intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
49
lượt xem
9
download

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, đánh giá Hiệu suất hoạt động, đánh giá cấu trúc vốn, đánh giá khả năng sinh lời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính

30-Dec-13<br /> <br /> PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> <br /> 1. Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn<br /> Khả năng thanh toán ngắn hạn chỉ ra khả năng thanh toán<br /> các khoản nợ ngắn hạn,<br /> - Khả năng thanh toán hiện hành-Current ratio :<br /> Tài sản ngắn hạn<br /> Khả năng thanh toán hiện hành =<br /> <br /> Nợ ngắn hạn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 30-Dec-13<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> - Khả năng thanh toán nhanh (Quick ratio):<br /> Tiền mặt + CK thị trường + Khoản phải thu<br /> Khả năng thanh toán nhanh =<br /> <br /> Nợ ngắn hạn<br /> <br /> - Khả năng thanh toán tức thời (Cash ratio):<br /> <br /> Tiền mặt + CK thị trường<br /> <br /> Khả năng thanh toán tức thời =<br /> <br /> Nợ ngắn hạn<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> 2. Đánh giá Hiệu suất hoạt động:<br /> - Vòng quay của khoản phải thu:<br /> <br /> Vòng quay khoản phải thu =<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> Khoản phải thu bình quân<br /> <br /> - Thời gian thu tiền bình quân:<br /> <br /> Thời gian thu tiền bình quân =<br /> <br /> 365 ngày (hoặc 360)<br /> Vòng quay khoản phải thu năm<br /> <br /> 2<br /> <br /> 30-Dec-13<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> 2. Đánh giá hiệu suất hoạt động:<br /> - Vòng quay hàng tồn kho:<br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> Vòng quay hàng tồn kho =<br /> <br /> Hàng tồn kho bình quân<br /> <br /> - Thời gian quay vòng hàng tồn kho bình quân:<br /> <br /> Thời gian quay vòng HTK bình quân =<br /> <br /> 365 ngày (hoặc 360)<br /> Vòng quay hàng tồn kho<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> 2. Đánh giá hiệu suất hoạt động<br /> - Vòng quay của tài sản (Total Asset Turnover):<br /> Vòng quay tổng tài sản =<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> Tổng tài sản bình quân<br /> <br /> - Vòng quay của TSCĐ:<br /> <br /> Vòng quay TSCĐ =<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> TSCĐ (thuần) bình quân<br /> <br /> 3<br /> <br /> 30-Dec-13<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> 2.4.2 Đánh giá hiệu suất hoạt động<br /> - Vòng quay vốn chủ sở hữu :<br /> <br /> Vòng quay vốn chủ sở hữu =<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> Vốn CSH bình quân<br /> <br /> Vốn CSH (Vốn cổ phần) = Cổ phần ưu đãi, cổ phần<br /> thường (vốn góp), Thặng dư vốn, Lợi nhuận giữ lại<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> 3. Đánh giá cấu trúc vốn:<br /> - Tỷ lệ nợ/tổng tài sản:<br /> <br /> Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản (D/A) =<br /> <br /> Tổng nợ<br /> Tổng tài sản<br /> <br /> - Tỷ lệ nợ dài hạn/tổng nguồn vốn huy động<br /> Tỷ lệ nợ dài hạn/Tổng vốn huy động =<br /> <br /> Nợ dài hạn<br /> Nợ dài hạn + Vốn CSH<br /> <br /> 4<br /> <br /> 30-Dec-13<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> <br /> 3. Đánh giá cấu trúc vốn:<br /> - Tỷ lệ nợ/Vốn cổ phần:<br /> <br /> Tỷ lệ nợ/Vốn cổ phần (D/E) =<br /> <br /> Tổng nợ<br /> Tổng vốn cổ phần<br /> <br /> Phân tích tỷ số<br /> 3. Đánh giá cấu trúc vốn:<br /> - Tỷ lệ trái phiếu (hoặc vay nợ dài hạn):<br /> Tỷ lệ trái phiếu =<br /> <br /> Tổng mệnh giá các trái phiếu<br /> Tổng vốn dài hạn<br /> <br /> - Tỷ lệ cổ phiếu ưu đãi:<br /> Tổng mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi<br /> Tỷ lệ cổ phiếu ưu đãi =<br /> <br /> Tổng vốn dài hạn<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản