Bài giảng môn Marketing - Chương 7: Chiến lược Giá

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
608
lượt xem
302
download

Bài giảng môn Marketing - Chương 7: Chiến lược Giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày: Ý nghĩa - tầm quan trọng của giá cả; Mục tiêu định giá; Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá; Phương pháp định giá; Chiến lược giá của xí nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Marketing - Chương 7: Chiến lược Giá

 1. CHƯƠNG 7 CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ PRICE STRATEGY
 2. KHÁI NIỆM  G I Ù   A Û : laø bieåu hieän baèng A C tieàn cuûa giaù trò saûn phaåm maø ngöôøi baùn yeâu caàu ngöôøi mua traû cho hoï.  PRICE IN THE MARKETING – MIX Toån g   oan h   u   d th =   i   ôn   G aù ñ vò  x    Löôï g   aù n n b Lôï   h u aän     in = Toån g   oan h   u   d th –  Toån g   i p h í ch  
 3. Yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá Yếu tố bên ngòai Yếu tố bên trong Thị trường Mục tiêu Marketing Số cầu  Chiến lược marketing Định Giá Đối thủ cạnh tranh Đặc tính sản phẩm, Chính sách giá cả của Chi phí nhà nước
 4. Yếu tố bên trong – Mục tiêu Marketing • Tồn tại • Tối đa hóa lợi nhuận • Dẫn đầu thị phần • Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm
 5. Yếu tố bên trong – Chiến lược marketing • Liên kết chặt chẽ với các bộ phận khác nhằm hình thành chương trình marketing mix hiệu quả nhất – Đặc tính sản phẩm • Chu kỳ sống sản phẩm – Chi phí • Định phí • Biến Phí • Tổng Phí
 6. Yếu tố bên ngoài – Thị trường Ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Đoäc quyeàn cạnh tranh Caïnh tranh hoaøn hảo Cạnh tranh độc quyền
 7. Yếu tố bên ngoài – Số cầu Löôïng caàu veà chuûng loaïi saûn phaåm (VD: xe hôi). Löôïng caàu veà saûn phaåm (VD: xe hôi cao caáp) Löôïng caàu veà nhaõn hieäu (VD: toyota celica) Độ co giaõn của cầu = % thay đổi trọng lượng cầu / % thay đổi về giaù – Đối thủ cạnh tranh – Chính sách giá cả của nhà nước • Kiềm chế chỉ số giá, hạn chế lạm phát • Tự do cạnh tranh
 8. X A Ù C   Ò N H   O Á I Q U A N   EÄ   I Õ A   Ñ M   H G Ö C H I PH Í   Ô Ï G   Ù N   A Ø   Ï   H U A Ä N   ,LÖ N BA V LÔ I N L ỢIN H U ẬN   TỔNG DOANH THU ­TỔNG PHÍ   =    TOÅNG PHÍ (TC): ÑÒNH PHÍ + BIEÁN PHÍ. ÑÒNH PHÍ (FC): chi phí khoâng thay ñoåi theo löôïng saûn phaåm saûn xuaát ra. BIEÁN PHÍ (VC): chi phí thay ñoåi theo soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát ra. PHAÂN TÍCH HOØA VOÁN (BEP) ĐỊNH PHÍ BEP Q U A N TITY = ————————————————— GIÁ BÁN(1 đơn vị) - BIẾN PHÍ (1 đơn vị)
 9. C A Ù C   Ö Ô N G   A Ù P  Ò N H   I Ù PH PH Ñ G A Ñ Ò N H   I Ù   EÂ N   Ô   Û   H I PH Í G A TR C SÔ C   Chi phí coäng theâm tæleä lôïi nhuaän coá ñònh, moät möùc phí coá ñònh (G= M) Z+ Ñ Ò N H   I Ù   EÂ N   Ô   Û   G ƯỜI G A TR C SÔ N   M UA
 10. ĐỊNH GIÁ TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ KHÁC VỚI ĐỊNH  GIÁ TRÊN CƠ SỞ NGƯỜI MUA  Chi phí  Tâm lý người mua Sản phẩm Khách hàng Chi phí Giá trị Giá Giá Giá trị Chi phí Khách hàng Sản phẩm
 11. C A Ù C   Ö Ô N G   A Ù P  Ò N H   PH PH Ñ GI ÙA Ñ Ò N H  G I Ù   EÂ N   Ô  SÔ Û   Ï   H U A Ä N   A TR C   LÔ I N Lợi nhuận mục tiêu trên doanh số, thị phần Lợi nhuận mục tiêu trên đầu tư  Giá bán = Chi phí một đơn vị +tỉ lệ thu hồi vốn x vốn đầu tư / số lượng bán  Vốn đầu tư là 1 triệu USD chi phí sản xuất một đơn vị là 100, số lương bán là 10000 và muốn đặt giá để thu 20% ROI? Ñ Ò N H   I Ù   EÂ N   Ô   Û   A Ï H   A N H G A TR C SÔ C N TR Định giá theo thời giá Định giá giá đấu thầu kín
 12. C A Ù C   U Ï   EÂ U   Ò N H   M C TI Ñ Lôïi nhuaän GI Ù A Doanh soá Thò phaàn Söï toàn taïi Cạnh tranh Traùch nhieäm xaõ hoäi
 13. CAÙC CHIẾN LƯỢC GIAÙ  Chiến lược định giá cho tập hợp sản phẩm  Chiến lược điều chỉnh giá  Chiến lược thay đổi giá  Định giá sản phẩm mới  Định giá tâm lý
 14. Chiến lược định giá cho tập hợp sản phẩm – Dòng sản phẩm
 15. Chiến lược định giá cho tập hợp sản phẩm – Sản phẩm tùy chọn – Sản phẩm phụ bổ
 16. Chiến lược điều chỉnh giá Chiết khấu Soá löôïng mua Theo muøa. Tieàn maët Đoåi cuõ – laáy môùi Chöông trình xúc tiến
 17. Chiến lược điều chỉnh giá Phân biệt • Đối tượng • Hình thức sản phẩm • Khu vực • Thời gian
 18. Chiến lược thay đổi giá  Chủ động giảm giá – Còn công suất hoạt động, thừa năng lực – Đối phó với đối thủ cạnh tranh – Thị phần giảm, khống chế thị trường  Chủ động tăng giá – Cầu lớn – Gia tăng chi phí  Phản ứng của người mua đối với việc thay đổi giá cả  Phản ứng của đối thủ cạnh tranh đối với việc thay đổi giá cả – Tại sao? Thường xuyên hay có thời hạn? – Thị phần và lợi nhuận?
 19. Định giá sản phẩm mới ■Thâm nhập thị trường ĐK: Nhạy cảm với giá Chí phí về sản xuất và phân phối giảm theo cùng với mức kinh nghiệm sản xuất tích lũy ■Chắt lọc thị trường ĐK: Chất lượng và hình ảnh sản phẩm Đối thủ cạnh tranh không dễ dàng thâm nhập thị trường Số lượng người mua đủ để có mức cầu hiện hành cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản