intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích các mô hình quản lý - TS. Đinh Tuấn Hải

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

102
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích các mf cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung môn học phân tích các mô hình quản lý, tổ chức hoạt động doanh nghiệp ngành xây dựng, phân tích các phương pháp quản lý xây dựng công trình, phân tích các mô hình trong quản lý doanh nghiệp ngành xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích các mô hình quản lý - TS. Đinh Tuấn Hải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI<br /> BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ<br /> <br /> Biên soạn: TS. ĐINH TUẤN HẢI<br /> <br /> Hà Nội 2012<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH QUẢN<br /> <br /> 4<br /> <br /> LÝ<br /> I. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC<br /> <br /> 4<br /> <br /> II. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG QUẢN LÝ<br /> <br /> 8<br /> <br /> II.2. Các quy luật Kinh tế<br /> <br /> 8<br /> <br /> II.2.1. Khái niệm, đặc điểm của các quy luật<br /> <br /> 8<br /> <br /> II.2.2. Cơ chế sử dụng các quy luật<br /> <br /> 9<br /> <br /> II.2.3. Những quy luật kinh tế cần chú ý trong quản trị<br /> <br /> 9<br /> <br /> II.2.4. Các quy luật tâm lý trong quản trị<br /> <br /> 13<br /> <br /> II.3. Các nguyên tắc của quản trị<br /> <br /> 15<br /> <br /> II.3.1. Tuân thủ luật pháp và thông lệ kinh doanh<br /> <br /> 15<br /> <br /> II.3.3 Hiệu quả và hiện thực<br /> <br /> 15<br /> <br /> II.3.4.Chuyên môn hóa<br /> <br /> 16<br /> <br /> II.3.5.Kết hợp hài hòa các lợi ích<br /> <br /> 16<br /> <br /> II.3.6. Luôn luôn bị giám sát, biết dấu ý đồ<br /> <br /> 16<br /> <br /> II.3.7. Biết tận dụng thời cơ và môi trường kinh doanh<br /> <br /> 17<br /> <br /> II.4. Nội dung các nguyên tắc quản lý<br /> <br /> 17<br /> <br /> II.4.1 Nguyên tắc mục tiêu<br /> <br /> 17<br /> <br /> II.4.2 Nguyên tắc thu hút sự tham gia của tập thể<br /> <br /> 18<br /> <br /> II.4.3. Nguyên tắc hiệu quả<br /> <br /> 18<br /> <br /> II.4.4. Nguyên tắc thích ứng linh hoạt<br /> <br /> 18<br /> <br /> II.4.5 Nguyên tắc khoa học hợp lý<br /> <br /> 19<br /> <br /> II.4.6. Nguyên tắc phối hợp hoạt động các bên có liên quan<br /> <br /> 19<br /> <br /> II.5. Phương pháp quản lý và nội dung các phương pháp quản lý<br /> <br /> 19<br /> <br /> II.5.1 Khái niệm phương pháp quản lý<br /> <br /> 19<br /> <br /> II.5.2 Đặc trưng phương pháp quản lý<br /> <br /> 19<br /> <br /> II.5.3 Các phương pháp quản lý<br /> <br /> 20<br /> <br /> II.5.3.1 Phương pháp Kinh tế<br /> <br /> 20<br /> <br /> II.5.3.2 Phương pháp Hành chính<br /> <br /> 21<br /> <br /> II.5.3.3 Phương pháp giáo dục thuyết phục động viên<br /> <br /> 21<br /> <br /> II.5.3.4 Phương pháp quản lý theo mục tiêu<br /> <br /> 22<br /> <br /> II.5.3.5 Phương pháp quản lý chất lượng toàn bộ theo ISO<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2<br /> <br /> II.6. Các nguyên tắc chung của Henrry Fayol<br /> <br /> 23<br /> <br /> CHƯƠNG 2 – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG<br /> <br /> 26<br /> <br /> I. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 26<br /> <br /> I.1. Giới thiệu chung<br /> <br /> 26<br /> <br /> I.2. Mục tiêu của doanh nghiệp<br /> <br /> 27<br /> <br /> I.3. Phân loại doanh nghiệp<br /> <br /> 28<br /> <br /> II. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 30<br /> <br /> II.1. Khái niệm quản lý<br /> <br /> 30<br /> <br /> II.2. Các cách tiếp cận về quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> 31<br /> <br /> II.3. Vai trò của quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> 33<br /> <br /> II.4. Các chức năng và lĩnh vực của quản lý cho doanh nghiệp<br /> <br /> 34<br /> <br /> III. CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 36<br /> <br /> III.1. Mô hình quản lý xí nghiệp quốc doanh<br /> <br /> 36<br /> <br /> III.2. Từ quản lý theo mục tiêu đến quản lý theo quá trình tiến tới ISO<br /> <br /> 42<br /> <br /> III.3. Quản lý doanh nghiệp trong khu vực tư nhân ở Việt Nam và các vấn đề của chúng ta<br /> <br /> 44<br /> <br /> IV. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH<br /> <br /> 47<br /> <br /> XÂY DỰNG<br /> IV.1 Cơ cấu tổ chức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> <br /> 47<br /> <br /> IV.2 Cơ cấu tổ chức của chính phủ<br /> <br /> 50<br /> <br /> IV.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Xây dựng<br /> <br /> 51<br /> <br /> IV.4 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> 52<br /> <br /> V. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> <br /> 59<br /> <br /> V.1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng<br /> <br /> 59<br /> <br /> V.1.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tư<br /> ợng áp dụng và kết cấu của Luật xây dựng<br /> <br /> 59<br /> <br /> V.1.2. Hoạt động xây dựng<br /> <br /> 60<br /> <br /> V.1.3. Nội dung quản lý Nhà nư về xây dựng<br /> ớc<br /> <br /> 76<br /> <br /> V.2. Những vấn đề của Luật Đất đai liên quan tới hoạt động xây dựng<br /> <br /> 77<br /> <br /> V.2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tư<br /> ợng áp dụng của Luật<br /> <br /> 77<br /> <br /> V.2.2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất<br /> <br /> 77<br /> <br /> V.2.3. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sự dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây<br /> <br /> 77<br /> <br /> dựng công trình<br /> V.2.4. Tài chính về đất đai và giá đất<br /> <br /> 79<br /> <br /> V.2.5. Thu hồi đất; bồi thư<br /> ờng, tái định cưliên quan tới dự án đầu tưxây dựng công trình<br /> <br /> 82<br /> <br /> 3<br /> <br /> V.2.6. Quản lý Nhà nư về đất đai<br /> ớc<br /> <br /> 84<br /> <br /> V.3. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tưliên quan tới hoạt động xây dựng<br /> <br /> 84<br /> <br /> V.3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tư<br /> ợng áp dụng<br /> <br /> 84<br /> <br /> V.3.2. Hình thức đầu tư<br /> <br /> 84<br /> <br /> V.3.3. Thủ tục về đầu tưkhi triển khai dự án đầu tư<br /> <br /> 85<br /> <br /> V.4. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan tới hoạt động xây dựng<br /> <br /> 88<br /> <br /> V.4.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tư<br /> ợng áp dụng<br /> <br /> 88<br /> <br /> V.4.2. Quy định chung về đấu thầu<br /> <br /> 88<br /> <br /> V.4.3. Các chủ thể tham gia đấu thầu<br /> <br /> 91<br /> <br /> V.4.4. Nội dung quản lý nhà nư về đấu thầu<br /> ớc<br /> <br /> 93<br /> <br /> CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 94<br /> <br /> NGÀNH XÂY DỰNG<br /> III.1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 94<br /> <br /> III.1.1 Giới thiệu chung<br /> <br /> 94<br /> <br /> III.1.2 Mô hình tổ chức<br /> <br /> 95<br /> <br /> III.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 97<br /> <br /> III.2.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến<br /> <br /> 97<br /> <br /> III.2.2. Cơ cấu tổ chức theo kiểu chức năng<br /> <br /> 98<br /> <br /> III.2.3. Cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng<br /> <br /> 98<br /> <br /> III.2.4. Cơ cấu tổ chức theo kiểu dự án<br /> <br /> 100<br /> <br /> III.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG<br /> <br /> 100<br /> <br /> CHƯƠNG 4 – PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG 107<br /> TRÌNH<br /> I. CÁC MỐI LIÊN HỆ HỢP ĐỒNG<br /> <br /> 107<br /> <br /> I.1. Phương pháp truyền thống<br /> <br /> 108<br /> <br /> I.2. Phương pháp chủ đầu tư thực hiện dự án<br /> <br /> 112<br /> <br /> I.3. Phương pháp chìa khoá trao tay<br /> <br /> 112<br /> <br /> I.4. Phương pháp quản lý xây dựng chuyên nghiệp<br /> <br /> 113<br /> <br /> I.5. Phương pháp quản lý công trình<br /> <br /> 115<br /> <br /> II. CÁC KIỂU HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG<br /> <br /> 116<br /> <br /> II.1. Hợp đồng theo khối lượng thực tế<br /> <br /> 117<br /> <br /> II.2. Hợp đồng trọn gói<br /> <br /> 118<br /> <br /> II.3. Hợp đồng theo chi phí thực tế<br /> <br /> 119<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 5 – CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ TRONG DOANH 121<br /> NGHIỆP VÀ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG<br /> I. MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG CỦA NƯỚC NGOÀI<br /> <br /> 121<br /> <br /> I.1. Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ở Nga<br /> <br /> 122<br /> <br /> I.2. Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ở Mỹ<br /> <br /> 122<br /> <br /> I.3. Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ở Pháp<br /> <br /> 122<br /> <br /> I.4. Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ở Singapore<br /> <br /> 123<br /> <br /> I.5. Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ở Nhật<br /> <br /> 124<br /> <br /> II. MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM<br /> <br /> 125<br /> <br /> II.1.<br /> <br /> ột ố mô hình quản lý chất lượng công trình ở nước ta<br /> <br /> 126<br /> <br /> II.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của cơ cấu tổ chức các mô hình trên<br /> <br /> 129<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 132<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2