intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
54
lượt xem
13
download

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng" cung cấp cho người học các kiến thức về tầm quan trọng của phân tích triển vọng, dự phóng báo cáo tài chính, dự phóng BCTC tóm tắt,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng

PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG<br /> <br /> Tầm quan trọng của Phân tích triển vọng<br /> Định giá chứng khoán – Mô hình định giá dòng tiền tự<br /> do và thu nhập còn lại đòi hỏi các số liệu ước tính của các<br /> bản báo cáo tài chính trong tương lai.<br /> <br /> Đánh giá khả năng quản lý- Các số liệu dự báo về<br /> hiệu quả tài chính sẽ kiểm tra khả năng sinh tồn của các kế<br /> hoạch chiến lược của công ty.<br /> <br /> Đánh giá khả năng thanh toán – Phân tích triển vọng<br /> là hữu ích đối với người cung cấp tín dụng trong việc đánh<br /> giá khả năng đáp ứng yêu cầu thanh toán nợ của công ty,<br /> cả nợ dài hạn lẫn ngắn hạn.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Dự phóng báo cáo tài chính<br /> Dự phóng bảng báo cáo thu nhập<br /> Dự báo doanh thu cần:<br /> • Phân<br /> • Mức<br /> • Bối<br /> <br /> tích xu hướng quá khứ<br /> <br /> độ kỳ vọng về hoạt động kinh tế vĩ mô<br /> <br /> cảnh cạnh tranh<br /> <br /> • Các<br /> <br /> chiến lược của ban quản lý<br /> <br /> Dự phóng báo cáo tài chính<br /> Dự phóng bảng báo cáo thu nhập<br /> Các bước thực hiện<br /> 1.<br /> <br /> Dự báo doanh thu<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Dự báo giá vốn hàng bán và lãi gộp bằng cách<br /> sử dụng mức trung bình trong quá khứ như là<br /> một tỷ lệ phần trăm doanh số<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Dự phóng các chi phí bán hàng, quản lý, chi phí<br /> chung (SG&A) sử dụng mức trung bình trong<br /> quá khứ như là tỷ lệ phần trăm doanh số<br /> <br /> 2<br /> <br /> Dự phóng báo cáo tài chính<br /> Dự phóng bảng báo cáo thu nhập<br /> Các bước thực hiện<br /> 4. Ước tính chi phí khấu hao như là một tỷ lệ phần trăm<br /> trong quá khứ của tài sản khấu hao đầu kỳ<br /> <br /> 5. Ước tính chi phí lãi vay như là tỷ lệ phần trăm của nợ<br /> phải trả lãi đầu kỳ sử dụng mức lãi suất hiện có nếu cố<br /> định và dự phóng lãi suất nếu thay đổi.<br /> 6. Ước tính chi phí thuế trên thu nhập chịu thuế<br /> <br /> Dự phóng báo cáo tài chính<br /> Dự phóng bảng báo cáo thu nhập<br /> Ví dụ<br /> 1.<br /> <br /> Doanh thu tăng 8,09%<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Lãi gộp: 31,69% doanh thu<br /> <br /> 3.<br /> <br /> SG&A: 22,27% doanh thu<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Khấu hao: 6,85% trên tài sản đầu năm<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Lãi vay: 7,15% nợ vay đầu năm<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Thuế suất 38%<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ:<br /> Bảng 13.1<br /> <br /> Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty VDEC (tr. đồng)<br /> 20x8<br /> <br /> 20x7<br /> <br /> 20x6<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> <br /> 1.037.088<br /> <br /> 959.478<br /> <br /> 876.252<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> (708.396)<br /> <br /> (65.767)<br /> <br /> (598.754)<br /> <br /> 328.692<br /> <br /> 301.808<br /> <br /> 277.498<br /> <br /> Lợi nhuận gộp<br /> SG&A<br /> <br /> (230.958)<br /> <br /> (21.294)<br /> <br /> (19.474)<br /> <br /> Chi phí khấu hao<br /> <br /> (28.054)<br /> <br /> (2.444)<br /> <br /> (22.204)<br /> <br /> Chi phí lãi vay<br /> <br /> (12.064)<br /> <br /> (11.050)<br /> <br /> (10.218)<br /> <br /> 57.616<br /> <br /> 53.378<br /> <br /> 50.336<br /> <br /> (14.404)<br /> <br /> (13.574)<br /> <br /> (12.982)<br /> <br /> (156)<br /> <br /> -<br /> <br /> (1.066)<br /> <br /> 43.056<br /> <br /> 39.804<br /> <br /> 36.288<br /> <br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> Thuế thu nhập<br /> Lỗ do các khoản bất thường và<br /> gián đoạn sản xuất<br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> Ví dụ:<br /> Bảng<br /> 13.1<br /> <br /> Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty VDEC (tr.<br /> đồng)<br /> 20x8<br /> 20x7<br /> 20x6<br /> <br /> Một vài tỷ số tài chính<br /> Tăng trưởng doanh thu thuần<br /> Tỷ suất lợi nhuận gộp<br /> <br /> 8,09%<br /> 31,69%<br /> <br /> 9,50%<br /> 31,46%<br /> <br /> 9,91%<br /> 31,67%<br /> <br /> SG&A/doanh thu<br /> <br /> 22,27%<br /> <br /> 22,19%<br /> <br /> 22,22%<br /> <br /> Tỷ lệ chi phí khấu hao<br /> Tỷ lệ chi phí lãi vay<br /> Tỷ suất thuế<br /> <br /> 6,85<br /> 7,15%<br /> 25,00%<br /> <br /> 6,8<br /> 8,47%<br /> 25,43%<br /> <br /> 6,7<br /> 8,35%<br /> 25,79%<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ví dụ:<br /> Bảng 13.2 Bảng báo cáo thu nhập dự phóng của công ty VDEC<br /> Bước<br /> 1 Doanh thu thuần<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> Dự phóng 20x9<br /> <br /> = 1.037.088 x 1,0809<br /> <br /> 1.120.988<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> Lợi nhuận gộp<br /> <br /> = 1.120.988 – 355.241<br /> =1.037.088 x 31,69%<br /> <br /> 765.747<br /> 355.241<br /> <br /> SG&A<br /> <br /> = 1.120.988 x 22,27%<br /> <br /> 249.644<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chi phí khấu hao<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chi phí lãi vay<br /> <br /> 7<br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> 8 Thuế thu nhập<br /> 9 Lãi (Lỗ) do các khoản bất thường<br /> 10<br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> =479.492 x 6,85%<br /> <br /> 32.845<br /> <br /> = 210.288 x 7,15%<br /> =355.241 – 249.644 –<br /> 32.845-15.036<br /> =57.716 x 25%<br /> <br /> 15.036<br /> <br /> =0<br /> <br /> 0<br /> <br /> = 57.716 – 14.429<br /> <br /> 43.287<br /> <br /> 57.716<br /> 14.429<br /> <br /> Dự phóng báo cáo tài chính<br /> Dự phóng bảng cân đối kế toán<br /> Các bước thực hiện<br /> 1.<br /> <br /> Dự phóng các tài sản ngắn hạn (trừ tiền mặt), sử<br /> dụng doanh thu được dự phóng hoặc giá vốn hàng<br /> bán và các tỷ số về vòng quay.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Dự phóng sự gia tăng PP&E (đất đai, nhà xưởng,<br /> thiết bị) với các ước tính chi tiêu vốn rút ra từ các xu<br /> hướng lịch sử hoặc thông tin thu khác.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản