intTypePromotion=3

Bài giảng pháp luật kinh tế_c3_ppt

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
550
lượt xem
163
download

Bài giảng pháp luật kinh tế_c3_ppt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

háp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng pháp luật kinh tế_c3_ppt

 1. L S.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
 2. L S.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
 3. 1..GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH 1 GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH THÖÔNG MAÏI BAÈNG TOÁ TUÏNG TOØA AÙN .. THÖÔNG MAÏI BAÈNG TOÁ TUÏNG TOØA AÙN 2. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH 2. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH THÖÔNG MAÏI BAÈNG THUÛ TUÏC TROÏNG TAØI. THÖÔNG MAÏI BAÈNG THUÛ TUÏC TROÏNG TAØI.
 4. 1. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH THÖÔNG MAÏI BAÈNG TOÁ TUÏNG TOØA AÙN 1.1. Nguyeân taéc giaûi quyeát. 1.2. Thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn. 1.3. Thuû tuïc xeùt xöû sô thaåm. 1.4. Thuû tuïc xeùt xöû phuùc thaåm. 1.5. Thuû tuïc giaùm ñoác thaåm vaø taùi thaåm.
 5. 1.1. Nguyeân taéc giaûi quyeát * Nguyeân taéc töï ñònh ñoaït. * Nguyeân taéc ñöông söï coù nghóa vuï cung caáp chöùng cöù vaø chöùng m inh. * Nguyeân taéc hoøa giaûi. * Nguyeân taéc giaûi quyeát nhanh choùng, kòp thôøi
 6. 1.2. Thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn * Thaåm quyeàn theo vuï vieäc. * Thaåm quyeàn theo caáp Toøa. * Thaåm quyeàn theo laõnh thoå.
 7. * Thaåm quyeàn theo vuï vieäc @. Tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi : - Tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng kinh doanh, thöông m giöõa aïi caù nhaân, toå chöùc coù ñaêng kyù kinh doanh vôùi nhau vaø ñeàu coù m ñích lôïi nhuaän, goàm Mua baùn haøng uïc : hoùa; Cung öùng dòch vuï; Phaân phoái; Ñaïi dieän, ñaïi lyù; K yù gôûi; Thueâ, cho thueâ, thueâ m Xaây döïng; Tö vaán, ua; kyõ thuaät; Vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuûy noäi ñòa;Vaän chuyeån haøng hoùa,haønh khaùch baèng ñöôøng haøng khoâng,ñöôøng bieån; Mua baùn coå phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc; Ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng; Baûo hieåm Thaêm doø, khai thaùc. ;
 8. --Tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu trí tueä, chuyeån giao Tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu trí tueä, chuyeån giao coâng ngheä giöõa caù nhaân, toå chöùc vôùi nhau vaø ñeàu coâng ngheä giöõa caù nhaân, toå chöùc vôùi nhau vaø ñeàu coù muïcñích lôïi nhuaän. uïc coù m ñích lôïi nhuaän. --Tranh chaáp giöõa coâng ty vôùi caùc thaønh vieân cuûa Tranh chaáp giöõa coâng ty vôùi caùc thaønh vieân cuûa coâng ty, giöõa caùc thaønh vieân cuûa coâng ty vôùi nhau coâng ty, giöõa caùc thaønh vieân cuûa coâng ty vôùi nhau llieânquan ñeán vieäc thaønh laäp, hoïat ñoäng, giaûi theå, ieân quan ñeán vieäc thaønh laäp, hoïat ñoäng, giaûi theå, saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, chuyeån ñoåi hình thöùc saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, chuyeån ñoåi hình thöùc ttoåchöùc cuûa coâng ty. oå chöùc cuûa coâng ty. --Caùc tranh chaáp khaùc veà kinh doanh, thöông maïimaø aïi aø Caùc tranh chaáp khaùc veà kinh doanh, thöông m m phaùp luaät coù quy ñònh. phaùp luaät coù quy ñònh.
 9. @ Yeâu caàu veà kinh doanh, thöông maïi : - Yeâu caàu lieân quan ñeán vieäc Troïng taøi thöông maïi VN giaûi quyeát caùc vuï tranh chaáp theo qui ñònh cuûa phaùp luaät veà Troïng taøi . - Yeâu caàu coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi VN baûn aùn, quyeát ñònh kinh doanh, thöông maïi cuûa Toøa aùn nöôùc ngoaøi hoaëc khoâng coâng nhaän baûn aùn, quyeát ñònh kinh doanh, thöông maïi cuûa Toøa aùn nöôùc ngoaøi maø khoâng coù yeâu caàu thi haønh taïi VN. - Yeâu caàu coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi Vieät Nam quyeát ñònh kinh doanh, thöông maïi cuûa Troïng taøi nöôùc ngoaøi. - Caùc yeâu caàu khaùc veà kinh doanh, thöông maïi maø phaùp luaät coù quy ñònh.
 10. * Thaåm quyeàn theo caáp Toøa * TAND caáp huyeän xöû sô thaåmcaùc tranh chaáp phaùt sinh trong hoïat kinh doanh, thöông m giöõa caù nhaân, aïi toå chöùc coù ñaêng kyù kinh doanh vôùi nhau vaø ñeàu coù m ñích lôïi nhuaän bao goàm Mua baùn haøng uïc : hoùa; Cung öùng dòch vuï; Phaân phoái; Ñaïi dieän, ñaïi lyù; Kyù gôûi; Thueâ, cho thueâ, thueâ m Xaây döïng; ua; Tö vaán, kyõ thuaät; Vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuûy noäi ñòa
 11. * Toaø aùn nhaân daân caáp tæ (Toøa kinh teá): nh - Xeùt xöû sô thaåm caùc tranh chaáp tröø nhöõng vuï aùn thuoäc thaåm quyeàn cuûa TAND caáp huyeän hoaëc coù nhaân toá nöôùc ngoaøi hoaëc thuoäc thaåmquyeàn cuûa TAND caáp huyeän nhöng Toøa kinh teá coù theå laáy leân ñeå giaûi quyeát. - Xeùt xöû sô thaåm caùc yeâu caàu phaùt sinh trong hoïat ñoäng kinh doanh, thöông m aïi - Xeùt xöû phuùc thaåm caùc vuï aùn kinh teá do TAND caáp huyeän xöû sô thaåmcoù khaùng caùo, khaùng nghò. * Toøa phuùc thaåm TANDTC : - Xöû phuùc thaåmnhöõng vuï aùn do Toøa kinh teá caáp tæ xöû coù khaùng caùo, khaùng nghò nh
 12. * Thaåm quyeàn theo caáp Toøa TA TKT TPT caáp huyeän caáp tænh TANDTC ---@------------------------------------@----------------------------- @------- sô thaåm * sô thaåm * phuùc thaåm * phuùc thaåm*
 13. * Thaåm quyeàn theo laõnh thoå - Toøa aùn coù thaåmquyeàn laø Toøa aùn nôi bò ñôn coù truï sôû, cö truù, laømvieäc. - Caùc ñöông söï cuõng coù quyeàn töï thoûa thuaän baèng vaên baûn yeâu caàu Toøa aùn nôi cö truù, laøm vieäc, truï sôû cuûa nguyeân ñôn giaûi quyeát. - Tranh chaáp chælieân quan ñeán baát ñoäng saûn thì do Toøa aùn nôi coù baát ñoäng saûn giaûi quyeát - Trong m soá tröôøng hôïp, nguyeân ñôn coù quyeàn oät löïa choïn TA giaûi quyeát.
 14. 1.3. Thuû tuïc xeùt xöû sô thaåm * K hôûi kieän vuï aùn. * Thuï lyù vuï aùn. * Chuaån bò xeùt xöû. * Môû phieân Toøa sô thaåm.
 15. * Khôûi kieän vuï aùn - Ñoái vôùi tranh chaáp kinh doanh, thöông maïi, phaûi khôûi kieän trong thôøi hieäu laø 2 naêm keå töø ngaøy quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình bò xaâm phaïm tröø tröôøng hôïp phaùp luaät coù qui ñònh khaùc . - Ñoái vôùi caùc yeâu caàu giaûi quyeát veà kinh doanh, thöông m phaûi khôûi kieän trong thôøi hieäu laø moät aïi, naêm keå töø ngaøy phaùt sinh quyeàn yeâu caàu - Vieäc khôûi kieän ñöôïc theå hieän baèng ñôn khôûi kieän (noäp tröïc tieáp hoaëc gôûi qua böu ñieän) keømtheo caùc taøi lieäu, chöùng töø chöùng m inh
 16. * Thuï lyù vuï aùn - Neáu xeùt thaáy vuï kieän thuoäc thaåmquyeàn cuûa m ình, Toøa aùn phaûi thoâng baùo ñeå nguyeân ñôn noäp tieàn taïm öùng aùn phí - Nguyeân ñôn phaûi noäp tieàn taïm öùng aùn phí trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc giaáy baùo. - Toøa aùn thuï lyù vuï aùn khi nguyeân ñôn noäp cho Toøa aùn bieân lai noäp tieàn taïm öùng aùn phí.
 17. * Chuaån bò xeùt xöû - Thaåmphaùn phuï traùch thoâng baùo cho caùc beân, xaùc m inh, thu thaäp taøi lieäu, chöùng cöù . - Tieán haønh hoøa giaûi giöõa caùc beân. Tröôøng hôïp hoøa giaûi thaønh, Toøa aùn seõ laäp bieân baûn hoøa giaûi thaønh. Heát thôøi haïn 7 ngaøy keå töø ngaøy laäp bieân baûn hoøa giaûi thaønh m khoâng coù ñöông söï naøo thay ñoåi yù aø kieán thì Toøa aùn ra quyeát ñònh coâng nhaän söï thoûa thuaän cuûa caùc ñöông söï. Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc phaùp luaät ngay. - Töø 2 ñeán 3 thaùng keå töø ngaøy thuï lyù, TA phaûi ra QÑ ñình chæ taïmñình chæhoaëc QÑ ñöa vuï aùn ra xeùt xöû , (neáu hoøa giaûi baát thaønh)
 18. * Môû phieân Toøa sô thaåm - Thôøi haïn môû phieân Toøa sô thaåm töø 1 ñeán 2 thaùng keå töø ngaøy coù QÑ ñöa vuï aùn ra xeùt xöû. - Thaønh phaàn xeùt xöû caùc tranh chaáp goàm 1 Thaåm phaùn vaø 2 Hoäi thaåm nhaân daân. Tröôøng hôïp ñaëc bieät thì Hoäi ñoàng xeùt xöû goàm 2 Thaåm phaùn vaø 3 Hoäi thaåm nhaân daân - Thaønh phaàn giaûi quyeát caùc yeâu caàu veà kinh doanh, thöông maïi goàm 3 Thaåm phaùn
 19. *Quyeàn yeâu caàu aùp duïng bieän phaùp khaån caáp taïm thôøi - Trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn, caùc beân coù quyeàn yeâu caàu TA aùp duïng bieän phaùp khaån caáp taïmthôøi vaø chòu traùch nhieämveà yeâu caàu naøy. Tröôøng hôïp do tình theá khaån caáp, caàn phaûi aùp duïng bieän phaùp khaån caáp taïmthôøi ngay thì döông söï coù theå yeâu caàu Toøa aùn thöïc hieän khi noäp ñôn khôûi kieän - Vieäc aùp duïng do Thaåmphaùn phuï traùch quyeát ñònh, coù theå bò khieáu naïi hoaëc khaùng nghò ñeán Chaùnh aùn. - Ngöôøi yeâu caàu phaûi göûi m khoaûn tieàn, kimkhí quí oät hoaëc giaáy tôø coù giaù do Toøa aùn aán ñònh töông ñöông vôùi nghóa vuï taøi saûn m ngöôøi coù nghóa vuï phaûi aø thöïc hieän
 20. - Caùc BPKCTT coù theå laø : K eâ bieân taøi saûn ñang tranh chaáp; Caám chuyeån dòch quyeàn veà taøi saûn ñoái vôùi taøi saûn ñang tranh chaáp; Caámthay ñoåi hieän traïng taøi saûn ñang tranh chaáp; Phong toûa taøi khoaûn taïi ngaân haøng, toå chöùc tín duïng, kho baïc Nhaø nöôùc, ôû nôi gôûi giöõ; Phong toûa taøi saûn cuûa ngöôøi coù nghóa vuï; Cho thu hoaïch, cho baùn hoa m hoaëc saûn phaåm haøng aøu , hoùa khaùc ; Caámhoaëc buoäc ñöông söï thöïc hieän m oät soá haønh vi nhaát ñònh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản