intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án Chương 5- Phân tích rủi ro

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
137
lượt xem
99
download

Bài giảng Quản lý dự án Chương 5- Phân tích rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các loại rủi ro: rủi ro hệ thống và không hệ thống hay rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, rủi ro có tính chiến lược, rủi ro đạo đức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 5- Phân tích rủi ro

 1. Chöông 5 Phân tích r i ro 1
 2. • Gi i thi u r i ro c a d án • Các công c phân tích r i ro • Các gi i pháp h n ch r i ro 2
 3. 5.1.Khái ni m r i ro • R i ro là kh năng x y ra s khác bi t gi a k t qu th c t và k t qu kỳ v ng theo k ho ch • T i sao ph i phân tích r i ro ? - Các l i nhu n c a d án x y ra trong tương lai - Các bi n nh hư ng NPV u không ch c ch n - Các thông tin ban u thư ng không ch c ch n và thay i • Các lo i r i ro: r i ro h th ng và không h th ng hay : r i ro kinh doanh, r i ro tài chính,r i ro có tính chi n lư c, r i ro o c 3
 4. Các lo i r i to [1] R i ro kinh doanh: liên quan th trư ng s n ph m c a d án [2] R i ro tài chính: liên quan các thi t h i x y ra trong th trư ng tài chính: lãi su t, t giá, giá c nh hư ng kh năng t o ra thu nh p, thanh kh an [3] R i ro chi n lư c: liên quan s thay i trong môi trư ng kinh t chính tr [4] R i ro o c: liên quan n o c c a các c p lãnh o, ho ch nh 4
 5. Các công c phân tích r i ro • Phân tích nh y d án • Phân tích tình hu ng, k ch b n • Phân tích r i ro b ng mô ph ng Monte Carlo Dùng ph n m m Crystal ball, @Risk 5
 6. 5.2.Phân 5.2. ân tích nh y •Là phương pháp ánh giá d án khi các nhân t b bi n i. •Xác nh các nhân t bi n i •Th m nh l i các ch tiêu khi các nhân t này thay i , ví d như : •S thay i l m phát và t giá h i oái •S thay i c a giá bán trong tương lai •Bi n ng chi phí u vào 6
 7. Xác nh nh y ư c tính • Xác nh xem nhân t nào có kh năng làm thay i các giá tr ư c tính • Ch n kho ng có kh năng x y ra và gia tăng s thay i c a m i nhân t • Ch n m t pp ánh giá như NPV, IRR ánh giá nh y c a m i nhân t • Tính toán và n u th y c n thì lên bi u các k t qu 7
 8. H n ch c a phân tích nh y • Không t p trung vào mi n giá tr th c t • Không th hi n các xác su t i v i t ng mi n • Ki m nh m i l n m t bi n là không th c t do có tương quan gi a các bi n • Hư ng tác ng là khá rõ ràng: - Doanh thu tăng NPV tăng - Chi phí tăng NPV gi m - L m phát Không rõ ràng 8
 9. 5.3. ưa ra các k ch b n • Ư c tính bi quan (P-Pessimistic) • Ư c tính v a ph i (R-Resonable) • Ư c tính l c quan (O-Optimist) • Phân tích tình hu ng th a nh n r ng các bi n nh t nh có quan h tương h v i nhau • Ch p nh n d án n u NPV>0 ngay c trư ng h p x u nh t • Bác b d án n u NPV0, ôi lúc
 10. 5.4.Phân tích b ng MonteCarlo • ây là pp m r ng h p lý c a 2 pp trên • Có tính n các phân ph i xác su t khác nhau và các mi n giá tr ti m năng khác nhau i v i các bi n chính c a d án • Cho phép có tương quan gi a các bi n • T o ra m t phân ph i xác su t cho các k t qu c a d án (ngân lưu,NPV) thay vì ch ư c tính 1 giá tr riêng l • Phân ph i xác su t các k t qu c a d án có th h tr các nhà ra quy t nh trong gi i thích, ch n l a 10
 11. Các bư c mô ph ng • [1] Mô ph ng toán h c: b ng tính th m nh d án • [2] Xác nh các bi n nh y và không ch c ch n • [3] Xác nh tính không ch c ch n: - Xác nh các mi n l a ch n (t i thi u và t i a) - nh phân ph i xác su t - L a ch n phân ph i xác su t: chu n, tam giác, u, b c thang • [4] Xác nh và nh nghĩa các bi n có liên quan - Tương quan ng bi n hay ngh ch bi n - m nh c a tương quan • [5] Mô hình mô ph ng: làm chu i phân tích cho nhi u t h p giá tr tham s khác nhau • [6] Phân tích các k t qu - Các tr th ng kê - Các phân ph i xác su t 11
 12. Baûng toång hôïp ñoä nhaïy ÑHV TGHV NPV IRR Nhöõng thay ñoãi 1.Giaù baùn giaûm - Giaûm 3% - Giaûm 5% - Giaûm 7% 2.Giaù NVL taêng - Taêng 8% - Taêng 12% - Taêng 15% 12
 13. Baûng toång hôïp ñoä nhaïy ÑHV TGHV NPV IRR Nhöõng thay ñoãi 3.Giaù baùn giaûm,giaù NVL taêng - Giaûm 2%vaø taêng 5% - Giaûm 5% vaø taêng 7% - Giaûm 4%vaø taêng 9% 4.Thôøi gian thi coâng chaäm treã - Treã 6 thaùng - Treã 1 naêm 13 - Treã 2 naêm …
 14. Ví d • Tr l i bài t p ví d 1, tính toán l i các ch tiêu tài chính, trong các tình hu ng sau : • TH1:Do c nh tranh tr nên gay g t hơn , t c tăng doanh thu có th không t 20% mà ch tăng 15% ? • TH2 : Do nh hư ng c a l m phát có th làm chi phí h at ng (chưa kh u hao) tăng 8% thay vì 6% • TH3: Doanh thu ch tăng 15% và chi phí tăng 8% • B n nh n xét gì v d án này ? Cho su t chi t kh u các trư ng h p là 10% 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2