intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Báo cáo ngân lưu của dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
167
lượt xem
89
download

Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Báo cáo ngân lưu của dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân lưu tự do: là dòng tiền cuối cùng chỉ thuộc về nhũng người có quyền lợi trong dự án là chủ sở hữu và chủ nợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Báo cáo ngân lưu của dự án

 1. Chöông 3 BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ 04/08/09 1
 2. 3.1.Ngân lưu tài chính Ngân lưu t do: là dòng ti n cu i cùng ch thu c v nh ng ngư i có quy n l i trong d án là ch s h u và ch n . Hay : Ngân lưu t do (FCF)= Ngân lưu CSH + Ngân lưu ch n Th m nh v m t tài chính c a d án ph i d a vào dòng ngân lưu t do (FCF) Các bư c ư c lư ng FCF c a d án: [1] Ngân lưu ho t ng vào=Doanh thu ròng [2] Ngân lưu ho t ng ra = Chi phí ho t ng+ Phí qu n lý + Thu TNDN [3] Ngân lưu ho t ng ròng = [1] – [2] [4] Ngân lưu t do d án (FCF) = [3] – Chi u tư [5] Ngân lưu ch n = Chi tr g c+lãi vay - Gi i ngân [6] Ngân lưu ch s h u = [3] – [5] 04/08/09 2
 3. Chi u tư Công tác thi t k chi ti t k thu t c a d án là cơ s ư c tính chi phí u tư u tư ban u: ♦ Ngân lưu ra hàng năm trong giai o n xây d ng cơ b n ♦ Lãi vay trong th i gian xây d ng: Không tính vào chi u tư ban u Các kh an lãi th c tr trong giai o n XDCB ư c tích h p trong l ch trình tr n Các kh an chi tr g c/lãi vay trong l ch tr n s ư c kh u tr kh i ngân lưu t do c a d án tính ngân lưu t do mà ch u tư ư c hư ng Chi phí u tư chìm: Chi u tư ban u g m nh ng kh an s ph i ch u t th i i m ti n hành th m nh tr i Nh ng kho n chi trư c th i i m th m nh ư c g i là chi phí chìm và do ó không ư c tính vào chi u tư ban u u tư thay th và u tư m i: tính vào ngân lưu ra trong th i gian ho t ng 04/08/09 3
 4. 3.2.DÖÏ TOAÙN DOANH THU Thoáng keâ doanh thu,ñieàu tra thò tröôøng Döïa vaøo caùc chieán löôïc, keá hoaïch môû roäng thò tröôøng töông lai cuûa coâng ty. Caùc yeáu toá veà caïnh tranh, thò tröôøng trong ngaønh cuûa coâng ty. Caùc ñieàu kieän moâi tröôøng kinh teá vó moâ ñöôïc döï kieán. TOÁC ÑOÄ TAÊNG TRÖÔÛNG THEÅ HIEÄN ÔÛ TOÁC ÑOÄ TAÊNG DOANH THU 04/08/09 4
 5. 3.2.DÖÏ TOAÙN DOANH THU DÖÏ BAÙO DOANH THU KHOÂNG CHÍNH XAÙC Thò tröôøng môû Thò tröôøng taêng tröôûng roäng hôn möùc thaáp hôn coâng ty döï baùo, coâng ty döï baùo, coâng ty seõ gaëp khoù khaên coâng ty seõ ñaùnh vôùi MMTB dö thöøa, haøng maát khaùch haøng toàn kho öù ñoïng 04/08/09 5
 6. Döï toaùn doanh thu cho coâng ty M Naêm Doanh thu (trieäu USD) 1997 2.058 1998 2.534 1999 2.472 2000 2.850 2001 3.000 2002 3.300 (döï toaùn) 04/08/09 6
 7. DÖÏ TOAÙN DOANH THU Ñöôïc laäp cho töøng saûn phaåm, töøng boä phaän. Sau ñoù toång hôïp laïi thaønh döï toaùn chung cho coâng ty. 04/08/09 7
 8. 3.3.Döï truø chi phí saûn xuaát Caùc khoûan muïc chi phí phaûi ñöôïc löôïng hoùa vaø ñöa ra baûng baùo caùo döï toaùn haøng naêm, vieäc öôùc tính caùc khoaûn muïc chi phí phaûi ñöôïc xaây döïng moät caùch coù khoa hoïc vaø phaûi döï truø heát moïi khoaûn chi phí coù theå phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän döï aùn 04/08/09 8
 9. 3.3.Döï truø chi phí saûn xuaát Baûng döï truø chi phí döï aùn XXX : Chæ tieâu Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm SX oån ñònh 1.Nguyeân vaät lieäu chính 2.Nguyeân vaät lieäu phuï 3.Nhieân lieäu,naêng löôïng 4.Nhaân coâng 5.BHXH-YT 6.Khaáu hao 7.Söûa chöûa,baûo döôõng 8.Chi phí quaûn lyù 9.Chi phí baùn haøng 10.Chi phí khaùc 04/08/09 Toång chi phí döï kieán 9
 10. 3.4.Döï truø baûng toång keát taøi saûn Phaûn aùnh toaøn boä taøi saûn vaø nguoàn voán döï kieán,cuøng vôùi baûng haïch toaùn keát quaû kinh doanh,baûng CÑKT laø moät nguoàn soá lieäu quan troïng trong thaåm ñònh caùc chæ tieâu taøi chính cho döï aùn. 04/08/09 10
 11. 3.4.Döï truø baûng toång keát taøi saûn TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN A.TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG A.NÔÏ 1.Tieàn 1.Phaûi traû ngöôøi baùn 2.Phaûi thu 2.Vay ngaén haïn 3.Toàn kho(NL,thaønh phaåm,CCDC) 3.Vay daøi haïn B.TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH 4.Phaûi traû khaùc 1.Nhaø xöôûng coâng trình B.VOÁN CSH 2.Chi phí söû duïng ñaát 1.Voán töï coù 3.Maùy moùc thieát bò 2.Voán khaùc 4.Coâng ngheä,kyû thuaät mua ngoaøi TOÅNG TAØI SAÛN TOÅNG NGUOÀN 04/08/09 11
 12. 3.5.Baùo caùo keát quaû kinh doanh Stt Khoaûn muïc Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 1 Doanh thu 4.800 5.400 6.000 1.1 Soá löôïng 16.000 18.000 20.000 1.2 Ñôn giaù 0.3 0.3 0.3 2 Chi phí hoaït ñoäng 2.880 3.240 3.600 3 Khaáu hao 710 710 710 4 EBIT 1.210 1.450 1.690 5 Laõi vay (I) 194.4 129.6 64.8 6 EBT 1.015.6 1.320.4 1.625.2 7 Thueá TNDN 284.4 369.7 455.1 8 EAT 04/08/09 731.2 950.7 1.170.1 12
 13. 3.6.BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ Khoâng coù moät nguyeân taéc hay quy ñònh naøo aán ñònh hình thöùc (form) cuûa moät baùo caùo ngaân löu döï aùn. Nhöng veà toång theå, baùo caùo ngaân löu thöôøng theå hieän Doøng ngaân löu vaøo (Inflows) vaø Doøng ngaân löu ra (Outflows), sau ñoù laø Doøng ngaân löu roøng (NCF: Net cash flows) NCF = Inflows - Outflows 04/08/09 13
 14. Các dòng ti n vào thư ng g p Doanh thu Hoàn thu Thay i kho n ph i thu Tr c p (n u có) V n nh n tài tr ( i v i quan i m nh n u tư) Thanh lý tài s n 04/08/09 14
 15. Các dòng ti n ra thư ng g p Chi phí u tư Chi phí s n xu t Thay i kho n ph i tr Thay i qu ti n m t N p thu Tr n vay ( i v i quan i m ch u tư) Các lo i chi phí khác (cơ h i…) 04/08/09 15
 16. BIÊN D NG NGÂN LƯU RÒNG C A D ÁN Th c thu tr th c chi Giai o n ho t ng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Giai o n u tư ban u 04/08/09 16
 17. PHÖÔNG PHAÙP LAÄP BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN Baùo caùo ngaân löu döï aùn cuõng gioáng nhö baùo caùo ngaân löu coâng ty, coù theå laäp theo 2 phöông phaùp: tröïc tieáp & giaùn tieáp. Tuy nhieân, ñeå ñôn giaûn vaø vì muïc tieâu laø tìm doøng ngaân löu roøng (NCF: Net Cash Flows) neân ngöôøi ta thöôøng laäp theo phöông phaùp tröïc tieáp. Nghóa laø, chæ theå hieän nhöõng khoaûn thöïc thu vaø thöïc chi 04/08/09 17
 18. PHÖÔNG PHAÙP LAÄP BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN Tröø caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: Ñöa vaøo chi phí cô hoäi (Opportunity cost) Nhöõng chi phí khoâng thöïc thu, thöïc chi, chöa heà xaûy ra vaø seõ khoâng xaûy ra treân soå saùch keá toaùn Xöû lyù (lo i)chi phí chìm (Sunk cost) Nhöõng chi phí ñaõ xaûy ra trong quaù khöù nhöng khoâng laø cô sôû xem xeùt ñeå ra quyeát ñònh trong hieän taïi 04/08/09 18
 19. CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN Doøng ngaân löu cuoái naêm: Maëc duø doøng tieàn vaøo, ra seõ traûi ra vaøo baát cöù thôøi gian naøo trong naêm, nhöng baùo caùo ngaân löu döï aùn quy öôùc taát caû thaønh doøng tieàn cuoái naêm. Doøng ngaân löu cuoái naêm 0: Doøng tieàn xaûy ra vaøo ñaàu naêm thöù nhaát (naêm 1) ñöôïc kyù hieäu laø cuoái naêm khoâng (naêm 0) Naêm thanh lyù: Döï aùn daønh haün moät naêm ñeå thanh lyù sau khi döï aùn keát thuùc. Ví duï voøng ñôøi hoaït ñoäng coù doanh thu ñeán naêm thöù 10, naêm thanh lyù seõ laø naêm 11. 04/08/09 19
 20. [1].Xaùc ñònh nhu caàu voán vaø nguoàn taøi trôï Stt Khoûan muïc Tieàn Ghi chuù 1 Nhu caàu voán 5.400 Ñaàu tö naêm 0 a Ñaát ñai 1.500 b Nhaø xöôûng 1.400 c Maùy moùc thieát bò 2.500 d Taøi saûn coá ñònh khaùc - 2 Nguoàn taøi trôï 5.400 a Voán töï coù 3.780 70% b Vay 1.620 30% c Voán ngaân saùch 04/08/09 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2