Bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
623
lượt xem
94
download

Bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm

 1. NHOÂM – HÔÏP CHAÁT CUÛA NHOÂM Sô ñoà toùm taét: CO2 Al Al(OH)3↓ + OH Al2O3 AlO2 Al(OH)3↓ Al(OH)3 Al3+ Muoái Al3+ + OH Al(OH)3↓ Al3+ 2 (Cl ,NO3 ,SO4 ) Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ AlO2
 2. AlO2 Muoái Al3+ + OH Al(OH)3↓ 2 (Cl ,NO3 ,SO4 ) Al(OH)3↓ AlO2 Giaùo khoa Al 3++ 3 OH –→ Al(OH)3↓ (1) – Sau (1) coøn OH ,thì: – Al(OH)3 + OH → AlO2 + 2H2O (2)
 3. Giaùo khoa Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1) →– Sau (1) coøn OH ,thì: Al(OH)3 + OH – → AlO2 + 2H2O (2) Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi Al 3++ 3 OH – → Al(OH)3↓ (1’) Al 3+ + 4 OH –→ AlO + 2 H O (2’) 2 2
 4. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1’) → Al 3+ + 4 OH –→ AlO + 2 H O (2’) 2 2 Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nOH – nAl3+ 3 4 Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ AlO– 2 phaåm Al3+ Al(OH)3↓ AlO–2 AlO– 2 OH – (dö) (dö)
 5. Ñöôøng bieåu dieãn löôïng keát tuûa löôïng↓ Löôïng ↓max m↓=ñeà nOH – 3 4 nAl3+ TH1 TH2
 6. Khi cho OH –vaøo dd Al3+thaáy coù ↓, suy ra baøi toaùn coù hai tröôøng hôïp: TH1: Baøi toaùn chæ coù phaûn öùng Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1) → TH2: Baøi toaùn goàm caùc phaûn öùng Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ → (1) – Al(OH)3 + OH → AlO2 + H2O (2) Hoaëc: Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ (1’) → Al 3+ + 4 OH –→ AlO + 2H O (2’) 2 2
 7. Aùp duïng 1: (CÑSPTP.HCM - 2005) Cho 11,04 gam Na (ÑKC) vaøo 150 ml dd 150 ml dd AlCl3 a (mol/l). Sau 3 khi pöù hoaøn toaøn , thu ñöôïc 9,36gam keát tuûa. Tính a. keá tuû Pöù (*) Na 150ml 11,04 ddAlCl3 a (mol/l) (gam) 9,36gam keát tuûa a =? Pöù (*) 2 TH
 8. Pöù (*) GÔÏI YÙ: Na 150ml nNa=0,48 mol 11,04 ddAlCl3 a (mol/l) Theo ñeà keát (gam) tuûa laø Al(OH)3 9,36gam keát tuûa ⇒ n↓=0,12 mol Pöù (*) 2 TH Theo ñeà ⇒baøi a =? toaùn coù 2 TH TH1: Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1) 0,48 0,48 (mol) 3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (2)
 9. nOH – nAl3+ TH1 3 4 Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ AlO– 2 phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH – 3 2 2 (dö) (dö) NaOH HeáT ⇒ n↓=0,12 mol Theo ñeà ⇒baøi toaùn coùLoaïi TH1 2 TH TH1: Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1) 0,48 0,48 (mol) 3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (2) 0,48 O,16 ≠ n↓ (ñeà)=0,12 mol
 10. Pöù (*) 2 TH nNa=0,48 mol Na nNa=0,48 mol 150ml Theo ñeà keát 11,04 ddAlCl3 a (mol/l) tuûa laø Al(OH) 3 (gam) ⇒ n↓=0,12 mol 9,36gam keát tuûa Theo ñeà ⇒baøi a =? TH1: (khoâng ñaùp soá) toaùn coù 2 TH TH2: Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1) 0,48 0,48 (mol) 3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (1’) 4NaOH + AlCl3 →NaAlO2↓ + 3 NaCl + 2H2O (2’)
 11. nOH – nAl3+ TH1 3 TH2 4 Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ – AlO2 phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH – 3 2 2 (dö) (dö) NaOH HeáT Coù Keát tuûa Thì: NaOH HEÁT
 12. TH2: NaOH HEÁT Ñeà coù: n↓=0,12 mol Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1) 0,48 0,48 (mol) 3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (1’) 3x x x 4NaOH + AlCl3 →NaAlO2↓ + 3 NaCl + 2H2O (2’) 4y y Vôùi x, y ( mol) laàn löôït laø soá mol cuûa AlCl3 pöù Theo (1), (2) vaø ñeà coù: n NaOH= 3x + 4y = 0,48 n↓= x =0,12 ⇒ x = 0,12; y =0,03 ⇒Σn AlCl3= x + y = 0,15 mol
 13. TH2: NaOH HEÁT Ñeà coù: n↓=0,12 mol Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑ (1) 0,48 0,48 (mol) 3NaOH + AlCl3 →Al(OH)3↓ + 3 NaCl (1’) 3x x x 4NaOH + AlCl3 →NaAlO2↓ + 3 NaCl + 2H2O (2’) 4y y n NaOH= 3x + 4y = 0,48 n↓= x =0,12 ⇒ x = 0,12; y =0,03 ⇒Σn AlCl3= x + y = 0,15 mol Vaäy a = [ AlCl3 ]= 0,15 = 1 (mol/l) 0,15 (l)
 14. Aùp duïng 2: Cho 200ml dd Al2(SO4)3 0,1M phaûn öùng vôùi 150ml dd NaOH 1M Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc. Ta coù: n 200 . 0,1 = = 0,02 mol Al2(SO4)3 1000 n =150 . 1 = 0,15 mol NaOH 1000
 15. - Theo ñeà ta coù pöù: Al2(SO4)3+6NaOH → 2Al(OH)3↓+3Na2SO4(1) Bñ: 0,02 0,15 0 (mol) Pöù: 0,02 O,12 0,04 (mol) Sau: 0 0,03 0,04 (mol) NaOH+ Al (OH)3 → NaAlO2↓+ 2H2O (2) Bñ: 0,03 0,04 (mol) ⇒n =0,01 Pöù: 0,03 O,03 Al(OH)3↓ Sau: 0 0,01 (mol)
 16. nOH – 3,75 nAl3+ 3 4 Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ – AlO2 phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH – 3 2 2 (dö) (dö) n =0,02⇒ soá mol Al3+ = 0,04 Al2(SO4)3 n = 0,15 ⇒ soá mol OH = 0,15 NaOH ⇒ nOH – = 0,15 =3,75 Baûng toùm taét treân nAl3+ 0,04
 17. nOH – 3,75 nAl3+ 3 4 Saûn Al(OH)3↓ Al(OH)3↓ – AlO2 phaåm Al 3+ Al(OH) ↓ AlO – AlO– OH – 3 2 2 (dö) (dö) Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng: Al3++ 3 OH – Al(OH)3↓ → (1’) x 3x x Al3+ + 4 OH –→ AlO2 + 2H2O (2’) y 4y nOH = 3x + 4y =0,15 Theo (1’), (2’), ñeà ta coù: ⇒n =x = 0,01 mol Al3+ = x + y = 0,04 Al(OH) ↓ 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản