intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản Trị Chiến Lược

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:134

2.320
lượt xem
1.341
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật phối hợp các hoạt động và điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh là một nghệ thuật thiết kế tổ chức các phương tiện nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với sự biến đổi của môi trường kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản Trị Chiến Lược

 1. Tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n khoa qu¶n trÞ kinh doanh M«n häc: Qu¶n trÞ chiÕn l-îc Ths. NguyÔn Hoµi Dung §T: 0904213817 E.mail: oanhdung2000@yahoo.com Hµ Néi, 8- 2008 1
 2. Tµi liÖu tham kh¶o • 1. PGS.TS. Lª V¨n T©m, Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ chiÕn l- îc, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª - Hµ néi, 2000. • 2. GS.TS. NguyÔn Thµnh §é, PGS.TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn - Gi¸o tr×nh chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. • 3. PGS.TS. NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp - Th.s. Ph¹m V¨n Nam, ChiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª - 1998. • 4. GS.TS. Ng« §×nh Giao, M«i tr-êng kinh doanh vµ ®¹o ®øc kinh doanh, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc - 1997. • 5. Garry D.Smith - Danny R.arnold - Bobby G. Bzzell, chiÕn l-îc vµ s¸ch l-îc kinh doanh, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª- 1997. • 6. Michael A. Hitt - R. Duane ireland - Robert E. Hoskisson, Strategic Management, Thomson - Fifth 2 edition.
 3. Tµi liÖu tham kh¶o • 7. Raymond Alain - Thietart, ChiÕn l-îc doanh nghiÖp, Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn - Hµ néi 1999. • 8. PGS.TS. Lª V¨n T©m, TS. Ng« Kim Thanh, Hoµn thiÖn m«i tr-êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - Hµ néi, 2002. • 9. Ph¹m Lan Anh, Qu¶n lý chiÕn l-îc, Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt – Hµ néi, 2000. • 10. John A. Pearce – Richart B.Robinson, Strategic Management. Formulation. Implementation and control • 11. David A. AAker – Biªn dÞch: §µo C«ng B×nh – Minh §øc – TriÓn khai ChiÕn l-îc kinh doanh, Nhµ xuÊt b¶n trÎ, 1998. 3
 4. Qu¶n trÞ chiÕn l-îc C2. C6. C5. C1. C4. X¸c HÖ Tæ C3. tæng C¸c ®Þnh Thèng Chøc Ph©n Quan M« NhiÖm KiÓm Thùc tÝch VÒ H×nh Vô & So¸t HiÖn cl qtcl cl M.tiªu cl cl cl 4
 5. C1: tæng quan vÒ qtcl I. ChiÕn l-îc 1. Nguån gèc cña chiÕn l-îc 2. Quan niÖm vÒ chiÕn l-îc 3. Vai trß cña chiÕn l-îc 4. Ph©n lo¹i chiÕn l-îc II. QTCL vµ m« h×nh tæng qu¸t c¸c giai ®o¹n QTCL 1. Quan niÖm vÒ QTCL 2. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña QTCL 3. C¸c cÊp QTCL vµ c¸c nhµ QTCL 4. C¸c giai ®o¹n QTCL vµ m« h×nh tæng qu¸t c¸c giai ®o¹n QTCL 5
 6. chiÕn l-îc ChiÕn l-îc cã nguån gèc tõ lÜnh vùc qu©n sù Quan niÖm: *. “ChiÕn l-îc lµ nghÖ thuËt chiÕn ®Êu ë vÞ trÝ -u thÕ” *. “ChiÕn l-îc lµ nghÖ thuËt phèi hîp c¸c ph-¬ng tiÖn ®Ó chiÕn th¾ng” 6
 7. Quan niÖm vÒ chiÕn l-îc Quan ®iÓm 1: clkd lµ kÕ ho¹ch ®Æc biÖt - G. Arlleret - “ChiÕn l-îc lµ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng con ®-êng vµ nh÷ng ph-¬ng tiÖn ®Ó ®¹t tíi c¸c môc tiªu ®· ®-îc x¸c ®Þnh th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch” - D.Bizrell vµ nhãm t¸c gi¶ - “ChiÕn l-îc lµ kÕ ho¹ch tæng qu¸t dÉn d¾t hoÆc h-íng doanh nghiÖp ®i ®Õn môc tiªu mong muèn. Nã lµ c¬ së cho viÖc ®Þnh ra c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c thñ ph¸p t¸c nghiÖp”. - Gluecl - “ChiÕn l-îc lµ mét lo¹i kÕ ho¹ch mang tÝnh thèng nhÊt, toµn diÖn vµ tæng hîp ®-îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc thùc hiÖn”. 7
 8. Quan niÖm vÒ chiÕn l-îc Quan ®iÓm 2: clkd lµ nghÖ thuËt - Alain Threlart cho r»ng “ChiÕn l-îc lµ nghÖ thuËt mµ doanh nghiÖp dïng ®Ó chèng l¹i c¹nh tranh vµ giµnh th¾ng lîi” - M.Porter cho r»ng “ChiÕn l-îc lµ nghÖ thuËt x©y dùng c¸c lîi thÕ c¹nh tranh v÷ng ch¾c ®Ó phßng thñ” Nh- vËy, c¸c t¸c gi¶ nµy coi chiÕn l-îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp 8
 9. Quan niÖm vÒ chiÕn l-îc Quan ®iÓm 3: Clkd võa lµ kÕ ho¹ch, võa lµ nghÖ thuËt - “ChiÕn l-îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt phèi hîp c¸c ho¹t ®éng vµ ®iÒu khiÓn chóng nh»m ®¹t tíi môc tiªu dµi h¹n cña doanh nghiÖp”. - “ChiÕn l-îc kinh doanh lµ mét nghÖ thuËt thiÕt kÕ tæ chøc c¸c ph-¬ng tiÖn nh»m ®¹t tíi c¸c môc tiªu dµi h¹n cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o phï hîp víi sù 9 biÕn ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh”
 10. chiÕn l-îc lµ mét lé tr×nh Chóng ta ®Þnh ®i ®©u? Chóng ta ®ang ë ®©u? 10
 11. TÇm nh×n Môc tiªu n l-îc C hiÕ KÕ ho¹ch 11
 12. dÔ truyÒn ®¹t tÇm nh×n - mét bøc tranh toµn c¶nh mét nhËn thøc ch¸y báng vÒ môc ®Ých  sony  Nhá, tiÖn  motorola  Mét thÕ giíi th«ng tin kh«ng d©y  fedex  ChØ mÊt mét ®ªm  chevron  Tèt h¬n c«ng ty tèt nhÊt 12
 13. TÇm nh×n 13
 14. C¸c kiÓu t- duy kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ♦ KiÓu ngo¹i suy VÞ thÕ DN y = ax + b N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Thêi gian ♦ KiÓu kú ®o¹n KH 5 n¨m KH 5 n¨m Thêi gian N N+5 N+10 ♦ KiÓu cuèn chiÕu KH 5 n¨m Thêi gian N N+10 ♦ KiÓu dù b¸o / Ng-îc VÞ thÕ DN VÞ thÕ mong muèn HiÖn t¹i N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Thêi gian 14
 15. T- duy l¹i t-¬ng lai nxb trÎ TP.HCM, 2002 • “C¸c b¹n kh«ng thÓ nh×n t-¬ng lai nh- mét sù tiÕp tôc cña qu¸ khø…v× r»ng t-¬ng lai sÏ kh¸c” • “Chóng ta ph¶i tõ bá viÖc cè t×m ra ®iÒu sÏ ph¶i lµm b»ng c¸ch dùa vµo ®iÒu chóng ta ®· lµm” 15
 16. T- duy l¹i t-¬ng lai nxb trÎ TP.HCM, 2002 • “ë thÕ kû 21, ng-êi chiÕn th¾ng lµ nh÷ng ai ®øng phÝa tr-íc ®-êng cong thay ®æi, t¹o ra thÞ tr-êng míi, khai ph¸ con ®-êng míi, s¸ng t¹o l¹i c¸c quy t¾c… • …§ã lµ nh÷ng ng-êi s¸ng t¹o ra thÕ giíi chø kh«ng ph¶i nh÷ng ng-êi chØ biÕt øng phã víi thÕ giíi” 16
 17. Vai trß cña chiÕn l-îc kinh doanh 1. ChiÕn l-îc kinh doanh gióp doanh nghiÖp nhËn râ môc ®Ých, h-íng ®i cña m×nh lµm c¬ së, kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. ChiÕn l-îc kinh doanh gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t vµ tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh, ®ång thêi cã biÖn ph¸p chñ ®éng v-ît qua nh÷ng nguy c¬ vµ mèi ®e däa trªn th-¬ng tr-êng c¹nh tranh. 17
 18. Vai trß cña chiÕn l-îc kinh doanh 3. ChiÕn l-îc kinh doanh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc, t¨ng c-êng vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. 4. ChiÕn l-îc kinh doanh t¹o ra c¸c c¨n cø v÷ng ch¾c cho viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. 18
 19. Ph©n lo¹i chiÕn l-îc *. C¸c c¨n cø ph©n lo¹i: tÝnh ChÊt CÊp quy C¨n & X©y Tr×nh Cø Ph¹m Dùng Qu¶n Kh¸c Vi ChiÕn lý ¸p L-îc dông 19
 20. C¨n cø vµo cÊp x©y dùng chiÕn l-îc 1. ChiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp  ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng  ChiÕn l-îc æn ®Þnh  ChiÕn l-îc thu hÑp s¶n xuÊt 2. ChiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh (SBU) 3. ChiÕn l-îc chøc n¨ng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2