intTypePromotion=1

Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
178
lượt xem
39
download

Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing

 1. CHÆÅNG 1. TÄØNG QUAN VÃÖ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÏ TRÇNH CHUYÃØN ÂÄØI KINH DOANH VAÌ QUAÍN LYÏ 1.1 1.1 MUÛC TIÃU CHÆÅNG 1 • ÂËNH NGHÉA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN • PHÆÅNG PHAÏP TIÃÚP CÁÛN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN • GIAÍI THÊCH SÆÛ TAÏC ÂÄÜNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN ÂÄÚI VÅÏI TÄØ CHÆÏC VAÌ QUAÍN LYÏ * 1.2 1.2 1
 2. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN, TAÛI SAO? • TAÌI SAÍN CUÍA CÄNG TY • TIÃÚN TRÇNH QUAÍN TRË • NHU CÁÖU THÄNG TIN * • TOAÌN CÁÖU HOAÏ • KHUYNH HÆÅÏNG NGAÌNH • SÆÛ CHUYÃØN ÂÄØI CUÍA DOANH NGHIÃÛP * 1.3 1.3 TOAÌN CÁÖU HOAÏ • QUAÍN TRË VAÌ ÂIÃÖU HAÌNH • CAÛNH TRANH TRÃN THË TRÆÅÌNG THÃÚ GIÅÏI • NHOÏM LAÌM VIÃÛC TOAÌN CÁÖU • HÃÛ THÄÚNG GIAO NHÁÛN TOAÌN CÁÖU * 1.4 1.4 2
 3. KHUYNH HÆÅÏNG NGAÌNH • KINH TÃÚ TRI THÆÏC • HIÃÛU SUÁÚT • SAÍN PHÁØM, DËCH VUÛ MÅÏI • CHU KYÌ SÄÚNG SAÍN PHÁØM NGÀÕN HÅN • MÄI TRÆÅÌNG BIÃÚN ÂÄÜNG • CÄNG VIÃÛC ÂOÌI HOÍI TRI THÆÏC * 1.5 1.5 SÆÛ CHUYÃØN ÂÄØI QUAÍN LYÏ GIAÍM CÁÚP QUAÍN LYÏ PHÁN TAÏN QUYÃÖN LÆÛC CÅ CÁÚU TÄØ CHÆÏC LINH HOAÛT TAÏCH RÅÌI VÅÏI VË TRÊ LAÌM VIÃÛC CHI PHÊ NGHIÃÛP VUÛ THÁÚP PHÁN CHIA QUYÃÖN HAÌNH CÄÜNG TAÏC TRONG CÄNG VIÃÛC * 1.6 1.6 3
 4. KHAÏII NIÃÛM KHAÏ NIÃÛM HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 1.7 1.7 DÆÎ LIÃÛU VAÌ THÄNG TIN DÆÎ LIÃÛU: caïc sæû kiãûn vaì säú liãûu “êt coï yï nghéa âäúi våïi ngæåìi sæí duûng” THÄNG TIN: dæî liãûu âaî qua xæí lyï “ coï yï nghéa âäúi våïi ngæåìi sæí duûng” yï TRI THÆÏC: taìi saín & sæïc maûnh “quyãút âënh sæû täön taûi vaì thaình cäng” * 1.8 1.8 4
 5. HÃÛ THÄÚNG ÂÁÖU VAÌO QUAÏ TRÇNH ÂÁÖU RA PHAÍN HÄÖI 1.9 1.9 CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN MÄI TRÆÅÌNG Khaïch haìng Nhaì cung cáúp TÄØ CHÆÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN ÂÁÖU VAÌO QUAÏ TRÇNH ÂÁÖU RA PHAÍN HÄÖI Cäng chuïng Cäø âäng Âäúi thuí caûnh tranh 1.10 1.10 5
 6. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TÁÛP HÅÜP CAÏC YÃÚU TÄÚ COÏ MÄÚI QUAN HÃÛ TAÏC ÂÄÜNG LÁÙN NHAU NHÀÒM HÄÙ TRÅÜ CHO QUAÏ TRÇNH QUAÍN LYÏ VAÌ ÂIÃÖU HAÌNH DOANH NGHIÃÛP * 1.11 1.11 ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN DÆÛA TRÃN MAÏY TÊNH (CBIS) HÃÛ THÄÚNG CHUÁØN TÀÕC DÆÎ LIÃÛU VAÌ QUI TRÇNH THU THÁÛP, LÆU TRÆÎ, XÆÍ LYÏ, PHÁN PHÄÚI, KHAI THAÏC DÆÎ LIÃÛU * 1.12 1.12 6
 7. CAÏC CHIÃÖU CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TÄØ CHÆÏC CÄNG NGHÃÛ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ 1.13 1.13 HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN MÄÜT GIAÍI PHAÏP QUAÍN LYÏ CUÍA TÄØ CHÆÏC DÆÛA TRÃN CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN ÂÃØ THÊCH ÆÏNG VÅÏI MÄI TRÆÅÌNG * 1.14 1.14 7
 8. CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ CÁÚP CAO QUAÍN LYÏ CÁÚP TRUNG QUAÍN LYÏ CÁÚP TAÏC NGHIÃÛP TIÃÚP THË SAÍN XUÁÚT TAÌI CHÊNH KÃÚ TOAÏN NHÁN SÆÛÛ TIÃÚ SÆ 1.15 1.15 CÄNG NGHÃÛ MAÏY TÊNH PHÁÖN CÆÏNG PHÁÖN MÃÖM LÆU TRÆÎ TRUYÃÖN THÄNG MAÛNG * 1.16 1.16 8
 9. PHÆÅNG PHAÏP TIÃÚP CÁÛN PHÆÅNG PHAÏP TIÃÚP CÁÛN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 1.17 1.17 PHÆÅNG PHAÏP TIÃÚP CÁÛN TIÃÚP CÁÛN THEO KYÎ THUÁÛT KHOA HOÜC MAÏY TÊNH VÁÛN TRUÌ HOÜC KHOA HOÜC QUAÍN LYÏ MIS XAÎ HÄÜI HOÜC QUAÍN LYÏ TÁM LYÏ HOÜC NHAÌ NÆÅÏC TIÃÚP CÁÛN THEO HAÌNH VI 1.18 1.18 9
 10. TIÃÚP CÁÛN THEO KYÎ THUÁÛT NGHIÃN CÆÏU HÃÛ THÄÚNG: MÄ HÇNH, CÄNG NGHÃÛ VAÌ KHAÍ NÀNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG KHOA HOÜC MAÏY TÊNH KHOA KHOA HOÜC QUAÍN LYÏ KHOA VÁÛN TRUÌ HOÜC VÁÛ * 1.19 1.19 TIÃÚP CÁÛN THEO HAÌNH VI PHAÏT TRIÃØN VAÌ DUY TRÇ HÃÛ THÄÚNG: CHIÃÚN LÆÅÜC, THIÃÚT KÃÚ VAÌ VÁÛN DUÛNG TRONG QUAÍN LYÏ XAÎ HÄÜI HOÜC XAÎ TÁM LYÏ HOÜC TÁM KINH TÃÚ HOÜC KINH * 1.20 1.20 10 10
 11. TIÃÚP CÁÛN HÄÙN HÅÜP (KYÎ THUÁÛT-XAÎ HÄÜI) TÄÚI ÆU KHAÍ NÀNG THÆÛC HIÃÛN CUÍA HÃÛ THÄÚNG: CÄNG NGHÃÛ VAÌ TÄØ CHÆÏC PHAÍI CÁN NHÀÕC XEM XEÏT LÁÙN NHAU CHO ÂÃÚN KHI ÂAÛT ÂÆÅÜC SÆÛ THOAÍ MAÎN * 1.21 1.21 VAI TROÌ CUÍA VAI TROÌ CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 1.22 1.22 11 11
 12. SÆÛ TÆÅNG TAÏC CUÍA HÃÛ THÄÚNG SÆÛ TÆÅNG TAÏC PHÁÖN CÆÏNG CÅ SÅÍ KINH DOANH PHÁÖN MÃÖM DÆÎ LIÃÛU Chiãún læåüc Qui tàõc VIÃÙN THÄNG Thuí tuûc TÄØ CHÆÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ 1.23 1.23 PHAÛM VI CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN • 1950s: CAÏC THAY ÂÄØI VÃÖ KYÎ THUÁÛT • 60s-70s: ÂIÃÖU HAÌNH QUAÍN LYÏ • 80s-90s: CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG CÄÚT LOÎI CUÍA CÅ QUAN PHAÛM VI TAÏC ÂÄÜNG CAÌNG GIA TÀNG 1.24 1.24 * 12 12
 13. CÄNG NGHÃÛ MAÛNG & INTERNET NÀNG LÆÛC MAÏY TÊNH MAÛNG TRUYÃÖN THÄNG INTERNET * 1.25 1.25 INTERNET: MAÛNG QUÄÚC TÃÚ CUÍA CAÏC MAÛNG! MAÛ TRUYÃÖN THÄNG & CÄÜNG TAÏC TRUY CÁÛP THÄNG TIN THAÍO LUÁÛN NÀÕM BÀÕT THÄNG TIN GIAÍI TRÊ GIAO DËCH KINH DOANH * 1.26 1.26 13 13
 14. TÄØ CHÆÏC: VÅÏI CÄNG NGHÃÛ MAÛNG GIAÍM CAÏC CÁÚP QUAÍN LYÏ TAÏCH RÅÌI CÄNG VIÃÛC VÅÏI VË TRÊ LAÌM VIÃÛC TÄØ CHÆÏC LAÛI DOÌNG CÄNG VIÃÛC TÀNG TÊNH LINH HOAÛT CUÍA TÄØ CHÆÏC MÅÍ RÄÜNG QUAN HÃÛ KINH DOANH * 1.27 1.27 SÆÛ CHUYÃØN ÂÄØI QUAÍN LYÏ & KINH DOANH THË TRÆÅÌNG ÂIÃÛN TÆÍ THÆÅNG MAÛI ÂIÃÛN TÆÍ KINH DOANH ÂIÃÛN TÆÍ * 1.28 1.28 14 14
 15. THÆÅNG MAÛI ÂIÃÛN TÆÍ INTERNET LIÃN KÃÚT NGÆÅÌI MUA VAÌ NGÆÅÌI BAÏN CHI PHÊ GIAO DËCH THÁÚP HÅN TRAO ÂÄØI, MUA BAÏN, QUAÍNG CAÏO HAÌNG HOAÏ DËCH VUÛ TOAÌN CÁÖU TÀNG CAÏC GIAO DËCH TÆÌ DOANH NGHIÃÛP ÂÃÚN DOANH NGHIÃÛP * 1.29 1.29 KINH DOANH ÂIÃÛN TÆÍ INTRANET: MAÛNG NÄÜI BÄÜ TRONG DOANH NGHIÃÛP THÆ ÂIÃÛN TÆÍ, CHÆÏNG TÆÌ WEB, NHOÏM, PHÁÖN MÃÖM TÀNG CÆÅÌNG KHAÍ NÀNG TRUYÃÖN THÄNG VAÌ ÂIÃÖU HAÌNH HIÃÛU QUAÍ TÄØ CHÆÏC KINH DOANH AÍO * 1.30 1.30 15 15
 16. TÄØ CHÆÏC KINH DOANH AÍO CÄNG TY CÄNG TY SAÍN XUÁÚT THIÃÚT KÃÚ CÄNG TY CÄNG TY CÄNG TY BAÏN CUNG ÆÏNG HAÛT NHÁN HAÌNG VAÌ TIÃÚP THË CÄNG TY TAÌI CHÊNH 1.31 1.31 NHÆÎNG THAÏCH THÆÏC CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN CHIÃÚN LÆÅÜC: CAÛNH TRANH & HIÃÛU QUAÍ TOAÌN CÁÖU HOAÏ: THÄNG TIN ÂA QUÄÚC GIA KYÎ NGHÃÛ THÄNG TIN: HÄÙ TRÅÜ MUÛC TIÃU ÂÁÖU TÆ: GIAÏ TRË CUÍA THÄNG TIN TRAÏCH NHIÃÛM VAÌ QUAÍN LYÏ: ÂAÛO ÂÆÏC * 1.32 1.32 16 16
 17. CHÆÅNG 2. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG TÄØ CHÆÏC QUAÏ TRÇNH KINH DOANH VAÌ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG DOANH NGHIÃÛP 2.1 2.1 MUÛC TIÃU CHÆÅNG 2 XAÏC ÂËNH CAÏC ÂÀÛC TÊNH CUÍA TÄØ CHÆÏC MÄ TAÍ VAÌ PHÁN TÊCH CAÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG TÄØ CHÆÏC NÀÕM ÂÆÅÜC VAI TROÌ CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN CHIÃÚN LÆÅÜC * 2.2 2.2
 18. THAÏCH THÆÏC VÃÖ QUAÍN LYÏ KHOÏ KHÀN TRONG VIÃÛC QUAÍN TRË SÆÛ THAY ÂÄØI SÆÛ PHUÌ HÅÜP GIÆÎA CÄNG NGHÃÛ VAÌ TÄØ CHÆÏC TÊCH HÅÜP HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË NGUÄÖN LÆÛC PHAÏT TRIÃØN LÅÜI THÃÚ CAÛNH TRANH BÃÖN VÆÎNG * 2.3 2.3 TÄØ CHÆÏC TÄØ CHÆÏC && HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 2.4 2.4
 19. KHAÏI NIÃÛM TÄØ CHÆÏC ÂËNH NGHÉA CAÏC ÂÀÛC TRÆNG MÄI TRÆÅÌNG CUÍA TÄØ CHÆÏC 2.5 2.5 CEO TÄØ CHÆÏC ÂËNH NGHÉA: VP VP VP THEO KYÎ THUÁÛT: MÄÜT CÅ CÁÚU CHUÁØN TÀÕC, ÄØN ÂËNH BIÃÚN ÂÄØI CAÏC NGUÄÖN LÆÛC TÆÌ MÄI TRÆÅÌNG ÂÃØ TAÛO RA SAÍN PHÁØM VAÌ DËCH VUÛ CHO XAÎ HÄÜI THEO HAÌNH VI: MÄÜT TÁÛP HÅÜP CAÏC CHÆÏC NÀNG, NHIÃÛM VUÛ VAÌ QUYÃÖN HAÛN CÁN BÀÒNG THEO THÅÌI GIAN THÄNG QUA XUNG ÂÄÜT VAÌ GIAÍI QUYÃÚT XUNG ÂÄT * 2.6 2.6
 20. TÄØ CHÆÏC & CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG: Mäi træåìng Vàn hoaï Cå cáúu täø chæïc CÄNG NGHÃÛ TÄØ CHÆÏC Thuí tuûc THÄNG TIN Chênh saïch Quyãút âënh quaín lyï Cå häüi 2.7 2.7 TÄØ CHÆÏC CHUÁØN TÀÕC ÂÁÖU RA CHO MÄI TRÆÅÌNG ÂÁÖU VAÌO TÆÌ MÄI TRÆÅÌNG CÅ CÁÚU: Phán cáúp Phán cäng lao âäüng Qui âënh, Thuí tuûc QUAÏ TRÇNH: Quyãön/Nghéa vuû Quyãön haình/Traïch nhiãûm Giaï trë Chuáøn mæûc Con ngæåìi 2.8 2.8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2