intTypePromotion=1

Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing part 4

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
174
lượt xem
39
download

Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: • Tuyển sinh; Bảng điểm; Chương trình môn học; Cựu sinh viên CÁC HỆ THỐNG ỨNG DỤNG: • Hệ thống đăng ký; Hệ thống lý lịch sinh viên; Hệ thống thời khoá biểu; Hệ thống tài trợ cựu sinh viên * HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC (KWS) MÔ HÌNH CẤP QUẢN LÝ • ĐẦU VÀO: CHUYÊN GIA THIẾT KẾ • QUÁ TRÌNH XỬ LÝ: MÔ HÌNH HOÁ • ĐẦU RA: BẢN THIẾT KẾ, HÌNH HOẠ • NGƯỜI SỬ DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VÍ DỤ: TRẠM LÀM VIỆC KỸ THUẬT...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing part 4

  1. HÃÛ THÄÚNG XÆÍ LYÏ NGHIÃÛP VUÛ Caïc loaûi khaïc (Vd., Træåìng âaûi hoüc) Caï CAÏC CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG: • Tuyãøn sinh; Baíng âiãøm; Chæång trçnh män hoüc; Cæûu sinh viãn CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÆÏNG DUÛNG: • Hãû thäúng âàng kyï; Hãû thäúng lyï lëch sinh viãn; Hãû û thäúng thåìi khoaï biãøu; Hã Hãû thäúng taìi tråü cæûu sinh viãn * TPS TPS 2.29 2.29 HÃÛ THÄÚNG QUAÍN LYÏ TRI THÆÏC (KWS) MÄ HÇNH CÁÚP QUAÍN LYÏ • ÂÁÖU VAÌO: CHUYÃN GIA THIÃÚT KÃÚ • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: MÄ HÇNH HOAÏ • ÂÁÖU RA: BAÍN THIÃÚT KÃÚ, HÇNH HOAÛ • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHÁN VIÃN KYÎ THUÁÛT VÊ DUÛ: TRAÛM LAÌM VIÃÛC KYÎ THUÁÛT 2.30 2.30
  2. HÃÛ THÄÚNG HAÌNH CHÊNH TÆÛ ÂÄÜNG (OAS) HÆÅÏNG ÂÃÚN MÄÜT VÀN PHOÌNG HÆÅÏ “KHÄNG GIÁÚY” THIÃÚT KÃÚ LAÛI DOÌNG CÄNG VIÃÛC THIÃÚ PHÁÖN MÃÖM TÊCH HÅÜP PHÁÖ THIÃÚT KÃÚ LAO ÂÄÜNG KHOA HOÜC THIÃÚ KHÄNG GIAN LAÌM VIÃÛC SÄI ÂÄÜNG KHÄNG VÊ DUÛ: HÇNH HOAÛ TRÆNG BAÌY 2.31 2.31 HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ (MIS) MÄ HÇNH CÁÚP QUAÍN LYÏ • ÂÁÖU VAÌO: DÆÎ LIÃÛU DUNG LÆÅÜNG LÅÏN • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: CAÏC MÄ HÇNH ÂÅN • ÂÁÖU RA: BAÏO CAÏO TOÏM LÆÅÜC • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHAÌ QUAÍN TRË CÁÚP TRUNG VÊ DUÛ: NGÁN SAÏCH HAÌNG NÀM 2.32 2.32
  3. CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ (MIS) CAÏC QUYÃÚT ÂËNH COÏ CÁÚU TRUÏC & BAÏN CAÏ CÁÚU TRUÏC BAÏO CAÏO KIÃØM SOAÏT ÂÆÅÜC ÂËNH HÆÅÏNG BAÏ DÆÎ LIÃÛU QUAÏ KHÆÏ & HIÃÛN TAÛI DÆÎ ÂËNH HÆÅÏNG BÃN TRONG ÂËNH QUAÏ TRÇNH THIÃÚT KÃÚ KEÏO DAÌI QUAÏ * 2.33 2.33 DÆÎ LIÃÛU TPS CHO CAÏC ÆÏNG DUÛNG MIS TPS MIS DÆÎ LIÃÛU Hãû thäúng BAÏN HAÌNG Xæí lyï âån haìng CHI PHÊ TÃÛP TIN ÂÅN HAÌNG SAÍN PHÁØM Hãû thäúng ÂÅN VË MIS Hoaûch âënh nguäön CAÏC BAÏO CAÏO nguyãn váût liãûu DÆÎ LIÃÛU THAY ÂÄØI TÃÛP TIN KÃÚ HOAÛCH SAÍN XUÁÚT SAÍN PHÁØM Hãû thäúng DÆÎ LIÃÛU NHAÌ QUAÍN LYÏ Kãú toaïn CHI TIÃU CAÏC TÃÛP TIN TÊNH TOAÏN CAÏC TÃÛP TIN MIS 2.34 2.34
  4. HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) MÄ HÇNH CÁÚP QUAÍN LYÏ • ÂÁÖU VAÌO: DÆÎ LIÃÛU DUNG LÆÅÜNG NHOÍ • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: TÆÅNG TAÏC • ÂÁÖU RA: PHÁN TÊCH QUYÃÚT ÂËNH • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHAÌ CHUYÃN MÄN, NHÁN VIÃN VÊ DUÛ: PHÁN TÊCH CHI PHÊ HÅÜP ÂÄÖNG 2.35 2.35 CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUYÃÚT ÂËNH (DSS) LINH HOAÛT, THÊCH NGHI, NHANH CHOÏNG LINH NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG KIÃØM SOAÏT NHÁÛP/XUÁÚT NGÆÅÌ KHÄNG CÁÖN LÁÛP TRÇNH CHUYÃN KHÄNG NGHIÃÛP HÄÙ TRÅÜ TIÃÚN TRÇNH QUYÃÚT ÂËNH HÄÙ CÄNG CUÛ MÄ HÇNH HOAÏ TINH VI CÄNG * 2.36 2.36
  5. HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUAÍN TRË (ESS) MÄ HÇNH CÁÚP CHIÃÚN LÆÅÜC • ÂÁÖU VAÌO: DÆÎ LIÃÛU TÄØNG HÅÜP • QUAÏ TRÇNH XÆÍ LYÏ: TÆÅNG TAÏC • ÂÁÖU RA: CAÏC DÆÛ AÏN • NGÆÅÌI SÆÍ DUÛNG: NHAÌ QUAÍN TRË CÁÚP CAO VÊ DUÛ: KÃÚ HOAÛCH HOAÛT ÂÄÜNG 5 NÀM DUÛ 2.37 2.37 CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CUÍA HÃÛ THÄÚNG HÄÙ TRÅÜ QUAÍN TRË (ESS) QUAÍN TRË CÁÚP CAO QUAÍ THIÃÚT KÃÚ CHO CAÏ NHÁN THIÃÚ NÄÚI KÃÚT CEO VÅÏI CAÏC CÁÚP KHAÏC NÄÚ TÄÚN KEÏM CHI PHÊ DUY TRÇ TÄÚ PHAÛM VI HÄÙ TRÅÜ RÄÜNG PHAÛ * 2.38 2.38
  6. MÄÚI QUAN HÃÛ GIÆÎA CAÏC HÃÛ THÄÚNG ESS MIS DSS KWS TPS OAS 2.39 2.39 CAÏC HÃÛ THÄÚNG THEO CHÆÏC NÀNG HÃÛ THÄÚNG BAÏN HAÌNG & TIÃÚP THË HÃÛ HÃÛ THÄÚNG SAÍN XUÁÚT HÃÛ HÃÛ THÄÚNG TAÌI CHÊNH & KÃÚ TOAÏN HÃÛ HÃÛ THÄÚNG NGUÄÖN NHÁN LÆÛC HÃÛ * 2.40 2.40
  7. HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN & & CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH CHIÃÚN LÆÅÜC KINH DOANH 2.41 2.41 VAI TROÌ CHIÃÚN LÆÅÜC CUÍA HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN CHIÃÚN LÆÅÜC: COÏ THÃØ THAY ÂÄØI MUÛC TIÃU, HOAÛT ÂÄÜNG, SAÍN PHÁØM, DËCH VUÛ, MÄI TRÆÅÌNG ÂÃØ GIAÌNH LÅÜI THÃÚ CAÛNH TRANH 2.42 2.42
  8. MÄ HÇNH CAÏC LÆÛC LÆÅÜNG CAÛNH TRANH THAY THÃÚ THÁM NHÁÛP SAÍN PHÁØM & THË TRÆÅÌNG DËCH VUÛ MÅÏI CAÛNH TRANH CÄNG TY TRUYÃÖN THÄÚNG NHAÌ KHAÏCH HAÌNG CUNG CÁÚP 2.43 2.43 ÂÄÚI PHOÏ VÅÏI CAÏC LÆÛC LÆÅÜNG CAÛNH TRANH PHÁN BIÃÛT SAÍN PHÁØM PHÁN PHÁN BIÃÛT TÁÛP TRUNG PHÁN KHAI THAÏC TAÌI NGUYÃN DÆÎ LIÃÛU KHAI LIÃN KÃÚT KHAÏCH HAÌNG & NHAÌ CUNG LIÃN ÆÏNG TRÅÍ THAÌNH NHAÌ SAÍN XUÁÚT VÅÏI CHI PHÊ TRÅÍ THÁÚP * 2.44 2.44
  9. MÄ HÇNH CHUÄÙI GIAÏ TRË ÂÃÖ CAO CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG CÅ BAÍN & HOAÛT ÂÄÜNG HÄÙ TRÅÜ LAÌM TÀNG GIAÏ TRË CUÍA SAÍN PHÁØM , DËCH VUÛ • CÅ BAÍN: LIÃN QUAN TRÆÛC TIÃÚP ÂÃÚN SAÍN XUÁÚT, PHÁN PHÄÚI • HÄÙ TRÅÜ: CÅ SÅÍ HAÛ TÁÖNG, NGUÄÖN NHÁN LÆÛC, CÄNG NGHÃÛ, HÁÛU CÁÖN * 2.45 2.45 CAÏC CHÈ DÁÙN CHO NHAÌ QUAÍN TRË & TÄØ CHÆÏC NHAÌ ÂÄÖNG MINH CHIÃÚN LÆÅÜC, HÅÜP TAÏC ÂÄÖ THÄNG TIN HÃÛ THÄÚNG CHIÃÚN LÆÅÜC CÁÚP NGAÌNH HÃÛ QUAÍN TRË CHUYÃØN ÂÄØI CHIÃÚN LÆÅÜC QUAÍ TAÏC ÂÄÜNG CUÍA INTERNET TAÏ * 2.46 2.46
  10. CHÆÅNG 3. CÅ SÅÍ HAÛ TÁÖNG CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN MAÛNG & CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN HIÃÛN ÂAÛI 3.1 3.1 MUÛC TIÃU CHÆÅNG 3 • CÄNG CUÛ VAÌ CAÏCH TIÃÚP CÁÛN PHÁÖN MÃÖM • CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA MÄÜT HÃÛ QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • MAÛNG VIÃÙN THÄNG VAÌ ÆÏNG DUÛNG TRONG KINH DOANH DIÃÛN TÆÍ * 3.2 3.2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2