intTypePromotion=3

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 5

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
245
lượt xem
152
download

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều khiển được dùng để kiểm tra dữ liệu. Như các bạn đã biết, mỗi khi PostBack về Server, trang Web luôn kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (nếu có yêu cầu khi thiết kế). Nếu dữ liệu không hợp lệ (bỏ trống, vi phạm miền giá trị, mật khẩu nhập lại không đúng, …), trang web sẽ không thể PostBack về Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 5

  1. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều khiển được dùng để kiểm tra dữ liệu. Như các bạn đã biết, mỗi khi PostBack về Server, trang Web luôn kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (nếu có yêu cầu khi thiết kế). Nếu dữ liệu không hợp lệ (bỏ trống, vi phạm miền giá trị, mật khẩu nhập lại không đúng, …), trang web sẽ không thể PostBack về Server. i ều Ví dụ: Minh họa thuộc tính Display: Tại ô nhập lại mật khẩu, ta có 2 điều khiển kiểm tra dữ liệu: một điều khiển kiểm tra không được phép rỗng (rfvNhap_lai), một điều khiển kiểm tra xem nhập lại mật khẩu có giống với mật khẩu đã nhập ở trên hay không. rfvNhap_lai.Display = Static Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 31
  2. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net rfvNhap_lai.Display = Dynamic 1. Điều khiển Required Field Validator Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị trong điều khiển phải được nhập. Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc dữ liệu khác rỗng (bắt buộc nhập). Thuộc tính  InitialValue: Giá trị khởi động. Giá trị bạn nhập vào phải khác với giá trị của thuộc tính này. Giá trị mặc định của thuộc tính này là chuỗi rỗng. 2. Điều khiển Compare Validator Điều khiển này được dùng để so sánh giá trị của một điều khiển với giá trị của một điều khiển khác hoặc một giá trị được xác định trước. Thông qua thuộc tính Operator, chúng ta có thể thực hiện các phép so sánh như: =, , >, >=,
  3. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o GreaterThanEqual: >= o LessThan: < o LessThanEqual:
  4. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Bảng mô tả các ký hiệu thường sử dụng trong Validation Expression 5. Điều khiển Custom Validator Điều khiển này cho phép bạn tự viết hàm xử lý kiểm tra lỗi. Sự kiện  ServerValidate: Đặt các xử lý kiểm tra dữ liệu trong sự kiện này. Việc kiểm tra này được thực hiện ở Server. Ví dụ: Xử lý kiểm tra dữ liệu nhập tại điều khiển txtSoA có phải là số chẵn hay không. 6. Điều khiển Validation Summary Điều khiển này được dùng để hiển thị ra bảng lỗi - tất cả các lỗi hiện có trên trang Web. Nếu điều khiển nào có dữ liệu không hợp lệ, chuỗi thông báo lỗi - giá trị thuộc tính ErrorMessage của Validation Control sẽ được hiển thị. Nếu giá trị của thuộc tính ErrorMessage không được xác định, thông báo lỗi đó sẽ không được xuất hiện trong bảng lỗi. Các thuộc tính  HeaderText: Dòng tiêu đề của thông báo lỗi Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 34
  5. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  ShowMessageBox: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị như cửa sổ MessageBox hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False - không hiển thị.  ShowSummary: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True - được phép hiển thị. Ví dụ: Tạo Website Dangkythanhvien Sử dụng các điều khiển ValidateControl. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập trên các điều khiển có trong hồ sơ đăng ký khách hàng. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 35
  6. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thuộc tính Text của các điều khiển kiểm tra dữ liệu đều là: (*) Xử lý sự kiện: Private Sub butDang_ky_Click(…)… lblThong_bao.Text = "Đăng ký thành công"; End Sub Các thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình nhập liệu khi dữ liệu nhập không hợp lệ. Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 36
  7. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Các thông báo lỗi xuất hiện qua hộp thoại khi dữ liệu nhập không hợp lệ: Nếu tất cả đều hợp lệ Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản