intTypePromotion=1

Bài giảng: Phân tích hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
815
lượt xem
338
download

Bài giảng: Phân tích hoạt động kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự .... Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của hoạt động khác. Tiêu thức để phân biệt các hoạt động là căn cứ vào công dụng sản phẩm dịch vụ tạo ra và theo tính chất mục đích của hoạt động đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Phân tích hoạt động kinh doanh

 1. PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH Biên so n: GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong 1
 2. L IM U Trong i u ki n ho t ng kinh doanh theo cơ ch t h trư ng, mu n t n t i và phát tri n, òi h i các doanh nghi p ph i ho t ng kinh doanh có lãi. Mu n v y, yêu c u doanh nghi p ph i ư c t hư ng xuyên ti n hành phân tích ho t ng kinh doanh, nh m ánh giá úng n m i ho t ng kinh doanh trong tr ng thái th c c a chúng. Trên cơ s ó có nh ng bi n pháp h u hi u và l a ch n ưa ra quy t nh t i ưu phương án ho t ng kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh là m t môn h c không th thi u trong chương trình ào t o ngành Qu n tr kinh doanh. áp ng yêu c u nghiên c u, gi ng d y và h c t p c a giáo viên và sinh viên, chúng tôi t ch c biên so n cu n sách “Phân tích ho t ng kinh doanh” phù h p v i n n kinh t t h trư ng. V i kinh nghi m gi ng d y ư c t ích lu q ua nhi u năm, c ng v i s n l c nghiên c u t các ngu n tài li u khác nhau, cu n sách có nhi u thay i và b s ung áp ng yêu c u do th c t i n t ra. Sách “Phân tích ho t ng kinh doanh” là tài li u chính th c s d ng gi ng d y và h c t p cho sinh viên h ào t o i h c t xa ngành Qu n tr kinh doanh; ng th i cũng là tài li u t ham kh o cho nh ng ai quan tâm n lĩnh v c này. N i dung cu n sách g m 7 chương c p n t oàn b nh ng ki n th c v p hân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ó có m t chương khái quát nh ng v n mang tính lý lu n v phân tích ho t ng kinh doanh. Các chương còn l i trình bày cách th c p hân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong l n biên so n này, tác gi có k th a m t s n i dung cơ b n c a cu n sách “Phân tích ho t ng kinh doanh doanh nghi p Bưu chính Vi n thông” do nhà xu t b n Giao thông v n t i xu t b n năm 1999 mà tác gi là ch biên; sách “Phân tích ho t ng kinh doanh” do nhà xu t b n Th ng kê xu t b n năm 2004 c a t ác gi và có nh ng s a i, b sung quan tr ng hư ng t i yêu c u b o m t ính Vi t Nam, cơ b n và hi n i. Tác gi chân thành c m ơn các ng nghi p ã giúp trong quá trình biên so n cu n sách này. Tác gi mong mu n nh n ư c góp ý c a các ng nghi p, anh ch em sinh viên và b n c ti p t c hoàn thi n nh m nâng cao hơn n a ch t lư ng cu n sách. Hà N i tháng 7 năm 2007 Tác gi 1
 3. CHƯƠNG 1 M TS VN CHUNG V PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH 1 .1. KHÁI NI M VÀ N I DUNG PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH 1.1.1. Khái ni m phân tích ho t ng kinh doanh: Trong xã h i t n t i nhi u ho t ng như ho t ng chính tr , văn hoá, kinh t , q uân s ...Ho t ng kinh t là ho t ng ch y u, nó có vai trò quy t nh s t n t i và phát tri n c a các ho t ng khác. Tiêu th c phân bi t các ho t ng là căn c vào công d ng s n ph m d ch v t o ra và theo tính ch t m c ích c a ho t ng ó. Ho t ng kinh t l à nh ng ho t ng có ý th c nh m t o ra nh ng s n ph m d ch v em l i l i í ch kinh t nh t nh. Ho t ng kinh doanh là ho t ng kinh t , khi vi c t ch c th c hi n ho t ng ó nh m m c ích tìm ki m l i nhu n. Trong ho t ng kinh doanh, con ngư i luôn hư ng t i m c tiêu t ư c k t qu và hi u q u cao nh t. Mu n v y, ph i nh n th c ú ng n, y và toàn di n các hi n t ư ng, các quá trình và y u t x y ra trong ho t ng. làm ư c nh ng v n ó không th không s d ng công c phân tích. Phân tích hi u theo nghĩa chung nh t là s chia nh s v t , hi n t ư ng trong m i quan h h u cơ gi a các b ph n c u thành c a s v t hi n tư ng ó. Trong lĩ nh v c t nhiên, vi c chia nh này ư c t i n hành v i nh ng v t t h b ng các phương ti n c th . Ví d : phân tích các ch t hoá h c b ng nh ng ph n ng hoá h c, phân tích các lo i vi sinh v t b ng kính hi n vi... Trái l i, trong lĩnh v c kinh t - xã h i, các hi n tư ng c n p hân tích ch t n t i b ng nh ng khái ni m tr u tư ng. Do ó, vi c phân tích ph i th c hi n b ng nh ng phương pháp tr u tư ng. Các Mác ã ch ra r ng "Khi phân tích các hình thái kinh t - xã h i thì không th s d ng ho c kính hi n vi, ho c nh ng ph n ng hoá h c. L c lư ng c a tr u t ư ng ph i thay th b ng cái này ho c cái kia" Phân tích ho t ng kinh doanh là vi c phân chia các hi n tư ng, các quá trình và các k t qu ho t ng kinh doanh thành nhi u b ph n c u thành, trên cơ s ó, dùng các phương pháp liên h , so sánh, i chi u và t ng h p l i nh m rút ra tính quy lu t và xu hư ng phát tri n c a các hi n tư ng nghiên c u. Phân tích ho t ng kinh doanh luôn g n li n v i m i ho t ng kinh doanh c a c a doanh nghi p như nh ng ho t ng t giác và có ý th c cao c a con ngư i. Tuy nhiên trong i u ki n kinh doanh v i quy mô và trình khác nhau, công vi c phân tích cũng ti n hành khác nhau. Phân tích ho t ng kinh doanh có ng th i v i các ho t ng kinh doanh c a con ngư i. Nhưng lúc ban u nó ch là nh ng phép c ng tr ơn gi n và ư c ti n hành ngay trong công tác h ch toán. Khi ho t ng kinh doanh phát tri n, yêu c u qu n lý kinh doanh ngày càng cao và ph c t p thì phân tích ho t ng kinh doanh cũng ngày càng phát tri n áp ng yêu c u ó. T ch ơn gi n ch là phân tích l lãi c a t ng thương v , sau phát tri n p hân tích các y u t ho t ng kinh doanh và l lãi c a t ng ơn v , b p h n ho t ng kinh doanh, n nay vi c phân tích ho t ng kinh doanh còn ư c th c hi n không ch p h m vi doanh nghi p, mà ã m r ng n vùng kinh t , toàn b n n kinh t .. 2
 4. Như v y p hân tích ho t ng kinh doanh ã hình thành như m t ho t ng c l p v i h t h ng lý lu n c l p và tr thành m t môn khoa h c c l p. Ho t ng kinh doanh luôn ư c ti n hành thư ng xuyên liên t c r t phong phú và ph c t p. Mu n th y ư c m t cách y s phát tri n c a các hi n t ư ng, quá trình kinh doanh, t ó t h y ư c th c ch t ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, ph i i sâu nghiên c u k t q u và m i quan h qua l i c a các s li u, tài li u b ng nh ng phương pháp khoa h c. ó là nh ng phương pháp nh n bi t các ho t ng th c t , các hi n tư ng, các quá trình trong m i liên h t r c ti p v i nh n th c và s ti p nh n ch ng c a con ngư i, trên cơ s ó ánh giá tình hình ho t ng kinh doanh, tìm nguyên nhân, ra nh ng gi i pháp và bi n pháp khai thác có hi u q u m i năng l c ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. 1.1.2. i tư ng phân tích ho t ng kinh doanh: Trong i u ki n kinh doanh chưa phát tri n, thông tin cho qu n lý chưa nhi u, chưa ph c t p nên công tác phân tích ư c ti n hành ch là các phép tính c ng tr ơn gi n. N n kinh t ngày càng phát tri n, nh ng òi h i v q u n lý kinh t qu c dân không ng ng t ăng lên. áp ng nhu c u c a qu n lý kinh doanh ngày càng cao, ph c t p, phân tích ho t ng kinh doanh ư c hình thành và ngày càng phát tri n v i h th ng lý lu n c l p. Phân tích ho t ng kinh doanh là k t qu c a quá trình ho t ng kinh doanh ư c bi u hi n b ng các ch tiêu kinh t c th , v i s tác ng c a các nhân t nh hư ng. K t qu ho t ng kinh doanh thu c i tư ng phân tích có th là k t qu riêng bi t c a t ng khâu, t ng giai o n c a q uá trình ho t ng kinh doanh như: K t q u c a khâu chu n b các y u t u vào, k t qu c a vi c t ch c s n xu t, k t qu c a khâu tiêu th s n ph m,... ho c có th là k t qu t ng h p c a c m t quá trình kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh có m i liên h m t thi t v i các môn khoa h c kinh t khác như: Các môn kinh t ngành, th ng kê, k toán, tài chính, k ho ch, nh m c kinh t - k t hu t... Khi ti n hành phân tích ph i có s liên h v i các môn khoa h c khác nghiên c u, phân tích ư c sâu s c và toàn di n hơn. Nhi u v n khi phân tích không th tách r i v i s tác ng qua l i c a các môn khoa h c khác. 1.1.3. N i dung phân tích ho t ng kinh doanh Ho t ng kinh doanh là m t p h m trù r t r ng có liên quan n m i lĩnh v c t rong i s ng xã h i. Ho t ng này c a các doanh nghi p nư c ta hi n nay th c hi n t heo cơ ch h ch toán kinh doanh. ây là m t ph m trù kinh t khách quan, th hi n m i quan h gi a Nhà nư c v i các t ch c kinh t , gi a các t ch c kinh t v i nhau cũng như gi a các b p h n trong t ch c kinh t . Do v y, ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p có m i quan h v i các t ch c kinh t khác nhau và v i t oàn b n n kinh t q u c dân, nó ư c t i n hành trong s c l p tương i và s ràng bu c ph t hu c h u v i môi trư ng xung quanh. M t khác, h ch toán kinh doanh là m t p hương pháp qu n lý kinh t mà yêu c u cơ b n là các doanh nghi p ư c q uy n t ch trong ho t ng kinh doanh, t trang tr i chi phí và m b o có l i nhu n. th c hi n ư c i u này, phân tích ho t ng kinh doanh ph i t hư ng xuyên ki m tra ánh giá m i di n bi n và k t qu quá trình ho t ng kinh doanh, tìm gi pháp khai thác ti m năng c a doanh nghi p nh m nâng cao hi u q u ho t ng kinh doanh. Như v y n i dung ch y u c a phân tích ho t ng kinh doanh là các hi n tư ng, các quá trình kinh doanh ã ho c s x y ra trong các ơn v , b ph n và doanh nghi p dư i s tác ng c a các nhân t ch quan và khách quan. Các hi n tư ng, các quá trình kinh doanh ư c th hi n b ng m t k t qu ho t ng kinh doanh c t h ư c b i u hi n b ng các ch tiêu. 3
 5. K t qu ho t ng kinh doanh có th là k t qu c a t ng khâu riêng bi t, cũng có th l à k t q u t ng h p c a quá trình ho t ng kinh doanh. Khi phân tích k t qu ho t ng kinh doanh ph i hư ng vào k t q u t h c hi n các nh hư ng, m c tiêu và phương án t ra. Trong phân tích, k t qu ho t ng kinh doanh ư c b i u hi n b ng h th ng ch t iêu hi n v t, hi n v t quy ư c và ch tiêu giá tr . ó là s xác nh v n i dung và ph m vi c a k t qu ho t ng kinh doanh. N i dung ch y u c a p hân tích k t qu ho t ng kinh doanh là phân tích s n lư ng, doanh thu ho t ng kinh doanh. Tuy nhiên vi c p hân tích này ph i luôn luôn t t rong m i q uan h v i các y u t c a quá trình ho t ng kinh doanh như lao ng, v t tư, ti n v n... Phân tích ho t ng kinh doanh không ch d ng l i vi c ánh giá k t q u ho t ng kinh doanh thông qua các ch t i u k t qu , mà còn ph i i sâu phân tích các nhân t nh hư ng n k t q u ho t ng kinh doanh. Thông qua vi c phân tích ánh giá ư c k t qu t ư c, i u ki n ho t ng kinh doanh và hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p nói chung và t ng b ph n, t ng khía c nh, t ng ơn v nói riêng. th c hi n ư c các n i dung trên, phân tích ho t ng kinh doanh c n ph i xác nh các c t rưng v m t lư ng c a các giai o n, các quá trình kinh doanh (s lư ng, k t c u, m i quan h , t l ...) nh m xác nh xu hư ng và nh p phát tri n, xác nh nh ng nguyên nhân nh hư ng n s bi n ng c a quá trình kinh doanh, tính ch t và trình ch t ch c a m i liên h gi a k t q u kinh doanh v i các i u ki n (y u t ) kinh doanh. 1.1.4 Vai trò và yêu c u c a phân tích ho t ng kinh doanh 1. Vai trò c a phân tích ho t ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh là m t công c qu lý kinh t có hi u qu các ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Hi n nay các doanh nghi p ho t ng kinh doanh trong i u ki n n n kinh t t h t rư ng, v n t lên hàng u là ph i ho t ng kinh doanh có hi u qu . Ho t ng kinh doanh có hi u q u m i có th ng v ng trên th t rư ng, s c c nh tranh v a có i u ki n tích lu và m r ng ho t ng kinh doanh, v a m b o i s ng cho ngư i lao ng và làm tròn nghĩa v iv i Nhà nư c. làm ư c i u ó, doanh nghi p ph i thư ng xuyên ki m tra, ánh giá y chính xác m i di n bi n và k t qu ho t ng kinh doanh, nh ng m t m nh, m t y u c a doanh nghi p trong m i quan h v i môi trư ng kinh doanh và tìm m i bi n p háp không ng ng nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. Vi c ti n hành phân tích m t cách toàn di n m i m t ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p là h t s c c n thi t và có v trí h t s c quan tr ng. Phân tích ho t ng kinh doanh có vai trò trong vi c ánh giá, xem xét vi c t h c hi n các ch t iêu ph n ánh ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Xem xét vi c th c hi n các m c tiêu ho t ng kinh doanh, nh ng t n t i, nguyên nhân khách quan, ch quan và ra bi n pháp kh c p h c nh m t n d ng m t cách tri t t h m nh c a doanh nghi p. K t qu phân tích ho t ng kinh doanh là nh ng căn c quan tr ng doanh nghi p có th ho ch nh chi n lư c phát tri n và phương án ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p có hi u qu Phân tích ho t ng kinh doanh g n li n v i quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, nó có vai trò và tác d ng i v i doanh nghi p trong ch o m i ho t ng kinh doanh c a mình. Thông qua vi c phân tích t ng hi n tư ng, t ng khía c nh c a q uá trình ho t ng kinh doanh, phân tích giúp doanh nghi p i u hành t ng m t ho t ng c th v i s tham gia c t h c a t ng b ph n ch c năng c a doanh nghi p. Phân tích cũng là công c quan tr ng liên k t m i ho t ng c a các b ph n cho ho t ng chung c a doanh nghi p ư c nh p nhàng và t hi u q u cao. 4
 6. Phân tích ho t ng kinh doanh không ch ư c th c hi n trong m i kỳ kinh doanh, mà nó còn ư c th c hi n trư c khi ti n hành ho t ng kinh doanh. Vì v y phân tích ho t ng kinh doanh s giúp các nhà u t ư quy t nh hư ng u t ư và các d án u tư. Các nhà u t ư thư ng quan tâm n vi c i u hành ho t ng và tính hi u q u c a công tác qu n lý cũng như kh năng th c hi n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Phân tích ho t ng kinh doanh s áp ng nh ng òi h i này c a các nhà u tư. Tóm l i p hân tích ho t ng kinh doanh là i u h t s c c n t hi t và có vai trò quan tr ng i v i m i doanh nghi p. Nó g n li n v i ho t ng kinh doanh, loà cơ s c a nhi u quy t nh quan tr ng và ch ra phương hư ng phát tri n c a các doanh nghi p. 2. Yêu c u c a phân tích ho t ng kinh doanh Mu n công tác phân tích ho t ng kinh doanh mang ý nghĩa thi t t h c, làm cơ s tham mưu cho các nhà qu n lý ưa ra các gi i p háp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a mình, thì công tác phân tích ho t ng kinh doanh ph i áp ng các yêu c u sau ây: - Tính y : N i dung và k t q u p hân tích ph thu c r t nhi u vào s y ngu n tài li u ph c v cho công tác phân tích. Tính y còn th hi n p h i tính toán t t c các ch tiêu c n thi t thì m i ánh giá úng i tư ng c n phân tích. - Tính chính xác: Ch t lư ng c a công tác phân tích ph t hu c r t nhi u vào tính chính xác v ngu n s li u khai thác; ph thu c vào s chính xác l a ch n phương pháp phân tích, ch t iêu dùng phân tích. - Tính k p t h i: Sau m i chu kỳ ho t ng kinh doanh ph i k p t h i t ch c phân tích ánh giá tình hình ho t ng, k t q u và hi u qu t ư c, n m b t nh ng m t m nh, nh ng t n t i trong ho t ng kinh doanh, thông qua ó xu t nh ng gi i pháp cho th i kỳ ho t ng kinh doanh ti p t heo có k t qu và hi u q u cao hơn. t ư c các yêu c u trên ây, c n t ch c t t công tác phân tích ho t ng kinh doanh phù h p v i lo i hình, i u ki n, quy mô ho t ng kinh doanh và trình q u n lý c a doanh nghi p. T ch c công tác phân tích ph i th c hi n t t các khâu: + Chu n b cho quá trình phân tích + Ti n hành phân tích + T ng h p, ánh giá công tác phân tích Các khâu này có nh ng n i dung, v trí riêng nhưng có m i quan h m t thi t v i nhau, do ó c n t ch c t t t ng bư c không nh hư ng n q uá trình phân tích chung L.2. LO I HÌNH PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH - Theo th i i m p hân tích: + Phân tích trư c kinh doanh: là phân tích khi chưa ti n hành kinh doanh như p hân tích d án, phân tích k ho ch... Tài li u s d ng phân tích là các b n l u n ch ng, b n thuy t trình v hi u qu d án, các b n k ho ch. M c ích c a phân tích này nh m d báo, d oán cho các m c tiêu có th t ư c trong tương lai, cung c p thông tin cho công tác xây d ng k ho ch. + Phân tích hi n hành: là phân tích ng th i v i quá trình kinh doanh nh m xác minh tính ú ng n c a phương án kinh doanh, c a d án u t ư, c a công tác k ho ch, ng th i i u ch nh k p th i 5
 7. nh ng b t h p lý trong phương án kinh doanh, trong d án u tư và trong k ho ch c a doanh nghi p . + Phân tích sau kinh doanh: là phân tích k t q u ho t ng kinh doanh nh m ánh giá hi u q u c a p hương án kinh doanh, d án u tư, c a vi c hoàn thành k ho ch kinh doanh c a doanh nghi p, xác nh nh ng nguyên nhân nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh. - Theo th i h n phân tích: + Phân tích nghi p v (hàng ngày): nh m ánh giá sơ b k t qu kinh doanh theo ti n th c hi n, ph c v k p t h i cho lãnh o nghi p v kinh doanh . + Phân tích nh kỳ (quy t toán): là phân tích theo th i h n n nh trư c không ph t hu c vào th i h n và ti n kinh doanh nh m ánh giá ch t lư ng kinh doanh trong t ng th i gian c t h . - Theo n i dung phân tích g m : + Phân tích chuyên : là phân tích vào m t b ph n hay m t khía c nh nào ó c a k t q u kinh doanh như phân tích s d ng lao ng, v n, tài s n, hi u q u kinh doanh, hi u qu c a công tác qu n lý . . .nh m làm rõ ti m năng, th c ch t c a ho t ng kinh doanh c i ti n và hoàn thi n t ng b ph n, t ng khía c nh ó. + Phân tích toàn b quá trình ho t ng kinh doanh: là phân tích, ánh giá t t c m i m t c a k t qu trong m i liên h nhân qu gi a chúnãnhem xét m i q uan h và tác ng nh hư ng c a t ng nhân t n ch tiêu phân tích. - Theo ph m vi phân tích có : + Phân tích i n hình: là phân tích ch gi i h n ph m vi nh ng b ph n c t rưng như b ph n tiên ti n, b ph n l c h u, b p h n tr ng y u, ... + Phân tích t ng th : là phân tích k t qu kinh doanh trên ph m vi toàn b , bao g m các b ph n tiên ti n, b ph n l c h u trong m i quan h v i các b p h n còn l i. - Theo lĩnh v c và c p qu n lý: + Phân tích bên ngoài: là phân tích nh m áp ng yêu c u qu n lý c p trên ho c các ngành chuyên môn có liên quan như ngân hàng, tài chính, k ho ch,... + Phân tích bên trong: là phân tích chi ti t theo yêu c u c a qu n lý kinh doanh doanh nghi p. 1.3 C Ơ S PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH Là duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s c a ch nghĩa Mác-Lê Nin và kinh t chính tr Mác-Lê Nin. Nh ng c i m ch y u v cơ s lý lu n c a p hân tích ho t ng kinh doanh là: 1) Nghiên c u phân tích ho t ng s n x u t kinh doanh ư c t trong m i q uan h qua l i ch t ch c a các hi n tư ng, các quá trình kinh t . Ch nghĩa duy v t bi n ch ng c a Mác ã ch rõ m i hi n tư ng trong xã h i u có liên quan ch t ch v i nhau. Trong phân tích t t c các ch tiêu ph i ư c nghiên c u trong m i quan h qua l i, tác ng l n nhau, không ư c tách r i nhau. M i ch tiêu ph n ánh k t q u ho t ng s n xu t kinh doanh u ch u nh hư ng c a nh ng nhân t xã h i, t nhiên, k t hu t , t ch c, qu n lý... Vì v y khi phân tích c n x em xét, nghiên c u k nh ng nh hư ng c a các nhân t trên. Phân tích ho t ng kinh doanh không ch q uan tâm chú tr ng v m t kinh t , mà còn ph i chú tr ng t i kinh t - k thu t , vì các nhân t kĩ thu t có nh hư ng r t l n t i hi u q u kinh doanh, nh hư ng r t nhi u t i vi c t ch c s n xu t, nh hư ng t i ch t lư ng s n ph m, nh hư ng t i lao ng. 6
 8. 2) Nghiên c u phân tích ho t ng kinh doanh c a ơn v ph i chú ý xem xét mâu thu n n i t i, có các bi n p háp gi i quy t nh ng mâu thu n ó. Khi phân tích c n phát hi n nh ng mâu thu n n i t i trong các hi n tư ng, các quá trình kinh doanh. Trên cơ s ó ra các bi n p háp gi i quy t các mâu thu n ó. Có như v y m i có th c i t i n ư c công tác t ch c q u n lý kinh doanh . V i c i m t h hai v cơ s lý lu n p hân tích ho t ng kinh doanh là ph i nghiên c u nh ng tình hu ng mâu thu n n i t i c a các hi n tư ng, quá trình kinh t , k p th i kh c p h c, gi i q uy t mâu thu n ó t húc y s p hát tri n c a các hi n tư ng, quá trình kinh t c a doanh nghi p. Vi c gi i quy t các mâu thu n s c i t i n công tác qu n lý kinh doanh nh m áp ng tình hình phát tri n kinh doanh c a doanh nghi p nói riêng và c a n n kinh t q u c dân nói chung. 3) Nghiên c u p hân tích ho t ng kinh doanh ph i ư c ti n hành trong quá trình phát tri n t t y u c a các hi n tư ng, các quá trình kinh t . Khi nghiên c u quá trình tăng trư ng, phát tri n c a doanh nghi p "Doanh thu, l i nhu n, s n lư ng d ch v . . . " cho th y s phát tri n ó cũng như s phát tri n c a n n kinh t q u c dân không ph i ch tăng ơn thu n v s lư ng, t c tăng trư ng mà còn tái s n xu t m r ng t th p n cao. S phát tri n không ng ng này không ch m t ngành nào ó mà là trong toàn b n n kinh t qu c dân. S phát tri n này di n ra như m t quy lu t c a s phát tri n xã h i trên cơ s các quy lu t kinh t cơ b n như quy lu t giá tr , quy lu t cung – c u và quy lu t c nh tranh... Phân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p là ph i nghiên c u các quy lu t kinh t cơ b n trong chi n lư c phát tri n kinh t nói chung và trong doanh nghi p nói riêng c a ng và Nhà nư c. Trong phân tích ph i tính n yêu c u c a q uy lu t giá tr . Phân tích ho t ng kinh doanh ánh giá cao tình hình ti t ki m lao phí lao ng s ng và lao ng quá kh h giá thành s n ph m d ch v , tăng s n lư ng s n ph m, tăng doanh thu, l i nhu n, tăng m c tích lu v n. Bên c nh ó phân tích kinh doanh còn ph i tính n yêu c u c a q uy lu t này phù h p v i m c p hát tri n c a n n s n xu t xã h i. Ch ng h n p hân tích s d ng lao ng ph i xem xét, nghiên c u m i q uan h gi a t c tăng năng su t lao ng và t c tăng ti n lương. Thư ng thì t c tăng ti n lương ph i ch m hơn t c tăng năng su t lao ng. V i c i m t h ba c a cơ s lý lu n phân tích là nghiên c u các hi n tư ng, quá trình kinh doanh trong s p hát tri n t t y u c a nh ng hi n tư ng ó, ng th i có tính n yêu c u c a các quy lu t kính t cơ b n m i b o m tính khách quan khoa h c c a phân tích ho t ng kinh doanh. 1 4. NHI M V PHÂN TÍCH HO T N G KINH DOANH t r thành m t công c c a công tác qu n lý ho t ng kinh doanh, là cơ s cho vi c ra quy t nh kinh doanh ú ng n, phân tích ho t ng kinh doanh có nh ng nhi m v sau: 1.4.1: Ki m tra và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh thông qua các ch tiêu kinh t : Nhi m v trư c tiên c a p hân tích là ánh giá và ki m tra khái quát gi a k t q u kinh doanh t ư c so v i m c tiêu k ho ch, d t oán, nh m c. . . ã t ra kh ng nh tính ú ng n và khoa h c c a ch tiêu ã xây d ng trên m t s m t ch y u c a q uá trình ho t ng kinh doanh Ngoài quá trình ánh giá trên, phân tích c n xem xét ánh giá tình hình ch p hành các quy nh, th l thanh toán, trên cơ s pháp lý,lu t pháp trong nư c và qu c t . 7
 9. Thông qua quá trình ki m tra, ánh giá, ta có ư c cơ s nh hư ng nghiên c u sâu hơn các bư c ti p t heo, làm rõ các v n c n quan tâm. 1.4.2. Xác nh các nhân t nh hư ng c a các ch tiêu và tìm các nguyên nhân gây nên nh hư ng c a các nhân t ó: Bi n ng c a các ch tiêu là do nh hư ng tr c ti p c a các nhân t tác ng t i ch t iêu gây nên. Cho nên ph i x ác nh, lư ng hoá ư c m c nh hư ng c a t ng nhân t t i ch tiêu và nh ng nguyên nhân tác ng vào nhân t ó. Ch ng h n khi nghiên c u ch tiêu doanh thu kinh doanh, các nhân t l àm cho doanh thu thay i như: s n lư ng d ch v , chính sách giá thay i. V y các nguyên nhân nh hư ng t i s n lư ng d ch v có th là nhu c u c a khách hàng tăng, có th là do s lư ng d ch v tăng lên, có th là vi c áp ng t t hơn nhu c u c a khách hàng do công ngh p hát tri n, có th do daonh nghi p u t ư thêm trang thi t b m r ng s n xu t ... Còn nhân t giá thay i, có th là do chính sách c a nhà nư c, s l a ch n m c cư c phí c a ngành trong khung nhà nư c quy nh thay i... 1.4.3: xu t g i i pháp nh m khai thác tri t ti m năng và kh c ph c nh ng t n t i c a quá trình ho t ng kinh doanh: Phân tích ho t ng kinh doanh không ch ánh giá k t qu không ch d ng l i vi c xác nh các nhân t nh hư ng và các nguyên nhân mà trên cơ s ó p hát hi n ra các ti m năng c n ph i khai thác và nh ng khâu còn y u kém t n t i, nh m ra các gi i p háp, bi n p háp phát huy h t th m nh, kh c p h c nh ng t n t i c a doanh nghi p. 1 4 .4. Xây d ng phương án kinh doanh că n c vào m c tiêu ã nh: Quá trình ki m tra và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh giúp doanh nghi p bi t ư c ti n t h c hi n, nh ng nguyên nhân sai l ch x y ra, ngoài ra còn giúp cho doanh nghi p phát hi n nh ng thay i có th x y ra ti p t heo. N u ki m tra và ánh giá úng n s giúp cho doanh nghi p i u ch nh k ho ch cho phù h p và ra các gi i pháp ti n hành trong tương lai. nh kỳ doanh nghi p ph i ti n hành ki m tra và ánh giá ho t ng kinh doanh trên t t c các góc , ng th i căn c vào i u ki n tác ng c a môi trư ng bên ngoài hi n t i và tương lai xác nh v trí c a doanh nghi p trên th trư ng nh hư ng, xây d ng chi n lư c kinh doanh phù h p. Nhi m v c a p hân tích nh m x em xét,d báo, d oán s p hát tri n c a doanh nghi p trong tương lai, ho ch nh các m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p t rong n n kinh t t h trư ng. 1.5. CH TIÊU PHÂN TÍCH 1.5.1 Khái ni m ch tiêu phân tích Trong quá trình kinh doanh c a các doanh nghi p d a vào k t q u các lo i h ch toán, có th rút ra nh ng ch tiêu c n thi t phân tích các m t ho t ng kinh doanh. Các ch tiêu phân tích ó bi u t h c tính v m c hoàn thành nhi m v , v ng thái c a quá trình kinh doanh c a các b p h n, các m t cá bi t h p t hành các qúa trình kinh doanh ó. Ch tiêu phân tích có th b i u th m i liên h q ua l i c a các m t ho t ng c a doanh nghi p, cũng có th xác nh nguyên nhân em l i nh ng k t q u kinh t nh t nh. Ch tiêu phân tích là nh ng khái ni m nh t nh ph n ánh c s lư ng, m c , n i d ng và hi u q a kinh t c a m t hi n tư ng kinh t , m t quá trình kinh t toàn b hay t ng m t cá bi t ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. N i dung c a ch tiêu bi u hi n b n ch t kinh t c a các hi n tư ng, các quá trình kinh t , do ó nó luôn luôn n nh ; còn giá tr v con s c a ch tiêu bi u t h m c o lư ng c t h , do ó nó luôn bi n i theo th i gian và không gian c th . 8
 10. 1.5.2 H th ng ch tiêu phân tích - Căn c vào n i dung kinh t : phân ch tiêu phân tích thành ch tiêu s lư ng và ch tiêu ch t lư ng. Ch tiêu s lư ng ph n ánh quy mô c a k t qu hay i u ki n c a quá trình kinh doanh như doanh thu, lư ng v n,... Ch tiêu ch t lư ng ph n ánh nh ng c i m v b n ch t c a quá trình ó. Có ch tiêu ch t lư ng ph n ánh hi u qu toàn b ho t ng kinh t c a doanh nghi p, có ch tiêu ch t lư ng ph n ánh hi u qu m t khía c nh nào ó c a quá trình kinh doanh Ch tiêu s lư ng và ch tiêu ch t lư ng có m i quan h m t thi t v i nhau, chính vì v y, không nên phân tích m t cách cô l p mà ph i t trong m i liên h ch t ch v i nhau m i t hu ư c k t q u t oàn di n và sâu s c. Ngoài ra cũng c n nghiên c u p hân tích các ch tiêu này trong th t h ng nh t trong m i liên h gi a ch tiêu s lư ng và ch tiêu ch t lư ng - Theo cách tính toán: Ch tiêu phân tích bao g m ch tiêu t ng lư ng, ch t iêu tương i và ch tiêu bình quân. Ch t iêu t ng lư ng hay ch tiêu tuy t i bi u th b ng s tuy t i, ư c s d ng ánh giá quy mô k t q u hay i u ki n kinh doanh t i m t th i gian và không gian c th như doanh thu, lư ng v n, s lao ng. Ch tiêu tương i là nh ng ch tiêu ph n ánh quan h s o sánh b ng s tương i gi a hai ch tiêu t ng lư ng. Ch t iêu này có th tính b ng t l ho c p h n trăm (%). Nó ư c s d ng phân tích quan h kinh t gi a các b ph n. Ch tiêu bình quân ph n ánh m c chung b ng s bình quân hay nói m t cách khác, ch tiêu bình quân ph n ánh m c i n hình c a m t t ng th nào ó . Nó ư c s d ng so sánh t ng th t heo các lo i tiêu th c s lư ng nghiên c u s thay i v m t th i gian, m c i n hình các lo i t iêu th c s lư ng c a t ng th ; nghiên c u quá trình và xu hư ng phát tri n c a t ng th - Ch tiêu phân tích còn ư c phân ra ch tiêu t ng h p và ch tiêu cá bi t. Ch tiêu t ng h p ph n ánh m t t ng hoà nh t nh c a quá trình kinh doanh, t ng hoà này bi u t h s t ng h p c a các quá trình kinh doanh, bi u th k t c u và ch t lư ng c a nh ng quá trình ó. Ch tiêu cá bi t không có nh hư ng s lư ng c a quá trình kinh doanh nói trên. S d ng các ch tiêu trong phân tích là nêu ra nh ng c i m c a q uá trình kinh doanh, ng th i xác nh các nhân t nh hư ng n k t q u ho t ng mà doanh nghi p t ư c trong m t chu kỳ kinh doanh nh t nh, khi bi u t h c tính c a hi n tư ng kinh doanh, quá trình kinh doanh, có th th y k t c u c a ch tiêu phân tích. Các ch tiêu phân tích nói rõ doanh nghi p ã hoàn thành nhi m v như th nào? t n m c nào? quá trình kinh doanh x y ra như th nào?..v.v... Cũng như các ch tiêu kinh t khác, ch tiêu phân tích u có ơn v tính. ơn v tính có th là hi n v t như ơn v t nhiên (con,cái ); ơn v o lư ng (mét, kilôgam, t , t n ); ơn v th i gian( ngày, gi ). C u thành c a ơn v ư c dùng tính ch t iêu phân tích cũng g m có ơn v ơn và ơn v kép. ơn v ơn như mét, kilôgam,..; còn ơn v kép như Kw/h i n, máy i n tho i/100 dân...v.v... Trong các ơn v trên, ch có ơn v giá tr và ơn v lao ng là có tác d ng t ng h p, còn các ơn v khác không có tác d ng t ng h p. H th ng ch tiêu phân tích có nhi u lo i, vi c s d ng lo i ch tiêu nào là do n i dung, yêu c u và nhi m v c a công tác phân tích c t h q uy t nh. 1.5.3 Chi ti t hoá ch tiêu phân tích 9
 11. phân tích ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p ư c sâu s c và k t qu , n u ch d a vào các ch t iêu t ng h p thì chưa , c n ph i có nh ng ch tiêu c th chi ti t . C n ph i chi ti t các ch tiêu phân tích nh m p h n ánh các m t t t, x u, ph n ánh k t qu t ư c theo th i gian, a i m và b p h n cá bi t h p thành ch tiêu ó. Thông thư ng ch tiêu phân tích ư c chi ti t hoá theo th i gian th c hi n, theo a i m và theo b ph n cá bi t h p thành các ch tiêu ó. 1. Chi ti t hoá ch tiêu theo th i gian: t c là các ch tiêu năm ư c chi ti t t hành ch tiêu quý ho c ch tiêu tháng . Chi ti t ch t iêu phân tích theo th i gian có tác d ng tìm ra nh ng ch tiêu l n nh t, có th xác nh ư c xu hư ng c a q uá trình ho t ng c a b ph n kinh doanh này ho c b ph n kinh doanh khác, có th tìm th i gian t t nh t theo k t qu t ư c khi doanh nghi p s d ng kh năng c a mình. Nó cũng cho phép tìm ra s không u n c a tình hình ti n tri n trong quá trình kinh doanh c a doanh nghi p. Ngoài ra chi ti t hoá ch tiêu phân tích theo th i gian còn có tác d ng trong vi c nghiên c u s d ng th i gian trong ngày làm vi c. B ng cách ch p nh b m gi ngày làm vi c cũng như b ng nh ng cách i u t ra khác có th xác nh th i gian ngư i lao ng s d ng s n xu t và nh ng hao phí không s n xu t, t ó có th xác nh ư c hi u qu công tác nh ng kho ng th i gian khác nhau trong ngày làm vi c c a ngư i lao ng. 2.Chi ti t hoá ch tiêu phân tích theo a i m: M i doanh nghi p u bao g m m t s khâu, m t s ơn v s n xu t nh t nh. Chính vì v y ch t iêu t ng h p v công tác c a doanh nghi p ư c hình thành t các ch tiêu cá bi t v công tác c a t t c các khâu, các ơn v s n x u t ó. Chi ti t ch tiêu phân tích theo a i m có tác d ng i v i vi c nêu rõ nh ng b ph n, nh ng ơn v s n xu t nào tiên ti n, nh ng lao ng nào tiên ti n. ng th i cũng nêu ra nh ng khâu, nh ng ơn v ch m ti n. Nhi u doanh nghi p, ch t lư ng s n ph m không m b o, nh hư ng n doanh thu. Nh chi ti t ch tiêu phân tích theo a i m có th xác nh ư c các khâu, các ơ n v có ít ho c nhi u s n ph m không m b o ch t lư ng, trên cơ s ó tìm nguyên nhân và bi n pháp kh c p h c. Chi ti t ch tiêu phân tích theo a i m s b sung cho chi ti t theo th i gian. M t ch t iêu n u ư c chi ti t c th i gian và a i m khi phân tích s cho k t qu y và sâu s c hơn. 3. Chi ti t ch tiêu phân tích theo b ph n cá bi t h p thành: ư c s d ng tìm k t c u c a q uá trình kinh t và xác l p vai trò c a các b p h n cá bi t h p t hành ch tiêu t ng h p. Chi ti t theo b ph n cá bi t có t ác d ng i v i vi c tìm các nhân t nh hư ng n k t qu kinh doanh mà doanh nghi p ã t ư c. Nó cũng có tác d ng v ch rõ m c hoàn thành hi n tư ng kinh t ho c q uá trình kinh t . Trong th c t không ít doanh nghi p hoàn thành ư c nhi m v chung, nhưng l i không hoàn thành nhi m v cá bi t. Ngoài ra nó còn giúp cho ngư i làm công tác phân tích t p trung kh năng sao cho t ư c k t qu t t hơn. Tác d ng này r t q uan tr ng khi chi ti t quá trình lao ng theo nh ng hao phí lao ng nhi u nh t nh m t ch c cơ gi i hoá, tăng năng su t lao ng...v.v... Chi ti t hoá ch t iêu phân tích theo b ph n cá bi t h p thành còn có th xác nh ư c m i quan h qua l i c a nh ng chi tiêu khác nhau. Xác nh ư c m c nh hư ng c a các nhân t khác nhau n hi n t ư ng và quá trình kinh t . Tóm l i, chi ti t ch tiêu phân tích theo th i gian, theo a i m và theo b ph n cá bi t h p t hành có s b s ung m t thi t cho nhau. Nh ó có th i sâu nghiên c u toàn b quá trình kinh doanh, tìm ra nh ng m i liên h qua l i và nh ng m t khác nhau c a các ch tiêu phân tích. Chi ti t hoá ch 10
 12. tiêu phân tích có th ti n hành m t cách liên t c, t c là sau khi chi ti t l n u các ch tiêu phân tích theo ch t iêu cá bi t này l i có th ư c chi ti t thêm n a theo nh ng ch tiêu cá bi t khác. Ch ng h n, ch tiêu giá thành s n ph m d ch v , sau khi ư c chi ti t hoá theo b p h n có th chi ti t theo yêú t chi phí ti n lương, b o hi m xã h i, v t li u, d ch v mua ngoài, chi khác..v.v... Cũng c n chú ý là không ph i khi nào cũng c n và có kh năng chi ti t m t cách liên t c ch t iêu phân tích theo b ph n cá bi t. M t s ch tiêu phân tích ch có th chi ti t ư c n m t m c nào ó mà thôi. Nói chung, chi ti t ch tiêu phân tích theo b p h n cá bi t h p t hành quy t nh b i nhi m v , n i dung và yêu c u c a công tác phân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p . 1.5.4 M i liên h gi a các ch tiêu phân tích Trong phân tích ho t ng kinh doanh, m i ch tiêu u bi u t h m t khía c nh nào ó c a hi n tư ng và quá trình kinh t nghiên c u. Các khía c nh ó liên quan m t thi t v i nhau, cho nên khi nghiên c u m t hi n tư ng nào ó p h i x em xét t t c các ch tiêu, m i liên h gi a các ch tiêu ó. M i liên h gi a các ch tiêu thư ng bao g m : liên h hàm s , liên h tương quan, liên h t hu n ho c ngh ch, liên h m t hay nhi u nhân t ... M i liên h khi mà m t giá tr nh t nh c a nhân t ng v i m t giá tr nh t nh c a ch t iêu phân tích (ch tiêu k t qu ) g i l à liên h hàm s . M i liên h khi mà m t giá tr nh t nh c a ch t iêu k t qu ng v i nhi u giá tr c a nhân t g i là liên h tương quan. C liên h hàm s và t ương quan u có th là liên h thu n hay liên h ngh ch. Liên h thu n là m i liên h khi tăng ho c gi m ch tiêu nhân t s l àm tăng ho c gi m ch tiêu k t qu . Còn liên h ngh ch thì ngư c l i t c là khi t ăng ho c gi m ch tiêu nhân t s làm gi m ho c tăng ch tiêu k t qu . M i liên h gi a các ch tiêu thư ng ư c bi u di n dư i d ng sơ ho c công th c toán h c. Trong sơ m i liên h gi a các ch t iêu bi u t h nguyên nhân, k t qu gi a các khía c nh c a hi n tư ng nghiên c u. Chính vì v y m i ch tiêu gi m t vai trò nh t nh. Khi bi u th m i liên h gi a các ch tiêu dư i d ng công th c c n b o m các yêu c u sau: - Các ch t iêu nhân t trong công th c phân tích ph i xác nh nguyên nhân c a ch tiêu k t qu (ch tiêu phân tích). - Gi a các ch tiêu nhân t xác nh ch t iêu k t qu (ch tiêu phân tích) ph i không có s liên h ch t ch v i nhau. N u có s liên h ch t ch s không ánh giá úng nguyên nhân thay i ch tiêu k t qu . Trong trư ng h p như v y ph i nghiên c u m t cách t m l a ch n p hương pháp lu n phân tích thích h p. 1.6. NHÂN T TRONG PHÂN TÍCH 1.6.1 Khái ni m nhân t Trong phân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, khái ni m nhân t ư c thư ng xuyên s d ng ch i u ki n t t y u làm cho quá trình kinh t nào ó có th t h c hi n u c. Nhân t có nghĩa là nguyên nhân gây nh hư ng n k t qu nh t nh cho hi n tư ng và quá trình kinh t . Trong phân tích, nguyên nhân và k t qu không ph i là c nh b i vì nghiên c u m t hi n tư ng kinh doanh, m t quá trình kinh doanh nào ó thì cái này có th là nguyên nhân như ng khi nghiên c u m t qúa kinh doanh khác thì nguyên nhân ó l i tr thành k t q a. Có khi nguyên nhân và k t qu h p v i nhau làm cho nguyên nhân bi u hi n thành k t q u và ngư c l i. 11
 13. 1.6.2 Phân lo i nhân t Trong quá trình phân tích ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, có r t nhi u nhân t . Vi c xác nh nhân t nào là tuỳ thu c vào c i m c a hi n tư ng, quá trình kinh doanh. Tuy v y v n có th phân các nhân t như sau : 1. Theo n i dung kinh t bao g m: - Nhân t thu c i u ki n kinh doanh (lao ng, v t tư, ti n v n); các nhân t này nh hư ng tr c t i p n q uy mô kinh doanh. - Nhân t thu c v k t qu kinh doanh, các nhân t này thư ng nh hư ng dây chuy n t khâu cung ng n s n x u t tiêu th t ó nh hư ng n tài chính. 2. Theo tính t t y u c a nhân t bao g m: - Nhân t ch quan là nh ng nhân t tác ng n ho t ng kinh doanh tuỳ thu c vào s n l c ch quan c a ch th ti n hành ho t ng kinh doanh. Nh ng nhân t này như trình s d ng lao ng, v t tư, ti n v n, trình khai thác các nhân t khách quan c a doanh nghi p (giá thành s n ph m, m c hao phí, th i gian lao ng). - Nhân t khách quan là nh ng nhân t phát sinh và tác ng như m t yêu c u t t y u ngoài s chi ph i c a ch t h ti n hành ho t ng kinh doanh (thu , giá c , lương bình quân). Vi c p hân tích k t qu ho t ng kinh doanh theo s tác ng c a các nhân t ch quan và khách quan, giúp doanh nghi p ánh giá úng nh ng n l c c a b n thân và tìm hư ng tăng nhanh hi u qu ho t ng kinh doanh. 3. Theo tính ch t c a nhân t bao g m: - Nhân t s lư ng là nh ng nhân t p h n ánh quy mô, i u ki n ho t ng kinh doanh, như s lư ng lao ng, v t tư, ti n v n, s n lư ng doanh thu.. - Nhân t ch t lư ng là nh ng nhân t p h n ánh hi u s u t ho t ng kinh doanh. Vi c phân tích ho t ng kinh doanh theo ch tiêu s lư ng và ch tiêu ch t lư ng giúp cho vi c ánh giá phươ ng hư ng, ánh giá ch t lư ng và giúp cho vi c xác nh trình t ánh giá các nhân t khi s d ng phương pháp lo i tr trong phân tích ho t ng kinh doanh. ng c a các nhân t phân ra: 4. Theo xu hư ng tác - Nhân t tích c c là nh ng nhân t có tác ng t t hay làm tăng l n c a k t q u và hi u q u ho t ng kinh doanh. - Nhân t tiêu c c là nh ng nhân t có tác ng x u hay làm gi m quy mô c a k t q a ho t ng kinh doanh. Trong phân tích c n xác nh xu hư ng và s bù tr v l n c a các lo i nhân t tích c c và tiêu c c xác nh nh hư ng t ng h p c a t t c các lo i nhân t n ch tiêu phân tích. Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh theo hư ng tác ng c a các nhân t t ích c c và tiêu c c giúp cho doanh nghi p ch ng th c hi n các bi n pháp phát huy nh ng nhân t t ích c c, t ăng nhanh k t qu ho t ng kinh doanh. n th i cũng h n ch t i m c t i a nh ng nhân t tiêu c c, có tác ng x u n quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Nhân t có nhi u lo i như ã nêu trên, nhưng c n chú r ng khi phân lo i p h i tuỳ thu c vào m i q uan h c t h c a nhân t v i ch tiêu phân tích. Ch ng h n, có nh ng nhân t trong m i q uan h v i ch tiêu này là lo i nhân t này, như ng trong m i quan h v i ch tiêu khác tr thành nhân t khác. 12
 14. Ch ng h n doanh thu là ch tiêu phân tích khi ánh giá, phân tích k t q u ho t ng kinh doanh, nhưng l i là ch tiêu nhân t khi phân tích ch t iêu l i nhu n ho t ng kinh doanh. 1 .7. QUY TRÌNH TI N HÀNH CÔNG TÁC PHÂN TÍCH T ch c công tác phân tích là m t công vi c h t s c q uan tr ng, nó s q uy t nh ch t lư ng và k t qu công tác phân tích. Thông thư ng vi c phân tích ư c ti n hành theo quy trình (trình t ) sau ây: 1.7.1 L p k ho ch phân tích là xác nh trư c v n i dung, ph m vi, th i gian và cách t ch c phân tích: V n i dung phân tích c n xác nh rõ các v n c n p hân tích. Có th là toàn b ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, có th là m t khía c nh nào ó c a q uá trình kinh doanh. ây là cơ s x ây d ng cương c th ti n hành phân tích. V ph m vi phân tích có th t oàn doanh nghi p ho c m t vài ơn v b ph n ư c ch n làm i m phân tích. Tùy theo yêu c u và th c ti n qu n lý kinh doanh mà xác nh n i dung và ph m vi phân tích cho thích h p. V th i gian n nh trong k ho ch phân tích bao g m t h i gian chu n b và th i gian ti n hành phân tích. Trong k ho ch phân tích còn phân công trách nhi m các b phân tr c ti p và ph c v công tác phân tích cùng các hình th c h i ngh phân tích nh m t hu th p nhi u ý ki n, ánh giá úng th c tr ng và phát hi n y ti m năng cho vi c ph n u t k t qu cao trong kinh doanh. 1.7.2. Thu th p, ki m tra và x lý s li u: Tài li u s d ng làm căn c p hân tích bao g m văn ki n c a các c p b ng có liên quan n ho t ng kinh doanh. Các ngh quy t, ch t h c a chính quy n các c p và cơ quan qu n lý c p trên có liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p; các tài li u k ho ch, d toán, nh m c,...v..v.. Sau khi thu th p tài li u c n ti n hành ki m tra tính h p pháp c a tài li u bao g m tính pháp lý c a t ài li u (trình t l p, ban hành, c p th m q uy n ký duy t..), n i dung và phương pháp tính và ghi các con s ; cách ánh giá i v i ch tiêu giá tr . P h m vi ki m tra không ch gi i h n các tài li u tr c ti p làm căn c p hân tích mà còn c các tài li u khác có liên quan, c bi t là các tài li u g c. 1.7.3. Xây d ng h th ng ch tiêu và phương pháp phân tích: Tuỳ t heo n i dung, ngu n tài li u thu th p ư c và lo i hình phân tích x ác nh h th ng ch t iêu và phương pháp phân tích cho thích h p . Tuỳ t heo phương ti n p hân tích và trình s d ng tài li u p hân tích, h th ng ch tiêu ư c th hi n khác nhau: có th b ng sơ kh i thư ng dùng trong chương trình cho máy vi tính hay b ng phân tích ho c bi u . 1.7. 4. Vi t báo cáo phân tích và t ch c h i ngh phân tích: Báo cáo phân tích, th c ch t là b n t ng h p nh ng ánh giá cơ b n cùng nh ng tài li u ch n l c minh ho rút ra t quá trình phân tích. Khi ánh giá c n nêu rõ c th c tr ng và ti m năng c n khai thác. Cũng ph i nêu phương hư ng và bi n pháp cho kỳ ho t ng kinh doanh ti p t heo. Báo cáo phân tích c n ư c trình bày trong h i ngh phân tích thu th p các ý ki n óng góp và th o lu n cách th c t h c hi n các phương hư ng và bi n p háp trong kỳ kinh doanh ti p theo. 13
 15. 1.8. T CH C CÔNG TÁC PHÂN TÍCH Công tác t ch c phân tích ho t ng s n xu t kinh doanh thư ng ph thu c vào công tác s n xu t kinh doanh doanh nghi p. Công tác t ch c s n xu t kinh doanh l i ph thu c vào lo i hình s n xu t kinh doanh. c i m và i u ki n kinh doanh m i doanh nghi p không gi ng nhau, do ó công tác t ch c phân tích ho t ng kinh doanh cũng ph i t ra như th nào phù h p v i hình th c t ch c s n xu t kinh doanh. *Công tác phân tích ho t ng kinh doanh có th n m m t b ph n riêng bi t ki m soát tr c ti p c a Ban giám c và làm tham mưu cho giám c. Theo hình th c này thì quá trình phân tích ư c th c hi n toàn b n i dung c a ho t ng s n xu t kinh doanh. K t qu phân tích s cung c p thông tin thư ng xuyên cho lãnh o c p cao. Trên cơ s này các thông tin qua phân tích ư c t ruy n t t trên xu ng dư i theo các kênh căn c t heo ch c năng qu n lý và quá trình ánh giá, ki m tra, ki m s oát, i u ch nh, ch n ch nh i v i t ng b ph n c a doanh nghi p cũng ư c kèm theo t ban giám c doanh nghi p t i các phòng ban. * Công tác phân tích ho t ng kinh doanh ư c th c hi n nhi u b p h n riêng bi t căn c theo các ch c năng c a q u n lý, nh m cung c p và tho mãn thông tin cho các b ph n c a qu n lý ư c p hân quy n, trách nhi m trong lĩ nh v c ki m tra, ki m soát và ra quy t nh i v i chi phí,doanh thu trong ph m vi ư c giao quy n ó. C th : + i v i b ph n ư c quy n ki m s oát và ra quy t nh v chi phí s t ch c th c hi n phân tích v tình hình bi n ng gi a th c hi n so v i nh m c (ho c k ho ch) nh m p hát hi n chênh l ch c a t ng y u t chi phí, giá c v m t bi n ng lư ng và giá, trên cơ s ó tìm ra nguyên nhân và ra các gi i pháp. + i v i các b p h n ư c p hân quy n ki m s oát và ra quy t nh v doanh thu thư ng g i là trung tâm kinh doanh, trung tâm này là các b p h n kinh doanh riêng bi t theo khu v c a i m hay m t s s n p h m, nhóm hàng nh t nh, do ó h có quy n v i các b p h n c p dư i là trung tâm chi phí. ng v i t rung tâm này thư ng là trư ng b ph n kinh doanh ho c giám c kinh doanh t ng doanh nghi p tr c thu c t ng công ty. Trung tâm này s t i n hành phân tích báo cáo thu nh p, i xem xét và ánh giá m i quan h chi phí – kh i lư ng - l i nhu n l à cơ s ánh giá hoà v n trong kinh doanh và vi c phân tích báo cáo b p h n. + i v i trung tâm u tư, các nhà qu n t r c p cao nh t có quy n p h trách toàn b doanh nghi p, h ch y u quan tâm n hi u qu c a v n u tư, ng n h n và dài h n. áp ng vi c cung c p và tho mãn thông tin thì quá trình phân tích s t i n hành phân tích các báo cáo k toán - tài chính, phân tích ra quy t nh dài h n và ng n h n. Như v y quá trình t ch c công tác phân tích ư c ti n hành tuỳ theo t ng lo i hình t ch c s n xu t kinh doanh các doanh nghi p. Nh m áp ng tho mãn thông tin cung c p cho quy trình l p k ho ch, ki m tra và ra quy t nh, công tác t ch c phân tích ph i làm sao tho mãn ư c cao nh t nhu c u c a t ng c p ch c năng qu n lý. 1.9 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 1.9.1. Phương pháp so sánh i chi u Phương pháp so sánh i chi u ư c s d ng r ng rãi và là m t t rong nh ng phương pháp ch y u dùng phân tích ho t ng kinh doanh các doanh nghi p. Th t ra phương pháp này ư c s d ng trong t t c các ngành khoa h c và trong cu c s ng hàng ngày. Có th nói phương pháp so sánh i chi u không thu c q uy n s h u c a m t ngành khoa h c nào. Nhưng phương pháp i chi u ã 14
 16. ư c phát tri n và ú c k t t hành lý lu n m t cách có h t h ng trong môn phân tích ho t ng kinh doanh các doanh nghi p. N i dung c a p hương pháp này là ti n hành so sánh i chi u các ch t iêu ph n ánh ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p (ch tiêu ph n ánh k t qu ho t ng kinh doanh; ch t iêu ph n ánh i u ki n ho t ng kinh doanh và ch tiêu hi u qu ho t ng kinh doanh). Tuỳ t heo yêu c u, m c ích, tuỳ theo ngu n s li u và tài li u p hân tích mà s d ng s li u ch tiêu phân tích khác nhau. V hình th c p hân tích: t hu n ti n cho công tác phân tích, phương pháp so sánh i chi u ch y u t h c hi n theo hình th c b ng phân tích B ng 1.1 Phân tích ho t ng kinh doanh b ng phương pháp so sánh Th c Kỳ phân tích So sánh hi n kỳ Ch tiêu ơn v K Th c V i kỳ V ik trư c tính ho ch hi n trư c ho ch I. K t q u kinh doanh 1. Hi n v t 2. Giá tr II. i u ki n kinh doanh 1. Lao ng 2. Ti n v n 3. Chi phí III. Hi u qu kinh doanh 1. T ng h p 2. Chi ti t Tác d ng c a phương pháp i chi u là có th ánh giá ư c các ch tiêu s lư ng và các ch t iêu ch t lư ng ph n ánh trong h th ng các báo bi u và trong nh ng tài li u h ch toán. Khi s d ng phương pháp so sánh i chi u c n gi i q uy t nh ng v n cơ b n như: Xác nh s g c so sánh - Xác nh i u ki n s o sánh - Xác nh m c tiêu so sánh. - V s g c so sánh khi xác nh ph thu c vào m c í ch c t h c a phân tích. N u như phân tích nghiên c u nh p b i n ng t c tăng trư ng các ch tiêu thì s g c so sánh là tr s c a ch tiêu kỳ trư c ho c n u nghiên c u t h c hi n nhi m v kinh doanh trong t ng kho ng th i gian thư ng so sánh v i cùng kỳ năm trư c. V i u ki n so sánh khi xác nh s khác nhau theo th i gian và không gian. Như khi so sánh theo th i gian c n m b o t ính th ng nh t v n i dung kinh t c a ch tiêu. Thông thư ng n i dung kinh t c a ch t iêu n nh và quy nh th ng nh t . Cũng c n m b o tính th ng nh t v phươ ng pháp tính các ch tiêu. Trong ho t ng kinh doanh các ch t iêu có th ư c tính theo các phương 15
 17. pháp khác nhau. Vì v y khi so sánh c n l a ch n ho c tính l i các tr s ch t iêu theo phương pháp th ng nh t . Ngoài ra c n m b o tính th ng nh t v ơn v tính các ch tiêu c v s lư ng, th i gian và giá tr . V m c tiêu so sánh khi xác nh c n phân bi t xác nh m c bi n ng tuy t i hay m c bi n ng tương i c a ch t iêu phân tích. Mc bi n ng tuy t i, xác nh b ng cách so sánh tr s c a ch tiêu gi a 2 kỳ (kỳ phân tích và kỳ l y làm g c) Mc bi n ng tương i là k t qu so sánh gi a kỳ phân tích v i kỳ g c dã ư c i u ch nh theo h s c a ch tiêu liên quan. Phương pháp so sánh i chi u trong phân tích ho t ng kinh doanh bao g m nhi u phương th c khác nhau. S d ng công th c nào là tuỳ t hu c vào m c ích và yêu c u c a công tác phân tích quy t nh. Nói chung có nh ng phươ ng th c s o sánh i chi u sau: a) So sánh ch tiêu th c hi n v i ch tiêu nhi m v t ra trong phân tích Trong i u ki n kinh doanh theo cơ ch t h t rư ng, m i v n ng kinh t u p h i ư c x ây d ng và hoàn thành theo nhi m v , m c tiêu ra. Vì v y mu n bi t t rong kỳ phân tích ã th c hi n nhi m v và m c tiêu ra như th nào, c n ph i so sánh ch tiêu th c hi n v i ch tiêu nhi m v ra tìm s chênh l ch b ng s tuy t i ho c s tương i. Sau khi so sánh i chi u như t h có th nêu ra phương hư ng i sâu phân tích t c là có th s d ng các phương pháp khác c a phân tích xác nh c th hơn, chi ti t hơn các nhân t và m c nh hư ng c a chúng n q uá trình kinh doanh c a doanh nghi p . b) So sánh ch tiêu th c hi n kỳ phân tích v i ch tiêu th c hi n kỳ trư c ho c v i nh ng ch tiêu th c hi n c a nh ng kỳ t rư c: Trong ho t ng kinh doanh không ph i t t c các ch tiêu u t ra nhi m v th c hi n, m t s ch tiêu không th t ra như s s n p h m d ch v vi ph m ch t lư ng,...Tuy v y trong kỳ phân tích v n phát sinh nh ng s th c t . Như v y, không th so sánh ch tiêu th c t v i ch tiêu nhi m v ra. Do ó ti n hành so sánh ch tiêu th c t kỳ p hân tích v i ch tiêu th c hi n kỳ trư c ánh giá và phân tích. Ngoài ra các ch tiêu tuy ã so sánh s th c hi n v i nhi m v ra nhưng v n chưa , c n ti n hành so sánh th c hi n c a kỳ phân tích v i th c hi n kỳ trư c ánh giá y và sâu s c. Vi c so sánh ó nh m ánh giá tình hình phát tri n kinh doanh. So sánh ch tiêu th c hi n kỳ p hân tích v i ch t iêu th c hi n kỳ trư c không ch h n ch mt kỳ trư c mà có th là hàng lo t th i kỳ kỳ ti p nhau m t cách liên t c. Phương th c này t o kh năng thu ư c nh ng tài li u chính xác hơn vì có th lo i t r nh ng tình hình khác nhau ho c nh ng y u t ng u nhiên có nh hư ng n ch tiêu dùng cho m t th i kỳ nào ó. Tuy nhiên, vi c so sánh này ch ư c s d ng khi các th i kỳ so sánh có i u ki n ho t ng tương t nhau. c) So sánh các ch tiêu gi a các ơn v tương t n i b và ngoài doanh nghi p Phương th c này thư ng so sánh nh ng ch tiêu trong kỳ phân tích gi a các b ph n, khu v c kinh doanh ho c gi a các doanh nghi p c a m t ngành s n xu t 1.9.2 Phương pháp lo i tr 1. Nguyên t c s d ng: 16
 18. Khi phân tích m t quá trình kinh doanh thư ng có nhi u nhân t nh hư ng và d n n nh ng k t q u nh t nh. C n ph i b i t cũng như c n ph i xác nh ư c m i l iên h l n nhau gi a các nhân t. giúp cho ngư i làm công tác phân tích bi t ư c nhân t nào là quan tr ng nh t, có tác ng l n nh t n ch tiêu phân tích c n p h i xác nh chính xác m c nh hư ng c a t ng nhân t . Khi xác nh m c nh hư ng c a t ng nhân t , thư ng th y nh ng nhân t cá bi t có nh hư ng nh ng chi u hư ng i l p nhau, không cùng m t chi u. M t s nhân t có nh hư ng tích c c, có tác d ng thúc y kinh doanh. Trái l i, m t s nhân t có nh hư ng tiêu c c, kìm hãm s phát tri n kinh doanh. C n ph i xác nh m c nh hư ng các nhân t c khi kinh doanh t t và không t t. B i vì qua vi c xác nh này có th th y rõ m c nh hư ng c a m t nhân t t ích c c nào ó không nh ng có th bù l i m c nh hư ng c a m t nhân t t iêu c c khác mà có khi còn vư t c m c nh hư ng tiêu c c c a nhân t ó làm cho ho t ng kinh doanh t ư c k t qu nh t nh. Như th , rõ ràng tác ng c a các nhân t tích c c cũng không gi ng nhau. s d ng phương pháp lo i tr c n bi t nguyên t c s d ng c a nó. N u gi a các ch tiêu nhân t v i ch tiêu k t qu có m i quan h hàm s thu n Z=x+y+v Gi s m t trong các nhân t t hay i còn các nhân t khác c nh ta có: ∆Ζ(x) = x1 – x0 ∆Ζ(y) = y1 – y0 ∆Ζ(v) = v1 – v0 = Z1 – Z0 = ∆Ζ(x)+ ∆Ζ(y) + ∆ Ζ(v) ∆Ζ Trong ó: Z - Ch tiêu k t qu (phân tích) . x, y, v - Ch tiêu nhân t Z1, x1, y1, v1 - ch tiêu kỳ phân tích ng v i ch tiêu k t qu và các nhân t . Z0, x0, y0, v0 - ch t iêu kỳ g c ng v i ch tiêu k t q a và các nhân t . ∆Ζ(i) – M c nh hư ng c a nhân t i n ch t iêu k t qu (phân tích) (i = x, y, v) i v i trư ng h p này trình t ánh giá nh hư ng c a các nhân t không làm thay ikt qu tính toán. N u gi a các ch tiêu nhân t v i ch tiêu k t qu có m i liên h tích s : Z=xy xác nh m c nh hư ng các nhân t n ch t iêu k t q u có 2 phương án. Phương án 1: Xét nh hư ng c a nhân t x trư c y sau: ∆Ζ(x) = x1 y0 - x0 y0 = ∆x y0 ∆Ζ(y) = x1 y1 - x1 y0 = x1∆ y Phương án 2: Xét nh hư ng c a nhân t y trư c x sau: ∆ Ζ(y) = x0 y1 - x0 y0 = x0 ∆y 17
 19. ∆Ζ(x) = x1 y1 - x0 y1 = ∆xy1 K t qu tính toán theo 2 phương án khác nhau và như v y rõ ràng nó ph thu c vào th t ánh giá các nhân t . Cho nên c n p h i th ng nh t th t ánh giá d a t rên nguyên t c nh t nh. Th t ánh giá nh hư ng các nhân t ư c x ác nh trên cơ s phương pháp ch s . Khi xây d ng ch s ch t iêu s lư ng, các nhân t ch t lư ng l y giá tr kỳ g c còn khi xây ch s ch tiêu ch t lư ng, các nhân t s lư ng l y giá tr kỳ p hân tích (báo cáo). Th t xây d ng ch s như v y ng v i nguyên t c ánh giá nh hư ng các nhân t n ch tiêu k t q u . Có th khái quát nguyên t c xác nh th t ánh giá nh hư ng các nhân t n ch tiêu k t q u như s au: N u ch tiêu k t qu b nh hư ng b i hai nhân t , m t t rong s ó là nhân t s lư ng, m t là nhân t ch t lư ng thì u t iên ánh giá nhân t s lư ng, sau ó là nhân t ch t lư ng. N u ch tiêu k t q u b nh hư ng b i nhi u t thì ph i xác nh th t ánh giá b ng cách khai tri n ch tiêu k t qu theo các nhân t ho c nhóm các nhân t . T rong ó c n chú ý: - N u trong công th c m i liên quan các ch tiêu có m t vài nhân t s lư ng thì trư c h t ánh giá nh hư ng nhân t bi u di n i u ki n s n xu t , sau ó ánh giá nh hư ng nhân t thay i cơ c u và cu i cùng là các nhân t ch t lư ng. - Công th c trung gian dùng tri n khai nhân t c n p h i có n i dung kinh t th c s . 2. Phương pháp thay th liên hoàn Phương pháp thay th l iên hoàn ư c s d ng xác nh m c nh hư ng c a t ng nhân t cá bi t n m t hi n t ư ng, m t quá trình ho t ng kinh doanh. ánh giá (xác nh) m c nh hư ng c a b t kỳ m t nhân t nào n ch tiêu k t qu (phân tích) c n p h i tính 2 i lư ng gi nh c a ch t iêu phân tích ó (phép th ). Trong phép th t h nh t nhân t nào mà xem xét nh hư ng c a nó thì l y s li u kỳ phân tích (th c hi n). Trong phép th th hai l y s li u kỳ g c (k ho ch). M c c a các nhân t còn l i trong 2 phép th ph thu c vào th t ánh giá nh hư ng c a chúng n ch tiêu phân tích. Nh ng nhân t mà nh hư ng c a chúng xác nh trư c nhân t nghiên c u thì l y s li u kỳ phân tích (th c hi n) . Còn các nhân t mà nh hư ng c a chúng xác nh sau nhân t nghiên c u thì l y s li u kỳ g c (k ho ch). Hi u c a phép th th nh t v i p hép th t h hai là m c nh hư ng c a nhân t n ch t iêu phân tích. Z = x(1) y(2) Ví d : xác nh m c nh hư ng c a nhân t th nh t x ta tính 2 phép th Phép th 1 ZI = x1 y0 Phép th 2 ZII = x0 y0 nh hư ng c a nhân t x ∆Ζ(x) = ZI - ZII = x1 y0 - x0 y0 xác nh m c nh hư ng c a nhân t th hai y n ch tiêu phân tích Z ta cũng tính 2 phép th ZIII = x1 y1 Phép th 1 : ZIV = x1 y0 Phép th 2: 18
 20. nh hư ng c a nhân t y ∆Ζ(y) = ZIII - ZIV = x1 y1 - x1 y0 Khi s d ng phương pháp thay th liên hoàn, pha x ác nh chính xác th t t hay th các nhân t nh hư ng. N u th t thay th các nhân t b t hay i tuỳ t i n thì k t qu tính toán không ú ng, m c dù t ng m c nh hư ng c a các nhân t không i. Mu n xác nh m c nh hư ng c a các nhân t m t cách úng n thì ph i nghiên c u n i dung kinh t c a q uá trình kinh doanh t c là ph i xác nh m i l iên h th c t c a hi n tư ng ư c ph n ánh trong trình t thay th liên hoàn. Nói chung, khi có hai nhân t nh hư ng có 2 l n t hay th , có ba nhân t thì có 3 l n thay th .v.v... t ng quát có n nhân t t hì có n l n thay th và ph i tính (n-1) phép th . 3. Phương pháp s chênh l ch Phương pháp s chênh l ch là m t trong nh ng phương pháp lo i tr và thư ng ư c s d ng trong phân tích kinh doanh. Thông thư ng khi có hai nhân t cá bi t nh hư ng n m t quá trình kinh doanh thì s d ng phương pháp s chênh l ch vì nó ơn gi n hơn phương pháp thay th liên hoàn. Mu n xác nh m c nh hư ng c a các nhân t cá bi t ph i tìm s chênh l ch gi a ch tiêu kỳ phân tích (quy t toán) v i ch tiêu kỳ g c (k ho ch). Nhân s chênh l ch c a m i m t nhân t v i s tuy t i c a nhân t khác cũng t c là ch tiêu cá bi t . Khi xác nh m c nh hư ng c a nhân t ch t lư ng thì nhân s chênh l ch c a ch tiêu ó v i kỳ phân tích (quy t toán) c a nhân t s lư ng. Nói m t cách khác là l y s chênh c a nhân t th nh t (nhân t s lư ng) nhân v i kỳ g c c a nhân t th hai (nhân t ch t lư ng) thì có m c nh hư ng c a nhân t th nh t - nhân t s lư ng. L y s chênh l ch c a nhân t th hai (nhân t ch t lư ng) nhân v i s kỳ phân tích c a nhân t th nh t (nhân t s lư ng) s ư c m c nh hư ng c a nhân t t h hai. Khi có ba nhân t nh hư ng v i m t quá trình kinh doanh v n có th s d ng phương pháp s chênh l ch. . hi u rõ n i dung c a phương pháp, hãy xét 2 trư ng h p sau: + Có 2 nhân t : Z - Ch tiêu phân tích x,y – Ch tiêu nhân t Z0 , Z1 - Ch t iêu phân tích kỳ g c và kỳ phân tích x0,y0, x1,y1 - Ch t iêu nhân t kỳ g c và kỳ phân tích ∆(i) − Chênh l ch c a ch tiêu i Z = x(1) y(2) = Z1 – Z0 = x1 y1 - x0 y0 ∆Ζ Cùng thêm và b t m t i lư ng gi s x1 y0 ∆Ζ = x1 y1 - x0 y0 + x1 y0 - x1 y0 = (x1- x0) y0 + x1(y1 - y0) = ∆x y0 - x1∆ y + Có 3 nhân t Z = x(1) y(2) v(3) 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2