intTypePromotion=3

bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
269
lượt xem
151
download

bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề xuất và kiểm chứng trên các ví dụ cụ thể thuật toán xác định cấu trúc tối ưu trong quy hoạch lưới điện phân phối trên cơ sở giải thuật GA. Kết quả được tìm kiếm trên toàn bộ không gian các lời giải, vì vậy cực trị toàn cục của hàm mục tiêu được xác định, tránh được cực trị địa phương. Chương trình thực hiện giải thuật được xây dựng trong môi trường MatLab có thể được mở rộng cho các hàm mục tiêu khác nhau. Thuật toán có thể được áp dụng cho các bài toán tối ưu khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 7

  1. CHÖÔNG 2 CAÙC CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC CUÛA HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
  2. BÀI TOÁN QUY HOẠCH LƯỚI PHÂN PHỐI  Xác định cấu trúc lưới thoả mãn các mục tiêu : tổn thất, vốn đầu tư bé, độ tin cậy cao...  Dữ liệu : Thông số lưới (số nút, khoảng cách, loại dây, công suất tải …)  Ràng buộc - Đảm bảo cấu trúc hình tia. - Định luật Kirchoff, công suất trên các đường dây, điện áp trên các nút nằm trong giới hạn cho phép...  Hàm mục tiêu J = a1.P + a2.C + a3.ENS → min
  3. PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN QUY HOẠCH TỐI ƯU LƯỚI ĐIỆN  Phương pháp tính tối ưu truyền thống min c1 x + c2 y với A1 x + A2 y  b A3 y  d  Các phương pháp Heuristic - Lập trình động (Dynamic Programming). - Mô phỏng tôi thép (Simulated Annealing). - Lập trình tiến hoá (Evolutionary Programming). - Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm). - …
  4. THUẬT TOÁN DI TRUYỀN lai taïo quaàn theå maõ hoùa 1100101010 1100101010 lôøi giaûi 1011101110 ... 0011011001 0011011001 1100110001 1100110001 ñaùnh giaù ñoät bieán 1100101110 0011011001 ... choïn loïc caù theå 1011101010 0011001001 0011001001 giaûi maõ lôøi giaûi Baùnh xe roulette xaùc ñònh ñoä phuø hôïp Cơ chế hoạt động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản