intTypePromotion=3

Bài giảng Ngữ văn lớp 11 - Tiết 57: Bản tin

Chia sẻ: Tran An Nhi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:22

0
19
lượt xem
0
download

Bài giảng Ngữ văn lớp 11 - Tiết 57: Bản tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tìm hiểu mục đích, yêu cầu cơ bản của bản tin, phân loại và cách viết bản tin. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn bài giảng, giáo án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn lớp 11 - Tiết 57: Bản tin

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ 33 343 1 32 2 5 31 3 30 29 4 28 5 27 6 26 7 Vòng  25 8 quay 2 24 9 23 10 22 11 21 12 13 20 19 14 15 18 17 16
 2.  (1)  (2)  (3)     Hãy ghép các  ảnh trên vào loại tin tương  ứng  dưới đây: ........: Tin nói  (2) ........: Tin ảnh  (1) ........: Tin vi  (3) ết
 3. Tiết 57: BẢN TIN
 4. I. Mục đích, yêu cầu cơ bản của bản tin 1. Khảo sát ngữ liệu Câu 1 ­ Bản tin thông báo kết quả kì thi  Ô­lim­pích Toán  quốc  tế của đoàn HSVN. Đọ­ c ng  Khẳữ  liịệnh trình đ ng đ u trang 160 Sgk và tr ộ của HSVN, thành t ả ựu của  ngành GD n lời câu h ước ta trong vi ỏi trong phi ếu  hệc bọ i dưỡ ồc t ậpng nhân tài. Câu 2  Bản tin có tính chất thời sự vì sự việc mới xảy ra  từ  ngày  14  đến  16/7/2004  và  ba  ngày  sau  đã  được  đưa tin.  Câu 3 ­ Không, vì nó vi phạm quy tắc ngắn gọn, súc tích  của bản tin Câu 4 ­ Bảo đảm tính chính xác của báo chí  ­  Làm  cho  người  đọc  tin  vào  những  tin  tức  được  thông báo.
 5. 2. Khái niệm ̉ tin  là  môt  Ban  ̣ thê ̉ loai  ̣ cua  ̉ văn  ban  ̉ báo  chí  nhằm  đưa  tin  môt ̣ cách  chân  thực,  kip  ̣ thời  những sự kiên th ̣ ời sự có ý nghĩa trong cuôc  ̣ sống. 
 6. Tin  vắn:  Là  loại  tin  không  có  nhan  đề,  dung lượng ngắn. Tin  thường:  Thông  báo  ngắn  gọn  nhưng  đầy  đủ  về  một  sự  kiện  =>  chiếm  tỉ  lệ  Phân  cao nhất trong lĩnh vực báo chí. loại Tin tường thuật: Là loại tin phản ánh từ  đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết. Tin tổng hợp: Nhằm mục đích thông tin  nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng  nào đó
 7. Phân loại bản tin Các bản tin sau thuộc loại bản tin gì? Tin tường thuật Tin v Tin t ắnợp ổng h Tin thường
 8. 3. Mục đích và yêu cầu BẢN TIN Mục đích Yêu cầu   Thông  tin  một  cách  Ø  Phải đảm bảo tính thời sự  chân  thực,  kip  ̣ thời  (đưa tin kịp thời, nhanh chóng). những sự kiên th ̣ ời sự  Ø  Tin phải có ý nghĩa xã hội. có  ý  nghĩa  trong  đời  Ø  Nội dung thông tin phải chân  sống . thực, chính xác.
 9. II. Cách viết bản tin 1. Khai thác và lựa chọn thông tin * Xem lại ngữ liệu ở mục I và trả lời câu hỏi: Việc gì đã Thi Toán QT, Ở thủ đô  xảy ra ? ở đâu? Aten (Hy Lạp) Khi nào? Từ 14 đến 16/7/2004 Ai làm việc đó? Hơn 500 thí sinh của 85 nước Việc xảy ra ntn?  Tốt. Đội tuyển Việt Nam đứng Kết quả ra sao?  thứ 4 toàn đoàn
 10. ­ Tiêu chuẩn để  lựa chọn tin và những nội dung cơ bản  cần làm rõ của bản tin: 1. Chọn sự kiện, sự việc (có ý nghĩa thời sự, có ý  nghĩa xã hội) ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ 2. Phai đam bao nôi dung: Viêc gì đã xay ra? Xay ra ở  đâu? Khi nào? Như thế nào? Ai làm viêc đó? Kê ̣ ́t  ̉ qua ra sao ?             
 11. ⇒  Kết luận: Trước khi viết cần khai thác,  lựa chọn: ­ Sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác ­ Mang tính thời sự. ­ Đảm bảo các nội dung cơ bản của bản  tin.
 12. 2. Viết bản tin a. Cách đặt tiêu đề ­ Tiêu đề của hai bản tin trên: Khái quát nội dung bản  tin Nhóm 1,2: Tiêu đề của hai bản tin trên  ­ Các tiêu đ ề: có quan h ệ như thế nào với nội dung?  Các tiêu đề đó có gì đặc biệt? + Ai giết Tổng thống Ken­nơ­đi ? Nhóm 3,4: Tìm phần mở đầu trong mỗi  + Cầu thủ bả ắt giá nhất Bra­xinận xét gì về phần   đn tin trên. Em có nh mở đầu của 3 bản tin trong SGK? + Hành là chính. + Sao không về vàng ơi? => Ngắn gọn, gây tò mò, hứng thú
 13. ⇒  Kết luận:  ­ Hình thức: Ngắn gọn ­ Đảm bảo tính khái quát nội dung của bản tin. ­ Có thể chọn cách diễn đạt đặc biệt gây hứng thú, sự  tò mò cho người đọc ( Dạng câu hỏi, cách chơi chữ,  Khi đặt tiêu đề cho bản tin  có thể là một câu, một từ...) cần đạt những yêu cầu gì  về nội dung và hình thức?
 14. b. Cách mở đầu bản tin ­ Cách mở đầu của 3 bản tin trên đã thông báo  khái quát sự kiện và kết quả bản tin  => Kết luận: Cách mở đầu bản tin cần: ­ Thông báo khái quát vê  sự kiên và kê ̣ Vậ̀y theo em,  ́t qua.̉ khi mở đầu  ­ Gọn, rõ, tạo âm hưởng cho ng ườ bản tin chúng  i đọ c, ng ườ i  nghe ta cần phải  làm gì? 
 15. c. Triển khai chi tiết bản tin => Tóm lại: Theo em, ph Triển khai chi ti ết b ản tin c ần triển khai chi tiết  ần:  ­ Nêu cụ thể, chi ti ết nệộ vi dung c có quan h ơ bởả đn. ới phần m ầu  ­ Cắt nghĩa cụ thể nguyên nhân ho như thế nào? ặc kết quả  sự kiện 15
 16. BẢN TIN CÁCH VIẾT BẢN TIN KHAI THÁC, LỰA CHỌN TIN VIẾT BẢN TIN ĐẶT TIÊU ĐỀ: MỞ ĐẦU: TRIỂN KHAI CHI TIẾT: - Có ý nghĩa cụ - Hình thức: - Gọn, rõ, tạo - Nêu cụ thể, thể, chính xác. ngắn gọn. ấn tượng cho chi tiết nội - Mang tính - Khái quát nội người đọc dung cơ bản. thời sự. dung bản tin. (nghe). - Cắt nghĩa cụ - Đảm bảo các - Gây tò mò, - Thông báo thể nguyên nội dung cơ hứng thú cho khái quát về nhân hoặc kết bản của bản người đọc sự kiện. quả sự kiện. tin. (nghe)
 17. III. Luyện tập 1. Bài 1 Các sự kiện a,b,d,e là các sự kiện có thể  viết bản tin
 18. Bài 2: Hai thể loại quảng cáo và  phóng sự có gì giống và khác  với bản tin? - Giống nhau: cùng chức năng cung cấp thông  tin - Khác nhau: + Quảng cáo: Mục đích chủ yếu là quảng các,  chào mời khách hàng mua, sử dụng hàng hóa  dịch vụ + Phóng sự: có độ dài lớn, miêu tả cụ thể, chi  tiết các sự việc, phân tích và bình luận sự kiện
 19. Bài tập củng cố Câu 1: Tieâu ñeà vaø phaàn môû ñaàu cuûa baûn tin thöôøng: a. Chöùa ñöïng thoâng tin chi tieát quan troïng nhaát. b. Neâu tröïc tieáp vaán ñeà, töôøng thuaät chi tieát söï vieäc. c. Neâu tröïc tieáp vaán ñeà, chöùa ñöïng thoâng tin khaùi quaùt quan troïng nhaát. d. Neâu leân ñöôïc nguyeân nhaân vaø keát quaû söï kieän 19
 20. Câu 2: Phaàn trieån khai baûn tin: a. Chæ khaùi quaùt vaán ñeà moät caùch ngaén goïn. b. Coù theå chi tieát hoaù, giaûi thích nguyeân nhaân hoaëc keát quaû, töôøng thuaät chi tieát söï kieän. c. Caét buoäc phaûi chi tieát hoaù söï kieän vaø giaûi thích nguyeân nhaân keát quaû söï kieän. d. Khoâng caàn phaûi neâu tæ mæ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản