intTypePromotion=3

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 6

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
15
download

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có phần mềm Media Gateway dự phòng. Cho phép khả năng mở rộng Media Gateway về: cổng(ports), cards, các nút mà không làm thay đổi các thành phần khác. Đặc tính hệ thống : Một Media Gateway có các đặc tính sau : Là một thiết bị vào/ra đặc hiệu (I/O) Dung lượng bộ nhớ phải luôn đảm bảo lưu trữ các thông tin trạng thái, thông tin cấu hình, các bản tin MGCP, thư viện DSP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 6

  1. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN Coù phaàn meàm Media Gateway döï phoøng. - Cho pheùp khaû naêng môû roäng Media Gateway veà: coång(ports), cards, caùc - nuùt maø khoâng laøm thay ñoåi caùc thaønh phaàn khaùc. Ñaëc tính heä thoáng : Moät Media Gateway coù caùc ñaëc tính sau : Laø moät thieát bò vaøo/ra ñaëc hieäu (I/O) - Dung löôïng boä nhôù phaûi luoân ñaûm baûo löu tröõ caùc thoâng tin traïng thaùi, - thoâng tin caáu hình, caùc baûn tin MGCP, thö vieän DSP,… Dung löôïng ñóa chuû yeáu söû duïng cho quaù trình ñaêng nhaäp (logging) - Döï phoøng ñaày ñuû giao dieän Ethernet (vôùi maïng IP), môû roäng moät vaøi - giao dieän T1/E1 vôùi maïng TDM. Maät ñoä khoaûng 120 port (DSO’s). - Söû duïng bus H.110 ñeå ñaûm baûo tính linh ñoäng cho heä thoáng noäi boä - 2.2. Media Gateway Controller MGC laø ñôn vò chöùc naêng chính cuûa Softswitch. Noù ñöa ra caùc quy luaät xöû lyù cuoäc goïi, coøn MG vaø SG seõ thöïc hieän caùc quy luaät ñoù. Noù ñieàu khieån SG thieát laäp vaø keát thuùc cuoäc goïi. Ngoaøi ra noù coøn giao tieáp vôùi heä thoáng OSS vaø BSS. MGC chính laø chieác caàu noái giöõa caùc maïng coù ñaëc tính khaùc nhau, nhö PSTN, SS7, maïng IP. Noù chòu traùch nhieäm quaûn lyù löu löôïng thoaïi vaø döõ lieäu qua caùc maïng khaùc nhau. Noù coøn ñöôïc goïi laø Call Agent do chöùc naêng ñieàu khieån caùc baûn tin . Moät MGC keát hôïp vôùi MG, SG taïo thaønh caáu hình toái thieåu cho Softswitch. - 45 -
  2. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN SCP SCP SS7 TCAP ... Appl. Server STP STP Sianalling SIGTRAN ISUP/ Gateway SIP-TSI TCAP Signaling Layer SIP Call Call ... Transport Layer Agent Agent MGCP/ CO Trunking CO MEGACO Swicth Gateway Swicth RTP Residental Gateway Softphone Hình 2-14 Caáu truùc cuûa SoftSwitch Caùc chöùc naêng cuûa Media Gateway Controller - Quaûn lyù cuoäc goïi - Caùc giao thöùc thieát laäp cuoäc goïi thoaïi : H.323, SIP - Giao thöùc ñieàu khieån truyeàn thoâng : MGCP, Megaco, H.248 - Quaûn lyù lôùp dòch vuï vaø chaát löôïng dòch vuï - Giao thöùc quaûn lyù SS7 : SIGTRAN (SS7 over IP) - Xöû lyù baùo hieäu SS7 - Quaûn lyù caùc baûn tin lieân quan QoS nhö RTCP - Thöïc hieän ñònh tuyeán cuoäc goïi - Ghi laïi caùc thoâng tin chi tieát cuûa cuoäc goïi ñeå tính cöôùc (CDR- Call Detail Record) - Ñieàu khieån quaûn lyù baêng thoâng - Ñoái vôùi Media Gateway : Xaùc ñònh vaø caáu hình thôøi gian thöïc cho caùc DSP Phaân boå keânh DS0 Truyeàn daãn thoaïi ( maõ hoùa, neùn, ñoùng goùi) - 46 -
  3. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN - Ñoái vôùi Signaling Gateway, MGC cung caáp : Caùc loaïi SS7 Caùc boä xöû lyù thôøi gian Caáu hình keát noái Maõ cuûa nuùt maïng hay thoâng tin caáu hình - Ñaêng kyù Gatekeeper Ñaëc tính heä thoáng - Laø moät CPU ñaëc hieäu, yeâu caàu laø heâ thoáng ña xöû lyù, coù khaû naêng môû roäng theo chieàu ngang - Caàn boä nhôù lôùn ñeå löu tröõ cô sôû döõ lieäu. Ñieàu naøy cuõng raát caàn thieát cho caùc quaù trình ña xöû lyù - Chuû yeáu laøm vieäc vôùi löu löôïng IP, do ñoù yeâu caàu caùc keát noái toác ñoä cao - Hoã trôï nhieàu loaïi giao thöùc - Ñoä saün saøng cao. 2.3 Signalling Gateway (SG) Signaling Gateway taïo ra moät chieác caàu giöõa maïng baùo hieäu SS7 vôùi maïng IP döôùi söï ñieàu khieån cuûa Media Gateway Controller (MGC). SG laøm cho Softswitch gioáng nhö moät nuùt SS7 trong maïng baùo hieäu SS7. Nhieäm vuï cuûa SG laø xöû lyù thoâng tin baùo hieäu. Caùc chöùc naêng cuûa Signaling Gateway: - Cung caáp moät keát noái vaät lyù ñeán maïng baùo hieäu. - Truyeàn thoâng tin baùo hieäu giöõa Media Gateway Controller vaø Signaling Gateway thoâng qua maïng IP. - Cung caáp ñöôøng daãn truyeàn daãn cho thoaïi, döõ lieäu vaø caùc daïng döõ lieäu khaùc. (Thöïc hieän truyeàn döõ lieäu laø nhieäm vuï cuûa Media Gateway). - Cung caáp caùc hoaït ñoäng SS7 coù söï saün saøng cao cho caùc dòch vuï vieãn thoâng. Ñaëc tính heä thoáng : - Laø moät thieát bò vaøo ra I/O - Dung löôïng boä nhôù phaûi luoân ñaûm baûo löu tröõ caùc thoâng tin traïng thaùi, thoâng tin caáu hình, caùc loä trình,… - 47 -
  4. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN - Dung löôïng ñóa chuû yeáu söû duïng cho quaù trình ñaêng nhaäp (logging), do ñoù khoâng yeâu caàu dung löôïng lôùn. - Döï phoøng ñaày ñuû giao dieän Ethernet (vôùi maïng IP) - Giao gieän vôùi maïng SS7 baèng caùch söû duïng moät luoàng EE/T1, toái thieåu 2 keânh D, toái ña 16 keânh D - Ñeå taêng hieäu suaát vaø tính linh ñoäng ngöôøi ta söû duïng bus H.110 hay H.100 - Yeâu caàu ñoä saün saøng cao : nhieàu SG, nhieàu lieân keát baùo hieäu,… 2.4. Media Server Media Server laø thaønh phaàn löïa choïn cuûa Softswitch, ñöôïc söû duïng ñeå xöû lyù caùc thoâng tin ñaëc bieät. Moät Media Server phaûi hoã trôï phaàn cöùng DSP vôùi hieäu suaát cao nhaát. Caùc chöùc naêng cuûa moät Media Server: - Chöùc naêng voicemail cô baûn. - Hoäp thö fax tích hôïp hay caùc thoâng baùo coù theå söû duïng e-mail hay caùc baûn tin ghi aâm tröôùc (pre-recorded message). - Khaû naêng nhaän tieáng noùi (neáu coù). - Khaû naêng hoäi nghò truyeàn hình (video conference). - Khaû naêng chuyeån thoaïi sang vaên baûn (speech-to-text) Ñaëc tính heä thoáng : - Laø moät CPU, coù khaû naêng quaûn lyù löu löôïng baûn tin MGCP - Löu tröõ caùc phöông phaùp thöïc hieän lieân keát vôùi DSP noäi boä hay laân caän - Caàn dung löôïng boä nhôù lôùn ñeå löu tröõ caùc cô sôû döõ lieäu, boä nhôù ñeäm, thö vieän,… - Dung löôïng ñóa töông ñoái nhoû. - Quaûn lyù haàu heát löu löôïng IP neáu taát caû taøi nguyeân IP ñöôïc söû duïng ñeå xöû lyù thoaïi. - Söû duïng bus H.110 ñeå töông thích vôùi card DSP vaø MG. - Ñoä saün saøng cao. - 48 -
  5. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 2: Caáu truùc NGN 2.5. Application Server/Feature Server Server ñaëc tính laø moät server ôû möùc öùng duïng chöùa moät loaït caùc dòch vuï cuûa doanh nghieäp. Chính vì vaäy noù coøn ñöôïc goïi laø Server öùng duïng thöông maïi. Vì haàu heát caùc Server naøy töï quaûn lyù caùc dòch vuï vaø truyeàn thoâng qua maïng IP neân chuùng khoâng raøng buoäc nhieàu vôùi Softswith veà vieäc phaân chia hay nhoùm caùc thaønh phaàn öùng duïng. Hình 2-15 Caáu truùc cuûa Server öùng duïng Caùc dòch vuï coäng theâm coù theå tröïc thuoäc Call Agent, hoaëc cuõng coù theå thöïc hieän moät caùch ñoäc laäp. Nhöõng öùng duïng naøy giao tieáp vôùi Call Agent thoâng qua caùc giao thöùc nhö SIP, H.323,… Chuùng thöôøng ñoäc laäp vôùi phaàn cöùng nhöng laïi yeâu caàu truy nhaäp cô sôû döõ lieäu ñaëc tröng. Chöùc naêng cuûa Feature Server : - Xaùc ñònh tính hôïp leä vaø hoã trôï caùc thoâng soá dòch vuï thoâng thöôøng cho heä thoáng ña chuyeån maïch. Moät vaøi ví duï veà caùc dòch vuï ñaëc tính : - Heä thoáng tính cöôùc – Call Agents söû duïng caùc boä CDR (Call Detail Record). Chöông trình CDR coù raát nhieàu ñaëc tính, chaúng haïn khaû naêng - 49 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản