intTypePromotion=1

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 2

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
13
download

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Open Protocols APIs Chuyển mạch mềm (Trung tâm điều khiển cuộc gọi) Open Protocols APIs Phần cứng truyền dẫn _ Nhà cung cấp đưa ra tất cả các giải pháp trong một khối chuyển mạch duy nhất : Phần cứng, phần mền mà các trình ứng dụng _ Khách hàng phụ thuộc nhà cung cấp : không có đổi mới, chi phí vận hành và bảo dưỡng cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 2

  1. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN Chuyeån maïch keânh Chuyeån maïch meàm Dòch vuï, öùng duïng vaø caùc ñaëc tính ÖÙng duïng vaø (Trung taâm quaûn lyù, cung caáp, döï phoøng) Khoái chuyeån maïch dòch vuï Open Protocols APIs Ñieàu khieån cuoäc Chuyeån maïch meàm goïi vaø chuyeån (Trung taâm ñieàu khieån cuoäc goïi) maïch Open Protocols APIs Phaàn cöùng Phaàn cöùng truyeàn daãn truyeàn daãn _ Caùc giaûi phaùp ñöa ra töø nhieàu nhaø _ Nhaø cung caáp ñöa ra taát caû caùc cung caáp, ôû nhieàu möùc ñoä khaùc giaûi phaùp trong moät khoái chuyeån nhau vôùi nhieàu saûn phaåm nguoàn môû maïch duy nhaát : Phaàn cöùng, theo chuaån . phaàn meàn maø caùc trình öùng _ Khaùch haøng töï do choïn löïa nhöõng duïng saûn phaåm toát nhaát ñeå xaây döïng töøng _ Khaùch haøng phuï thuoäc nhaø lôùp maïng trong heä thoáng. Caùc cung caáp : khoâng coù ñoåi môùi, chi chuaån môû cho pheùp môû roäng vaø phí vaän haønh vaø baûo döôõng cao giaûm chi phí. SIP MGCP ISUP/ MGCP SCTP RTP MGCP RTP Internet Hình 2- 4 Hoaït ñoäng cuûa chuyeån maïch meàm trong NGN Thöù ba laø maïng chuyeån dòch maïng noäi haït. Toång ñaøi ñieän thoaïi coù raát nhieàu giaù maùy vaø nhieàu döõ lieäu dòch vuï thoaïi noäi haït, khoâng chæ ñaàu tö lôùn maø vieäc caûi taïo cuõng seõ raát khoù khaên. Coù theå duøng thieát bò toång hôïp truy nhaäp baêng roäng, coù dung löôïng lôùn, thay theá giaù maùy thueâ bao hieän coù, duøng coång maïng truy nhaäp toác ñoä cao ñeán maïng IP, nhaèm naâng caáp chuyeån - 25 -
  2. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN maïch meàm vaø boä phuïc vuï öùng duïng, baûo ñaûm cho dòch vuï thoaïi noäi haït vaø dòch vuï IP. 2. Söï tieán hoùa töø caùc maïng hieän coù leân NGN Söï phaùt trieån töø PSTN leân NGN Thoaïi luoân laø dòch vuï ñöôïc xeùt ñeán haøng ñaàu trong quaù trình xaây döïng maïng. Do ñoù, ôû ñaây ta xem xeùt moät minh hoïa veà söï chuyeån dòch thoaïi töø PSTN sang NGN . Maïng PSTN hieän taïi : PRI/E1 / PBX T1 POTS SS7 A- link RDT GR. 303 IMT Class 4/5 Switch PSTN POTS Phaùt trieån leân NGN : PRI/E1 / T1 MGC SS7 Sinaling PBX Access gateway gateway A-link GR. 303 RDT VoPacket POTS IMT Trunk PSTN gateway Residental gateway Media Server - 26 -
  3. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN Ñoái vôùi caùc maïng dòch vuï khaùc : C a ùc S e rv e r d òc h v u ï v a ø q u a ûn ly ù S o fts w itc h SS7 xD SL, m odem SGW MG c a ùp , E th e rn e t I P N e tw o rk MG MG GE, M AN W ire le s s N e tw o rk In te rn e t Töø nhöõng phaân tích treân, chuùng ta xaây döïng söï tieán hoùa baèng sô ñoà lôùp chöùc naêng cuûa caùc maïng : Maïng hieän taïi : • Caùc öùng duïng Internet Caùc öùng duïng Internet Caùc öùng duïng Internet Döõ lieäu Video Thoaïi Thoaïi Thoaïi Döõ lieäu IP/ MPLS TDM IP ATM/FR IP SDH/ SONET GE WDM/ DWDM/ Sôïi quang GE : Gigabit Ethenet - 27 -
  4. • • Thoaïi TDM BAØI GIAÛNG NGN Döõ lieäu Thoaïi IP Caùc öùng duïng Internet Thoaïi Döõ lieäu Maïng töông lai: Caùc öùng duïng Internet Caùc öùng duïng Internet IP/ MPLS Maïng trong töông lai gaàn: Video PDH,SDH/ SONET Thoaïi ATM/FR - 28 - Video RPT DWDM Caùc öùng duïng môùi DWDM Lôùp media IP Caùc öùng duïng Internet Lôùp ñieàu khieån GE (IP Internetworking) Döõ lieäu Thoaïi IP/ MPLS, keát noái döïa treân neàn IP Caùc öùng duïng Internet Giaûi trí Video Caùc öùng duïng môùi RPT IP/MPLS Döõ lieäu SDH/ SONET, GE Giaûi trí Chöông 2: Caáu truùc NGN
  5. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN Söï phaùt trieån cuûa maïng höõu tuyeán döïa treân coâng ngheä IP : Truyeàn thoáng SS7 CO CO PBX PBX Sofswitch SS7 Softswitch CO CO VoPacket Gateway Gateway switch switch PBX PBX Con ñöôøng phaùt trieån cuûa caùc maïng hieän taïi laø taïo ra moät maïng chuyeån maïch goùi beân caïnh maïng PSTN ñeå hoã trôï thoaïi cuõng nhö soá lieäu, vaø caáu hình ñeå vaän haønh nhö moät chuyeån maïch quaù giang khaùc. Ñeå laøm ñöôïc vieäc naøy, ñieàu caàn thieát ñoái vôùi maïng chuyeån maïch goùi laø phaûi truyeàn thoâng ñöôïc vôùi PSTN nhôø söû duïng baùo hieäu SS7. Truy caäp toác ñoä cao seõ qua caùc coâng ngheä DSL (Digital Subcriber Line), caùc modem caùp, caùc ñaàu cuoái di ñoäng vaø voâ tuyeán baêng roäng. Tuy nhieân truyeàn daãn quang DWDM, PON (Passive Optical Network) seõ laø xu theá phaùt trieån cuûa töông lai. Thoaïi laø yeáu toá quyeát ñònh trong söï phaùt trieån sang caùc maïng ña dòch vuï. Moät soá löôïng lôùn caùc thieát bò ñang xuaát hieän treân thò tröôøng ñeå hoä trôï ñieän thoaïi treân caùc maïng IP. Caùc thieát bò naøy vöøa phuïc vuï cho tö gia khaùch haøng vöøa cho caùc maïng höõu tuyeán. Coù moät söùc naëng ñaèng sau yù kieán cho laø IP laø choïn löïa taát yeáu cho töông lai. Caùc coång VoIP quy moâ doanh nghieäp vöøa môùi ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng vaø caùc nhaø khai thaùc ñaõ coù caùc maïng IP toaøn caàu, trong ñoù coù caû nhaø khai thaùc cuûa Chaâu AÙ. - 29 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2