intTypePromotion=3

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 2 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
23
lượt xem
2
download

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 2 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 2: Thiết bị đập hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và phân loại, máy đập hàm chuyển động đơn giản, máy đập hàm chuyển động phức tạp, các chi tết máy, tính toán thiết kế cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 2 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 2:<br /> <br /> QUÁ TRÌNH &<br /> THI T B SILICAT 1<br /> <br /> THIEÁT BÒ ÑAÄP HAØM<br /> <br /> B môn V t li u Silicat<br /> Khoa Công Ngh V t Li u<br /> i h c Bách Khoa Tp. H Chí Minh<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-1<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> Ch y u dùng<br /> <br /> p thô và<br /> <br /> p trung bình các lo i v t li u có<br /> <br /> Có ưu i m:<br /> <br /> nh và m t di<br /> <br /> Khi hai má<br /> má<br /> <br /> Có th phân lo i như sau:<br /> <br /> ng b trí<br /> <br /> i di n nhau<br /> <br /> p.<br /> <br /> V t li u n p vào phía trên và s n ph m tháo ra<br /> <br /> a<br /> <br /> e<br /> <br /> f<br /> <br /> d<br /> <br /> c<br /> <br /> p. Khi hai<br /> <br /> p xa nhau, th c hi n quá trình tháo li u.<br /> P HÀM<br /> <br /> b<br /> <br /> phía dư i.<br /> <br /> p ti n g n nhau, th c hi n quá trình<br /> THI T B<br /> <br /> Phương pháp tác d ng l c ch y u là: v t li u b nén<br /> ép gi a hai má máy: m t má c<br /> nh, m t má di ng.<br /> Tùy theo k t c u có th k t h p thêm l c u n và mài.<br /> <br /> Năng su t cao.<br /> K t c u ơn gi n.<br /> V n hành không òi h i công nhân tay ngh cao.<br /> Giá thành ch t o không cao.<br /> <br /> Máy có 2 má: m t c<br /> <br /> 2-2<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> b n ch u nén σ ≥ 2.000 KG/cm2.<br /> <br /> t o thành m t không gian ch a v t li u<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-3<br /> <br /> g<br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> h<br /> 2-4<br /> <br /> 1<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> Theo tính chuy n<br /> chuy n<br /> chuy n<br /> chuy n<br /> <br /> Máy p hàm có má<br /> ng treo tr c ti p vào tr c l ch tâm s<br /> chuy n<br /> ng d c theo m t ph ng má<br /> ng.<br /> <br /> ng:<br /> <br /> ng ơn gi n (a)<br /> ng ph c t p (b, h)<br /> ng h n h p (c)<br /> <br /> Theo cách treo má<br /> má<br /> má<br /> <br /> ng c a má<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> Do ó v t li u<br /> <br /> Máy p hàm má<br /> ng treo trên có biên<br /> giao<br /> ng l n c a<br /> tháo li u, nên d tháo li u nhưng kích thư c s n ph m không<br /> ng u.<br /> <br /> ng:<br /> <br /> ng treo trên ( a,b, c, e , f, g, h )<br /> ng treo dư i ( d)<br /> <br /> Theo phương pháp truy n chuy n<br /> chuy n<br /> chuy n<br /> chuy n<br /> <br /> ng t<br /> ng t<br /> ng t<br /> <br /> ng<br /> <br /> n má<br /> <br /> Máy p hàm má<br /> ng treo dư i có biên<br /> giao<br /> ng l n<br /> c a n p li u, lo i này có kích thư c s n ph m ng u.<br /> <br /> ng:<br /> <br /> tr c l ch tâm (a, b, c, d, e )<br /> cơ c u th y l c ( f)<br /> cơ c u con lăn ( g)<br /> THI T B<br /> <br /> p v a b nén ép, v a b mài.<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> Có khuy t i m là khi p v t li u có kích thư c l n c n l c ép<br /> tháo li u nh nên d<br /> l n, thì v t li u l i n m xa tr c treo. Biên<br /> b ngh n.<br /> 2-5<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> Sơ<br /> <br /> p hàm chuy n<br /> ng ph c t p<br /> THI T B<br /> <br /> Máy<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> p hàm chuy n<br /> ng ơn gi n<br /> <br /> 8<br /> <br /> 12<br /> <br /> 6 9<br /> <br /> 2-7<br /> <br /> NG<br /> <br /> ƠN GI N<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> 5<br /> <br /> Máy<br /> <br /> 2-6<br /> <br /> nguyên lý<br /> <br /> 7<br /> 1<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1: má tĩnh<br /> 2: má ng<br /> 3: tr c l ch tâm<br /> 4: thanh ch ng sau<br /> 5: tay biên<br /> 6: thanh ch ng trư c<br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 7: t m lót<br /> 8: tr c treo trên<br /> 9: thanh kéo<br /> 10: lò xo<br /> 11: c i u ch nh<br /> 12: bánh à.<br /> 2-8<br /> <br /> 2<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> NG<br /> <br /> ƠN GI N<br /> <br /> C u t o và nguyên t c làm vi c:<br /> Má tĩnh 1 có t m lót 7 làm b ng v t li u ch ng mài mòn.<br /> Má<br /> ng 2 có t m lót 7 cũng làm b ng v t li u ch ng mài<br /> mòn như má tĩnh 1.<br /> THI T B<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> NG<br /> <br /> ƠN GI N<br /> quá t i<br /> <br /> t c th i d làm hư tr c l ch tâm.<br /> <br /> NG<br /> <br /> ƠN GI N<br /> <br /> Má ng 2 ư c treo vào tr c treo trên 8.<br /> Má dao ng qua l i ư c nh tay biên 5 n i v i má<br /> ng b ng thanh ch ng trư c 6 và thanh ch ng sau 4.<br /> Thanh kéo 9 và lò xo 10 gi cho má ng 2 luôn luôn<br /> có xu hư ng m .<br /> c 11, 12 dùng i u ch nh<br /> nghi n và khe h gi a<br /> hai má.<br /> Khi tr c l ch tâm 3 quay, tay biên 5 chuy n ng lên<br /> xu ng:<br /> khi i lên hai má g n nhau, quá trình p.<br /> khi i xu ng, hai má xa nhau, quá trình tháo li u.<br /> THI T B<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> 2-10<br /> <br /> NG<br /> <br /> ƠN GI N<br /> <br /> Khuy t i m:<br /> Năng lư ng tiêu l n.<br /> <br /> S quá t i t c th i này, ư c tri t tiêu b ng bánh à 12: nó<br /> ng chuy n<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> 2-9<br /> <br /> Như v y v t li u b nén ép n a chu kỳ, do ó có s<br /> <br /> có năng lư ng khi má<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> ng không t i và tr<br /> <br /> Kh năng tháo li u kém.<br /> <br /> l i năng lư ng khi có t i, giúp cho máy ư c cân b ng.<br /> <br /> Năng su t th p.<br /> <br /> Máy dùng<br /> <br /> T n th t ma sát l n.<br /> <br /> p v t li u có kích thư c l n t<br /> <br /> 500 –1000 mm<br /> <br /> Tác d ng có chu kỳ vào v t li u.<br /> <br /> Ưu i m:<br /> -L c<br /> <br /> pl n<br /> <br /> - C u t o ơn gi n<br /> <br /> - Tr c l ch tâm ít b hư.<br /> <br /> N p li u không u d n n va p, làm rung.<br /> máy nên ph i l p máy trên b cao.<br /> <br /> - T m lót ít b mòn<br /> <br /> - Ph m vi s d ng r ng rãi<br /> THI T B<br /> <br /> - Thao tác nh nhàng.<br /> P HÀM<br /> <br /> 2-11<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-12<br /> <br /> 3<br /> <br /> MÁY<br /> Sơ<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> NG PH C T P<br /> <br /> nguyên lý:<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> Khi tr c l ch tâm chuy n<br /> d<br /> a<br /> <br /> c<br /> b<br /> <br /> C u t o và nguyên t c làm vi c:<br /> Máy g m má<br /> ng 2 treo tr c ti p vào tr c l ch tâm 3, nên<br /> ch có m t thanh ch ng 4.<br /> Do c u t o này, nên qu<br /> o các i m n m trên má<br /> ng<br /> như sau:<br /> phía trên có qu<br /> o tròn, ph n gi a có qu<br /> o ellip,<br /> ph n dư i có qu<br /> o là cung tròn.<br /> THI T B<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> t<br /> t<br /> ti<br /> t<br /> t<br /> <br /> 2-15<br /> <br /> ng t<br /> <br /> v trí:<br /> <br /> n b: má ng xa má tĩnh.<br /> n c: ph n trên má<br /> ng xa má tĩnh, ph n dư i b t u<br /> n: b t u p.<br /> n d: má ng ti n g n má tĩnh.<br /> n a: ph n trên má<br /> ng g n má tĩnh, ph n dư i b t<br /> n xa: b t u tháo li u.<br /> <br /> Ưu i m:<br /> C u t o ơn gi n.<br /> Tiêu hao năng lư ng ít.<br /> <br /> - Kh năng tháo li u d<br /> - Năng su t cao.<br /> <br /> Khuy t i m:<br /> Tr c l ch tâm d hư h i.<br /> T m lót mau mòn vì b mài vào v t li u<br /> <br /> 2-13<br /> <br /> NG PH C T P<br /> <br /> a<br /> b<br /> ng<br /> c<br /> d<br /> u ti<br /> <br /> NG PH C T P<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> MÁY<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> P HÀM CHUY N<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> p.<br /> 2-14<br /> <br /> NG PH C T P<br /> <br /> 2-16<br /> <br /> 4<br /> <br /> CÁC CHI TI T MÁY<br /> <br /> CÁC CHI TI T MÁY<br /> MÁ<br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 1.t m lót<br /> 2. t m chèn<br /> 3. thân má<br /> ng<br /> 4. bulông<br /> 5. ch l p t m y.<br /> 6. ch l p thanh gi ng.<br /> <br /> 5<br /> 4<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-17<br /> <br /> CÁC CHI TI T MÁY<br /> <br /> (u n & xo n<br /> <br /> ng,<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng th i ch u t i tr ng l n<br /> <br /> ng th i).<br /> <br /> V i máy p hàm trung bình ho c nh , tr c l ch<br /> tâm ư c b trí trong các tr c con lăn.<br /> V i máy p hàm l n, tr c l ch tâm<br /> trư t có l p lót mài mòn babít.<br /> <br /> Bư c sóng λ v i<br /> v i<br /> <br /> p thô t<br /> <br /> 100–150 mm,<br /> <br /> p trung bình và nh bư c sóng t<br /> <br /> 40–50 mm, chi u cao sóng h=0,3– 0,5λ.<br /> λ<br /> V t li u có<br /> <br /> λ<br /> <br /> c ng cao thư ng dùng t m<br /> <br /> lót ph ng.<br /> h<br /> <br /> N u t m lót cong ho c có răng thì năng<br /> su t tăng,<br /> m n tăng, tiêu hao năng<br /> lư ng gi m.<br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-18<br /> <br /> CÁC CHI TI T MÁY<br /> <br /> TR C L CH TÂM: chi ti t r t quan tr ng, là<br /> l c chuy n<br /> <br /> Làm b ng gang có<br /> ch u mài mòn cao,<br /> b m t hình d ng sóng ho c ph ng.<br /> <br /> Làm b ng thép, b m t<br /> làm vi c c a má có g n<br /> nhi u t m lót d thay th<br /> khi b mòn.<br /> C u t o như sau:<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6<br /> <br /> T M LÓT MÁ<br /> <br /> P C A MÁY<br /> <br /> t trong<br /> <br /> THANH TRUY N (T M<br /> <br /> Y) :<br /> <br /> Khi làm vi c (truy n l c) ch u l c nén nên ư c<br /> làm b ng gang c ng.<br /> Nó là cơ c u truy n chuy n ng t biên n má<br /> ng, ng th i là cơ c u an toàn b o v máy.<br /> Do ó thanh truy n có c u t o sao cho khi g p v t<br /> l c ng thanh truy n s gãy, nhưng máy v n an<br /> toàn.<br /> <br /> Tr c l ch tâm ch u t i tr ng l n, nên ư c làm<br /> b ng h p kim lo i c bi t (thép Cr-Mo, Cr-Ni).<br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-19<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P HÀM<br /> <br /> 2-20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản