intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án Chương 1- Giới thiệu

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

89
lượt xem
154
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chia sẻ các nguồn lực để thực hiện các dự án là thử thách chính của các nhà quản lý, những người quản lý nhiều dự án nhỏ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn hơn là những người chỉ quản lý một dự án lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 1- Giới thiệu

 1. CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN & QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Qu n lý d án là m t trong nh ng ki n th c lâu i nh t và áng khâm ph c nh t c a loài ngư i: 7 kỳ quan th gi i: vi c xây d ng kim t tháp, v n lý trư ng thành, các thành ph c , nhà th , lăng t m, các kỳ quan th th i. I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN: 1.1 Caùc ñònh nghóa veà DA • Döï aùn laø hình töôïng veà moät tình huoáng (traïng thaùi) maø ta muoán ñaït tôùi. • Döï aùn laø söï noå löïc taïm thôøi ñöôïc thöïc hieän ñeå taïo ra moät saûn phaåm hoaëc dòch vuï duy nhaát • Döï aùn laø moät hoaït ñoäng ñaëc thuø taïo neân moät caùch coù phöông phaùp vaø ñònh tieán vôùi caùc nguoàn löïc ñaõ cho. • Döï aùn laø moät toång hôïp coù toå chöùc cuûa caùc hoaït ñoäng vaø caùc qui trình ñöôïc taïo ra ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu rieâng bieät trong moät giôùi haïn veà nguoàn voán vaø caùc kyø haïn ñaõ ñöôïc xaùc laäp tröôùc ● D án = ý tư ng + hành ng ● D án là t p h p các n l c b gi i h n b i th i gian, ngu n l c nh m áp ng các yêu c u ã ư c xác nh. ÔÛ nghóa roäng raõi nhaát, döï aùn laø moät quaù trình goàm caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan v i nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït ư c m c muïc tieâu ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc vaø ngaân saùch 1.2 Caùc ñaëc ñieåm cuûa moät döï aùn: • Muïc tieâu döï aùn roõ raøng: Döï aùn coù caùc keát quaû mong muoán vaø ñöôïc phaân chia thaønh nhieàu nhieäm vuï nhoû ñöôïc phoái hôïp vôùi nhau. • Thôøi haïn nhaát ñònh: coù ñieåm khôûi ñaàu vaø keát thuùc Chu kyø hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Baát kyø m t söï chaäm treã naøo seõ keùo theo nhieàu yeáu toá baát lôïi. _________________________________________________________________________________ 1
 2. • Tính ñoäc nhaát (uniqueness ): luoân thay ñoåi vaø khoâng bao giôø laäp laïi gioáng nhau. • Söï töông taùc laãn nhau (interdependencies ): PM phaûi duy trì caùc moái töông taùc giöõa caùc boä phaän trong toå chöùc ( tieáp thò, taøi chính, saûn xuaát...) moät caùch roõ raøng cuõng nhö vôùi caùc ñoái taùc beân ngoaøi. • Söï xung ñoät (conflict): caùc thaønh vieân trong nhoùm döï aùn luoân maâu thuaãn trong vai troø laõnh ñaïo, caùc nguoàn löïc trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa döï aùn. CHU KYØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN (LIFE CYCLE) % döï aùn 100% Chaäm hoaøn thaønh Nhanh I II III Chaäm Ñieåm keát thuùc Thôøi gian Khôûi ñaàu trieån khai keát thuùc Ñieåm baét ñaàu • Giai ñoaïn I: Giai ñoaïn khôûi ñaàu: hình thaønh sô boä caùc yù ñònh ñaàu tö. Phaân tích vaø laäp döï aùn (design) thaåm ñònh döï aùn (appraisal) choïn löïa (selection) • Giai ñoaïn II: giai ñoaïn trieån khai: Hoaïch ñònh (planning); laäp tieán ñoä (scheduling); ñieàu haønh (organizing); giaùm saùt (monitoring) vaø kieåm soaùt (controlling) quaù trình thöïc hieän. _________________________________________________________________________________ 2
 3. • Giai ñoaïn III: giai ñoaïn ñaùnh giaù vaø keát thuùc döï aùn: phaân tích nhöõng thaønh coâng vaø thaát baïi cuûa döï aùn nhöõng kinh nghieäm vaø baøi hoïc - Nhà qu n lý d án xem vòng i d án là n n t ng c a vi c qu n lý d án. Vi c xác nh các giai o n trong vòng i d án ch mang tính tương i. + Giai o n xác nh d án: xác nh : (1) M c tiêu, (2) c i m (tính năng k thu t, th hi u, s lư ng, ch t lư ng, …), (3) Công vi c ph i làm, (4) S ch u trách nhi m, (5) i d án. + Giai o n l p k ho ch: xác nh các yêu c u c a d án, bao g m : (1) Th i gian th c hi n/l ch trình, (2) Ngân sách, (3) Tài nguyên/ngu n l c áp ng, (4) M c r i ro/l i nhu n, (5) Phân công nhân s . + Giai o n th c hi n d án: tr l i các v n : d án có th c hi n úng ti n ? Có ngân sách hay không? Có c n thay i gì không? Do ó, các công vi c ph i làm trong giai o n này bao g m: (1) l p báo cáo (ti n th c hi n, chi phí, các gi i pháp k thu t), (2) Xác nh các n i dung c n thay i, (3) Xác nh ch t lư ng qu n lý d án, (4) ưa ra các d báo. + Giai o n chuy n giao: g m ho t ng phân ph i s n ph m cho khách hàng (hu n luy n khách hàng) và b tri l i các ngu n l c th c hi n d án này cho d án khác. - Theo trư ng phái XHCN, chu kỳ d án bao g m 3 giai o n: + Giai o n chu n b u tư: (1) phân tích cơ h i, (2) chu n b báo cáo ti n kh thi/kh thi, (3) ánh giá d án và ra quy t nh u tư. + Giai o n u tư: (1) thi t l p cơ s pháp lý cho ho t ng u tư (tài chính, chuy n giao công ngh , s h u trí tu , t ai…), (2) Thi t k chi ti t/thi t k cơ s (chu n b a i m, l a ch n công ngh , k ho ch xây d ng, u th u, ký h p ng,…), (3) Xây _________________________________________________________________________________ 3
 4. d ng và l p t thi t b , (4) Ti p th , (5) Tuy n d ng và hu n luy n nhân s , (6) ưa vào v n hành. + Giai o n s n xu t: ho t ng s n xu t kinh doanh c a t ch c. - Lưu ý : i v i các d án công ngh cao, có th có nhi u giai o n hơn. Ví d như d án phát tri n ph n m m có 5 giai o n: (1) Xác nh d án, (2) Giai o n thi t k , (3) Giai o n mã hóa, (4) Giai o n tri n khai th nghi m và nghi m thu, (5) b o hành, b o trì. Trong th c t , vòng i d án ư c s d ng ch ra ti n trình các nhi m v tr ng tâm. NOÅ LÖÏC THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN (LEVEL OF EFFORT) Möùc noå löïc Ñænh (Peak) cuûa DA t K/nieäm Löïa choïn Hoaïch ñònh, laäp tieán ñoä Ñaùnh giaù vaø Giaùm saùt, kieåm soaùt keát thuùc _________________________________________________________________________________ 4
 5. CHI PHÍ CUÛA DÖÏ AÙN (COST OF PROJECT) Chi phí cuûa döï aùn Thôøi gian • Giai ñoaïn khôûi ñaàu: chi phí thaáp • Giai ñoaïn trieån khai: chi phí taêng • Caøng veà sau chi phí caøng taêng • Ruùt ngaén tieán ñoä chi phí taêng leân nhieàu • Theo thôøi gian tính baát ñònh cuûa chi phí seõ taêng leân nhieàu 1.3 Söï khaùc bieät giöõa chöông trình - döï aùn - nhieäm vuï Chöông trình (Program): keá hoaïch daøi haïn bao goàm nhieàu döï aùn Döï aùn (Project): quaù trình goàm caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong ñi u ki n raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc vaø ngaân saùch Nhieäm vuï (Task): noå löïc ngaén haïn trong vaøi tuaàn/vaøi thaùng ñöôïc thöïc hieän bôûi 1 toå chöùc naøo ñoù, ñoäng thôøi toå chöùc naày coù theå keá hôïp vôùi caùc nhieäm vuï khaùc ñeå thöïc hieän döï aùn _________________________________________________________________________________ 5
 6. Chöông trình 1 Döï aùn 1 Nhieäm vuï 1 Heä thoáng Chöông trình 2 Döï aùn 2 Nhieäm vuï 2 (System) Chöông trình i Döï aùn i Nhieäm vuï i Chöông trình n Döï aùn n Nhieäm vuï n (Program) (Project) (Task) 1.4 Söï khaùc bieät giöõa döï aùn vaø phoøng ban chöùc naêng DÖÏ AÙN PHOØNG BAN CHÖÙC NAÊNG Coù chu kyø hoaït ñoäng roõ raøng Toàn taïi laâu daøi Thôøi ñieåm baét ñaàu vaø keát thuùc theo Khoâng coù ñaëc ñieåm cuï theå lieân quan ngaøy lòch ñeàn ngaøy lòch (ngoaïi tröø ngaân saùch taøi chính naêm) Döï aùn coù theå keát thuùc ñoät ngoät khi Toàn taïi lieân tuïc khoâng ñaït muïc tieâu Do tính ñoäc ñaùo cuûa döï aùn coâng Thöïc hieän theo caùc coâng vieäc vaø chöùc vieäc khoâng bò laëp laïi naêng ñaõ bieát Noã löïc toång hôïp ñöôïc hoaøn thaønh Coâng vieäc toái ña ñöôïc thöïc hieän vôùi trong söï raøng buoäc veà thôøi gian vaø ngaân saùch saøn/traàn haøng naêm (ceiling _________________________________________________________________________________ 6
 7. nguoàn löïc budget) Vieäc döï baùo thôøi gian hoaøn thaønh vaø Töông ñoái ñôn giaûn chi phí gaëp khoù khaên Lieân quan ñeán nhieàu kyõ naêng trong Chæ lieân quan ñeán moät vaøi kyõ naêng nhieàu toå chöùc vaø thay ñoåi theo caùc trong moät toå chöùc giai ñoan cuûa döï aùn Tæ leä vaø caùc loaïi chi phí thay ñoåi lieân Töông ñoái oån ñònh tuïc Baûn chaát naêng ñoäng Baûn chaát oån ñònh 1.5. Phaân loaïi döï aùn : *Căn c vaøo tính chaát cuûa döï aùn : a. Döï aùn thay theá : Döï aùn thay theá laø loïai döï aùn ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích thay theá TSCÑ cuõ baèng TSCÑ môùi toát hôn , hieän ñaïi hôn , hieäu quaû hôn . b.Döï aùn môû roäng : Laø loaïi döï aùn nhaèm muïc ñích gia taêng thò phaàn , gia taêng doanh soá . Hay muïc ñích taêng cöôøng khaû naêng saûn xuaát vaø tieâu thuï treân nhöõng saûn phaåm hieän coù . b. Caùc döï aùn phaùt sinh nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu phaùp lyù , phuïc vuï an toøan söùc khoûe ….. *Caên cöù vaøo taàm quan troïng vaø quy moâ xaây döïng coâng trình :(Theo quy ñònh Boä KH-ÑT) _________________________________________________________________________________ 7
 8. a.Döï aùn nhoùm A : Bao goàm caùc loaïi döï aùn sau ñaây: - Döï aùn ñaàu tö xaây d ng coâng trình khoâng keå möùc voán ñaàu tö thuoäc caùc lónh vöïc : baûo veä an ninh quoác phoøng coù tính chaát baûo maät quoác gia , coù yù nghóa chính trò xaõ hoäi quan troïng. - Döï aùn ñaàu tö xaây d ng coâng trình khoâng keå möùc voán ñaàu tö thuoäc caùc lónh vöïc : saûn xuaát chaát ñoäc haïi, chaát noå, haï taàng khu coâng nghieäp. - Caùc döï aùn ñaàu tö xaây d ng coâng trình coù voán ñaàu tö treân 600 tyû ñoàng thuoäc caùc lónh vöïc : coâng nghieäp ñieän, khai thaùc daàu khí, hoùa chaát, phaân boùn, cheá taïo maùy, ximaêng, luyeän kim, khai thaùc cheá bieán khoaùn saûn, caùc döï aùn giao thoâng(caàu, caûng bieån,saân bay,ñöôøng saét,ñöôøng quoác loä), xaây döïng khu nhaø ôû. - Caùc döï aùn xaây d ng coâng trình coù voán ñaàu tö treân 400 tyû ñoàng ñeán 600 tyû ñoàng thuoäc caùc lónh vöïc : thuûy lôïi, giao thoâng ,caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàng kyû thuaät, kyõ thuaät ñieän, saûn xuaát thieát bò thoâng tin, ñieän töû,tin hoïc, thieát bò y teá ,coâng trình cô khí khaùc ,saûn xuaát vaät lieäu,böu chính,vieãn thoâng. -Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö treân 300 tyû ñoàng ñeán 400 tyû ñoàng thuoäc caùc lónh vöïc : coâng nghieäp nheï, saønh söù, thuûy tinh, in, vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân, saûn xuaát noâng laâm nghieäp,nuoâi troàng thuûy saûn, cheá bieán noâng-laâm. _________________________________________________________________________________ 8
 9. - Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö treân 200 ñeán 300 tyû ñoàng thuoäc caùc lónh vöïc : y teá, vaên hoùa, giaùo duïc, phaùt thanh, truyeàn hình, xaây döïng daân duïng khaùc (tröø nhaø ôû ),kho taøng, du loch,theå duïc theå thao,nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc döï aùn khaùc. b.Döï aùn nhoùm B :goàm - Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö tö 30 ñeán 600 tyû ñoàng thuoäc caùc lónh vöïc : coâng nghieäp ñieän, khai thaùc daàu khí, hoùa chaát, phaân boùn, cheá taïo maùy, xi maêng, luyeän kim, khai thaùc cheá bieán khoaùn saûn, caùc döï aùn giao thoâng(caàu,caûng bieån,caûng soâng,saân bay,ñöôøng saét,ñöôøng quoác loä,xaây döïng khu nhaø ôû. - Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình coù voán töø 20 ñeán 400 tyû ñoàng thuoäc : thuûy lôïi,giao thoâng,caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàng kyû thuaät, kyû thuaät ñieän, thieát bò thoâng tin,ñieän töû, tin hoïc hoùa,hoùa döôïc,thieát bò y teá ,coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu,böu chính vieãn thoâng. - Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö töø 15 ñeán 300 tyû ñoàng thuoäc : coâng nghieäp nheï, saønh söù,thuûy tinh, in, vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân, saûn xuaát noâng laâm nuoâi troàng thuûy saûn, cheá bieán noâng laâm. - Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö töø 7 ñeán 20 tyû ñoàng thuoäc : y teá, vaên hoùa,giaùo duïc, phaùt thanh, truyeàn hình, xaây döïng daân duïng khaùc (tröø xaây khu nhaø ôû), kho taøng, du lòch, theå duïc theå thao ,nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc döï aùn khaùc . _________________________________________________________________________________ 9
 10. c.Döï aùn nhoùm C goàm : - Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö döôùi 30 tyû ñoàng thuoäc lónh vöïc : coâng nghieäp ñieän, khai thaùc daàu khí, hoùa chaát, phaân boùn, cheá taïo maùy, xi maêng, luyeän kim, khai thaùc cheá bieán khoaùn saûn, caùc döï aùn giao thoâng, xaây döïng khu nhaø ôû. - Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình coù voán döôùi 20 tyû ñoàng, thuoäc caùc lónh vöïc: thuûy lôïi, giao thoâng, caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàng kyû thuaät, kyû thuaät ñieän, saûn xuaát thieát bò thoâng tin, tin hoïc, hoùa döôïc,thieát bò y teá,coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu, böu chính vieãn thoâng. - Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö döôùi 15 tyû ñoàng : coâng nghieäp nheï, saønh söù thuûy tinh, in, vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân, saûn xuaát noâng laâm, nuoâi troàng thuûy saûn, cheá bieán noâng laâm. - Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình coù voán ñaàu tö döôùi 7 tyû ñoàng : y teá, vaên hoùa, phaùt thanh, truyeàn hình, xaây döïng daân duïng khaùc (tröø khu nhaø ôû ), kho taøng, du lòch, theå duïc theå thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc döï aùn khaùc. II. GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN: Quá trình hoaïch ñònh (Planning), toå chöùc (Organising), laõnh ñaïo (leading) vaø kieåm tra (controlling) caùc coâng vieäc vaø caùc nguoàn löïc ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu ñaõ ñònh CAÙC CHÖÙC NAÊNG QLDA: _________________________________________________________________________________ 10
 11. • Hoaïch ñònh (planning): Xaùc ñònh caàn phaûi laøm gì, bao goàm: xaùc ñònh muïc tieâu vaø thieát laäp caùc coâng cuï ñeå ñaït muïc tieâu trong ñieàu kieän giôùi haïn veà nguoàn löïc vaø phaûi phuø hôïp moâi tröôøng hoaït ñoäng • Toå chöùc ( organizing): Quyeát ñònh coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo, töùc caùch thöùc huy ñoäng vaø saép xeáp caùc nguoàn löïc moät caùch hôïp lyù ñeå thöïc hieän keá hoaïch • Laõnh ñaïo (leading): Nhaø quaûn lyù bieát caùch höôùng daãn vaø ñoäng vieân nhaân vieân, xöû lyù caùc maâu thuaån trong toå chöùc • Kieåm soaùt (controlling): Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng vaø hieäu chænh khi caàn thieát nhaèm ñaûm baûo caùc keá hoaïch thöïc hieän theo ñuùng tieán ñoä vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu döï aùn. Phaûi xaây döïng ñöôïc heä thoáng thoâng tin toát ñeå thu thaäp vaø xöû lyù soá lieäu lieân quan. kieåm soaùt = giaùm saùt + so saùnh + söûa sai TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA QLDA: Qu n lý d án không còn là s qu n lý ơn thu n. nó ã tr thành 1 phương pháp chu n kinh doanh. Càng ngày t m quan tr ng c a d án càng l n trong vi c óng góp vào nh hư ng chi n lư c c a doanh nghi p. T ó, “K nguyên qu n lý d án” ang b t u th c d c v i nh ng lý do sau: - Vòng òi c a s n ph m ngày càng ng n: S lan t a c a thông tin kh p th gi i làm gi m l i th c nh tranh c a s n ph m m i (d b nhái, b t chư c). CAD (Computer-aided design) and CAM (Computer-aided manufacturing) ã, ang và s làm cho vòng i c a s n ph m ti p t c ng n i. Vòng i c a các s n ph m công ngh cao ch vào kho ng t 1,5 n 3 năm. 30 năm trư c, vòng i kho ng 10-15 năm r t hi m g p. V i vi c dòng i ng n như _________________________________________________________________________________ 11
 12. v y, b t bu c các doanh nghi p ph i liên t c ưa các s n ph m m i ra th trư ng và trư c các i th c nh tranh. i v i s n ph m công ngh cao, theo th ng kê n u 1 d án b ch m 6 tháng thì có nghĩa là 33% th ph n b m t. Th i gian ưa s n ph m ra th trư ng i v i các s n ph m m i tr nên c c kỳ quan tr ng vì t c thay i công ngh ngày càng nhanh. T c tr thành l i th c nh tranh. S t n t i và phát tri n c a doanh nghi p t n ng lên i d án và phương th c qu n lý d án làm sao ph i ưa s n ph m ra th trư ng cành nhanh càng t t. _________________________________________________________________________________ 12
 13. Ví d 1: I N THO I DI NG NOKIA 6100 Vào mùa xuân năm 1996, các nhà nghiên c u c a Cty i n tho i Nokia nhóm h p t i Helsinki, Ph n Lan. Tuyên b chung c a h là ph i t o ra 1 hình nh m i cho i n tho i di ng, TD vui nh n. Ph i m t 20 tháng, B ph n marketing báo cáo m t b n danh sách nh ng th thách kh c nghi t: nh , pin ph i b n, có kh năng ng d ng các ti n ích công ngh cao. Báo cáo cũng cho bi t các i th c nh tranh c a h cũng có b n báo cáo tương t . => Giám c d án này là Arto Kiema k t lu n: “Th i gian chính là k thù c a chúng ta”. i n tho i di ng h nh m t i chính là lo i Nokia 6100 (n ng 4,5 ounce, 1 ounce = 28,35 gam) có kích thư c ch b ng bao thu c lá. Các nhà nghiên c u báo cáo: - ti t ki m ti n và th i gian, h ph i tái s d ng t t c k thu t t ph n m m gi i mã n b ng hi n th t hơn 2.100 lo i i n tho i trư c ó. - phô trương, h quy t nh cài t thêm nhi u tính năng trong máy (games, ng h báo th c, th m chí c modem download tin nh n,…) nhưng không làm gi m th i gian s d ng pin. - Nokia l ng nghe nh ng khách hàng chính: khách hàng mu n i n tho i di ng có th s d ng v i các h k thu t khách nhau: analog, digital và ph i k t n i ư c v i PC. H cũng mu n th i gian s d ng pin lâu hơn có th nh n ư c nhi u cu c g i hơn. - Các nhà nghiên c u t p trung vào vi c ti t ki m năng lư ng t i các b ph n s d ng năng lư ng trong máy i n tho i di ng. H công tác v i Công ty Taxas Industries, Inc. Công ty này thành công trong vi c s n xu t chip dùng trong các vi m ch c a máy Nokia ch c n dòng i n 3 volt thay vì 6 volts. - V th trư ng, h xác nh th trư ng chính là châu Á => Phát sinh thêm v n v nút b m và âm lư ng c a chuông. - H ph i i m t v i h t ng k thu t không ng b : GSM c a châu Âu và ph n l n châu Á, k thu t s (Digital) t i nư c M , Nh t. - Cu i cùng, chi c Nokia 6100 u tiên cũng xu t hi n u tiên úng h n t i Trung Qu c, và k t ó khách hàng kh p th gi i tiêu th kho ng trên 3 tri u chi c i n tho i. Nokia 6100 là chi c i n tho i t t nh t trên th trư ng lúc y. _________________________________________________________________________________ 13
 14. - C nh tranh toàn c u: Toàn c u hóa ư c b t u t nh ng năm 1970s d n n s ti n b v khoa h c công ngh , áp l c v c i ti n ch t lư ng nhưng ph i c t gi m chi phí. M nh l nh c a th trư ng m òi h i hàng hóa ph i r hơn nhưng ch t lư ng ph i t t hơn. i u này d n n s xu t hi n thu t ng “qu n lý ch t lư ng di n ra trên kh p th gi i v i ch ng ch ISO 9000, HACCP, GMP… i v i ngư i qu n lý d án, nh ng bài h c v qu n lý d án b t ngu n t bài toán qu n lý ch t lư ng. Do yêu c u gi m thi u chi phí, các dòng FDI xu t hi n. Càng ngày có càng nhi u d án. Qu n lý d án t p trung vào 3 v n : th i gian, chi phí và k t qu th c hi n ã và ang tr thành 1 phương pháp h u hi u hoàn thành yêu c u trên. - Bùng n tri th c: S bùng n tri th c làm cho d án tr nên ph c t p hơn vì d án ch a ng nh ng ti n b m i nh t. Trong k nguyên k thu t s ngày nay, th t khó tìm m t s n ph m không ch a 1 con chip. S ph c t p c a s n ph m t ra yêu c u ph i h p nh t các k thu t chưa ng nh t. Qu n lý d án xu t hi n như là phương pháp hoàn thành nhi m v này. - S thu h p quy mô c a các t p oàn: Sau nhi u năm quan ni m “To là t t”, có nhi u i công ty sáp nh p v i nhau làm gi m áp l c c nh tranh, ngày nay, xu hư ng thu nh l i và t p trung vào nh ng chuyên môn ch ch t tr thành y u t s ng còn c a m t doanh nghi p. Các khâu qu n lý trung gian ã tr thành dĩ vãng. V i cơ c u ngày càng g n nh , qu n lý d án thay th các t ng l p qu n lý trung gian th c hi n nhi m v ra. Công vi c qu n lý d án ngày nay không còn là vi c 1 doanh nghi p (vì gi m quy mô). Vi c huy ng các ngu n l c bên ngoài tr nên ph bi n, ngư i _________________________________________________________________________________ 14
 15. qu n lý d án không ch qu n lý ngư i trong t ch c ó mà còn qu n lý con ngư i n t các t ch c khác. - Gia tăng s “T p trung vào khách hàng”: Không ch áp ng nh ng nhu c u chung, s n ph m ngày nay ph i áp ng nhu c u riêng c a t ng nhóm khách hàng. Yêu c u ph i t o s g n k t gi a ngư i mua và ngư i bán. Nh ng nhà qu n lý thông tin khách hàng và i di n bán hàng ang d n th c hi n ch c năng c a ngư i qu n lý d án nh m th a mãn nh ng nhu c u riêng bi t và yêu c u t phía khách hàng. Nhà qu n lý d án tr nên c n thi t không ch cho vi c phát tri n s n ph m m i mà còn duy trì m i quan h v i khách hàng. - S phát tri n nhanh chóng c a th gi i th 3 và các n n kinh t óng: S s p c a h Liên Xô c ng v i s m c a c a các nư c theo ư ng l i ch nghĩa xã h i ã t o ra s bùng n các nhu c u b d n nén v hàng hóa tiêu dùng và phát tri n h t ng. Các công ty phương Tây tranh giành nhau gi i thi u s n ph m, hàng hóa c a h => h s d ng các k năng qu n lý d án thi t l p các kênh phân ph i và cơ s ho t ng. Ngoài ra, s thay i v m t chính tr t o ra m t th trư ng to l n cho công vi c qu n lý d án trong các lĩnh v c công nghi p và vi n thông t i nh ng nư c m i m c a. => Các công ty nư c ngoài ph i thuê các ngư i qu n lý d án b n x làm vi c trong môi trư ng văn hóa a qu c gia (các giá tr hoàn toàn khác nhau, thói quen làm vi c khác nhau và nh hư ng cũng khác nhau). - D án nh ch a ng nh ng khó khăn l n: Nh ng thay i nêu trên òi h i doanh nghi p mu n duy trì s c nh tranh thì ph i liên t c th c hi n nhi u d án song song v i nhau _________________________________________________________________________________ 15
 16. => Chia s các ngu n l c th c hi n các d án là th thách chính c a các nhà qu n lý. nh ng ngư i qu n lý nhi u d án nh thư ng ph i i m t v i nhi u khó khăn l n hơn là nh ng ngư i ch qu n lý 01 d án l n. Các d án nh thư ng có lư ng r i ro tương t như d án l n nhưng chúng ư c xem là có tác ng không áng k lên doanh nghi p do ó không ư c s quan tâm y . Và th c t ch ng minh r ng nhi u d án nh s t o ra hi u qu l n hơn so v i d án l n n u tính theo su t sinh l i, th i gian thu h i v n,…. MUÏC TIEÂU CUÛA QLDA Nhieäm vuï cô baûn cuûa PM laø quaûn lyù caùc ñaùnh ñoåi (trade off) giöõa caùc muïc tieâu: söï hoaøn thaønh, thôøi gian thöïc hieän vaø chi phí phaûi ñaûm baûo coù keát quaû mong muoán sao cho thôøi gian vaø chi phí laø hieäu quaû nhaát. Söï hoaøn thaønh Möùc hoaøn thieän yeâu caàu Muïc tieâu toång theå Chi phí Kinh phí giôùi haïn Thôøi haïn qui ñònh Thôøi gian Moät döï aùn thaønh coâng coù caùc ñaëc ñieåm sau: • Hoaøn thaønh trong moät thôøi haïn quy ñònh ( within time) _________________________________________________________________________________ 16
 17. • Hoaøn thaønh trong chi phí cho pheùp (within cost) • Ñaït ñöôïc thaønh quaû mong muoán (desired performance) Döïa vào caùc muïc tieâu ñöôïc xaùc ñònh xaây döïng phöông aùn thöïc hieän, caáu truùc toå chöùc phuø hôïp nguoàn löïc yeâu caàu Identify a need for a product or a service Define the goals of the project and their relative importance Select appropriate performance measures Develop a Develop a Develop the schedule budget technological (process) concept What, Whom Integrate into a project plan What cost When Implement the plan Monitor and control the project Evaluate project success _________________________________________________________________________________ 17
 18. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH TRONG GIAI ÑOAÏN 1 Start Who does it Identification of a need Client, personnel, management No Need is Stop Management (marketing) Important ? Yes Technical evaluation Management (engineering) Project is Stop Engineering, Finance feasible? Yes Development of Engineering, R&D alternatives Benefit-cost analysis Engineering, marketing, Finance Selectiont of best Management alternatives Definition of project Management _________________________________________________________________________________ 18
 19. NHÖÕNG TRÔÛ NGAÏI TRONG QLDA (OBSTACLES IN PROJECT MANAGEMENT) • Ñoä phöùc taïp cuûa döï aùn • Yeâu caàu ñaëc bieät cuûa khaùch haøng • Caáu truùc laïi toå chöùc • Ruûi ro trong döï aùn • Thay ñoåi coâng ngheä • Keá hoaïch vaø giaù caû bò coá ñònh _________________________________________________________________________________ 19
 20. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ THAØNH COÂNG DÖÏ AÙN (10) 1. Nhieäm vuï vaø muïc tieâu döï aùn: cuï theå roõ raøng, hieåu moät caùch thaáu ñaùo cô sôû toát cho vieäc xaây döïng caùc keá hoaïch & quaù trình thöïc hieän döï aùn caùc beân cam keát tham gia . 2. Söï uûng hoä cuûa laõnh ñaïo: Caïnh tranh nguoàn löïc vaø caùc yeáu toá baát oån ñònh ñoái ñaàu vaø khuûng hoaûng trong coâng ty Moái quan heä chaët cheõ giöõa PM vaø quaûn lyù caáp cao laø chaát xuùc taùc cho söï thaønh coâng cuûa döï aùn. 3. Laäp keá hoaïch döï aùn: Laäp keá hoaïch cuï theå treân caùc maët: kyõ thuaät, taøi chính, keá toaùn, laäp keá hoaïch thoâng tin kieåm tra, söûa ñoåi vaø caäp nhaät keá hoaïch. 4. Tham vaán vôùi khaùch haøng: hình thaønh muïc tieâu cuï theå cuûa döï aùn giuùp söûa ñoåi caùc sai leäch trong vieäc chuyeån ñoåi töø muïc ñích thaønh caùc coâng vieäc cuï theå. 5. Vaán ñeà ñoäi nguõ: Nhoùm döï aùn ñöôïc khuyeán khích toát, cam keát roõ raøng vôùi döï aùn. 6. Vaán ñeà kyõ thuaät: PM vaø caùc thaønh vieân döï aùn coù nhöõng kyõ naêng chuyeân moân caàn thieát. 7. Söï chaáp nhaän cuûa khaùch haøng: Khaùch haøng laø ngöôøi phaùn xeùt keát quaû cuûa döï aùn & quyeát ñònh chaáp nhaän hay khoâng. 8. Kieåm tra döï aùn: So saùnh thöïc teá vaø keá hoaïch ã t ra, PM xaùc ñònh sai leäch, döï ñoaùn caùc nguyeân nhaân vaø ñeà ra bieän phaùp giaûi quyeát. 9. Trao ñoåi thoâng tin: Quaù trình thoâng tin chaët cheõ giöõa caùc phoøng ban, giöõa khaùch haøng vaø caùc thaønh vieân. _________________________________________________________________________________ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2