intTypePromotion=1

Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing part 3

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
148
lượt xem
29
download

Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA TỔ CHỨC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG RÕ RÀNG CẤU TRÚC QUẢN LÝ PHÂN TẦNG QUI ĐỊNH & THỦ TỤC MINH BẠCH ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TỐI ĐA HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA TỔ CHỨC CƠ CẤU CHUẨN TẮC TRÌNH TỰ TÁC NGHIỆP CHUẨN MANG YẾU TỐ CHÍNH TRỊ VĂN HOÁ TỔ CHỨC *

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing part 3

  1. CAÏC ÂÀÛC TÊNH CÁÚU TRUÏC CUÍA TÄØ CHÆÏC PHÁN CÄNG LAO ÂÄÜNG ROÎ RAÌNG CÁÚU TRUÏC QUAÍN LYÏ PHÁN TÁÖNG QUI ÂËNH & THUÍ TUÛC MINH BAÛCH ÂAÏNH GIAÏ CÄNG BÀÒNG CHUYÃN MÄN KYÎ THUÁÛT TÄÚI ÂA HIÃÛU QUAÍ CUÍA TÄØ CHÆÏC * 2.9 2.9 CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA TÄØ CHÆÏC CÅ CÁÚU CHUÁØN TÀÕC CÅ TRÇNH TÆÛ TAÏC NGHIÃÛP CHUÁØN TRÇNH MANG YÃÚU TÄÚ CHÊNH TRË MANG VÀN HOAÏ TÄØ CHÆÏC VÀN * 2.10 2.10
  2. TÄØ CHÆÏC & MÄI TRÆÅÌNG MÄI TRÆÅÌNG: •NGUÄÖN LÆÛC & RAÌNG BUÄÜC •CHÊNH PHUÍ •ÂÄÚI THUÍ CAÛNH TRANH CÄNG TY •TRUNG GIAN TAÌI CHÊNH •VÀN HOAÏ •TRI THÆÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN •CÄNG NGHÃÛ 2.11 2.11 TÄØ CHÆÏC TAÏC ÂÄÜNG HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN PHAÛM VI HOAÛT ÂÄÜNG LÉNH VÆÛC HOAÛT ÂÄÜNG PHAÏT TRIÃØN HÃÛ THÄÚNG 2.12 2.12
  3. PHAÛM VI CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN 1950s: CAÏC THAY ÂÄØI VÃÖ KYÎ THUÁÛT 60s-70s: ÂIÃÖU HAÌNH QUAÍN LYÏ 80s-90s: CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG CÄÚT LOÎI CUÍA CÅ QUAN PHAÛM VI TAÏC ÂÄÜNG CAÌNG GIA TÀNG 2.13 2.13 * LÉNH VÆÛC CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN • LÁÛP TRÇNH VIÃN: Viãút pháön mãöm • NHAÌ PHÁN TÊCH HÃÛ THÄÚNG: Chuyãøn âäøi caïc váún âãö kinh doanh thaình caïc giaíi phaïp • NHAÌ QUAÍN LYÏ: Ngæåìi laînh âaûo • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: Ngæåìi sæí duûng caïc Ngæåì æïng duûng * 2.14 2.14
  4. MÄ HÇNH TÄØ CHÆÏC QUAÍN LYÏ CÁÚP CAO NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG (CAÏC BÄÜ PHÁÛN) BÄÜ PHÁÛN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN Caïc chuyãn gia hãû thäúng thäng tin: CIO Cå såí haû táöng IT Nhaì quaín lyï Pháön cæïng Nhaì phán têch Pháön mãöm Nhaì phaït triãøn hãû thäúng Nhaì láûp trçnh Maûng dæî liãûu Chuyãn gia maûng Nhaì quaín trë cå såí dæî liãûu Thæ kyï vàn phoìng 2.15 2.15 HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TAÏC ÂÄÜNG TÄØ CHÆÏC LYÏ THUYÃÚT KINH TÃ LYÏ THUYÃÚT HAÌNH VI QUAÍN TRË THAY ÂÄØI 2.16 2.16
  5. LYÏ THUYÃÚT KINH TÃÚ • KINH TÃÚ HOÜC VI MÄ: cäng nghãû thäng tin laì mäüt yãúu täú saín xuáút, nhæ lao âäüng & väún • LYÏ THUYÃÚT CHI PHÊ: caïc cäng ty cäú gàõng giaím chi phê bãn trong vaì bãn ngoaìi • LYÏ THUYÃÚT ÂAÛI DIÃÛN: quyãön låüi cuía caïc bãn tham gia thæång vuû cáön âæåüc giaïm saït * 2.17 2.17 LYÏ THUYÃÚT HAÌNH VI • LYÏ THUYÃÚT HAÌNH VI: hãû thäúng thäng tin coï thãø thay âäøi cáúp ra quyãút âënh; giaím cáúp quaín lyï trung gian & nhán viãn vàn phoìng; phán phäúi thäng tin Lyï thuyãút kinh tãú nghiãn cæïu haình âäüng cuía caïc doanh nghiãûp trãn thë træåìng. Trong khi âoï, lyï thuyãút haình vi mä taí haình vi cuía mäùi cuí doanh nghiãûp cuû thãø * 2.18 2.18
  6. THÆÛC HIÃÛN SÆÛ THAY ÂÄØI CÄNG VIÃÛC SÆÛ CHÄÚNG ÂÄÚI CÄNG NGHÃÛ CON NGÆÅÌI SÆÛ ÂAÏNH GIAÏ CÅ CÁÚU 2.19 2.19 Source: Leavitt, Handbook of Organization (1965) NHÆÎNG GÅÜI YÏ CHO VIÃÛC THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN MÄI TRÆÅÌNG CÅ CÁÚU VÀN HOAÏ CHÊNH TRË * 2.20 2.20
  7. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN TRONG DOANH NGHIÃÛP TRONG DOANH NGHIÃÛP 2.21 2.21 MÄÚI QUAN HÃÛ GIÆÎA HÃÛ THÄÚNG & QUAÍN TRË HÃÛ THÄÚNG CAÏC NHOÏM CÁÚP CHIÃÚN LÆÅÜC QUAÍN TRË CÁÚP CAO CÁÚP QUAÍN LYÏ QUAÍN TRË CÁÚP TRUNG CÁÚP TRI THÆÏC QUAÍN TRË DÆÎ LIÃÛU & TRI THÆÏC CÁÚP TAÏC NGHIÃÛP QUAÍN TRË TAÏC NGHIÃÛP BAÏN HAÌNG & TIÃÚP THË SAÍN XUÁÚT TAÌI CHÊNH KÃÚ TOAÏN NHÁN SÆÛ 2.22 2.22
  8. CAÏC HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUAÍN TRË (ESS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ (MIS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG QUAÍN LYÏ TRI THÆÏC (KWS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG HAÌNH CHÊNH TÆÛ ÂÄÜNG (OAS) HÃÛ HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ (TPS) HÃÛ * 2.23 2.23 CAÏC HÃÛ THÄÚNG TRONG DOANH NGHIÃÛP Saín xuáút Kãú toaïn QUAÏ TRÇNH KINH DOANH Nhaì Khaïch haìng Caïc quaï trçnh kinh doanh cung cáúp trong doanh nghiãûp Nguäön Taìi chênh nhán læûc Baïn haìng &Tiãúp thë 2.24 2.24
  9. HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng Baïn haìng & Tiãúp thë CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG: • Quaín trë baïn haìng; Nghiãn cæïu thë træåìng; Cäø âäüng; Âënh giaï; Saín pháøm måïi CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: THÄÚ • Hãû thäúng xæí lyï âån haìng; Hãû thäúng nghiãn cæïu thë træåìng; Hãû thäúng âënh giaï * TPS TPS 2.25 2.25 HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng saín xuáút Hãû CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG: • Láûp kãú hoaûch; Mua sàõm; Giao nháûn; Kyî thuáût; Váûn haình CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng hoaûch âënh nguäön nguyãn hoaû váût liãûu; Hãû thäúng kiãøm soaït âån âàût haìng; Hãû thäúng kyî thuáût; Hãû thäúng kiãøm soaït cháút læåüng TPS TPS 2.26 2.26 *
  10. HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng Taìi chênh & Kãú toaïn Hãû CAÏC CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG: • Phán bäø ngán saïch; Kãú toaïn; Hoaï âån; Kãú toaïn chi phê CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng Kãú toaïn; Khoaín phaíi thäú thu/Khoaín phaíi traí; Phán bäø ngán saïch; Quaín lyï ngán quyî * TPS TPS 2.27 2.27 HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Hãû thäúng nguäön nhán læûc Hãû CAÏC CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG: • Häö så nhán viãn; Læång; Thæåíng; Quan hãû lao âäüng; Âaìo taûo CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng Tiãön læång; Thæåíng; Luán chuyãøn cäng viãûc; Âaìo taûo nhán viãn viãû * TPS TPS 2.28 2.28
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2