Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 1

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
420
lượt xem
182
download

Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp Doanh nghiệp là một tổng thể phương tiện, máy móc thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm đạt một múc đích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 1

 1. Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP 1
 2. Muïc luïc I Khaùi nieäm doanh  nghiep II Phaân loaïi doanh  nghieäp III Nhieäm vuï vaø quyeàn  haïn  IV Xu theá phaùt trieån  doanh nghieäp 2
 3. • Doanh nghieäp? 1. Theo quan ñieåm toå chöùc: “Doanh nghieäp laø moät toång  theå phöông tieän, maùy moùc  thieát bò vaø con ngöôøi  ñöôïc toå chöùc laïi nhaèm  ñaït moät muïc ñích”. 2. Theo quan ñieåm muïc tieâu  lôïi nhuaän: “ Doanh nghieäp laø moät toå  chöùc saûn xuaát thoâng qua  ñoù, trong khuoân khoå moät  soá taøi saûn nhaát ñònh  ngöôøi ta keát hôïp nhieàu  yeáu toá saûn xuaát khaùc  nhau nhaèm taïo ra saûn phaåm  vaø dòch vuï ñeå baùn trên   3
 4. • Doanh nghieäp? 3. Theo quan ñieåm chöùc naêng: “ Doanh nghieäp laø moät ñôn vò  saûn xuaát kinh doanh nhaèm thöïc  hieän moät hoaëc moät soá hoaëc  taát caû caùc coâng ñoaïn trong  quaù trình ñaàu tö töø saûn xuaát  ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc  thöïc hieän caùc dòch vuï nhaèm  muïc ñích sinh lôïi”. 4. Theo quan ñieåm lyù thuyeát heä  thoáng: “ Doanh nghieäp laø moät boä phaän  hôïp thaønh trong heä thoáng kinh  teá, moãi ñôn vò trong heä thoáng  ñoù phaûi chòu söï taùc ñoäng  töông hoå laån nhau, phaûi tuaân  4 thuû nhöõng ñieàu kieän hoaït 
 5. Doanh nghieäp? Doanh nghiệp là một đơn vị SXKD được tổ chức, nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, thông qua đó để tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng . 5
 6. • Doanh nghieäp? • D oan h   g h i n eäp   aø  ôn   ki h   l ñ vò  n teá  o  h aø  öôù c  oaëc  d N n h caù c  ñ oaøn   eå  oaëc  n h aân   th h tö  ñ aàu   voán   h aèm   u ï ñ í   tö  n m c  ch ch u û  yeáu   aø  öï h i l th c  eän   caù c  h oaï ñ oän g   t  saû n   aát  n h   xu ki d oan h   oaëc  oaï ñ oän g   h h t  coân g   ch   où p   h aàn   öï í g p th c  hi eän   caù c  u ï ti m c  eâu   n h   ki teá  – xaõ  oäi cu û a  aát  öôù c.     h   ñ n    • [ÔÛ nöôùc ta, döïa vaøo ñieàu 2 (Luaät  doanh nghieäp tö nhaân, ngaøy 21­12­ 1990), ñieàu 3 (Luaät Coâng ty, ngaøy 21­ 6 12­1990), ñieàu 1 (Luaät doanh nghieäp 
 7. • Doanh nghieäp? • Doanh nghieäp laø moät  toå chöùc kinh teá coù  teân rieâng, coù taøi  saûn, coù truï sôû giao  dòch oån ñònh, ñöôïc  ñaêng kyù kinh doanh theo  quy ñònh cuûa phaùp luaät  nhaèm thöïc hieän caùc  hoaït ñoäng kinh doanh.  7
 8. Moi quan he p Chi phi Doanh thu Lo nhuan Loi Lo thang 8
 9. Đặc diểm hoạt động của doanh nghiệp 1.Chức năng sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp là hai chức năng không thể tách rời nhau,ngược lại chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và tạo thành một chu trình khép kín trong hoạt động của doanh nghiệp 9
 10. Chu trình khép kín họat động của doanh nghiệp Toå  Nghieân  Thieát  Chuaån  chöù cöùu Choïn Sp keá  bò  c  Thò  Haøng  Saûn  Saûn  tröô Saûn  hoùa phaå xuaá øng xuaá m t t  Toå  Saûn  Ñieàu  Saûn  chöù xuaá tra xuaá c  t  Sau  t Tieâu  Haøng  Tieâu  thuï        loïa thuï thöû SP t 10
 11. Đặc diểm hoạt động của doanh nghiệp 2.Căn cứ để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD nào của doanh nghiệp chính là nhu cầu của thị trường; nói cách khác chính là nhu cầu của người tiêu dùng 11
 12. Đặc diểm hoạt động của doanh nghiệp 3.Tối đa hoá lợi nhuận là mục tiêu kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, tuy nhiên đi kèm mục tiêu kinh tế hoạt động của doanh nghiệp còn phải hướng tới những mục tiêu xã hội nhất định . 12
 13. Đặc diểm hoạt động của doanh nghiệp 4.Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải chấp nhận sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển 13
 14. PH A Â N   Ï ID O A N H   LO A   NGHI PEÄ 1. Theo tính chất sở hữu của tài sản - Doanh nghiệp Nhà nước. - Doanh nghiệp Tư nhân. - Doanh nghiệp chung vốn (Công ty). - Hợp tác xã. 2. Theo qui mô doanh nghiệp 3. Theo phân cấp Quản lý. 4. Theo ngành quản lý. 14
 15. NHIEÄM VUÏ 1. Th öï h i c  eän   g h óa  ï n oäp   n vu   th u eá. 2. B aû o  aû m   aát  öôï g   ñ ch l n saû n   p h aåm   aøn g   oaù   òch   ï h h d vu   ñ oái vôù i n g öôøi ti       eâu   u øn g . d 3. B aû o  veä  oâi tröôøn g . m   4. C h aáp   aøn h   g h i h n eâm   æ n h   ch ch eá  oä  aù o  ñ b caù o  oán g   th keâ  taøi ch í h .   n 5. Toân   troï g   n vaø  öï h i th c  eän   nghi eâm   æ n h   ôï   oàn g   ch h p ñ ñ aõ  kyù   keát. 15
 16. ÑIEÀU KIEÄN LAO ÑOÄNG Yếu tố Đơn vị tính Những chỉ tiêu của điều kiện lạo động Giới hạn tối ưu Giới hạn cho phép 1 Nhiệt độ ­ Làm việc nặng 16­18 13­18 ­ Làm việc nhẹ O C 20­22 17­22 O C 2 Độ ầm tương đối  % 60­30 75 của không khí 3 Tốc độ chuyển động m/s Dưới 0,3 0,3­0,5 Của không khí 4 Cơ cấu của không khí ­ Hydro Carbon Mg/M3 200 300 ­ Oxy Carbon Mg/M3 10 20 ­ Bụi bình thường Mg/M3 2 10 ­ Bụi chứ thạch anh Mg/M3 0,5 2 5 Tiếng ồn Đb
 17. QUYEÀN HAÏN 1. Chuû ñoäng t r ong saûn xuaát ki nh doanh. 2. Töï chuû veà t aøi chí nh. 3. Töï chuû veà l ao ñoäng. 4. Töï chuû veà quaûn t r ò.   17
 18. XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP HIEÄN NAY 1. Hình thaønh nhöõng doanh  nhieäp coù qui moâ ngaøy  caøng lôùn. 2. Ña daïng hoùa cô caáu  saûn xuaát trong caùc  doanh nghieäp. 3. Kyõ thuaät hoùa saûn  xuaát. 4. Taùch rôøi quyeàn sôû  höõu vaø quyeàn söû duïng  18
 19. XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP HIEÄN NAY 5. Có sự chia sẽ thông tin 19
 20. V/ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC BOÄ  MAÙY QUAÛN LYÙ CUÙA DOANH  NGHIEÄP. • 1. Caùc kieåu cô caáu toå chöùc quaûn lyù • 2. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa doanh nghieäp ( cô caáu tröïc tuyeán – chöùc naêng) • Goàm 3 boä phaän: • - Boä phaän laõnh ñaïo • - Boä phaän quaûn lyù chức năng • - Boä phaän tröïc tieáp sx 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản