Bài giảng Next Generation Network : Tổng quan về NGN part 2

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
16
download

Bài giảng Next Generation Network : Tổng quan về NGN part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VPN có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng các kết nối dạng any-to-any, các lớp đa dịch vụ, các dịch vụ giá thành quản lý thấp, riêng tư, tích hợp xuyên suốt cùng với các mạng Intranet/Extranet. Một nhóm các user trong Intranet và Extranet có thể hoạt động thông qua mạng có định tuyến IP. Các mạng riêng ảo có chi phí vận hành thấp hơn hẳn so với mạng riêng trên phương tiện quản lý, băng thông và dung lượng. Hiểu một cách đơn giản, VPN là một mạng mở rộng tự quản như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Next Generation Network : Tổng quan về NGN part 2

  1. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN coäng. VPN coù theå ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng baèng caùc keát noái daïng any-to-any, caùc lôùp ña dòch vuï, caùc dòch vuï giaù thaønh quaûn lyù thaáp, rieâng tö, tích hôïp xuyeân suoát cuøng vôùi caùc maïng Intranet/Extranet. Moät nhoùm caùc user trong Intranet vaø Extranet coù theå hoaït ñoäng thoâng qua maïng coù ñònh tuyeán IP. Caùc maïng rieâng aûo coù chi phí vaän haønh thaáp hôn haún so vôùi maïng rieâng treân phöông tieän quaûn lyù, baêng thoâng vaø dung löôïng. Hieåu moät caùch ñôn giaûn, VPN laø moät maïng môû roäng töï quaûn nhö moät söï löïa choïn cô sôû haï taàng cuûa maïng WAN. VPN coù theå lieân keát caùc user thuoäc moät nhoùm kín hay giöõa caùc nhoùm khaùc nhau. VPN ñöôïc ñònh nghóa baèng moät cheá ñoä quaûn lyù. Caùc thueâ bao VPN coù theå di chuyeån ñeán moät keát noái meàm deûo traûi daøi töø maïng cuïc boä ñeán maïng hoaøn chænh. Caùc thueâ bao naøy coù theå duøng trong cuøng (Intranet) hoaëc khaùc (Extranet) toå chöùc. Tuy nhieân caàn löu yù raèng hieän nay maïng PSTN/ISDN vaãn ñang laø maïng cung caáp caùc dòch vuï döõ lieäu. 3. Sô löôïc maïng vieãn thoâng Vieät Nam Caáu truùc maïng Ñeå phuïc vuï cho caùc dòch vuï thoâng tin nhö thoaïi, soá lieäu, fax, telex vaø caùc dòch vuï khaùc nhö ñieän thoaïi di ñoäng , nhaén tin,… neân nöôùc ta hieän nay ngoaøi maïng chuyeån maïch coâng coäng coøn coù caùc maïng cuûa moät soá dòch vuï khaùc. Rieâng maïng Telex khoâng keát noái vôùi maïng thoaïi cuûa VNPT, coøn caùc maïng khaùc ñeàu ñöôïc keát noái vaøo maïng cuûa VNPT thoâng qua caùc keânh trung keá hoaëc caùc boä MSU (Main Switch Unit), moät soá khaùc laïi truy nhaäp vaøo maïng PSTN qua caùc keânh thueâ bao bình thöôøng, söû duïng kyõ thuaät DLC (Digital Loop Carrier), kyõ thuaät truy nhaäp voâ tuyeán,… Veà caáu truùc maïng, maïng vieãn thoâng cuûa VNPT hieän nay chia thaønh 3 caáp: caáp quoác teá, caáp quoác gia, caáp noäi tænh/thaønh phoá. Xeùt veà khía caïnh caùc chöùc naêng cuûa caùc heä thoáng thieát bò treân maïng thì maïng vieãn thoâng bao goàm: maïng chuyeån maïch, maïng truy nhaäp, maïng truyeàn daãn vaø caùc maïng chöùc naêng. Maïng chuyeån maïch Maïng chuyeån maïch coù 4 caáp (döïa treân caùc caáp toång ñaøi chuyeån maïch): quaù giang quoác teá, quaù giang ñöôøng daøi, noäi tænh vaø noäi haït. Rieâng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh coù theâm caáp quaù giang noäi haït. Hieän nay maïng VNPT ñaõ coù caùc trung taâm chuyeån maïch quoác teá vaø chuyeån maïch quoác gia ôû Haø Noäi, Ñaø Naüng, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Maïch -6-
  2. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN cuûa caùc böu ñieän tænh cuõng ñang phaùt trieån môû roäng. Nhieàu tænh, thaønh phoá xuaát hieän caùc caáu truùc maïng vôùi nhieàu toång ñaøi Host, caùc thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ vaø ñang trieån khai caùc Tandem noäi haït. Maïng vieãn thoâng cuûa VNPT hieän taïi ñöôïc chia laøm 5 caáp, trong töông lai seõ ñöôïc giaûm töø 5 caáp xuoáng 4 caáp. Maïng naøy do caùc thaønh vieân cuûa VNPT ñieàu haønh: ñoù laø VTI, VTN vaø caùc böu ñieän tænh. VTI quaûn lyù caùc toång ñaøi chuyeån maïch quaù giang quoác teá, VTN quaûn lyù caùc toång ñaøi chuyeån maïch quaù giang ñöôøng daøi taïi 3 trung taâm Haø Noäi, Ñaø Naüng vaø TpHCM. Phaàn coøn laïi do caùc böu ñieän tænh quaûn lyù. Caùc loaïi toång ñaøi coù treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam: A1000E cuûa Alcatel, NEAX61Σ cuûa NEC, AXE10 cuûa Ericsson, EWSD cuûa Siemens. Caùc coâng ngheä chuyeån maïch ñöôïc söû duïng: chuyeån maïch keânh (PSTN), X.25 relay, ATM (soá lieäu). Nhìn chung maïng chuyeån maïch taïi Vieät Nam coøn nhieàu caáp vaø vieäc ñieàu khieån bò phaân taùn trong maïng (ñieàu khieån naèm taïi caùc toång ñaøi). Maïng truy nhaäp Vôùi töøng maïng cung caáp dòch vuï khaùc nhau maø coù maïng truy nhaäp töông öùng. Vieäc tìm hieåu maïng truy nhaäp cuûa caùc maïng hieän coù treân maïng laø phaàn SV töï nghieân cöùu. Maïng truyeàn daãn Caùc heä thoáng thieát bò truyeàn daãn treân maïng vieãn thoâng VNPT hieän nay chuû yeáu söû duïng hai loaïi coâng ngheä laø: caùp quang SDH vaø vi ba PDH. • Caùp quang SDH: Thieát bò naøy do nhieàu haõng khaùc nhau cung caáp laø: Northern Telecom, Siemens, Fujitsu, Alcatel, Lucent, NEC, Nortel. Caùc thieát bò coù dung löôïng 155Mb/s, 622 Mb/s, 2.5 Gb/s. • Vi ba PDH: Thieát bò naøy cuõng coù nguoàn goác töø nhieàu haõng cung caáp khaùc nhau nhö Siemens, Alcatel, Fujitsu, SIS, SAT, NOKIA, AWA. Dung löôïng 140 Mb/s, 34 Mb/s vaø n*2 Mb/s. Coâng ngheä vi ba SDH ñöôïc söû duïng haïn cheá vôùi soá löôïng ít. Maïng truyeàn daãn coù 2 caáp: maïng truyeàn daãn lieân tænh vaø maïng truyeàn daãn noäi tænh. * Maïng truyeàn daãn lieân tænh Bao goàm caùc heä thoáng truyeàn daãn baèng caùp quang, baèng voâ tuyeán. -7-
  3. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN − Maïng truyeàn daãn lieân tænh baèng caùp quang: Maïng truyeàn daãn ñöôøng truïc quoác gia noái giöõa Haø Noäi vaø TpHCM daøi 4000km, söû duïng STM-16/2F-BSHR, ñöôïc chia thaønh 4 voøng ring taïi Haø Tónh, Ñaø Naüng, Qui Nhôn vaø TpHCM. Voøng 1: Haø Noäi – Haø Tónh (884km) Voøng 2: Haø Tónh – Ñaø Naüng (834km) Voøng 3: Ñaø Naüng – Qui Nhôn (817km) Voøng 4: Qui Nhôn – TpHCM (1424km) Caùc ñöôøng truyeàn daãn khaùc: Haø Noäi – Haûi Phoøng, Haø Noäi – Hoøa Bình, TpHCM – Vuõng Taøu, Haø Noäi – Phuû Lyù – Nam Ñònh, Ñaø Naüng – Tam Kyø. Caùc tuyeán truyeàn daãn lieân tænh naøy duøng STM-4. Rieâng tuyeán Haø Noäi – Nam Ñònh, Ñaø Naüng – Tam Kyø vaãn coøn söû duïng PDH, trong töông lai seõ thay theá baèng SDH. − Maïng truyeàn daãn lieân tænh baèng voâ tuyeán: Duøng heä thoáng vi ba SDH (STM-1, dung löôïng 155Mbps), PDH (dung löôïng 4Mbps, 6Mbps, 140Mbps). Chæ coù tuyeán Baõi Chaùy – Hoøn Gai duøng SDH, caùc tuyeán khaùc duøng PDH. * Maïng truyeàn daãn noäi tænh Khoaûng 88% caùc tuyeán truyeàn daãn noäi tænh söû duïng heä thoáng vi ba. Trong töông lai khi nhu caàu taûi taêng thì caùc tuyeán naøy seõ ñöôïc thay theá bôûi heä thoáng truyeàn daãn quang. Maïng baùo hieäu Hieän nay treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam söû duïng caû hai loaïi baùo hieäu R2 vaø SS7. Maïng baùo hieäu soá 7 (SS7) ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc taïi Vieät Nam theo chieán löôïc trieån khai töø treân xuoáng döôùi theo tieâu chuaån cuûa ITU (khai thaùc thöû nghieäm töø naêm 1995 taïi VTN vaø VTI). Cho ñeán nay, maïng baùo hieäu soá 7 ñaõ hình thaønh vôùi moät caáp STP (Ñieåm chuyeån maïch baùo hieäu) taïi 3 trung taâm (Haø Noäi, Ñaø Naüng, Hoà Chí Minh) cuûa 3 khu vöïc (Baéc, Trung, Nam) vaø ñaõ phuïc vuï khaù hieäu quaû. Baùo hieäu cho PSTN ta coù R2 vaø SS7, ñoái vôùi maïng truyeàn soá lieäu qua IP coù H.323, ñoái vôùi ISDN coù baùo hieäu keânh D, Q.931, … -8-
  4. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN STP STP STP Gateway STP quoác gia STP STP STP SP SP STP STP Maët A Maët B STP STP SP SP STP STP STP Khu vöïc caùc tænh Khu vöïc caùc tænh Khu vöïc Thaønh Khu vöïc caùc tænh Khu vöïc Haø Noäi phía Baéc mieàn Trung phoá Chí Minh phía Nam Hình 1-4 Maïng baùo hieäu Vieät Nam Maïng ñoàng boä Maïng ñoàng boä cuûa VNPT ñaõ thöïc hieän xaây döïng giai ñoaïn 1 vaø giai ñoaïn 2 vôùi ba ñoàng hoà chuû PRC taïi Haø Noäi, Ñaø Naüng, TP Hoà Chí Minh vaø moät soá ñoàng hoà thöù caáp SSU. Maïng ñoàng boä Vieät Nam hoaït ñoäng theo nguyeân taéc chuû tôù coù döï phoøng, bao goàm 4 caáp, hai loaïi giao dieän chuyeån giao tín hieäu ñoàng boä chuû yeáu laø 2 MHz vaø 2 Mb/s. Pha 3 cuûa quaù trình phaùt trieån maïng ñoàng boä ñang ñöôïc trieån khai nhaèm naâng cao hôn nöõa chaát löôïng maïng vaø chaát löôïng dòch vuï. Caùc caáp cuûa maïng ñoàng boä ñöôïc phaân thaønh 4 caáp nhö sau: 1. Caáp 0: caáp ñoàng hoà chuû. 2. Caáp 1: caáp nuùt quoác teá vaø nuùt quoác gia. 3. Caáp 2: caáp nuùt noäi haït. 4. Caáp 3: caáp nuùt noäi haït. Maïng ñöôïc phaân thaønh 3 vuøng ñoäc laäp, moãi vuøng coù 2 ñoàng hoà maãu, moät ñoàng hoà chính (Cesium) vaø moät ñoàng hoà döï phoøng (GSP). Caùc ñoàng hoà naøy ñöôïc ñaët taïi trung taâm cuûa 3 vuøng vaø ñöôïc ñieàu chænh theo phöông thöùc caàn ñoàng boä. Caùc toång ñaøi quoác teá vaø Toll trong vuøng ñöôïc ñieàu khieån bôûi ñoàng hoà chuû theo phöông phaùp chuû tôù. -9-
  5. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN Caùc toång ñaøi Tandem vaø Host taïi caùc tænh hoaït ñoäng baùm theo caùc toång ñaøi Toll theo phöông phaùp chuû tôù. Caùc toång ñaøi huyeän (RSS) cuõng hoaït ñoäng baùm theo caùc Host theo phöông phaùp chuû tôù. Maïng quaûn lyù Döï aùn xaây döïng trung taâm quaûn lyù maïng vieãn thoâng quoác gia ñang trong quaù trình chuaån bò ñeå tieán tôùi trieån khai. Caùc nhaø cung caáp dòch vuï Taïi nöôùc ta coù 2 daïng nhaø cung caáp dòch vuï: ñoù laø caùc nhaø cung caáp dòch vuï truyeàn thoáng (chuû yeáu laø thoaïi) vaø nhaø cung caáp dòch vuï môùi (caùc dòch vuï soá lieäu, Internet, …). Caùc nhaø khai thaùc dòch vuï truyeàn thoáng bao goàm toång coâng ty böu chính vieãn thoâng Vieät Nam (VNPT), coâng ty vieãn thoâng quaân ñoäi (Vietel), coâng ty coå phaàn vieãn thoâng Saøi Goøn (SPT), coâng ty vieãn thoâng ñieän löïc (ETC). Caùc nhaø khai thaùc dòch vuï môùi bao goàm FPT, SPT, Netnam, … 4. Nhöõng haïn cheá cuûa maïng Vieãn thoâng hieän taïi Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, hieän nay coù raát nhieàu loaïi maïng khaùc nhau cuøng song song toàn taïi. Moãi maïng laïi yeâu caàu phöông phaùp thieát keá, saûn xuaát, vaän haønh, baûo döôõng khaùc nhau. Nhö vaäy heä thoáng maïng vieãn thoâng hieän taïi coù raát nhieàu nhöôïc ñieåm maø quan troïng nhaát laø: Chæ truyeàn ñöôïc caùc dòch vuï ñoäc laäp töông öùng vôùi töøng maïng. Thieáu meàm deûo: Söï ra ñôøi cuûa caùc coâng ngheä môùi aûnh höôûng maïnh meõ tôùi toác ñoä truyeàn tín hieäu. Ngoaøi ra, seõ xuaát hieän nhieàu dòch vuï truyeàn thoâng trong töông lai maø hieän nay chöa döï ñoaùn ñöôïc, moãi loaïi dòch vuï seõ coù toác ñoä truyeàn khaùc nhau. Ta deã daøng nhaän thaáy maïng hieän taïi seõ raát khoù thích nghi vôùi nhöõng ñoøøi hoûi naøy. Keùm hieäu quaû trong vieäc baûo döôõng, vaän haønh cuõng nhö söû duïng taøi nguyeân. Taøi nguyeân saün coù trong moät maïng khoâng theå chia seû cho caùc maïng khaùc cuøng söû duïng. Maët khaùc, maïng vieãn thoâng hieän nay ñöôïc thieát keá nhaèm muïc ñích khai thaùc dòch vuï thoaïi laø chuû yeáu. Do ñoù, ñöùùng ôû goùc ñoä naøy, maïng ñaõ phaùt trieån tôùi moät möùc gaàn nhö giôùi haïn veà söï coàng keành vaø maïng toàn taïi moät soá khuyeát ñieåm caàn khaéc phuïc. - 10 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản