intTypePromotion=3

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 5 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
18
lượt xem
3
download

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 5 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 5: Thiết bị đập búa” cung cấp cho người học các kiến thức đại cương và phân loại máy đập búa, cấu tạo máy đập búa, tính toán và thiết kế máy đập búa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 5 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH &<br /> THI T B SILICAT 1<br /> <br /> CHÖÔNG 5<br /> <br /> THIEÁT BÒ ÑAÄP BUÙA<br /> B môn V t li u Silicat<br /> Khoa Công Ngh V t Li u<br /> i h c Bách Khoa Tp. H Chí Minh<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-1<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> Nguyên t c làm vi c c a máy là dùng ng năng c a<br /> búa<br /> p v t li u. V t li u b v ra do các nguyên<br /> nhân sau:<br /> Ch y u do búa quay nhanh, tr c ti p p vào v t li u.<br /> ng th i v t li u va p vào nhau khi di chuy n v nh ra.<br /> <br /> Khi búa quay, v t li u b<br /> búa và lư i ghi.<br /> THI T B<br /> <br /> va<br /> <br /> p gi a búa và t m lót ho c gi a<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-2<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> Máy ư c dùng<br /> p ho c nghi n các v t li u<br /> m m ho c có<br /> r n trung bình : Thô, V a, Nh<br /> <br /> Búa quay nhanh nên làm văng v t li u vào t m lót, do s<br /> p này v t li u v nh ra.<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> 5-3<br /> <br /> Búa có th treo t do, ho c treo c ng trên m t tr c.<br /> Khi tr c quay, búa cũng quay theo, tuỳ theo t c<br /> quay<br /> mà búa có<br /> ng năng l n hay nh .<br /> S n ph m p l t qua lư i ghi ra ngoài.<br /> M c<br /> p nghi n i có th t 10-50 (1 rotor - 2 rotor).<br /> Kích thư c v t li u n p máy t D=250–1000 mm, kích<br /> thư c s n ph m t d=5–20 mm.<br /> 1<br /> 1 Gv 2<br /> E = mv 2 =<br /> ng năng c a búa:<br /> <br /> 2<br /> 2 g<br /> Như v y, tr ng lư ng G, t c<br /> quay c a búa quy t nh<br /> i u ki n làm vi c c a máy.<br /> Thông thư ng tr ng lư ng búa t 3 – 70 kg, s lư ng búa<br /> t 3 – 3000 cái, s vòng quay t 300 – 1500 vòng/phút<br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-4<br /> <br /> 1<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> V i máy p búa (thô) có: s lư ng búa ít, tr ng lư ng<br /> búa t 20–70 kg, t c<br /> dài 15–25 m/s, s n ph m 20mm.<br /> V i máy nghi n búa (trung, nh ) có: s lư ng búa<br /> nhi u, tr ng lư ng búa t 3–5 kg, t c<br /> dài 25–60 m/s,<br /> s n ph m 1-5mm.<br /> Máy búa phân lo i như sau:<br /> Theo tr c (roto) mang búa :<br /> Máy búa m t tr c (a, b): búa ư c phân b d c theo chi u<br /> ngang tr c.<br /> Máy búa hai tr c (c, d): hai tr c mang búa t song song<br /> và quay ngư c chi u nhau.<br /> <br /> a<br /> <br /> c<br /> <br /> b<br /> THI T B<br /> <br /> 5-5<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> Máy búa n p li u chính tâm.<br /> <br /> Ưu i m:<br /> p nghi n l n,<br /> <br /> phân lo i kích thư c h t SP.<br /> <br /> Khuy t i m:<br /> Búa, t m lót và ghi chóng mài mòn.<br /> Ghi b dính k t khi làm vi c v i v t li u m.<br /> Khi v t li u l l t vào, máy d h ng.<br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> Theo phân b búa:<br /> Máy búa m t dãy búa (a): các búa n m trên cùng mp quay.<br /> Máy búa nhi u dãy búa (b): các búa n m trên m t s m t<br /> ph ng quay khác nhau.<br /> <br /> Theo quá trình làm vi c:<br /> Máy p búa<br /> Máy nghi n búa (nh ).<br /> <br /> Theo công o n làm vi c:<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> c<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> d<br /> 5-6<br /> <br /> Khi p v t li u kích thư c l n,<br /> b n cao, ph i dùng<br /> máy p búa có tr ng lư ng l n và tăng s vòng quay<br /> c a tr c.<br /> Do ó khi p thô ph i dùng búa n ng, s lư ng búa ít.<br /> Còn khi p nh dùng búa nh , s lư ng búa nhi u.<br /> T c<br /> dài c a tr c mang búa thư ng t 25–55m/s, ph<br /> thu c vào<br /> b n v t li u, m c<br /> p nghi n.<br /> Máy p búa là lo i quay nhanh,<br /> tránh m t cân b ng<br /> ng gây hư tr c, tr c c n ph i cân c n th n. N u không,<br /> l c quán tính xu t hi n trên tr c s l n làm t i tr ng<br /> ng<br /> l n ho c phá hư tr c.<br /> Khi s a ch a, ho c thay búa c n ph i cân chính xác<br /> <br /> Máy búa n p li u bên<br /> <br /> Có ghi tháo li u nên có s<br /> <br /> p thô, p trung bình.<br /> p nh g i là máy nghi n búa.<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> Theo phương pháp n p li u:<br /> <br /> C u t o ơn gi n, ch c ch n, m c<br /> năng su t cao.<br /> <br /> Máy búa treo t do: dùng<br /> Máy búa treo c ng: dùng<br /> <br /> Máy búa m t công o n (a, b, c)<br /> Máy búa nhi u công o n (d)<br /> <br /> d<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> Theo phương pháp treo búa:<br /> <br /> 5-7<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-8<br /> <br /> 2<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> Máy<br /> 1<br /> <br /> p búa 1 tr c<br /> 8<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1-thân máy<br /> <br /> 4- ĩa<br /> <br /> 2-tr c máy<br /> <br /> 6- treo<br /> <br /> 3- t m lót<br /> <br /> Gi a hai ĩa 4 có k p các búa 5.<br /> <br /> Máy này dùng<br /> p v t li u<br /> r n như: á vôi, th ch cao…<br /> M t trong c a thân máy 1 có<br /> các t m lót 3 b ng gang ho c<br /> thép có<br /> ch u mài mòn cao,<br /> d thay th .<br /> Ph n trên thân máy có g n<br /> ph u n p li u.<br /> Tr c máy 2 g i lên hai tr c<br /> sư n máy.<br /> Trên tr c có l p hai ĩa treo<br /> búa 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5-búa<br /> <br /> 8-khoang n p li u<br /> <br /> 7-ghi<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> Ph n dư i v máy có<br /> treo lư i ghi 7.<br /> <br /> V t li u rơi vào khoang máy 8,<br /> ư c búa p nh văng vào<br /> t m lót v i t c<br /> l n.<br /> Khi va p vào ó, v t li u s b<br /> p nh hơn, sau ó còn b<br /> p<br /> gi a búa và t m lót r i m i rơi<br /> xu ng lư i ghi.<br /> <br /> 5-9<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> Ghi có th úc li n t m ho c<br /> ghép t ng thanh ti t di n tam<br /> giác, hình thang ho c vát.<br /> tránh v t li u sau khi p<br /> văng ra, c a n p li u có b<br /> trí m t hàng xích b o v .<br /> P BÚA<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-10<br /> <br /> 1<br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> V t li u trên lư i ghi, b búa<br /> chà sát cho t i khi t kích<br /> thư c nh hơn khe lư i ghi<br /> thì l t ra kh i máy.<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> tr c 6<br /> <br /> 5-11<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trong m t s máy búa có th<br /> không có lư i ghi, và ư c<br /> thay th b ng các t m ph n h i<br /> 1, 2 có t m lót 3 d thay th .<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> Cơ c u i u ch nh 7 dùng i u<br /> ch nh khe h gi a búa và b<br /> m t t m lót.<br /> <br /> 4<br /> 6<br /> 5<br /> <br /> ây cũng là cơ c u an toàn c a<br /> máy, khi c c v t li u quá r n lò<br /> xo nén l i, khe h r ng ra, v t<br /> c ng rơi xu ng.<br /> <br /> 1-t m ph n h i trên<br /> 2-t m ph n h i dư i<br /> 3-t m lót 4-nêm búa<br /> 5-búa<br /> <br /> 6- ĩa<br /> <br /> 7- c i u ch nh<br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-12<br /> <br /> 3<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> Máy p búa 1 tr c<br /> nhi u dãy búa ghép<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> 6<br /> 3<br /> <br /> Kho ng cách gi a các ĩa búa 3 ư c<br /> các vòng m 1.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tr c búa 4 t a vào hai<br /> <br /> 4<br /> 1<br /> 5<br /> <br /> Máy búa dùng<br /> 1: vòng m nh v búa<br /> 2: ch t xuyên treo búa<br /> 3: ĩa treo búa<br /> 4: tr c ngang<br /> 5: búa 6: ghi n p li u<br /> 7: ghi tháo li u<br /> THI T B<br /> <br /> 7<br /> <br /> nghi n nh<br /> <br /> ây là lo i có nhi u dãy búa trên<br /> tr c ngang 4 mang nhi u cánh<br /> búa 5 l p t do vào tr c nh<br /> ch t xuyên treo búa 2.<br /> P BÚA<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> S n ph m<br /> <br /> 2<br /> 5<br /> <br /> 1- t m xích nghiêng di<br /> 2- bàn<br /> <br /> ng<br /> <br /> t yêu c u l t qua ghi tháo li u.<br /> <br /> 5-13<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-14<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> p quay<br /> <br /> Xích nghiêng 1 chuy n ng<br /> t trên xu ng v i t c<br /> 0,15m/s. Phía dư i có bàn<br /> c<br /> nh 2.<br /> <br /> 1<br /> <br /> u.<br /> <br /> Nh v y t o nên vùng p sơ b trư c khi vào<br /> khoang làm vi c c a máy.<br /> <br /> N u v t li u d o còn dính trên xích, s rơi ra khi băng xích<br /> b u n t i bánh răng phía dư i.<br /> C c v t li u nào bám l i, b cánh g t 5 g t r t xu ng.<br /> <br /> Máy dùng cho v t li u d o,<br /> nh t có<br /> m kho ng 15%.<br /> Búa 3 là cơ c u<br /> nhanh<br /> <br /> hai<br /> <br /> Phía trên có ph u n p li u có h thanh ghi n p li u<br /> 7, kho ng cách gi a thanh r ng hơn b dày c a búa<br /> kho ng 2 l n, nên khi quay búa có th t do l t vào<br /> khe h các ghi và p c c v t li u vư ng trên ghi.<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> Máy p búa 1 tr c có<br /> t m di ng<br /> <br /> bi<br /> <br /> nh v b ng<br /> <br /> Máy<br /> 1<br /> 5<br /> <br /> p búa 2 tr c:<br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> V t li u n p vào t c a 4 rơi<br /> vào b búa p văng lên b<br /> m t xích, ư c p nh .<br /> <br /> 3- búa<br /> <br /> 4- c a n p li u 5- cánh g t<br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-15<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-16<br /> <br /> 4<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> <br /> (M t s<br /> <br /> máy đ p búa 1 tr c)<br /> <br /> ư c dùng p v t li u m, quánh d o dùng nhi u cho<br /> s n xu t g ch xây d ng, p l n hai.<br /> Lo i này có hai tr c n m ngang, song song và quay<br /> ngư c chi u nhau.<br /> Ghi phân ph i 3 có thành cong, kho ng cách r ng nên<br /> búa 2 có th t l t qua và t o thành khu v c p 4.<br /> V t li u p n p vào máy, rơi vào khu v c 4, búa l t vào<br /> khe ghi phân ph i 3 và p v c c v t li u n kích<br /> thư c nh hơn khe ghi r i vào khu v c p chính.<br /> V máy 1 có 2 l p, khí nóng i tr c ti p<br /> v t li u tích t vào thành máy.<br /> THI T B<br /> <br /> trong tránh cho<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-17<br /> <br /> CAÁU TAÏO MAÙY ÑAÄP BUÙA<br /> (M t s<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-18<br /> <br /> ÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO<br /> <br /> máy đ p búa 1 tr c)<br /> <br /> ĩa: là m t kh i thép hình tròn, vuông, tam giác trên có<br /> các rãnh<br /> l p ch t búa ư c b trí<br /> i x ng tránh<br /> hư máy. C u t o các ki u ĩa thông d ng như sau:<br /> <br /> ĩa c n ph i c ng, v ng. Khi làm vi c toàn b kh i<br /> lư ng c a roto và búa tác ng vào v t li u.<br /> Khi l p cánh búa lên ĩa, gi a hai cánh búa liên ti p<br /> ph i l p m t b c ch n<br /> gi kho ng cách c n thi t<br /> gi a hai cánh búa. N u tr c có ti t di n tròn, c n làm<br /> m t then (m ng) dài su t ph n l p cánh búa, còn n u<br /> tr c vuông không c n.<br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-19<br /> <br /> THI T B<br /> <br /> P BÚA<br /> <br /> 5-20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản