intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

33
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực" cung cấp khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

 1. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC • Mục tiêu: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng để thực hiện hoạt động xây dựng và quản lý lực lượng lao động trong tổ chức một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra ở hiện tại cũng như trong tương lai. • Nội dung nghiên cứu của học phần: Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực Bài 2: Phân tích công việc Bài 3: Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực Bài 4: Đánh giá thực hiện công việc Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Bài 6: Thù lao lao động v1.0014106222 1
 2. BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TS. Nguyễn Vân Thùy Anh TS. Phạm Thị Bích Ngọc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0014106222 2
 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Trưởng phòng Hoàng Nam • Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chuyên ngành công nghệ thông tin vào năm 2008, Hoàng Nam được nhận vào làm việc tại một công ty viễn thông ở Hà Nội với vị trí nhân viên kỹ thuật. • Sau 5 năm nỗ lực làm việc, Nam được đề bạt làm trưởng phòng kỹ thuật của công ty và quản lý 7 nhân viên. • Nam rất háo hức nhận nhiệm vụ mới này nhưng cũng không tránh khỏi những lúng túng. Là một cán bộ quản lý nhân sự có kinh nghiệm, anh/chị hãy tư vấn cho Nam cách thức quản lý nhân viên trong phòng một cách hiệu quả? v1.0014106222 3
 4. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể: • Hiểu được thực chất của quản trị nhân lực, mục đích và vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức; • Nắm được các triết lý về quản trị nhân lực trong tổ chức; • Nắm được nội dung sơ bộ của các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; • Hiểu rõ trách nhiệm của những người liên quan trong quản trị nhân lực; • Nhận biết những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực trong tổ chức. v1.0014106222 4
 5. NỘI DUNG Khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực Các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực Triết lý quản trị nhân lực Sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực Ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực v1.0014106222 5
 6. 1. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1.1. Khái niệm quản trị nhân lực 1.2. Mục tiêu, đối tượng của quản trị nhân lực 1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực v1.0014106222 6
 7. 1.1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Một số khái niệm liên quan: • Tổ chức:  > 2 người;  Tương tác, phối hợp với các nguồn lực khác;  Cơ cấu quản lý;  Nhằm đạt mục tiêu chung. • Nhân lực: nguồn lực của mỗi con người  Thể lực;  Trí lực;  Tâm lực. • Nguồn nhân lực: tất cả những con người đang làm việc trong tổ chức  Số lượng;  Chất lượng. v1.0014106222 .7
 8. 1.1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (tiếp theo) Khái niệm: Quản trị nguồn nhân lực là các chính sách, các hệ thống ảnh hưởng tới hành vi, thái độ và sự thực hiện công việc của người lao động trong tổ chức. • Quản trị nguồn nhân lực bao gồm tất cả các hoạt động và quyết định quản lý có ảnh hưởng trực tiếp tới những người lao động đang làm việc trong tổ chức. • Quản trị nguồn nhân lực bao gồm tất cả các hoạt động của một tổ chức nhằm thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng và đánh giá, bảo toàn và duy trì một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu công việc về mặt số lượng và chất lượng. v1.0014106222 .8
 9. 1.1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (tiếp theo) Các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực: • Thu hút:  Kế hoạch hóa nguồn nhân lực;  Phân tích và thiết kế công việc;  Biên chế nhân lực: tuyển mộ, tuyển chọn và bố trí. • Phát triển: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. • Duy trì:  Đánh giá thực hiện công việc;  Thù lao;  Quan hệ lao động. v1.0014106222 9
 10. 1.2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC • Mục tiêu của quản trị nhân lực là giúp tổ chức đạt được mục tiêu thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu suất. • Đối tượng của quản trị nhân lực:  Người lao động;  Mối quan hệ giữa những người lao động;  Các vấn đề liên quan đến người lao động. v1.0014106222 10 .
 11. 1.3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC • Xuất phát từ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong tổ chức. • Là công cụ quản lý giúp tổ chức đạt được mục tiêu và nâng cao tính cạnh tranh của tổ chức thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. • Tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp với sự thay đổi của môi trường thông qua việc tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu. • Là công cụ giúp cho các nhà quản lý tạo động lực cho nhân viên → nâng cao chất lượng thực hiện công việc → nâng cao hiệu quả của tổ chức. v1.0014106222 11
 12. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA YẾU CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 2.2. Thiết kế và phân tích công việc 2.3. Biên chế nhân lực: tuyển mộ, tuyển chọn và bố trí nhân lực 2.4. Đào tạo và phát triển 2.5. Đánh giá thực hiện công việc 2.6. Thù lao lao động 2.7. Quan hệ lao động v1.0014106222 12
 13. 2.1. KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC Đảm bảo tổ chức có đủ nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng trên cơ sở cân đối cung và cầu nhân lực trong tổ chức. Môi trường Chiến lược và mục Phân tích cung Đánh giá khả năng tiêu của tổ chức nhân lực nội bộ cung ứng nhân lực bên ngoài Dự báo cầu Dự báo cung nhân lực Cân bằng nhân lực Kế hoạch về nguồn nhân lực v1.0014106222 13
 14. 2.2. THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC • Thiết kế công việc là quá trình xác định, tổ chức các công việc mà một người/ một nhóm người lao động cần phải thực hiện. • Phân tích công việc: Quá trình xác thu thập và tổ chức các thông tin liên quan đến công việc, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và những yêu cầu đối với người thực hiện, cũng như các điều kiện làm việc để thực hiện công việc thành công. v1.0014106222 14
 15. 2.3. TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN VÀ BỐ TRÍ NHÂN LỰC • Tuyển mộ: thu hút, động viên người có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tham gia dự tuyển. • Tuyển chọn: Lựa chọn trong số các ứng viên người phù hợp nhất với yêu cầu công việc và tổ chức. • Bố trí nhân lực: sắp xếp người lao động vào các vị trí khác nhau trong tổ chức. v1.0014106222 15
 16. 2.4. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC • Đào tạo: nâng cao năng lực để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc hiện tại. • Phát triển: nâng cao năng lực để chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của công việc trong tương lai. • Các phương pháp đào tạo. • Quy trình quản lý đào tạo trong doanh nghiệp. v1.0014106222 16
 17. 2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC • Đánh giá một cách hệ thống và chính thức:  Tình hình thực hiện công việc;  So sánh với tiêu chuẩn;  Thảo luận với người lao động. • Phương pháp đánh giá. • Cách thức tổ chức chương trình đánh giá. v1.0014106222 17
 18. 2.6. THÙ LAO LAO ĐỘNG • Cấu trúc của thù lao; • Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao; • Cách thức xây dựng hệ thống trả công; • Các hình thức trả công. v1.0014106222 18
 19. 2.7. QUAN HỆ LAO ĐỘNG • Duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp giữa người sử dụng lao động và người lao động trong tổ chức. • Hợp đồng lao động. • Giải quyết tranh chấp, bất bình. • Cải thiện điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống cho người lao động. • An toàn lao động, y tế, bảo hiểm... v1.0014106222 19
 20. 3. TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC • Tư tưởng, quan điểm của người lãnh đạo cấp cao về cách thức quản lý con người trong tổ chức. • Quan niệm về yếu tố con người: “Con người được coi như công cụ lao động” “Con người được đối xử như những con người” “Con người có tiềm năng cần được khai thác và phát triển” v1.0014106222 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2