intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Kế Toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Roni Simon | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

430
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Kế Toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp với mục đích chính nhằm giúp học viên hiểu qui trình kế toán ba giai đoạn của quá trình kinh doanh; vận dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán để phân tích các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; làm quen với các sơ đồ kế toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Kế Toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

 1. CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP    
 2. Mục đích 1. Hiểu qui trình kế toán ba giai đoạn của quá trình kinh doanh 2. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán để phân tích các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 3. Làm quen với các sơ đồ kế toán tổng hợp    
 3. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KINH DOANH MUÏC TIEÂU TAØI SAÛN NGUOÀN HUY ÑOÄNG Ngaén haïn:  Ngaân haøng  Tieàn  Ngöôøi cho vay  Chöùng khoaùn  Nhaø cung  Khoaûn phaûi ÑAÀU TÖ HUY ÑOÄNG öùng thu VOÁN  Coâng nhaân  Haøng toàn kho  Nhaø nöôùc Daøi haïn:  Chuû sôû höõu  Ñaát, nhaø xöôûng  Maùy moùc, thieát bò KINH DOANH  Baèng phaùt minh, saùng cheá, ♦ Giai ñoaïn cung caáp giaáy pheùp ♦ Giai ñoaïn saûn xuaát  Chöùng khoaùn ♦ Giai ñoaïn tieâu thuï
 4. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN Ño löôøng, ghi cheùp, xöû lyù thoâng tin veà caùc giao  dòch kinh doanh Cung caáp thoâng tin (chính xaùc, kòp thôøi) cho nhöõng  ngöôøi söû duïng ñeå trôï giuùp cho vieäc ra quyeát ñònh Người làm kế toán có sự hiểu biết thấu đáo veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå ño löôøng, ghi cheùp, xöû lyù, vaø cung caáp caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng SXKD cuûa doanh nghieäp chính xaùc, trung thöïc, vaø kòp thôøi cho nhöõng söû duïng thoâng tin
 5. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP
 6. Kế toán quá trình cung cấp NVL, CCDC, Hàng hoá TK 111, 112, 331, … TK 152, 153, 156 TK 111, 112, 331, … Toång giaù Giaù thanh toaùn chöa coù thueá GTGT TK 133 Thueá GTGT (ñaàu vaøo) Mua NVL, CCDC, haøng hoùa Chieát khaáu, giaûm giaù ñöôïc höôûng nhaäp kho
 7. Kế toán quá trình cung cấp NVL, CCDC, Hàng hoá (mua nhưng chưa nhập kho) TK 111, 112, 331, … TK 151 TK 152, 153, 156 Toång giaù Giaù thanh toaùn chöa coù thueá GTGT TK 133 Thueá GTGT (ñaàu vaøo) NVL, CCDC, Haøng hoùa ñaõ mua Haøng mua ñi ñöôøng kyø tröôùc nhöng ñeán cuoái kyø vaãn chöa veà nhaäp kho veà nhaäp kho
 8. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
 9. Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm (phương pháp kê khai thường xuyên) 152 152 621 154 155 Taäp hôïp chi phí Keát chuyeån chiSaûn phaåm hoaøn thaønh phí NVL tröïc tieáp NVL tröïc tieáp nhaäp kho 334, 338 622 157 Taäp hôïp chi phí Keát chuyeån chiSaûn phaåm hoaøn thaønh phí nhaân coâng tröïc tieáp coâng tröïc tieáp göûi baùn nhaân 334, 338, 152, 153, 214, 142, 335, 627 632 111, 112, 331, … Taäp hôïp chi phí Phaân boå chi phí Saûn Saûn phaåm hoaøn thaønh saûn xuaát chung saûn xuaát chung tieâu thuï khoâng qua kho
 10. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG
 11. Kế toán bán hàng trực tiếp (phương pháp kê khai thường xuyên) 154, 155, 156, … 632 911 511 111, 112, 131 Doanh thu (giaù chöa thueá) Giaù voán Keát chuyeån Keát chuyeån haøng baùn giaù voán doanh thu thuaàn 3331 3332, 3333 Thueá Thueá GTGT xuaát khaåu, phaûi noäp Thueá TTÑB 521, 531, 532 Keát chuyeån Ghi chuù: caùc khoaûn giaûm thu Dnh Toång Thueá TTÑB,Caùc khoaûn Caùc khoaûn giaûm thu u = doanh -Thueá xuaát-giaûm (chieát khaáu thöông maïi, giaûm giaù, haøng baùn t uaàn thu khaåu thu chaáp nhaän cho khaùch haøng)
 12. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 13. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 632 911 511 Keát chuyeån giaù voán Keát chuyeån haøng baùn doanh thu thuaàn 641 515 Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån haøng baùn thu nhaäp taøi chính 642 711 Keát chuyeån chi phí Keát chuyeån quaûn lyù doanh nghieäp thu nhaäp khaùc 821 635, 811 Keát chuyeån Thuế TN hoãn lại Keát chuyeån chi phí 421 taøi chính, chi phí khác Keát chuyeån loã 821 Keát chuyeån chi phí thuế TN hiện hành Keát chuyeån laõi
 14. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
 15. P HAÂN P HOÁI LÔÏI NHUAÄN Noäp thueá cho Nhaø nöôùc (thueá thu nhaäp doanh  nghieäp): Thueá TNDN phaûi noäp = Toång lôïi nhuaän (chòu thueá) * Thueá suaát thueá TNDN Lôïi nhuaän roøng sau thueá ñöôïc doanh nghieäp söû  duïng ñeå: Trích laäp caùc quyõ (quyõ phaùt trieån kinh doanh, quyõ  khen thöôûng phuùc lôïi, quyõ döï phoøng, v.v…) Boå sung nguoàn voán kinh doanh, nguoàn voán xaây döïng  cô baûn
 16. Sơ đồ kế toán tổng hợp phân phối lợi nhuận 414, 415 ... 421 Trích laäp caùc quyõ doanh nghieäp 418, 431, 411 Boå sung nguoàn voán 334, 338, 111 ... Chia lôïi nhuaän cho coå ñoâng, …
 17. Bài tập ứng dụng Kế toán các quá trình kinh doanh Bài tập tổng hợp chương 7 Bài tập nhóm (sinh viên tự làm)
 18. Tóm tắt chương 7 1. Kế toán tổng hợp ba giai đoạn của quá trình kinh doanh chủ yếu Giai đoạn cung cấp - Giai đoạn sản xuất - Giai đoạn bán hàng và phân phối lợi nhuận - 2. Vận dụng tổng hợp nguyên tắc và phương pháp kế toán để phản ánh các nghiệp vụ cơ bản phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2