intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng: PHÂN TÍCH RỦI RO

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

778
lượt xem
385
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

vì sao cần phân tích rủi ro?Các khoản lợi nhuận của dự án được trải ra theo thời gian; Đa số các biến có ảnh hưởng tới NPV đều có mức độ không chắc chắn cao; Thông tin và dữ liệu cần cho các dự báo chính xác hơn là tốn kém; Cần giảm khả năng thực hiện một dự án “tồi" trong khi không bỏ lỡ chấp thuận một dự án “tốt"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: PHÂN TÍCH RỦI RO

 1. Baøi giaûng: PHAÂN TÍCH RUÛI RO CAO HAØO THI 1 PHAÂN TÍCH RUÛI RO 1. VÌ SAO ? Caùc khoaûn lôïi nhuaän cuûa döï aùn ñöôïc traûi ra theo thôøi gian Ña soá caùc bieán coù aûnh höôûng tôùi NPV ñeàu coù möùc ñoä khoâng chaéc chaén cao Thoâng tin vaø döõ lieäu caàn cho caùc döï baùo chính xaùc hôn laø toán keùm Caàn giaûm khaû naêng thöïc hieän moät döï aùn “toài" trong khi khoâng boû lôõ chaáp thuaän moät döï aùn “toát" 2
 2. 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THAY THEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ RUÛI RO 2.1 Phaân tích ñoä nhaïy 2.2 Phaân tích tình huoáng 2.3 Phaân tích ruûi ro Monte Carlo 3 2.1 PHAÂN TÍCH ÑOÄ NHAÏY Phaân tích ñoä nhaïy laø böôùc ñaàu tieân trong phaân tích ruûi ro Kieåm ñònh ñoä nhaïy cuûa moät keát quaû döï aùn (NPV) theo caùc thay ñoåi giaù trò cuûa chæ moät tham soá moãi laàn Veà cô baûn laø phaân tích “Ñieàu gì xaûy ra neáu nhö ……. " Cho pheùp Anh/Chò kieåm ñònh xem bieán naøo coù taàm quan troïng nhö laø nguoàn goác cuûa ruûi ro Moät bieán quan troïng phuï thuoäc vaøo : A) Tæ phaàn cuûa noù trong toång caùc lôïi ích vaø caùc chi phí B) Mieàn giaù trò coù khaû naêng 4
 3. CAÙC HAÏN CHEÁ CUÛA PHAÂN TÍCH ÑOÄ NHAÏY 1. Mieàn giaù trò vaø phaân boá xaùc suaát cuûa caùc bieán Phaân tích ñoä nhaïy khoâng taäp trung vaøo mieàn giaù trò thöïc teá Phaân tích ñoä nhaïy khoâng theå hieän caùc xaùc suaát ñoái vôùi töøng mieàn. Noùi chung, xaùc suaát cuûa caùc giaù trò gaàn vôùi giaù trò trung bình laø cao vaø xaùc suaát nhaän caùc giaù trò thaùi cöïc laø nhoû . 2. Höôùng cuûa caùc taùc ñoäng Ñoái vôùi ña soá caùc bieán, höôùng taùc ñoäng laø roõ raøng A) Doanh thu taêng NPV taêng B) Chi phí taêng NPV giaûm C) Laïm phaùt Khoâng thaät roõ raøng Continue next page 5 3. Kieåm ñònh moãi laàn moät bieán laø khoâng thöïc teá Kieåm ñònh moãi laàn moät bieán laø khoâng thöïc teá do coù töông quan giöõa caùc bieán A) Neáu soá löôïng (Q) ñaõ baùn taêng leân thì caùc chi phí seõ taêng leân Lôïi nhuaän = Q (P - UC) B) Neáu tæ leä laïm phaùt thay ñoåi thì taát caû caùc giaù ñeàu thay ñoåi C) Neáu tæ giaù hoái ñoaùi thay ñoåi thì taát caû caùc gía cuûa haøng coù theå ngoaïi thöông vaø caùc traùch nhieäm nôï nöôùc ngoaøi thay ñoåi. Moät phöông phaùp xöû lyù nhöõng taùc ñoäng keát hôïp hoaëc coù töông quan naøy laø phaân tích tình huoáng 6
 4. 2.2 PHAÂN TÍCH TÌNH HUOÁNG Phaân tích tình huoáng thöøa nhaän raèng caùc bieán nhaát ñònh coù quan heä töông hoã vôùi nhau. Vì theá moät soá nhoû caùc bieán coù theå ñöôïc thay ñoåi ñoàng thôøi theo moät caùch nhaát quaùn. Taäp hôïp caùc hoaøn caûnh coù khaû naêng keát hôïp laïi ñeå taïo ra "caùc tröôøng hôïp" hoaëc “caùc tình huoáng” khaùc nhau laø gì ? A. Tröôøng hôïp xaáu nhaát / Tröôøng hôïp bi quan B. Tröôøng hôïp kyø voïng/ Tröôøng hôïp öôùc tính toát nhaát C. Tröôøng hôïp toát nhaát/ Tröôøng hôïp laïc quan Ghi chuùù : Phaân tích tình huoáng khoâng tính tôùi xaùc suaát cuûa caùc tröôøng hôïp xaûy ra Giaûi thích laø deã daøng khi caùc keát quaû vöõng chaéc : A. Chaáp thuaän döï aùn neáu NPV > 0 ngay caû trong tröôøng hôïp xaáu nhaát B. Baùc boû döï aùn neáu NPV < 0 ngay caû trong tröôøng hôïp toát nhaát C. Neáu NPV ñoâi luùc döông, ñoâi luùc aâm, thì caùc keát quaû laø khoâng döùt 7 khoaùt. Khoâng may, ñaây seõ laø tröôøng hôïp hay gaëp nhaát. 2.3 PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH RUÛI RO MONTE CARLO Moät söï môû roäng töï nhieân cuûa phaân tích ñoä nhaïy vaø phaân tích tình huoáng Ñoàng thôøi coù tính tôùi caùc phaân phoái xaùc suaát khaùc nhau vaø caùc mieàn giaù trò tieàm naêng khaùc nhau ñoái vôùi caùc bieán chính cuûa döï aùn Cho pheùp coù töông quan (cuøng bieán thieân) giöõa caùc bieán Taïo ra moät phaân phoái xaùc suaát cho caùc keát quaû cuûa döï aùn (caùc ngaân löu, NPV) thay vì chæ öôùc tính moät giaù trò ñôn leû Phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc keát quaû döï aùn coù theå hoã trôï caùc nhaø ra quyeát ñònh trong vieäc laäp ra caùc löïa choïn, nhöng coù theå coù caùc vaán ñeà veà giaûi thích vaø söû duïng. 8
 5. Caùc böôùc xaây döïng moâ phoûng Monte Carlo 1. Moâ hình toaùn hoïc : baûng tính thaåm ñònh döï aùn 2. Xaùc ñònh caùc bieán nhaïy caûm vaø khoâng chaéc chaén 3. Xaùc ñònh tính khoâng chaéc chaén Xaùc ñònh mieàn caùc löïa choïn (toái thieåu vaø toái ña) Ñònh phaân phoái xaùc suaát, caùc phaân phoái xaùc suaát thoâng thöôøng nhaát laø : Phaân phoái xaùc xuaát chuaån, phaân phoái xaùc suaát tam giaùc, phaân phoái xaùc suaát ñeàu, phaân phoái xaùc suaát baäc thang 4. Xaùc ñònh vaø ñònh nghóa caùc bieán coù töông quan Töông quan ñoàng bieán hoaëc nghòch bieán Ñoä maïnh cuûa töông quan 5. Moâ hình moâ phoûng: laøm moät chuoãi phaân tích cho nhieàu toå hôïp giaù trò tham soá khaùc nhau 6. Phaân tích caùc keát quaû Caùc trò thoáng keâ Caùc phaân phoái xaùc suaát 9 PHAÂN TÍCH ÑOÄ NHAÏY $ Caùc bieán ruûi ro Giaù V1 V1 Soá löôïng V2 V2 Doanh thu (V1 x V2) F1 Nguyeân vaät lieäu V3 V3 Löông V4 V4 Caùc chi phí V5 V5 Chi phí hoaït ñoäng(V3+V4+V5) F2 Ñònh phí V6 Toång chi phí (F2 + V6) F3 Laõi/Loã (F1- F3) F4 10
 6. DÖÏ BAÙO KEÁT QUAÛ CUÛA MOÄT BIEÁN COÁ TÖÔNG LAI Töø taàn suaát sang phaân phoái xaùc suaát Giaù trò bieán Taàn suaát Caùc quan saùt Toái ña x x x 5 x xxx x x x 3 Toái thieåu 1 1 Hieän taïi Toái thieåu Toái ña Thôøi gian Giaù trò bieán Xaùc suaát 0.5 0.3 0.1 0.1 Toái thieåu Toái ña Giaù trò bieán 11 DÖÏ BAÙO KEÁT QUAÛ CUÛA MOÄT BIEÁN COÁ TÖÔNG LAI Öôùc tính moät giaù trò ñôn leû Phaân phoái xaùc suaát taát ñònh Giaù trò bieán Xaùc suaát Quan saùt 1.0 x x x x Yeáu vò x x Trung bình x x Öôùc tính deø daët x x Hieän taïi Giaù trò bieán Thôøi gian 12
 7. PHAÂN TÍCH TAÁT ÑÒNH VÔÙI PHAÂN TÍCH MOÂ PHOÛNG Phaân tích taát ñònh Phaân tích moâ phoûng $ V1 Giaù V1 V1 Chaát löôïng V2 V2 Doanh thu (V1 x V2) F1 V2 Nguyeân vaät lieäu V3 Tieàn löông V4 V3 V3 Caùc chi phí V5 Chi phí hoaït ñoäng (V3+V4+V5) F2 V4 V4 Ñònh phí V6 Toång chi phí (F2 + V6) F3 V5 V5 Laõi/Loã (F1 - F3) F4 13 CÔ SÔÛ CUÛA CAÙC PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT TRONG PHAÂN TÍCH RUÛI RO 1. Caùc phaân phoái xaùc suaát ñoái xöùng Xaùc suaát töông ñoái hoaëc Haøm maät ñoä Xaùc suaát tích luyõ Chuaån Dieän tích = 100% Xaùc suaát X ≤ X0 100% Xaùc suaát cuûa X 50% X X X0 X0 Tam giaùc 100% Xaùc suùaât cuûa X 50% X X A B A B Ñeàu 100% Xaùc suaát cuûa X 50% A B X A B X 14
 8. 2. Caùc phaân phoái linh ñoäng phi chuaån möïc Xaùc suaát töông ñoái hoaëc Haøm maät ñoä Xaùc suaát tích luyõ Chöõ nhaät baäc thang Xaùc suaát 100% 50% 90% 45% X ≤ X0 45% 80% 40% 70% 30% Xaùc suaát cuûa X 35% 60% 30% 50% 25% 20% 20% 40% 15% 30% 10% 20% 5% 5% 10% 0% X 0% X 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 Mieàn giaù trò Khoâng lieân tuïc (Rôøi raïc) 100% X X A B A B 15 Caùc bieán coù töông quan Giaù trò cuûa Y 280.0 260.0 240.0 220.0 200.0 180.0 160.0 50 60 70 80 90 100 110 120 Giaù trò cuûa X Phaân boá cuûa X vaø Y Ñöôøng hoài qui 16
 9. Caùc böôùc chaïy moâ phoûng söû duïng phaàn meàm vi tính $ y x V1 Giaù V1 -0.8 V2 Soá löôïng x V2 Doanh thu (V1 x V2) F1 +0.9 Nguyeân vaät lieäu V3 V3 Tieàn löông V4 Caùc chi phí V5 Chi phí hoaït ñoäng (V3+V4+V5) F2 V4 y Ñònh phí V6 R1 Caùc keát quaû Toång chi phí (F2 + V6) F3 V5 R2 F4 R3 Laõi/Loã (F1 - F3) R4 17 CAÙC KEÁT QUAÛ Phaân tích Phaân tích taát ñònh moâ phoûng Xaùc suaát Xaùc suaát tích luyõ 1.0 1.0 Lôïi nhuaän Lôïi nhuaän 18
 10. Phaân phoái xaùc suaát cuûa giaù trò hieän taïi roøng Xaùc suaát tích luyõ 1.0 .8 .6 .4 .2 0 -300000 -200000 0 100000 200000 300000 Chuû Chuû Neàn kinh teá ngaân haøng ñaàu tö 19 Tröôøng hôïp 1: (Xaùc suaát N.P.V aâm) = 0 Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát - 0 + - 0 + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Chaáp thuaän Ghi chuù: Ñaàu thaáp hôn cuûa phaân phoái xaùc suaát tích luyõ naèm veà beân phaûi cuûa ñieåm N.P.V. zero 20
 11. Tröôøng hôïp 2: (Xaùc suaát N.P.V döông) = 0 Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát - 0 + - 0 + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Baùc boû Ghi chuù: Ñaàu cao hôn cuûa phaân phoái xaùc suaát tích luyõ naèm veà phía beân traùi cuûa ñieåm N.P.V. zero 21 Tröôøng hôïp 3: (Xaùc suaát N.P.V zero) lôùn hôn 0 nhöng nhoû hôn 1 Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát - 0 + - 0 + N.P.V. N.P.V. Quyeát ñònh: Trung dung Ghi chuù : N.P.V. zero caét ngang phaân phoái xaùc suaát tích luyõ 22
 12. Tröôøng hôïp 4: Caùc döï aùn loaïi tröø laãn nhau Vôùi ñieàu kieän coù cuøng xaùc suaát, moät döï aùn luoân toû ra coù lôïi nhuaän cao hôn Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát Döï aùn A Döï aùn B Döï aùn A Döïa aùn B - + - + N.P.V N.P.V Quyeát ñònh: Choïn döï aùn B Ghi chuù: Caùc phaân phoái xaùc suaát tích luyõ khoâng caét nhau taïi baát cöù ñieåm naøo 23 Tröôøng hôïp 5: Caùc döï aùn loaïi tröø laãn nhau – Lôïi nhuaän cao so vôùi loã thaáp Xaùc suaát tích luyõ Xaùc suaát Döï aùn A Döï aùn A Döï aùn B Döï aùn B - N.P.V. + - N.P.V. + Quyeát ñònh: Trung dung Ghi chuù: Caùc phaân phoái xaùc suaát tích luyõ caét nhau Caàn bieát thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro : A. Neáu trung laäp vôùi ruûi ro, thì khoâng chaéc chaén laø toát nhaát. B. Neáu sôï ruûi ro, thì thích B hôn A. C. Neáu thích ruûi ro, thì coù theå thích A hôn B. 24
 13. Ví duï ñôn giaûn Döï aùn: Ñaàu cô daàu moû Mua moät thuøng daàu moû hoâm nay vaø baùn noù sau 1 naêm Giaù hoâm nay (P0) laø nhaát ñònh $20 Giaù naêm sau (P1) laø khoâng chaéc chaén Caùc böôùc: 1) MIEÀN caùc giaù trò tieàm naêng laø gì ? Giaù trò toái thieåu : Xaùc suaát giaù thaáp hôn $10 laø zero Giaù trò toái ña: Xaùc suaát giaù cao hôn $60 laø zero 2) XAÙC SUAÁT tìm thaáy caùc giaù trò naèm giöõa nhöõng thaùi cöïc naøy laø gì ? 25 Phaân phoái xaùc suaát töông ñoái cho giaù daàu moû naêm sau Xaùc suaát (%) 5% 10% 20% 35% 25% 5% Giaù daàu moû ($/thuøng) Xaùc suaát giaù daàu laø 10 15 20 25 30 40 50 60 ≤$x 100% 95% Phaân phoái xaùc suaát tích luyõ 70% 50% 35% 5% 15% Giaù daàu moû ($/thuøng) 10 15 20 25 30 40 50 60 26
 14. Moâ hình cho giaù trò ñôn leû hay moâ hình taát ñònh Döïa treân öôùc tính TOÁT NHAÁT hoaëc caùc giaù trò kyø voïng Moâ hình: NPV = -p0 + p1/(1+r) p0 = $20 r = 10% p1 = Giaù trò kyø voïng cuûa daàu moû vaøo naêm sau = 5% * $12.50 = 0.625 + 10% * $17.50 + 1.75 + 20% * $22.50 + 4.5 + 35% * $27.50 + 9.625 + 25% * $35.00 + 8.75 + 5% * $50. 00 + 2.5 $27.75 NPV = -20 + 27.75/1.1 = 5.23 Keát quaû : Vì vaäy, thöïc hieän döï aùn 27 Moâ phoûng Monte Carlo cuûa moâ hình Moâ hình: NPV = -20 + RV/1.1 RV = bieán ruûi ro = giaù daàu moû vaøo naêm sau ñöôïc xaùc ñònh bôûi phaân phoái xaùc suaát baäc thang MOÂ PHOÛNG: Laáy ngaãu nhieân laëp ñi laëp laïi (ví duï 500 laàn) caùc giaù trò cuûa giaù daàu moû töø phaân phoái xaùc suaát. Vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch laáy moät soá ngaãu nhieân giöõa 0 vaø 100% vaø tìm giaù trò töông öùng cuûa giaù daàu töø phaân phoái xaùc suaát tích luyõ. Ñoái vôùi moãi pheùp moâ phoûng, haõy tính giaù trò cuûa NPV. Sau 500 böôùc chaïy moâ phoûng, thu ñöôïc 500 giaù trò cuûa NPV ñeå töø ñoù coù theå tìm ra NPV kyø voïng cuøng caùc ñaëc tröng khaùc cuûa phaân phoái xaùc suaát NPV. 28
 15. Döï aùn ñaàu cô daàu moû: Tröôøng hôïp cô sôû Caùc giaû ñònh: -P0 = $20 -r = 0.10 Phaân phoái xaùc suaát chöõ nhaät baäc thang Mieàn giaù trò cuûa giaù daàu naêm sau laø töø $10 tôùi $60 500 böôùc chaïy moâ hình Toång hôïp caùc keát quaû: Moâ hình: NPV = -20 + RV/1.1 Caùc keát quaû moâ phoûng töø 500 böôùc chaïy NPV kyø voïng = 5.29 Ñoä leäch chuaån cuûa NPV = 9.24 Xaùc suaát NPV ≤ 0 = 27% Mieàn giaù trò : töø -9.69 tôùi 34.18 Öôùc tính toát nhaát coù giaù trò ñôn leû NPV = -20 + 27.75/1.1 = 5.23 Keát quaû: Chaáp thuaän hoaëc baùc boû döï aùn phuï thuoäc vaøo thaùi ñoä/chính saùch ñoái vôùi ruûi ro 29 Caùc giaû ñònh: -P0 = $20 • Phaân phoái xaùc suaát chöõ nhaät baäc thang • Mieàn giaù trò cuûa giaù daàu naêm sau töø $10 tôùi $60 -r = 0.10 •500 böôùc chaïy moâ hình Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ Döï aùn ñaàu cô daàu moû: Tröôøng hôïp cô sôû 100% Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng 80% Xaùc suaát tích luõy 60% 40% 20% 0% -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Giaù trò kyø voïng (NPV) = 5.29 Ñoä leäch chuaån = 9.24 30
 16. •Loaïi boû khaû naêng giaù naèm trong mieàn töø $30 tôùi $60 Haõy laáy mieàn giaù trò cuûa giaù daàu naêm sau nhö sau: $10 tôùi $15 15% Giaù trò kyø voïïng $15 tôùi $20 20% $20 tôùi $25 35% P1 = $21.5 $25 tôùi $30 30% Phaân phoái NPV tích luyõ Tröôøng hôïp cô sôû vôùi mieàn giaù trò cuûa giaù daàu heïp hôn 100% Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng 80% Xaùc suaát tích luõy 60% 40% 20% 0% -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Giaù trò kyø voïng (NPV) = -0.38 Ñoä leäch chuaån = 5.13 31 •Phaân phoái xaùc suaát ñeàu Caùc giaû ñònh: -P0 = $20 •Mieàn giaù daàu trong naêm sau töø $10 tôùi $60 -r = 0.10 •500 böôùc chaïy moâ hình Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân phoái xaùc suaát ñeàu 100% Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng 80% Xaùc suaát tích luõy 60% 40% 20% 0% -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Giaù trò kyø voïng (NPV) = 11.38 Ñoä leäch chuaån = 13.08 32
 17. •Phaân phoái xaùc suaát chuaån Caùc giaû ñònh: -P0 = $20 •Mieàn giaù daàu moû trong naêm sau töø $10 tôùi $60 -r = 0.10 •500 böôùc chaïy moâ hình Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân boá xaùc suaát chuaån 100% Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng 80% Xaùc suaát tích luõy 60% 40% 20% 0% -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Giaù trò kyø voïng (NPV) = 12.68 Ñoä leäch chuaån = 6.31 33 •Phaân phoái xaùc suaát chuaån Caùc giaû ñònh: -P0 = $20 •Mieàn giaù daàu moû trong naêm sau töø $10 tôùi $45.50 -r = 0.10 (Giaù trò trung bình P1 = 27.75, ñuùng nhö trong tröôøng hôïp cô sôû •500 böôùc chaïy moâ hình Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ Phaân phoái xaùc suaát chuaån vôùi mieàn giaù trò ($10, $45.50) 100% Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng 80% Xaùc suaát tích luõy 60% 40% 20% 0% -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Giaù trò kyø voïng (NPV) = 5.71 Ñoä leäch chuaån = 5.02 34
 18. Toång hôïp keát quaû cuûa döï aùn ñaàu cô daàu moû Phaân phoái xaùc suaát cuûa giaù trò hieän taïi roøng Giaù trò kyø voïng Ñoä leäch chuaån A. Tröôøng hôïp cô sôû $5.29 $9.24 B. Tröôøng hôïp cô sôû vôùi mieàn -0.38 5.13 giaù daàu heïp hôn ($10 tôùi $30) C. Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân 11.38 13.08 phoái xaùc suaát ñeàu D. Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân 12.68 6.31 phoái xaùc suaát chuaån E. Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân phoái xaùc suaát chuaån vaø 5.71 5.02 mieàn giaù trò ($10 tôùi $45.50) 35 PHAÂN TÍCH RUÛI RO ÑAÙNH GIAÙ NHAØ MAÙY PHUÏ GIA XI MAÊNG PHUÏ THUOÄC VAØO RUÛI RO 36
 19. Thoâng tin hieän höõu Anh/Chò ñöôïc cho 9 baûng thoâng tin moâ taû ñaùnh giaù taøi chính hieän höõu cuûa döï aùn trong suoát quaõng thôøi gian 12 naêm. Nhöõng baûng naøy cho •Caùc tham soá cô baûn •Caùc coâng thöùc ñeå öôùc tính doanh thu, giaù thaønh saûn suaát cuûa ñôn vò saûn phaåm vaø caùc khoaûn thueá •Caùc doanh thu •Caùc chi phí •Caùc chi phí ñaàu tö vaø khaáu hao •Lòch traû nôï cho nôï vay daøi haïn •Lòch traû thueá thu nhaäp •Caùc ngaân löu – Quan ñieåm toång ñaàu tö •Caùc ngaân löu – Quan ñieåm caùc coå ñoâng (Moâ hình cuûa döï aùn naøy ñaõ ñöôïc ñôn giaûn hoaù ñeå cho pheùp Anh/Chò taäp trung vaøo caùc qui trình phaân tích ruûi ro) Baûng 1: Caùc tham soá cô baûn Tæ leä laïm phaùt 5.50% Tæ leä laïm phaùt kyø voïng 5.50% Giaù cuûa Quickfix trong Naêm 0 Po= 18 $/chai Tæ leä taêng cuûa giaù thöïc rp= 2.00% moãi naêm Soá löôïng cuûa Quickfix trong Naêm 0 Qo= 5 trieäu chai Tæ leä gia taêng trong Q g= 4.00% moãi naêm Giaù thaønh ñôn vò trong Naêm 0 co= 9 $/chai Tæ leä taêng cuûa giaù thaønh ñôn vò thöïc rc= 3.00% moãi naêm Taøi saûn voán ñaõ mua Ao= 300 trieäu $ Tæ leä khaáu hao kinh teá de=1/20 hoaëc 5.00% moãi naêm Tæ leä khaáu hao ñeå tính thueá (Khaáu hao theo ñöôøng thaúng ) dtax=1/12 or 8.33% moãi naêm Nôï vay Nôï vay ñaàu tö ban ñaàu Do= 160 trieäu $ Laõi suaát thöïc ir= 6.00% moãi naêm Phuï phí ruûi ro cho nôï vay R= 2.00% moãi naêm Giaù cung thöïc cuûa voán coå phaàn re= 10.00% moãi naêm Tæ leä thueá thu nhaäp coâng ty Tc= 25.00% moãi naêm 37 Baûng 2: Caùc coâng thöùc Doanh thu R[t]= Po*Qo*(1+rp)t*(1+gpe)t Q[t]= Qo*(1+g)t Caùc chi phí C[t]= co*Q[t]* (1+rc)t*(1+gpe)t Caùc loaïi thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thueá[t]= {R[t] - C[t] - Ao*dtax - LCF[t-1]}*Tc Thueá[11]= (Ae,n - Atax,n)*Tc Baûng 3: Caùc doanh thu Naêm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C soá laï m hæ 1.000 1.055 1.113 1.174 1.239 1.307 1.379 1.455 1.535 1.619 1.708 1.802 phaùt G baùn iaù 18.00 19.37 20.84 22.43 24.14 25.97 27.95 30.08 32.37 34.83 37.48 Soá löôïng 5.20 5.41 5.62 5.85 6.08 6.33 6.58 6.84 7.12 7.40 (trieäu) D thu oanh 100.72 112.72 126.15 141.18 158.01 176.83 197.90 221.48 247.87 277.40 (trieäu$) 38
 20. Baûng 4: Caùc chi phí Nm aê 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C soá laïmphaùt hæ 1.000 1.055 1.113 1.174 1.239 1.307 1.379 1.455 1.535 1.619 1.708 1.802 C c chi phí hoaït aù ñoängchoñônvò saûnphaåm 9.00 9.78 10.63 11.55 12.55 13.64 14.82 16.10 17.50 19.01 20.66 Soá löôïngñöôïc saûn xuaát 0.00 5.20 5.41 5.62 5.85 6.08 6.33 6.58 6.84 7.12 7.40 T ngchi phí oå (trieäu$) 0.00 50.86 57.47 64.95 73.40 82.95 93.75 105.94 119.73 135.31 152.91 39 Baûng 5: Caùc chi phí ñaàu tö vaø khaáu hao Naê m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chæ soá laï m phaù t Chi phí ñaà u tö (Taø i saû n) 1.000 1.055 1.113 1.174 1.239 1.307 1.379 1.455 1.535 1.619 1.708 1.802 Toå ng ñaà u tö 300 Khaá u hao kinh teá thöï c 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Giaù trò coø n laï i thöï c cuû a taø i saû n 285 270 255 240 225 210 195 180 165 150 150 Giaù trò coø n laï i kinh teá danh nghóa 270.31 Khaá u hao danh nghóa ñeå tính thueá 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Khaá u hao thöï c ñeå tính thueá 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 Giaù trò soå saù ch danh nghóa 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 50 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2