intTypePromotion=3

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 6 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
28
lượt xem
4
download

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 6 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 6: Thiết bị máy nghiền bánh xe - con lăn” Trình bày các nội dung: Giới thiệu nguyên lý, cấu tạo và phân loại, vận hành, tính toán thông số và thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 6 – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH &<br /> THI T B SILICAT 1<br /> <br /> CHÖÔNG 6<br /> <br /> THIEÁT BÒ NGHIEÀN<br /> BAÙNH XE - CON LAÊN<br /> <br /> B môn V t li u Silicat<br /> Khoa Công Ngh V t Li u<br /> i h c Bách Khoa Tp. H Chí Minh<br /> <br /> THI T B NGHI N BÁNH XE-CON LĂN<br /> <br /> 6-1<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> ư c dùng<br /> nghi n m n<br /> như cát, sam<br /> khô hay nghi<br /> <br /> THI T B NGHI N BÁNH XE-CON LĂN<br /> <br /> 6-2<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> p nh v t li u n kích 3-8mm ho c<br /> n kích thư c 0,2-0,5mm các lo i VL<br /> t, m nh s , clinker XM. Có th nghi n<br /> n m.<br /> <br /> Nguyên t c tác d ng l c c a máy là v t li u b ép và<br /> mài gi a bánh xe và ĩa. Sơ<br /> làm vi c c a máy như<br /> sau:<br /> Hai bánh xe 1 n m trên ĩa 2 c<br /> nh, khi<br /> 1<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> tr c 3 quay thì bánh xe v a quay quanh<br /> tr c<br /> ng 3 và quay quanh tr c ngang 4.<br /> Cũng có lo i ĩa 2 quay, bánh xe 1 ch quay<br /> quanh tr c ngang 4.<br /> THI T B NGHI N BÁNH XE-CON LĂN<br /> <br /> 6-3<br /> <br /> Như v y, nh ng i m n m trên chi u r ng c a<br /> bánh xe lăn trên ó s b<br /> p nghi n.<br /> THI T B NGHI N BÁNH XE-CON LĂN<br /> <br /> 6-4<br /> <br /> 1<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> <br /> I CƯƠNG VÀ PHÂN LO I<br /> V t li u trong máy ư c nghi n nh do tr ng lư ng c a<br /> bánh xe, vì th bánh xe b mòn. S mòn c a bánh xe<br /> còn do s trư t c a bánh xe trên v t li u, bánh xe càng<br /> r ng s mài mòn càng nhanh.<br /> Máy ư c phân lo i như sau:<br /> Theo c u t o: ĩa c<br /> nh, ĩa quay.<br /> Theo chuy n<br /> ng quay c a ĩa: ĩa quay ngang, ĩa quay<br /> ng.<br /> Theo tính ch t k thu t: nghi n khô, nghi n m, v a nghi n tr n.<br /> Theo ch<br /> làm vi c: gián o n, liên t c.<br /> Theo hình d ng bánh xe: tr , nón, c u.<br /> Theo l c tác d ng: tr ng lư ng bánh xe, l c ép lò xo, l c ly tâm.<br /> Theo cơ c u truy n<br /> ng: truy n<br /> ng trên, truy n<br /> ng dư i.<br /> THI T B NGHI N BÁNH XE-CON LĂN<br /> <br /> Máy nghi n bánh xe ĩa c<br /> <br /> Máy nghi n bánh xe ĩa quay:<br /> bánh xe ch quay quanh tr c n m ngang c a bánh<br /> xe do tác d ng c a l c ma sát, lo i này tránh ư c<br /> khuy t i m trên nhưng l c ly tâm t vào v t li u<br /> nên ĩa c n có thành ch n<br /> hi u qu làm vi c t t.<br /> <br /> 6-5<br /> <br /> THI T B NGHI N BÁNH XE-CON LĂN<br /> <br /> Máy nghi n bánh xe truy n ng trên: có c u t o ơn<br /> gi n, d s a ch a, nhưng d u m bôi trơn d rơi vào<br /> v t li u làm b n s n ph m.<br /> ng dư i: có ưu khuy t<br /> <br /> Máy nghi n bánh xe nghi n khô ho c bán khô: nghi n<br /> v t li u có<br /> m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản