intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
7
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội. Nội dung bài giảng trình bày: Mục đích của việc thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội, ý nghĩa của thẩm định dự án, những nội dung thẩm định của dự án, phương pháp thẩm định, trình tự thẩm định và các thủ tục thẩm định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Slide 1<br /> <br /> ___________________________________<br /> 1<br /> <br /> Bài 4:<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Thẩm định dự án<br /> Lâm nghiệp xã hội<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Nguyễn Quốc Bình,<br /> ĐH Nông Lâm Tp. HCM<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 2<br /> <br /> Khái niệm thẩm định dự án LNXH<br /> 2<br /> <br />  Thẩm định dự án chính là việc thẩm tra, xem xét một<br /> <br /> cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội<br /> dung của một dự án, nhằm đánh giá tính hợp lý, tính<br /> hiệu quả và tính khả thi của dự án. Từ đó có những<br /> quyết định phù hợp về đầu tư và cho phép đầu tư<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 3<br /> <br /> Mục đích của việc thẩm định dự án LNXH<br /> 3<br /> <br />  Đánh giá tính hợp lý của dự án<br /> <br /> <br /> xem xét lại toàn bộ các quan điểm, các cách xử lý thông tin, việc xác<br /> định mục tiêu, kết quả, các nguồn lực, các kế hoạch... trong văn bản<br /> thuyết minh dự án, nhằm xem xét, đánh giá tính hợp lý của những<br /> tính toán này của dự án<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br />  Đánh giá tính hiệu quả của dự án<br /> <br /> <br /> xem xét, so sánh, các chỉ tiêu trong phần phân tích dự án. Những chỉ<br /> tiêu này bao gồm: hiệu quả kinh tế, tác động xã hội và tác động môi<br /> trường của dự án.<br /> <br />  Đánh giá tính khả thi của dự án<br /> <br /> <br /> rà soát lại từng nội dung của dự án để xem xét khả năng thực<br /> thi của chúng, từ đó có quyết định về đầu tư và phép đầu tư<br /> chính xác<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 4<br /> <br /> Ý nghĩa của thẩm định dự án<br /> 4<br /> <br />  Thẩm định dự án giúp làm rõ tư cách pháp nhân của các bên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> tham gia dự án (chủ đầu tư, tổ chức tiếp nhận).<br /> Thẩm định dự án giúp cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá và<br /> kiểm soát được tính hợp lý, hợp pháp, tính hiệu quả và tính khả<br /> thi của dự án.<br /> Thẩm định dự án giúp cho chủ đầu tư lựa chọn và quyết định<br /> được phương án đầu tư hợp lý.<br /> Thẩm định dự án giúp cho bên tiếp nhận và thực thi dự án nắm rõ<br /> các nội dung, tiến độ, phạm vi... của dự án để có giải pháp thực<br /> thi có hiệu quả.<br /> Thẩm định dự án giúp cho các tổ chức tài chính có căn cứ để ra<br /> các quyết định về đầu tư, tài trợ cho dự án.<br /> Thẩm định tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn chỉnh nội dung<br /> dự án.<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 5<br /> <br /> Những nội dung thẩm định của dự án<br /> 5<br /> <br />  Thẩm định điều kiện pháp lý của dự án<br /> <br /> <br /> <br /> Hồ sơ trình duyệt của dự án<br /> Kiểm tra tư cách pháp nhân và năng lực của chủ đầu tư<br /> <br />  Thẩm định mục tiêu của Dự án<br /> <br /> <br /> <br /> Tính phù hợp của mục tiêu dự án với các chủ trương chính sách<br /> phát triển chung của Nhà nước trên từng khu vực cụ thể.<br /> Tính phù hợp của lĩnh vực đầu tư của Dự án với các quy định của<br /> pháp luật<br /> <br />  Thẩm định về kỹ thuật và công nghệ của Dự án<br />  Các hoạt động chuyển giao công nghệ<br />  Các giải pháp kỹ thuật và công nghệ<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 6<br /> <br /> Những nội dung thẩm định của dự án<br /> 6<br /> <br />  Thẩm định tài chính kinh tế của Dự án<br />  Thẩm định tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư.<br />  Thẩm tra tổng mức độ đảm bảo nguồn vốn cho Dự án<br /> trong từng giai đoạn.<br />  Thẩm tra tổng mức độ an toàn về tài chính của Dự án.<br />  Thẩm tra các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của Dự án.<br />  Thẩm tra tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu<br /> <br /> tư<br /> <br /> Tổng số vốn đầu tư trong cả chu kỳ cho Dự án.<br /> Tiến trình thực hiện vốn đầu tư theo từng giai đoạn.<br /> Cơ cấu các khoản chi phí của Dự án.<br />  Mức tài trợ của các bên tham gia cho Dự án.<br /> <br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 7<br /> <br /> Những nội dung thẩm định của dự án<br /> 7<br /> <br />  Thẩm tra mức độ đảm bảo nguồn vốn cho Dự án<br />  Vốn cấp từ ngân sách.<br />  Vốn viện trợ của các tổ chức nước ngoài.<br />  Vốn tự có của các tổ chức tiếp nhận Dự án.<br />  Vốn huy động từ nội bộ cộng đồng.<br />  Vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng.<br />  Vốn góp của các bên than gia đầu tư ....<br />  Thẩm tra mức độ an toàn về tài chính của Dự án<br />  Năng lực tài chính của chủ đầu tư.<br />  Khả năng tự thu hồi vốn của Dự án.<br />  Khả năng huy động vốn từ các nguồn khác.<br />  Cơ cấu tài trợ vốn của các bên tham gia Dự án.<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 8<br /> <br /> Những nội dung thẩm định của dự án<br /> 8<br /> <br />  Thẩm tra và so sánh các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế<br />  Kiểm tra tính chính xác của các số liệu.<br />  Kiểm tra sự chính xác của các chỉ tiêu hiệu quả.<br />  So sánh, đối chiếu, đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế.<br />  Thẩm định các tác động xã hội của Dự án<br />  Mức độ giải quyết việc làm cho cộng đồng của Dự án.<br />  Khả năng nâng cao thu nhập của cộng đồng do Dự án<br /> đem lại.<br />  Số hộ gia đình hay cá nhân được hưởng lợi từ Dự án.<br />  Mức độ cải thiện đời sống văn hoá tinh thần, y tế, sức<br /> khoẻ của cộng đồng do Dự án đem lại.<br />  Những lợi ích khác mà Dự án đem lại cho cộng đồng.<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 9<br /> <br /> Những nội dung thẩm định của dự án<br /> 9<br /> <br />  Thẩm định các tác động môi trường<br />  Tác động đến việc bảo vệ và cải tạo đất.<br />  Tác động đến việc bảo vệ và cải tạo nguồn nước.<br />  Tác động đến việc bảo vệ và phát triển đa dạng sinh<br /> học, bảo tồn các giá trị thiên nhiên.<br />  Tác động đến việc bảo vệ và phát triển cảnh quan và<br /> tôn tạo các vẻ đẹp thiên nhiên.<br />  Thẩm định kế hoạch tổ chức thực thi<br />  Rà soát lại toàn bộ các hoạt động của Dự án.<br />  Kiểm tra tính hợp lý của các hoạt động của Dự án.<br />  Kiểm tra tính khả thi của lịch trình thực thi Dự án<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 10<br /> <br /> Phương pháp thẩm định<br /> 10<br /> <br />  Thẩm định theo trình tự<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Theo tổng quát<br />  Dựa trên khung logic của dự án<br /> Theo chi tiết<br />  Mục tiêu và các hoạt động,<br />  Căn cứ lập kế hoạch của dự án<br />  Phương án tính toán<br />  Khối lượng công việc, chi phí và sản phẩm<br />  Nguồn vốn, cơ cấu và số lượng vốn<br />  Hiệu quả và tác động của dự án (KT, XH, MT,…)<br />  Kế hoạch tiến độ và phương thức tổ chức triển khai thực hiện<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 11<br /> <br /> Phương pháp thẩm định<br /> 11<br /> <br />  Thẩm định theo so sánh các chỉ tiêu<br /> <br /> Những chỉ tiêu tương ứng khi chưa<br /> có dự án<br />  Những chỉ tiêu của dự án tương tự<br /> đã thực hiện,<br />  Các định mức, hạn mức, chuẩn mực<br /> hiện hành<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 12<br /> <br /> Trình tự thẩm định<br /> 12<br /> <br />  Chuẩn bị hồ sơ tài liệu,<br />  Thành lập Hội đồng thẩm định<br />  Lựa chọn phản biện<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br />  Họp Hội đồng thẩm định<br />  Đệ trình các văn bản của Hội đồng thẩm<br /> <br /> định<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 13<br /> <br /> Các thủ tục thẩm định<br /> 13<br /> <br />  Tờ trình xin duyệt thẩm định Dự án (do chủ đầu tư<br /> <br /> viết)<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br />  ý kiến đề nghị của cơ quan chủ quản.<br />  ý kiến của cơ quan quản lý ngành và lãnh thổ.<br />  Tờ trình xin cấp giấy phép đầu tư của chủ đầu tư gửi<br /> <br /> cơ quan chức năng của Bộ kế hoạch và đầu tư (nếu<br /> chủ đầu tư là tổ chức quốc tế).<br />  Văn bản pháp lý về tư cách pháp nhân, năng lực tài<br /> chính của các bên tham gia Dự án.<br />  Văn bản Dự án, báo cáo tóm tắt, các bản đồ, bản vẽ<br /> và các tài liệu có liên quan khác.<br />  Một số bản thuyết minh chi tiết về một số nội dung<br /> quan trọng của Dự án<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản