intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 9

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
238
lượt xem
73
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG IX KIỂM TRA MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG IX Hiểu khái niệm, vai trò và nguyên tắc kiểm tra. Nắm được qui trình thực hiện việc kiểm tra. Biết các loại hình kiểm tra thông dụng. Biết các công cụ phục vụ cho việc kiểm tra. Kiểm tra là chức năng liên quan đến các công việc : Đề ra tiêu chuẩn kiểm tra. Đo lường kết quả thực hiện và so sánh với tiêu chuẩn. Phát hiện sai lệch và đưa ra biện pháp điều chỉnh. Nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu của doanh nghiệp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 9

 1. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG IX Hieåu khaùi nieäm, vai troø vaø nguyeân taéc kieåm tra.  Naém ñöôïc qui trình thöïc hieän vieäc kieåm tra.  Bieát caùc loaïi hình kieåm tra thoâng duïng.  Bieát caùc coâng cuï phuïc vuï cho vieäc kieåm tra. 
 2. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 1. Khaùi nieäm, vai troø vaø caùc nguyeân taéc kieåm tra 1.1. Khaùi nieäm Kieåm tra laø chöùc naêng lieân quan ñeán caùc coâng vieäc :  Ñeà ra tieâu chuaån kieåm tra.  Ño löôøng keát quaû thöïc hieän vaø so saùnh vôùi tieâu chuaån.  Phaùt hieän sai leäch vaø ñöa ra bieän phaùp ñieàu chænh.  Nhaèm ñaûm baûo ñaït caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. 
 3. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 1.2. Vai troø cuûa kieåm tra Ñaûm baûo keát quaû thöïc hieän phuø hôïp vôùi muïc tieâu cuûa  doanh nghieäp. Bieát ñöôïc tieán ñoä vaø chaát löôïng thöïc hieän coâng vieäc cuûa  caùc boä phaän vaø caù nhaân. Baûo ñaûm caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp ñöôïc söû duïng  hieäu quaû. Phaùt hieän kòp thôøi sai leäch cuûa caùc boä phaän vaø caù nhaân  ñeå ñöa ra bieän phaùp ñieàu chænh.
 4. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 1.3. Caùc nguyeân taéc khi thöïc hieän kieåm tra  Kieåm tra phaûi döïa vaøo keá hoaïch cuûa doanh nghieäp.  Kieåm tra phaûi döïa vaøo ñoái töôïng ñöôïc kieåm tra.  Kieåm tra phaûi ñaùp öùng theo yeâu caàu cuûa nhaø quaûn trò.  Kieåm tra phaûi cho thaáy söï sai leäch.  Kieåm tra phaûi khaùch quan.  Kieåm tra phaûi phuø hôïp baàu khoâng khí doanh nghieäp.  Kieåm tra phaûi tieát kieäm.  Kieåm tra phaûi ñöa ra bieän phaùp ñieàu chænh.  Kieåm tra phaûi thöïc hieän ôû nhöõng ñieåm troïng yeáu.
 5. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 2. Qui trình kieåm tra Böôùc 1 Böôùc 2 Böôùc 3 Xaùc ñònh Ño löôøng Ñieàu chænh tieâu chuaån Keát quaû vaø sai leäch Kieåm tra so saùnh vôùi neáu coù tieâu chuaån. Phaûn hoài Ñieàu chænh böôùc 1 (Neáu caàn)
 6. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA  Xaùc ñònh tieâu chuaån kieåm tra  Tieâu chuaån laø cô sôû ñeå ño löôøng keát quaû.  Tieâu chuaån thöôøng laø caùc muïc tieâu.  Ñôn vò ño löôøng cuûa tieâu chuaån coù theå laø :  Ñôn vò ñònh löôïng như số sản phẩm, số giờ, số tiền.  Ñôn vò ñònh tính như các khái niệm tốt, hiệu quả.
 7. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA  Ño löôøng keát quaû thöïc hieän Ño löôøng keát quaû thöïc hieän. So saùnh keát quaû thöïc hieän vôùi tieâu chuaån. Phaùt hieän sai leäch vaø chæ ra söï sai leäch.
 8. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA  Ñieàu chænh sai leäch Phaân tích nguyeân nhaân daãn ñeán sai leäch. Ñöa ra bieän phaùp ñieàu chænh. Thöïc hieän vieäc ñieàu chænh sai leäch.
 9. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 3. Caùc loaïi hình kieåm tra 3.1. Kieåm tra löôøng tröôùc  Ñaëc ñieåm  Ñöôïc tieán haønh tröôùc khi thöïc hieän coâng vieäc.  Tieân ñoaùn caùc vaán ñeà coù theå xaûy ra ñeå ngaên ngöøa.  Taùc duïng Giuùp doanh nghieäp ñoái phoù vôùi baát traéc ôû töông lai. Giuùp doanh nghieäp traùnh sai soùt ngay töø ñaàu.
 10. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 3.2. Kieåm tra ñoàng thôøi :  Ñaëc ñieåm  Ñöôïc tieán haønh trong khi thöïc hieän coâng vieäc.  Giaùm saùt tröïc tieáp trong khi thöïc hieän coâng vieäc.  Taùc duïng Phaùt hieän kòp thôøi nhöõng sai soùt. Ñöa ra bieän phaùp ñieàu chænh kòp thôøi.
 11. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 3.3. Kieåm tra phaûn hoài :  Ñaëc ñieåm  Ñöôïc thöïc hieän sau khi keát thuùc coâng vieäc.  Taùc duïng  Xaùc ñònh keát quaû thöïc hieän coù ñaït muïc tieâu khoâng.  Ruùt kinh nghieäm ñeå laäp caùc keá hoaïch môùi toát hôn.  Thuùc ñaåy caùc caù nhaân thöïc hieän coâng vieäc toát hôn.  Nhöôïc ñieåm  Khoâng phaùt hieän kòp thôøi caùc sai soùt.
 12. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA  Voøng laëp cuûa kieåm tra phaûn hoài Phaùt hieän So saùnh Ño löôøng Keát quaû sai leäch keát quaû vôùi keát quaû thöïc hieän tieâu chuaån thöïc hieän Phaân tích Ñöa ra Keát quaû Thöïc hieän nguyeân nhaân Keá hoaïch mong muoán ñieàu chænh sai leäch Ñieàu chænh
 13. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 4. Caùc coâng cuï kieåm tra chuû yeáu 4.1. Kieåm tra ngaân saùch  Taùc duïng  Giuùp doanh nghieäp kieåm soaùt caùc khoaûn thu vaø chi.  Giuùp doanh nghieäp kieåm soaùt söû duïng caùc nguoàn löïc.  Caùc loaïi ngaân saùch chuû yeáu  Ngaân saùch doanh thu.  Ngaân saùch chi phí.  Ngaân saùch lôïi nhuaän.  Ngaân saùch tieàn maët.
 14. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 4.2. Kieåm tra baûng toång keát taøi saûn  Taùc duïng  Cho bieát taêng giaûm caùc loaïi taøi saûn vaø nguoàn voán.  Cho bieát cô caáu giöõa caùc loaïi taøi saûn vaø nguoàn voán. 4.3. Kieåm tra baûng baùo caùo thu nhaäp  Taùc duïng  Cho bieát taêng giaûm doanh thu, chi phí vaø lôïi nhuaän  Cho bieát cô caáu cuûa caùc khoaûn chi phí vaø lôïi nhuaän.
 15. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 4.4. Kieåm tra caùc tyû soá taøi chính  Taùc duïng  Cho bieát khaû naêng thanh toaùn vaø traû nôï.  Cho bieát hieäu quaû söû duïng voán vaø khaû naêng sinh lôïi.  Caùc nhoùm tyû soá taøi chính chuû yeáu  Caùc tyû soá khaû naêng thanh toaùn.  Caùc tyû soá nôï.  Caùc tyû soá hoaït ñoäng  Caùc tyû soá khaû naêng sinh lôøi.
 16. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 4.5. Kieåm tra ñieåm hoøa voán  Taùc duïng  Xaùc ñònh tieâu thuï ôû möùc saûn löôïng naøo thì hoøa voán. 4.6. Kieåm tra haønh vi  Giaùm saùt caáp döôùi trong quaù trình laøm vieäc.  Taùc duïng  Phaùt hieän kòp thôøi sai soùt ñeå ñieàu chænh.
 17. CHÖÔNG IX KIEÅM TRA 4.7. Kyõ thuaät phaân tích thoáng keâ  Taùc duïng  Ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng trong quaù khöù.  Döï baùo xu höôùng phaùt trieån trong töông lai. 4.8. Phaân tích baùo caùo cuûa caùc phoøng ban  Taùc duïng  Kieåm tra chaát löôïng coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban.  Ñöa ra caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quaû coâng vieäc.
 18. CASE 1 – 5 Phuùt  Baïn ñöôïc laø ngöôøi quaûn lyù moät nhoùm nhaân vieân kinh doanh, haõy thieát laäp caùc tieâu chuaån kieåm tra ñeå ñaùnh giaù töøng nhaân vieân cuûa baïn.
 19. CASE 2 – 5 Phuùt  Baïn laø ngöôøi quaûn lyù moät nhoùm nhaân vieân kinh doanh, haõy ñöa ra 3 caùch ñeå baïn coù theå kieåm tra ñöôïc nhaân vieân cuûa baïn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản