intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng nguyên lý cắt gọt gỗ : Chuẩn bị và nâng cao chất lượng dao cụ cắt gọt gỗ part 4

Chia sẻ: Sadfaf Asfsggs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

108
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy mài cho mỗi loại cưa có khác nhau, tất nhiên trong trường hợp máy mài thô có thể dùng chung, song độ chính xác không cao. Hiện nay, để mài lưỡi cưa có thể dùng nhiều loại máy khác nhau: máy mài vạn năng có thể mài tất cả các loại lưỡi cưa. Máy chuyên dùng chỉ dùng mài từng loại lưỡi cưa riêng. Hình 5.12. trình bày sơ đồ máy mài lưỡi cưa sọc, hình 5.13. trình bày sơ đồ máy mài lưỡi cưa đĩa, hình 5.14 trình bày sơ đồ máy mài lưỡi cưa vòng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng nguyên lý cắt gọt gỗ : Chuẩn bị và nâng cao chất lượng dao cụ cắt gọt gỗ part 4

 1. M¸y mµi cho mçi lo¹i c­a cã kh¸c nhau, tÊt nhiªn trong tr­êng hîp m¸y mµi th« cã thÓ dïng chung, song ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. HiÖn nay, ®Ó mµi l­ìi c­a cã thÓ dïng nhiÒu lo¹i m¸y kh¸c nhau: m¸y mµi v¹n n¨ng cã thÓ mµi tÊt c¶ c¸c lo¹i l­ìi c­a. M¸y chuyªn dïng chØ dïng mµi tõng lo¹i l­ìi c­a riªng. H×nh 5.12. tr×nh bµy s¬ ®å m¸y mµi l­ìi c­a säc, h×nh 5.13. tr×nh bµy s¬ ®å m¸y mµi l­ìi c­a ®Üa, h×nh 5.14 tr×nh bµy s¬ ®å m¸y mµi l­ìi c­a vßng. L­ìi c­a cã g¾n kim lo¹i cøng cã thÓ mµi trªn m¸y mµi v¹n n¨ng. TÊt nhiªn trªn c¸c m¸y nµy cÇn l¾p thªm mét sè phô kiÖn ®Ó g¸ l¾p l­ìi c­a khi mµi, v× vËy chóng cã thÓ mµi c¸c l­ìi c­a kh¸c nhau. Trong tÊt c¶ c¸c m¸y mµi dïng mµi l­ìi c­a, ­u viÖt h¬n c¶ lµ m¸y mµi b¸n tù ®éng hoÆc tù ®éng. Nguyªn lý c«ng nghÖ cña m¸y mµi r¨ng c­a tù déng, b¸n tù ®éng, ®­îc kÕt cÊu c¬ b¶n theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ (b¶ng 5.8). Tuú theo d¹ng r¨ng c­a, d¹ng ®­êng viÒn c¹nh sau mµ quü ®¹o chuyÓn ®éng ®¸ mµi cã kh¸c nhau, chuyÓn ®éng cña ®¸ thùc hiÖn ®­îc nhê kÕt cÊu cam. C¸c b­íc c¬ b¶n cña ®¸ mµi cña m¸y mµi b¸n tù ®éng vµ tù ®éng ®­îc tr×nh bµy ë h×nh 5.15.
 2. H×nh 5.13. Mµi l­ìi c­a vßng H×nh 5.12. Mµi l­ìi c­a säc
 3. H×nh 5.15. C¸c b­íc c¬ b¶n mµi l­ìi c­a H×nh 5.14. M¸y mµi l­ìi c­a ®Üa
 4. * ChÕ ®é mµi l­ìi c­a. ChÕ ®é mµi l­ìi c­a phô thuéc vµo tõng lo¹i dao cô, cã kh¸c nhau. Néi dung c¬ b¶n cña chÕ ®é mµi lµ x¸c ®Þnh tèc ®é c¾t, chiÒu dµy líp kim lo¹i mµi ®­îc trong mét lÇn vµ sè lÇn cÇn thiÕt. Sau ®©y lµ chÕ ®é mµi l­ìi c­a chÕ t¹o tõ thÐp luyÖn vµ thÐp hîp kim (b¶ng 5.9). Khi mµi dao cô mµ ®¸ mµi bÞ cïn dï chÕ ®é mµi hîp lý qu¸ tr×nh mµi vÉn dÔ xÈy ra khuyÕt tËt. §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng ®ã cÇn “rµ” ®¸ mµi ®Ó t¹o ra líp h¹t míi, s¾c h¬n, ®¶m b¶o chÕ ®é mµi ®­îc tiÕn hµnh tèt. • B¶ng 5.9. ChÕ ®é mµi l­ìi c­a ChiÒu dµy líp phoi h -1 lÇn mµi L­ìi c­a Tèc ®é c¾t (m/s) Sè lÇn cÇn mµi (lÇn) ChiÒu dµy hmax (mm) Ghi chó (mm) Mµi th« 35 0,03  0,05 36 0,1 L­ìi c­a säc Mµi tinh 30  40 0,005  0,01 23 Mµi th« nt 0,02  0,04 47 0,1 L­ìi c­a ®Üa Mµi tinh nt 0,003  0,005 34 Mµi th« nt 0,015  0,03 45 0,1 L­ìi c­a vßng Mµi tinh nt 0,003  0,005 23 L­ìi c­a g¾n kim c­¬ng lo¹i cøng Mµi th« 20  25 0,005  0,01 Mµi tinh 15  20 0,001  0,005
 5. Mài lưỡi cưa đĩa hợp kim cứng: Khi mài lưỡi cưa đĩa hợp kim cứng, có thể sử dụng máy mài vạn năng hoặc máy mài chuyên dùng tự động. Khi sử dụng máy mài tự động hầu hết quá trình thao tác đều tự động hoàn thành. Khi sử dụng máy mài vạn năng cần phải thao tác từng bước. Thông thường lượng mài răng cưa hợp kim cứng khoảng 0,2mm. (1) Hiệu chỉnh đường kính: căn cứ mức độ độ hao mòn của lưỡi cắt, cần thông qua chuyển động tương đối giữa lưỡi cưa đĩa với chu vi của đá mài làm cho duy trì sự động đều của răng cưa theo phương xuyên tâm. Vì vậy mặt sau của mỗi răng đều phải đạt được một bề mặt nhỏ nhất khoảng 2mm. Khi cố định độ dày lưỡi cưa hợp kim cứng, mặt sau răng nên căn cứ lượng nhô ra của răng để thu nhỏ (lớn nhất 1,1mm). (2) Mài lưng răng thép carbon hàm lượng thấp : Sau khi đỉnh răng mài một vài lần cần phải sửa lại lưng răng. Để tránh nhiệt độ quá cao, độ dày mài không nên quá lớn. Lượng mài 0,05~1,0mm. Góc sau của phần lưng răng lớn hơn góc sau của phần đầu hợp kim 5o~10o. Mài lưng răng thép carbon hàm lượng thấp
 6. (3) Mài mặt sau răng (đầu răng): Phần hàn của răng cưa hợp kim cứng ở mặt trước dao, vì thế khi mài chủ yếu mài mặt sau răng. Lưỡi cưa sử dụng với việc cưa xẻ bình thường chỉ cần mài mặt sau răng, còn sử dụng để xẻ ván mỏng hoặc vật liệu nhựa phủ mặt, loại này cần phải mài cả mặt sau và mặt trước răng. (4) Mài mặt trước dao : Mài mặt sau răng Sau khi cưa xẻ đường biên của mặt trước răng bị mài mòn với mức độ nhất định. Vì vậy mài song song với mặt trước dao rất là quan trọng. Do độ dày của mỗi răng cưa bằng khoảng 1/4 độ dài của răng, vì thế không cho phép lượng mài quá lớn, không thì tuổi thọ sử dụng của lưỡi cưa sẽ giảm. (5) Mài rãnh răng cưa (hình 12-9): khi mài răng cưa mặt lõm có thể áp dụng trục mài. Đường kính trục mài có thể căn cứ độ rộng của mạch cưa để chọn (bảng 12-3). Độ hạt W 50 hoặc W 35. Mài mặt trước răng Bề rộng Đường kính mạch cưa trục mài 2,5~2,8 6,0~6,5 2,9~3,2 6,5~6,8 3,3~3,5 7,0~7,5 Mài rãnh răng cưa Lựa chọn đường kính trục mài khi mạch cưa khác nhau, mm
 7. + C¸n c­a vµ söa l­ìi c­a • B¶ng 5.10. B¶ng møc ®é c¸n c­a säc Lùc nÐn cña cam Møc ®é c¸n (mm) víi chiÒu réng l­ìi c­a kho¶ng kÎ cong ChiÒu dµi c­a L, ChiÒu dµy c­a b, mm mm N/cm2.10 N  10 180 160 140 120-60 1100 1,6 960 34 - - 0,15 - 1,8 1200 43 - - 0,20 - 1250 2,0 1280 45 - 020 0,10 - 2,2 2000 71 - 030 0,18 - 1400 2,0 1120 40 - 015 0,08 - 2,2 1760 62 - 025 0,15 - 1500 2,2 1600 51 - 020 0,10 0,05 2,5 2000 71 - 030 0,18 - 1600 2,2 2000 57 - 020 0,10 - 2,5 2000 71 - 030 0,08 - 1950 2,5 2000 71 0,35 030 0,15 - 2,5 1840 65 0,30 025 0,10 -
 8. NÕu c¸n chÝnh t©m, c¸c vÕt c¸n trªn b¶n l­ìi c­a säc theo tuÇn tù tõ gi÷a ra, ®èi xøng, c¸ch nhau 10mm, c¸ch sèng c­a 15 mm c¸ch hÇu c­a 20 mm. Ngoµi c¸ch c¸n chÝnh t©m trªn cã thÓ c¸n tõ sèng c­a. Tøc lµ lÇn l­ît c¸n theo thø tù tõ phÝa sèng ®Õn r¨ng c­a, c¸ch sèng c­a 15mm. TiÕp theo mçi ®­êng c¸ch nhau 10 mm vµ cßn l¹i 20mm kÓ tõ hÇu c­a (h×nh 5.17b). C¸n c­a ®­îc tiÕn hµnh ë c¶ hai mÆt cña l­ìi c­a. H×nh 5.17. S¬ ®å c¸n h­ìi c­a säc
 9. §Ó thÊy râ h¬n ®iÒu nµy, chóng ta xÐt h×nh 5.11. LÊy mét ®o¹n l­ìi c­a L, uèn theo chiÒu dµi. Do hiÖn t­îng c¸n c­a mµ ë phÇn gi÷a sÏ bïng ra lín h¬n. H×nh 5.19. S¬ ®å xÐt øng suÊt trong b¶n tr­íc vµ H×nh 5.18. øng suÊt trong b¶n c­a sau lóc c¸n c­a säc c­a cã c¸n c­a
 10. L­îng c¸n c­a cña l­ìi c­a säc trong thùc tÕ ®­îc kiÓm tra theo khe hë ë phÝa uèn cong, tøc lµ bÒ lâm víi ®­êng b¸n kÝnh R 1,75 mÐt (h×nh 5.20), gi¸ trÞ khe hë hîp lý sau khi c¸n l­ìi c­a säc ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 5.10. Sè lÇn c¸n lµ 3  4 lÇn suèt trong thêi gian sö dông l­ìi c­a. H×nh 5.20. S¬ ®å kiÓm tra møc c¸n l­ìi c­a säc
 11. * Söa c­a säc: tr­íc lóc c¸n vµ l¾p c­a vµo m¸y ph¶i tiÕn hµnh söa c­a ®Ó kh¾c phôc khuyÕt tËt cña c­a. Nh÷ng khuyÕt tËt nµy cã thÓ do chÕ t¹o, nhiÖt luyÖn, do chuÈn bÞ c­a vµ cã thÓ c¶ lóc sö dông. NhiÖm vô söa l­ìi c­a säc lµ lµm cho c­a ph¼ng, chiÒu dµy ®Òu cô thÓ söa c¸c khuyÕt tËt sau: låi (lâm), biÕn cøng, biÕn mÒm, cong vá ®ç, cong theo chiÒu ngang.  HiÖn t­îng låi, lâm lµ t¹i mét vïng nµo ®ã cña l­ìi c­a bÒ mÆt nh« cao h¬n bÒ mÆt cña b¶n c­a, cßn mÆt ®èi diÖn l¹i lâm xuèng. NÕu nh­ uèn theo chiÌu dµi l­ìi c­a, phÝa låi vµo trong, dïng th­íc kiÓm tra sÏ thÊy t¹i ®iÓm låi th­íc tiÕp xóc t¹i mét ®iÓm. NÕu lËt c­a l¹i, ®Æt th­íc kiÓm tra l­ìi c­a ®· ®­îc sö dông, chç låi th­êng s¸ng lªn do mµi mßn bëi ma s¸t, ®Ó kh¾c phôc ®iÓm låi dïng bóa gß hoÆc bóa cã bäc líp ®Öm, gç vµo phÇn låi. §e còng ph¶i ®én líp mÒm trªn mÆt (d¹ng bóa vµ ®e h×nh 5) ®Ó tr¸nh dÊu vÕt trªn l­ìi c­a, gß tõ ngoµi vµo theo ®­êng vßng (h×nh 5.21), lùc t¸c dông lín dÇn. H×nh 5.21. S¬ ®å chØ dÉn söa l­ìi c­a säc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2