intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING part 3

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
166
lượt xem
63
download

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG - Phân tích SWOT: Strengths: điểm mạnh, Weaknesses: điểm yếu, Opportunities: cơ hội, Threats: các nguy cơ. + xác định các khuynh hướng vĩ mô và ngành. + phân tích đối thủ. + đánh giá bản thân. + nghiên cứu khách hàng. -Xác định thị trường – sản phẩm: + Xác định mục tiêu. + Lựa chọn thị trường mục tiêu. + Quyết định sự khác biệt. + Định vị sản phẩm . -Chương trình 4p: + Xây dựïng chương trình tiếp thị 4p. + Ước tính ngân sách, doanh thu, chi phí, và lợi nhuận ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING part 3

  1. Nguyeân lyù Marketing CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Giai ñoaïn hoaïch ñònh: - Phaân tích SWOT: Strengths: ñieåm maïnh, Weaknesses: ñieåm yeáu, Opportunities: cô hoäi, Threats: caùc nguy cô. + xaùc ñònh caùc khuynh höôùng vó moâ vaø ngaønh. + phaân tích ñoái thuû. Giai ñoaïn thöïc hieän: + ñaùnh giaù baûn thaân. + nghieân cöùu khaùch haøng. -Xaùc ñònh thò tröôøng – saûn phaåm: - Taäp trung caùc nguoàn taøi nguyeân. + Xaùc ñònh muïc tieâu. - Thieát keá cô caáu toå chöùc phuø hôïp chieán + Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu. + Quyeát ñònh söï khaùc bieät. löôïc tieáp thò. + Ñònh vò saûn phaåm . - Xaây döïng lòch coâng vieäc. -Chöông trình 4p: + Xaây döïïng chöông trình tieáp thò 4p. - Thöïc hieän chöông trình tieáp thò. + Öôùc tính ngaân saùch, doanh thu, chi phí, vaø lôïi nhuaän . 83 84 CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG 2. Phaân khuùc thò tröôøng: Giai ñoaïn kieåm soaùt: Ñònh nghóa : Phaân khuùc thò tröôøng laø coâng vieäc - So saùnh keát quaû vôùi muïc tieâu nhaèm xaùc chia moät thò tröôøng thaønh nhieàu nhoùm nhöõng ñònh sai leäch. ngöôøi mua khaùc bieät vôùi nhau. Nhöõng nhoùm - Thöïc hieän caùc bieän phaùp nhaèm ñieàu chænh naøy coù caùc yeâu caàu khaùc nhau veà saûn phaåm vaø vaø söûa chöõa caùc sai leäch. dòch vuï, hoï cuõng coù nhöõng phaûn öùng khaùc nhau ñoái vôùi caùc kích thích tieáp thò cuûa coâng ty. 85 86 21 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  2. Nguyeân lyù Marketing CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Thuû tuïc phaân khuùc: - Ñieàu tra: Phoûng vaán nhoùm, caù nhaân khaùch haøng nhaèm tìm hieåu ñoäng cô, haønh vi cuûa khaùch haøng. - Phaân tích: Phaân tích vaø phaân loaïi khaùch haøng vaøo caùc nhoùm khaùc nhau. - Thieát laäp hoà sô: Moâ taû töøng nhoùm khaùch haøng coù tính chaát gioáng nhau ñeå hình thaønh hoà sô khaùch haøng. 87 88 CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Cô sôû phaân khuùc thò tröôøng khaùch haøng toå Cô sôû phaân khuùc thò tröôøng haøng tieâu duøng: chöùc: Coù 4 tieâu chí: - Ñòa lyù: Quoác gia, khu vöïc, thaønh phoá, tænh, quaän, huyeän. - Caùc ñaëc tính ñòa lyù: - Nhaân khaåu: Tuoåi taùc, theá heä, kích thöôùc gia ñình, giôùi + thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá. tính, ngheà nghieäp, thu nhaäp, toân giaùo, ñòa vò xaõ hoäi, quoác tòch. + quoác gia. - Taâm lyù: Loái soáng vaø caù tính. + caùc khu vöïc trong quoác gia. - Haønh vi: Kieán thöùc, thaùi ñoä, caùch söû duïng, thoùi quen cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm vaø caùc thuoäc tính cuûa + caùc bang hay caùc thaønh phoá lôùn, caùc tænh … saûn phaåm hoaëc caùc lôïi ích khaùch haøng mong ñôïi töø saûn phaåm. 89 90 22 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  3. Nguyeân lyù Marketing CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Cô sôû phaân khuùc thò tröôøng khaùch haøng toå chöùc: - Caùc ñaëc tính thuoäc veà ñoäng thaùi mua toå chöùc: Cô sôû phaân khuùc thò tröôøng khaùch haøng toå chöùc: + chính saùch mua haøng. + thuû tuïc mua. - Caùc ñaëc tính nhaân khaåu: + qui trình mua ñöôïc söû duïng. + söï phaân chia chuaån caùc ngaønh coâng nghieäp. + cô caáu trung taâm mua. + söï phaân loaïi caùc yeáu toá saûn xuaát ñaàu vaøo vaø + caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc mua haøng. ñaàu ra. + kích thöôùc trung bình cuûa ñôn haøng. + qui moâ cuûa coâng ty treân caùc phöông dieän. + taàn soá mua. + caùc yeâu caàu veà toàn kho, hay caùch thöùc quaûn trò haøng toàn kho cuûa coâng ty. 91 92 CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Cô sôû phaân khuùc thò tröôøng khaùch haøng toå chöùc: Cô sôû phaân khuùc thò tröôøng khaùch haøng toå chöùc: - Caùc ñaëc tính thuoäc veà quan heä cuûa nhaø cung caáp vaø khaùch haøng: - Caùc ñaëc tính caù nhaân cuûa ngöôøi mua vaø nhöõng + ngöôøi söû duïng hieän taïi, quaù khöù, hay laø ngöôøi khoâng ngöôøi coù aûnh höôûng: söû duïng. + tính caùch. + ngöôøi söû duïng nhieàu, vöøa, hay ít. + ngöôøi söû duïng moät nguoàn hay ña nguoàn cung caáp. + thaùi ñoä. + quan heä song phöông. + loái soáng. + caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm. + trí töôûng töôïng . + caùc lôïi ích cuûa khaùch haøng. - Caùc ñaëc tính khaùc: + ñoä chaáp nhaän ruûi ro. + coâng ngheä maø khaùch haøng söû duïng. + caùch thöùc ra quyeát ñònh. + yeáu toá tình huoáng, khaùch haøng caàn gaáp hay ñaët haøng baát ngôø. + caùch thöùc nhaän thöùc. 93 94 23 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  4. Nguyeân lyù Marketing CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Caùc yeâu caàu cho vieäc phaân khuùc hieäu quaû: 3. Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu: Ñeå ñaït hieäu quaû cao, caùc phaân khuùc caàn: Sau khi ñaõ thöïc hieän coâng taùc phaân khuùc - Coù theå ño löôøng. thò tröôøng ñeå xaùc ñònh caùc cô hoäi treân thò - Ñuû lôùn vaø coù ñuû lôïi nhuaän. tröôøng, coâng ty caàn löïa choïn cho mình moät hay vaøi phaân khuùc thích hôïp ñeå ñaàu tö vaø - Coù theå tieáp caän. phuïc vuï. - Coù theå thöïc hieän. 95 96 Choïn löïa caùc phaân khuùc: - Taäp trung vaøo moät phaân khuùc duy nhaát: coâng ty theo chieán löôïc naøy thöôøng coù vò trí thò tröôøng raát maïnh treân phaân khuùc muïc tieâu vì coù kieán CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG thöùc saâu veà phaân khuùc cuûa mình. Ñoàng thôøi do chuyeân moân hoùa neân hoaït ñoäng coù hieäu quaû, thu ñöôïc lôïi nhuaän cao vaø ruûi ro cuõng cao. Ñaùnh giaù caùc phaân khuùc: - Taäp trung coù choïn loïc: muïc ñích ñeå giaûm thieåu ruûi ro, khi moät phaân khuùc trôû neân khoâng haáp daãn thì coâng ty vaãn coù theå thu lôïi töø caùc phaân Caùc nhaø quaûn trò caàn xem xeùt hai yeáu toá chính laø ñoä khuùc khaùc. haáp daãn cuûa phaân khuùc, caùc muïc tieâu vaø nguoàn löïc - Taäp trung theo saûn phaåm: coâng ty xaây döïng uy tín toát trong moät lónh vöïc saûn phaåm. Nguy cô coù theå xaûy ra khi coâng ngheä thay ñoåi laøm cho cuûa coâng ty. saûn phaåm cuûa coâng ty bò thay theá. - Ñaùnh giaù ñoä haáp daãn cuûa caùc phaân khuùc döïa vaøo caùc - Taäp trung theo thò tröôøng: coâng ty ñöôïc uy tín nhôø vaøo vieäc chuyeân moân hoùa trong phuïc vuï khaùch haøng vaø trôû thaønh keânh phaân phoái cho caùc tieâu chí nhö: qui moâ, toác ñoä phaùt trieån, lôïi nhuaän, qui saûn phaåm maø caùc khaùch haøng thuoäc nhoùm naøy söû duïng. moâ kinh teá, ruûi ro. - Che phuû toaøn boä thò tröôøng: chæ coù coâng ty lôùn môùi coù khaû naêng theo ñuoåi chieán löôïc naøy. -Vieäc ñaàu tö vaøo phaân khuùc coù thöïc söï phuïc vuï cho + Tieáp thò khoâng phaân bieät: coâng ty boû qua söï khaùc bieät cuûa caùc muïc tieâu cuûa coâng ty hay khoâng, nguoàn löïc cuûa coâng phaân khuùc vaø chæ ñöa ra moät loaïi saûn phaåm nhaèm phuïc vuï moïi thaønh ty coù ñuû khaû naêng ñaàu tö vaø ñöùng vöõng treân thò tröôøng vieân treân thò tröôøng. Hieän nay ít ai söû duïng phöông phaùp naøy. hay khoâng? + Tieáp thò khaùc bieät: coâng ty thieát keá caùc chöông trình khaùc nhau cho töøng phaân khuùc. Tuy nhieân caàn phaûi ñaàu tö vaøo moät soá chi phí nhö: ña daïng hoùa saûn phaåm, chi phí saûn xuaát, haønh chính, löu kho, chieâu thò. 97 98 24 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  5. Nguyeân lyù Marketing Qui trình ñònh vò thöông hieäu CHIEÁN LÖÔÏC THÒ TRÖÔØNG Xaùc ñònh taäp thöông hieäu caïnh tranh 4. Ñònh vò treân thò tröôøng muïc tieâu: (Chieán löôïc ñònh vò) Xaùc ñònh taäp thuoäc tính (chöùc naêng, taâm lyù) Ñònh nghóa: Laø vieäc taïo vaø xaùc laäp hình aûnh cuûa saûn Xaây döïng vaø phaân tích vò trí caùc thöông hieäu phaåm vaø aán töôïng veà coâng ty moät caùch ñaëc bieät, duy nhaát trong loøng khaùch haøng muïc tieâu. Quyeát ñònh chieán löôïc ñònh vò 99 100 Chieán löôïc taïo söï khaùc bieät: Chieán löôïc taïo söï khaùc bieät: Ñeå trôû thaønh söï khaùc bieät, caàn thoûa caùc yeáu toá sau: Caùc hình thöùc taïo söï khaùc bieät: + quan troïng: söï dò bieät phaûi cung caáp lôïi ích coù giaù - Saûn phaåm: tính naêng, hoaït ñoäng, tính phuø hôïp, ñoä trò cao. tin caäy, söûa chöûa, kieåu daùng, thieát keá. + ñaëc bieät: khaùc vôùi ñoái thuû caïnh tranh. + vöôït troäi: vöôït hôn haún nhöõng gì ñaõ coù treân thò - Dòch vuï: giao haøng, laép ñaët, ñaøo taïo khaùch haøng, tö tröôøng. vaán cho khaùch haøng, baûo haønh vaø söûa chöûa. + coù theå truyeàn thoâng ñöôïc: deã daøng truyeàn thoâng - Nhaân söï: naêng löïc, taùc phong, ñoä tin caäy, ñoä chính cho khaùch haøng. xaùc trong coâng vieäc, phaûn öùng, truyeàn thoâng. + tieân phong: ñaàu tieân vaø khoù bò baét chöôùc bôûi ñoái thuû caïnh tranh. - Keânh phaân phoái: ñoä che phuû, tính chuyeân moân, + khaû naêng thanh toaùn: khaùch haøng coù khaû naêng hoaït ñoäng. thanh toaùn cho ñieåm dò bieät naøy. - AÁn töôïng: bieåu töôïng, caùc hình thöùc truyeàn thoâng + coù lôïi nhuaän: thöông hieäu coù khaû naêng ñem laïi lôïi vieát vaø hình aûnh, khoâng khí, söï kieän. nhuaän töø dò bieät. 101 102 25 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  6. Nguyeân lyù Marketing Nghieân cöùu veà vò trí 8 thöông hieäu tivi maøu Thuoäc tính Thöông (Sony, Panasonic, Samsung, JVC, LG, hieäu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Toshiba, VTB vaø TCL) vôùi moät maãu 300 ngöôøi tieâu duøng taïi TP. HCM theo 10 thuoäc tính sau Sony 7,8 6,6 7,8 8,6 8,5 8,0 8,1 8,8 8,5 7,4 theo thang ñieåm töø 1 ñeán 10: Panasonic 6,5 7,6 6,4 8,0 8,2 8,2 7,3 7,3 8,0 6,8 T1: Quaûng caùo aán töôïng; T2: Khuyeán maõi haáp Samsung 8,7 7,3 9,3 6,6 7,0 6,1 5,5 8,1 7,1 6,3 daãn JVC 5,4 5,5 7,1 7,7 7,6 7,8 7,3 8,3 7,3 8,0 T3: Taøi trôï nhieàu; T4: Giaù caû phaûi chaêng; LG 8,0 7,1 9,1 5,2 6,6 6,2 4,6 7,4 6,7 4,7 T5: Hình aûnh roõ neùt; T6: Maøu saéc ñeïp; Toshiba 4,7 5,0 4,1 8,0 7,4 7,2 7,3 6,7 7,3 7,9 T7: AÂm thanh trung thöïc; T8: Kieåu daùng ñeïp; VTB 4,0 4,8 6,3 4,6 4,5 3,8 4,7 4,6 4,3 5,7 T9: Ñoä beàn cao; T10: Baûo haønh chu ñaùo. TCL 3,2 2,6 2,2 3,5 2,9 2,8 4,1 3,9 2,7 3,8 104 103 Sô ñoà vò trí cuûa caùc thöông hieäu tivi maøu Marketing Mix AÂm thanh trung thöïc Baûo haønh chu ñaùo Giaù caû phaûi chaêng Ñònh nghóa: Maøu saéc ñeïp Toshiba TCL @ JVC @ Hình aûnh roõ neùt Panasonic @ Marketing research laø neàn moùng cho @ @ Sony Ñoä beàn cao marketing mix. Marketing mix laø söï phoái hôïp Kieåu daùng @VTB vaø saép xeáp caùc thaønh phaàn cuûa Marketing sao ñeïp cho phuø hôïp vôùi hoøan caûnh thöïc teá aûnh höôûng @ Samsung @ Khuyeán maõi haáp daãn ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp LG Quaûng caùo aán töôïng Taøi trôï nhieàu 105 106 26 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  7. Nguyeân lyù Marketing Marketing Mix Marketing Mix Cô caáu cuûa marketing mix: Cô caáu cuûa marketing mix: Product Price Place Product Price Promotion CHIEÁN Customer LÖÔÏC 4P Promotion Place 107 108 Environmental Factors Marketing Mix Marketing mix vôùi thò tröôøng muïc tieâu ñaõ choïn Culture y ph Demand ra g eo G MARKETING MIX Distribution Legal Product Price PRODUCT system customers Na PLACE tu of f re & Political size ore Promotion Ma n Place rke ign Ec io ting ti t on pe om m ic co TARGET MARKET Education PROMOTION PRICE 110 109 27 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  8. Nguyeân lyù Marketing NGUYEÂN LYÙ MARKETING CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM Chöông 5 Noäi dung CHIEÁN LÖÔÏC 1. Khaùi nieäm veà saûn phaåm. 2. Phaân loaïi saûn phaåm. SAÛN PHAÅM 3. Chieán löôïc voøng ñôøi saûn phaåm. 4. Caùc quyeát ñònh veà nhaõn hieäu. 5. Caùc quyeát ñònh veà ñoùng goùi vaø daùn nhaõn. 6. Phaùt trieån saûn phaåm môùi. 111 112 1. Khaùi nieäm veà saûn phaåm: CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM Ñònh nghóa: Saûn phaåm laø taát caû nhöõng gì cung caáp treân thò tröôøng Caùc caáp ñoä cuûa saûn phaåm: nhaèm thoûa maõn nhu caàu vaø öôùc muoán cuûa khaùch haøng. Saûn phaåm ñöôïc chia thaønh 4 phaàn: Saûn phaåm coù theå laø caùc saûn phaåm höõu hình (xe hôi, -Cô baûn. quyeån saùch), laø caùc dòch vuï (ngaân haøng, nghe nhaïc, caét toùc), con ngöôøi (caàu thuû Ronaldo, Romario) … -Thöïc teá. Caàn chuù yù raèng cuõng nhö muïc tieâu cuûa tieáp thò, muïc -Thuoäc tính gia taêng. tieâu cuûa saûn phaåm laø nhaèm thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch -Vaø phaàn tieàm naêng. haøng. Moät vaät seõ khoâng coù giaù trò trao ñoåi neáu noù khoâng nhaèm ñaùp öùng moät nhu caàu naøo vaø do vaäy seõ khoâng theå goïi laø saûn phaåm. 113 114 28 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  9. Nguyeân lyù Marketing Phaàn thöïc teá: CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM Laø caùc ñaëc tính nhö chaát löôïng, thuoäc tính, maãu maõ, nhaõn hieäu , vaø bao bì. phaàn cô baûn khaùc ñi thì phaàn thöïc - Phaàn cô baûn: teá seõ thay ñoåi raát nhieàu. Quay laïi ví duï hoà bôi, phaàn thöïc teá laø chaát löôïng nöôùc, Laø nguyeân nhaân chính ñeå khaùch haøng mua saûn kích thöôùc vaø khoâng gian hoà, thôøi löôïng bôi, thôøi gian baét phaåm, caùc lôïi ích coát loõi maø saûn phaåm mang laïi. Coát ñaàu caùc suaát bôi, giaù veù, phoøng thay ñoà vaø giöõ quaàn aùo, loõi khaùc nhau seõ daãn ñeán phaàn thöïc teá hay phaàn thieát tö trang, phoøng taém tröôùc vaø sau khi bôi. keá dòch vuï vaø saûn phaåm khaùc nhau. Moái lieân heä giöõa phaàn cô baûn vaø phaàn thöïc teá: giaù caû Ví duï: Moät hoà bôi ôû tp. HCM, ñaâu laø phaàn cô baûn thay ñoåi cho caùc loaïi khaùch haøng vôùi caùc muïc ñích khaùc hay giaù trò loõi maø dòch vuï hoà bôi muoán cung caáp cho nhau, chöùng toû phaàn cô baûn khaùc ñi thì phaàn thöïc teá seõ khaùch haøng? Chuùng ta coù theå suy nghó veà moät vaøi lôïi thay ñoåi raát nhieàu. ích chính nhö: thö giaõn – giaûi trí, hay luyeän taäp theå thao. 115 116 Phaàn thuoäc tính gia taêng: CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM -Bao goàm caùc dòch vuï, tieän ích hoã trôï nhö: giao Phaàn tieàm naêng: haøng, chieát khaáu, baûo haønh. Laø nhöõng saùng taïo vöôït qua khoûi cung caùch caïnh - -Chuùng ta caàn theâm caùc dòch vuï nhaèm taïo ra söï tranh thoâng thöôøng, noù vaïch ra töông lai môùi cho söï thoûa maõn hoaøn toaøn cho khaùch haøng . phaùt trieån cuûa saûn phaåm . -Töông töï trong ví duï hoà bôi ta coù theå suy nghó veà vieäc -Cuï theå trong ví duï hoà bôi treân, caùc dòch vuï gia öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo quaûn lyù hoà bôi . taêng giaù trò coù theå laø aâm nhaïc, göûi xe mieãn phí, Chaúng haïn caùc nhaø quaûn lyù coù theå baùn caùc theû bôi ñieän dòch vuï chaêm soùc cho khaùch haøng, daïy bôi mieãn töû, caùc theû bôi naøy ghi nhaän caùc thoâng tin veà töøng khaùch phí … haøng. Moãi khaùch haøng tuøy theo nhu caàu cuûa mình maø söû duïng dòch vuï vaø thanh toaùn theo möùc ñoä söû duïng. 117 118 29 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
  10. Nguyeân lyù Marketing CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM 1. Phaân loaïi theo ñoä beàn vaø tính höõu hình: 2. Phaân loaïi saûn phaåm: - Haøng mau hoûng: Laø caùc haøng hoùa vaät chaát thöôøng Döïa treân tính chaát cuûa saûn phaåm nhö: ñöôïc tieâu duøng / söû duïng moät hay vaøi laàn nhö bia, xaø boâng, dieâm. -ñoä beàn. - Haøng beàn: Laø nhöõng saûn phaåm vaät chaát thöôøng ñöôïc -tính höõu hình. söû duïng trong thôøi gian daøi, ví duï nhö tuû laïnh, tivi, quaàn aùo. -haønh vi mua. - Dòch vuï: Coù tính chaát voâ hình, khoâng chia caét ñöôïc, -caùch thöùc söû duïng. khoâng löu tröõ ñöôïc, vaø coù tính ñoàng boä thaáp. Do vaäy, kieåm soaùt chaát löôïng vaø uy tín cuûa nhaø cung caáp laø yeáu toá haøng ñaàu khi baùn dòch vuï. 119 120 2. Phaân loaïi theo haønh vi tieâu duøng : II. Phaân loaïi saûn phaåm tieâu duøng Ñoái vôùi caùc loaïi haøng khaùc nhau, ngöôøi tieâu duøng coù caùch thöùc mua haøng khaùc nhau. 1. HAØNG THUAÄN TIEÄN HAØNG SHOPPING Mua thöôøng xuyeân, ít Khi mua coù söï so saùnh vaø - Haøng thuaän tieän: Thuoác laù, baùo chí, xaø boâng, keïo caân nhaéc khi mua xem xeùt veà söï thích hôïp, ngaäm … chaát löôïng, giaù caû, kieåu Thöôøng giaù trò thaáp + saûn phaåm thieát yeáu. daùng … + saûn phaåm ngaãu höùng. Ví duï: Muoái, baùo,… Haøng giaù trò thaáp hoaëc + saûn phaåm caáp thieát. trung bình, khoâng mua - Haøng shopping. thöôøng xuyeân - Haøng chuyeân bieät. Ví duï: Quaàn aùo, ñoà gia - Haøng ít nghæ ñeán. duïng,… - Haøng hoaù coâng nghieäp. 121 122 30 TS. Phaïm Thò Minh Lyù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2