intTypePromotion=1

Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 6

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

0
282
lượt xem
131
download

Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương VI: HOẠCH ĐỊNH LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT CÁC NGUYÊN TẮC SẮP XẾP THỨ TỰ CÁC CÔNG VIỆC TRÊN MỘT PHƯƠNG TIỆN (1 MÁY) Nguyên tắc 1 – FCFS (Công việc nào đặt hàng trước bố trí làm trước) 2 .Nguyên tắc 2 – EDD (công việc nào có thời điểm giao hàng sớm bố trí làm trước) 3. Nguyên tắc 3 – SPT( Công việc nào có thời gian ngắn bố trí làm trước) 4. Nguyên tắc 4 – LPT (Công việc nào có thời gian dài bố trí làm trước) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 6

 1. Chương VI: HOẠCH ĐỊNH LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT 1
 2. I. CÁC NGUYÊN TẮC SẮP XẾP THỨ TỰ CÁC CÔNG VIỆC TRÊN MỘT PHƯƠNG TIỆN (1 MÁY) 1. Nguyên tắc 1 – FCFS (Công việc nào đặt hàng trước bố trí làm trước) 2 .Nguyên tắc 2 – EDD (công việc nào có thời điểm giao hàng sớm bố trí làm trước) 3. Nguyên tắc 3 – SPT( Công việc nào có thời gian ngắn bố trí làm trước) 4. Nguyên tắc 4 – LPT (Công việc nào có thời gian dài bố trí làm trước) 2
 3. Nguyeân taéc 1 –FCFS Coâ Thôøi Thôøgian Thôøñieå i i m Thôøgian i ng gian hoaø thaøh phaûhoaø n n i n chaä treã m Vi SX keå chôø thaøh theo so vôùyeâ caû n i u eä ä c (ngaø ñôï (ngaø i y yeâ caà u u caà u y) thöù . .) . (ngaø thöù y (Ngaø) y … ) A 6 6 8 0 B 2 8 6 2 C 8 16 18 0 D 3 19 15 4 E 9 28 23 5 28 77 11 3
 4. Tính caù chæ u hieä quaû c tieâ u : Toåg doøg thôøgian n n i 77 Thôøgian hoaø taátb1 c.vieä ttb = i n t c = = 15.4 ng Soá ng vieä coâ c 5 Toåg doøg thôøgian n n i 77 Soá c tb naè trong heä ng (Ntb)= c.vieä m thoá = = 2.74 Toåg thôøgian SX 28 n i Toåg soá y treã n n ngaø heï 11 Soá y treã n trung bình (TRtb ) = ngaø heï = = 2.2 ngaø y Soá ng vieä coâ c 5 4
 5. Nguyeân taéc 2 –EDD Coâg n Thôøi Thôøgian i Thôøñieå i m Thôøgian Tính caù chæ u hieä quaû i c tieâ u Vieä ä c gian hoaø thaøh n n phaûhoaø i n chaä treã m so 68 SX keå chôø i caû ñôï thaøh Y C n vôùY C i ttb = = 13.6 ngaøy B 2 2 6 0 5 A 6 8 8 0 68 D 3 11 15 0 Ntb = = 2.42 c.v C 8 19 18 1 28 E 9 28 23 5 6 28 68 6 Trtb = = 1.2 ngaøy 5 5
 6. Nguyeân taéc 3- SPT Coân Thôøi Thôøgian i Thôøñieå i m Thôøgian i Tính caù chæ u hieä qua c tieâ u g gian hoaø thaøh n n phaûhoaø i n chaä treã m so 65 ttb = = 13 ngaøy Vieä ä c SX keå chôø i caû ñôï thaøh YC n vôùYC i 5 B 2 2 6 0 65 D 3 5 15 0 Ntb = = 2.3 cv 28 A 6 11 8 3 9 C 8 19 18 1 Trtb = = 1.8 ngaø y E 9 28 23 5 5 28 65 9 6
 7. Nguyeân taéc 4- LPT Coân Thôøi Thôøgian i Thôøñieå i m Thôøgian i Tính caù chæ u hieä quaû c tieâ u g gian hoaø thaøh n n phaûhoaø i n chaä treã m so 103 ttb = = 20.6 ngaøy Vieä ä c SX keå chôø i caû ñôï thaøh Y C n vôùY C i 5 E 9 9 28 0 103 C 8 17 18 0 Ntb = = 3.68 cv 28 A 6 23 8 15 48 D 3 26 15 11 Trtb = = 9.6 ngaøy B 2 28 6 22 5 103 28 48 7
 8. II.  NGUYEÂN TAÉC  JONHSON • 1. Laäp lòch trình N coâng vieäc treân 2 maùy : • Muïc tieâu boá trí caùc coâng vieäc : Toång thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc laø min. • Ví duï : Coù 5 coâng vieäc phaûi thöïc hieän treân maùy khoan vaø maùy tieän, coù thôøi gian cho theo baûng sau : 8
 9. Thôøgian thöïc hieä caù coâg vieä ( h ) i n c n c Coâg vieä n c 1- Maù khoan y 2- Maù tieä y n A 5 2 B 3 6 C 8 4 D 10 7 E 7 12 Haõy saép xeáp thöù töï caùc coâng vieäc ñeå coù toång thôøi gian thöïc hieän chuùng laø min ? 9
 10. • Böôùc 1: Saép xeáp caùc coâng vieäc theo thöù töï thôøi gian min  taéng daàn • Böôùc 2: Boá trí caùc coâng vieäc theo nguyeân taéc Jonhson • Theo thöù töï ñaõ saép xeáp ôû böôùc 1 laàn löôït boá trí nhö sau : * Chọn cv có thời gian nhỏ nhất xếp trước . • - Coâng vieäc naøo coù thôøi gian min naèm ô ûmáy 1, boá trí beân traùi ( ôû ñaàu) • KếCoâng sau : Bnaøo coù thôøi gian10 - t quả như vieäc E D C A min naèm ôû máy 2, boá trí beân
 11. Böôùc 3 : Veõ bieåu ñoà vaø tính toång thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc: 35 giôø laø min 0 3 10 20 28 33 35 B =3 E =7 D =10 C =8 A =5 B =6 E =12 D =7 C =4 A=2 11
 12. 2. Laäp lòch trình N coâng vieäc treân 3 maùy V í d u ï   aõy    :H saép   xeáp   öù     öï th töï th c  hieäc  caù c coân g   eäc  eå  vi ñ coù  toån g   th ôøi g i   ực  i n   h ỏ  h ất   an th h ệ n n Thôøgian (h) i Coâg vieä n c Maù 1 (h) Maù 2 (h) Maù 3 (h) y y y A 13 5 9 B 5 3 7 C 6 4 5 D 7 2 6 12
 13. Böôù  Xeùbaøtoaù coù a maõ nguyeâ taé Johnson khoâg ? c 1: t i n thoû n n c n 1. t1 min > t2max = 2. t3min > t2max = t1min =5 t2max =5 t1min =t2max t3min =5 t3min =t2max Böôùc 2: Laäp m t r aän m a ôùi baèng caùch l aáy t 1 + t 2 vaø t 2 + t 3 ( phöông phaùp gaàn ñuùng) Böôùc 3 : Saép xeáp coâng vieäc theo  thöù töï thôøi gian min taêng daàn  Böôùc 4 : Saép xeáp thöù töï thöïc hieän  caùc coâng vieäc theo nguyeân taéc Jonhson Böôùc 5 : Veõ bieåu ñoà vaø tính toång  thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc :  13 43 giôø
 14. Bước 2 Coâg vieä n c t1 +t2 t2 +t3 A 18 14 B 8 10 C 10 9 D 9 8 14
 15. Bước 3 Coâg vieä n c t1 +t2 t2 +t3 D 9 8 B 8 10 C 10 9 A 18 14 15
 16. Bước 4 B A C D Bước 5 O 5 18 24 31 B = M    I A=13 C =6 D =7 5 D M  B= C= A=5 = I  I 3 4 2 M  B=7 A=9 C =5 D =6 II I  15 32 37 43 16
 17. CV Thôøi gi an t höï c CV M1 +  M2 +  M2 M3 hi eän M1 M2 M3       A 12 10 14 A 22 24 B 13 8 16 B 21 24 C 14 12 15 C 26 27 D 16 10 18 D 26 28 E 19 9 14 E 28 23 Thöù töï saép xeáp  1 2 3 4 5 PA1 B A D C E PA2 B A C D E 17
 18. 13                    25                                  55                      74                                   39                                          B    = A    = 12 C    = 14 D    = 16 E    = 19   13   B    =   A    =   C    =   D    =   E      = 8 10 12 10 9   B    = 16 A    = 14 C    = D    = 18 E    = 15 14 21                      37                51             66                 84              98 Ghi chuù: Phöông phaùp treân chæ thöïc hieän toát khi thôøi gian nhoû nhaát treân maùy 1 lôùn hôn hay baèng thôøi gian lôùn nhaát treân maùy2, thôøi gian nhoû nhaát treân M3 ≥ thôøi gian lôùn nhaát treân M2. tmin1 ≥ tmax2 tmin3 ≥ 18
 19. III. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN  COÂNG COÂNG VIEÄC • Baøi toaùn muïc tieâu cöïc  tieåu •   1.1. Baøi toaùn 1 muïc tieâu  : • Ví duï: Coù 3 coâng nhaân vaø  coù 3 maùy A , B, C. Thôøi  gian laøm vieäc cuûa caùc  coâng nhaân treân caùc maùy  cho töø baûng sau. Tìm phöông  19 aùn boá trí caùc coâng nhaân 
 20. giờ Maù y A B C C.N Hoàg n 11 14 6 Lan 8 10 11 Haï h n 9 12 7 Chọn số nhỏ nhất trong mỗi hàng ; lấy các số trong hàng trừ số nhỏ nhất đó 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2