intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án Chương 10- Kết thúc dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

244
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở giai đoạn cuối của dự án, cần quan tâm tới các vấn đề sau: con người, thông tin, truyền thông, quyền lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 10- Kết thúc dự án

 1. Bài 10: K t thúc d án 1
 2. N i dung 1. Các v n khi k t thúc d án 2. Qu n lý v nhân s 3. Qu n lý truy n thông 4. Qu n lý thông tin 5. Qu n lý chuy n giao quy n l c 2
 3. 1. Các v n khi k t thúc d án giai o n cu i d án, c n quan tâm các v n sau: Con ngư i (People) Truy n thông ( Communication) Thông tin (Information) Quy n l c (Power) 3
 4. giai o n cu i d án, d án c n: Xác nh và hoàn t t các k t qu còn t n ng K t thúc các h p ng và các yêu c u công vi c Thanh lý tài s n i chi u và so sánh nh ng vi c ã làm v i các d li u ã ra trong quá kh Th c hi n và m b o s cam k t. 4
 5. giai o n cu i d án, khách hàng c a d án s : Gia tăng s quan tâm theo m c ngư i s v n hành d án. Gia tăng s quan tâm v các chi ti t, các k t qu c a d án. 5
 6. 2. Qu n lý v nhân s Thành viên trong t d án: Khi nào h s r i kh i d án? Vi c tr v công vi c cũ s như th nào, có thu n l i không? D án nào s là d án k ti p? 6
 7. Khách hàng: Khi nào s ư c v n hành d án? D án s ư c v n hành úng theo các yêu c u mong mu n hay không? Nh ng vi c c n làm có th k t thúc d án? D án nào s là d án k ti p? 7
 8. Nhà qu n lý c n ph i: Khuy n khích m i ngư i hoàn thành nhi m v Cung c p y thông tin và ngu n l c hoàn thành các công vi c còn l i c a d án. H p tác t t c a bên phía khách hàng. 8
 9. 3. Qu n lý truy n thông Không th c hi n ư c n u thi u thông tin (ph n 4) T d án Nhà qu n lý d án Khách hàng 9
 10. 4. Qu n lý thông tin D án c n tìm hi u v : Xác nh các công vi c còn t n ng Ghi nh n l i b n ch t th c s c a các k t qu L p 1 tài li u báo cáo v d án Ki m soát s chênh l ch gi a th c t t ư c và k ho ch 10
 11. Mu n v y, nhà qu n lý d án c n: Hoàn thành d án Ki m toán sau d án Th m nh l i sau d án 11
 12. N i dung công vi c ph i th c hi n khi k t thúc xây d ng bao g m: Nghi m thu, bàn giao công trình. Th c hi n vi c k t thúc xây d ng công trình. V n hành công trình và hư ng d n s d ng công trình. B o hành công trình. Quy t toán v n u tư. Phê duy t quy t toán. 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2