÁT CAÁU CUÛA TRUÏC 1) Ñònh keát caáu cuûa truïc: a) Choïn then: choïn then baèng.  Treân truïc I: ( 2 then ), Vôùi d= 24 (mm), vaø d = 27 (mm)  Chieàu roäng then b= 6( mm)  Chieàu cao then h= 6 (mm)  Chieàu saâu ranh treân truïc: t 1 =3.5( mm)  Chieàu saâu raõnh treân loã :t2 =2.8 (mm)  Baùn kính goùc löôïn: r  0.25  Chieàu daøi then: l = (0.8...0.6)lmbr =0.9*26 =25.4 Vôùi lmbr = 1.3 dc = 1.3*20 =26 (mm) dc : döôøng kính truïc  Vaäy ta choïn l=26 (mm), (theo baûng (9.1 a)-{1})  Treân truïc II: (2 then), Vôùi d= 50 (mm) + Chieàu roäng then b=16( mm)  Chieàu cao then h= 10 (mm)  Chieàu saâu ranh treân truïc: t 1 = 6 ( mm)  Chieàu saâu raõnh treân loã :t2 =4.3 (mm)  Baùn kính goùc löôïn: r  0.4  Chieàu daøi then: l = (0.8...0.6)lmbr =0.9*65 =58.5 Vôùi lmbr = 1.3 dc = 1.3*50 =65 (mm) dc : Ñöôøng kính truïc.  vaäy ta choïn l=63 (mm) . (theo baûng (9.1 a)-{1})
  2.  Treân truïc III: ( 2 then) Vôùi ñöôøng kính d = 70 (mm)  Chieàu roäng then b = 20( mm)  Chieàu cao then h = 12 (mm)  Chieàu saâu ranh treân truïc: t 1 = 7.5 ( mm)  Chieàu saâu raõnh treân loã :t2 = 4.9 (mm)  Baùn kính goùc löôïn: r  0.6  Chieàu daøi then: l = (0.8...0.6)lmbr = 0.9*91 = 81.9 (mm) Vôùi lmbr = 1.3 dc = 1.3*50 = 91 (mm) dc : Ñöôøng kính truïc.  vaäy ta choïn l=90 (mm) . (theo baûng (9.1 a)-{1}) 2) Kieåm nghieäm then: 2*M X  Theo ñieàu kieän daäp: d   { d } d * t1 * l i Trong ñoù: MX : Moâ men xoaén treân truïc (NM). d : Ñöôøng kính truïc t1 : Chieàu cao then laép trong raõnh truïc (mm) l: Chieàu daøi then {d } : Öùng daäp cho pheù cuûa then. Tra baûng ( 53)-[1] theo taøi lieäu höôùng daãn vôùi vaät lieäu theùp , taûi troïng tónh daïng gheùp coá ñòng , ta coù: {d } = 150 (N/mm2).  Then laép khôùp ñoäng cô vôi hoäp giaûm toác:  MX = 48645 (Nmm)  d = 20(mm)  l = 26(mm)  t1 = 3.5 (mm)
  3. 48645 * 2  d =  53.4( Nmm)  { d } 20 * 26 * 3.5  Then laép baùnh raêng treân truïc I:  MX = 48645 (Nmm)  d = 30 (mm)  l = 26 (mm)  t1 = 3.5 (mm) 2 * 48645  d =  35.4 < { d} 30 * 26 * 3.5  Then laép baùnh raêng nho û treân truïc II:  MX =309935 (Nmm)  d = 50 (mm)  l = 63 (mm)  t1 = 6 (mm)  d = 2 * 309935  32.8( Nmm)  { d} 50 * 63 * 6  Then laép baùnh raêng treân truïc III  MX = 1366936 (Nmm)  d = 70 (mm)  l = 90 (mm)  t1 = 7.5 (mm) 2 * 1366936  d =  57.6  { d } 70 * 90 * 7.5 Vaäy caùc then ñeàu ñaûm baûo ñuû beàn. 3) Theo ñoä beàn caét: {} = 2 * M X  { d } d *b*l Trong ñoù : MX : Moâ men xoaén treân truïc (NM). d : Ñöôøng kính truïc b : Chieàu cao then laép trong raõnh truïc (mm) l : Chieàu daøi then
  4. {d } = 120 (N/mm2 ) laø öùng suaát cho pheùp cuûa then, tra baûng (54)-[1], theo taøi lieäu theùp C45 , taûi trong tónh Then laép khôùp noái ñoäng cô vaø hoäp giaûm toác:  x = 8645 (Nmm)  d = 24 (mm)  l =26(mm)  b = 6 (mm)   c = 31.2  { c }  Then laép baùnh raêng treân truïc I  MX = 8645 (Nmm)  d = 30 (mm)  l = 26 (mm)  b = 6 (mm)   c = 20.8  { c }  Then laép baùnh raêng nhoûû treân truïc II  MX = 309935 (Nmm)  d = 50 (mm)  l = 63 (mm)  b = 16 (mm)   c = 12.3  { c }  Then laép baùnh raêng treân truïc III  MX = 1366936 (Nmm)  d = 70 (mm)  l = 90 (mm)  b = 20 (mm)   c = 12.3  { c } Vaäy caùc then ñuû beàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản