Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
329
lượt xem
169
download

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai, ngoài ra còn có các dự báo như dự báo kinh tế: do các cơ quan nghiên cứu, cơ quan dịch vụ thông tin, các bộ phận tư vấn kinh tế của Nhà Nước thực hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2

 1. Chương 2 DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
 2. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i 1.1. Kh¸i niÖm dù b¸o Dù b¸o lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt tiªn ®o¸n những sù viÖc sÏ xảy ra trong t­¬ng lai.
 3. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i 1.2. C¸c lo¹i dù b¸o a. Căn cø vµo thêi gian o Dù b¸o ng¾n h¹n: Khoảng thêi gian dù b¸o ng¾n h¹n th­êng kh«ng qu¸ 3 th¸ng. o Dù b¸o trung h¹n: Khoảng thêi gian dù b¸o trung h¹n th­êng tõ 3 th¸ng ®Õn 3 năm. o Dù b¸o dµi h¹n: thêi gian dù b¸o tõ 3 năm trë lªn.
 4. I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i 1.2. C¸c lo¹i dù b¸o b. Căn cø vµo néi dung c«ng viÖc cÇn dù b¸o • Dù b¸o kinh tÕ: do c¸c c¬ quan nghiªn cøu, c¬ quan dÞch vô th«ng tin, c¸c bé phËn t­ vÊn kinh tÕ cña Nhµ n­íc thùc hiÖn. • Dù b¸o kü thuËt vµ c«ng nghÖ: ®Ò cËp ®Õn møc ®é ph¸t triÓn khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ trong t­¬ng lai. • Dù b¸o nhu cÇu: Thùc chÊt cña dù b¸o nhu cÇu lµ tiªn ®o¸n vÒ doanh sè b¸n ra cña doanh nghiÖp.
 5. II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn dù b¸o nhu cÇu 2.1. C¸c nh©n tè chñ quan • ChÊt l­îng thiÕt kÕ • C¸ch thøc phôc vô kh¸ch hµng • ChÊt l­îng sản phÈm • Gi¸ b¸n.
 6. II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn dù b¸o nhu cÇu 2.2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan § Nh©n tè thÞ tr­êng o Cảm tình cña ng­êi tiªu dïng o Quy m« d©n c­ o Sù c¹nh tranh o C¸c nh©n tè ngÉu nhiªn. § Nh©n tè m«i tr­êng kinh tÕ o LuËt ph¸p o Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ o Chu kú kinh doanh.
 7. III. t¸c ®éng cña chu kú sèng cña sản phÈm ®èi víi dù b¸o Doanh sè ChÝn muåi Ph¸t triÓn Giíi thiÖu Suy tµn Thêi gian
 8. IV. c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu 4.1. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh tÝnh o LÊy ý kiÕn cña ban ®iÒu hµnh o LÊy ý kiÕn hçn hîp cña lùc l­îng b¸n hµng o LÊy ý kiÕn ng­êi tiªu dïng o Ph­¬ng ph¸p Delphi
 9. IV. c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu 4.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh l­îng C¸c b­íc tiÕn hµnh dù b¸o ®Þnh l­îng: o X¸c ®Þnh môc tiªu cña dù b¸o o Chän lùa c¸c lo¹i sản phÈm cÇn dù b¸o o X¸c ®Þnh ®é dµi thêi gian dù b¸o o Chän m« hình dù b¸o o Thu thËp c¸c sè liÖu cÇn thiÕt o Phª chuÈn m« hình dù b¸o o TiÕn hµnh dù b¸o o ¸p dông kÕt quả dù b¸o.
 10. IV. c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o nhu cÇu 4.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh l­îng 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian Nhu cÇu SP ®Ønh thêi vô ®­êng xu h­íng tuyÕn tÝnh ®­êng xu h­íng theo mïa Thời gian
 11. 4.2. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh l­îng 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.1. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng y1 + y 2 + y3 YI = 3 y 2 + y3 + y 4 YII = 3
 12. 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.1. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng VÝ dô 2.1: Cöa hµng A cã sè liÖu vÒ l­îng ¸o s¬ mi b¸n ra trong 6 th¸ng qua nh­ sau. H·y dïng ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng 3 th¸ng mét ®Ó dù b¸o nhu cÇu cho th¸ng thø 7. Th¸ng L­îng b¸n thùc tÕ Dù b¸o (chiÕc ¸o) (ChiÕc ¸o) 1 45 2 50 3 52 4 56 (45 + 50 + 52): 3 = 49 5 58 (50 + 52 + 56): 3 = 53 6 64 (52 + 56 + 58):3 = 55 7 (56 + 58 + 64): 3 = 59
 13. 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.2. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng cã träng sè Nhu cÇu tÝnh Nhu cÇu tÝnh ∑(Träng sè thêi kú n × Nhu cÇu thêi kú n) ∑(Träng sè thêi kú n × Nhu cÇu thêi kú n) theo sè b.qu©n theo sè b.qu©n = di ®éng cã träng di ®éng cã träng = ∑ c¸c träng sè ∑ c¸c träng sè sè sè
 14. 4.2.1. Dù b¸o theo d·y sè thêi gian 4.2.1.2. Ph­¬ng ph¸p bình qu©n di ®éng cã träng sè VÝ dô: Còng vÝ dô trªn, cöa hµng A quyÕt ®Þnh ¸p dông m« hình dù b¸o bình qu©n di ®éng 3 th¸ng cã träng sè cho th¸ng gần nhất là 0,5; hai tháng trước đây là 0,35; ba tháng trước đây là 0,15. Kết quả dự báo như sau: Th¸ng L­îng b¸n thùc Dù b¸o (chiÕc ¸o) tÕ (ChiÕc ¸o) 1 45 2 50 3 52 4 56 (45 × 0,15) + (50 × 0,35) + ( 52 × 0,50) = 50 5 58 (50 × 0.15) + (52 × 0,35) + (56 × 0,50) = 54 6 64 (52 × 0,15) + (56 × 0,35) + (58× 0,50) = 56 7 (56 × 0,15) + (58 × 0,35) + (64 × 0,50) = 61
 15. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n Ft = Ft-1 + α(A(t-1) - F(t-1)) Trong ®ã: F(t): Dù b¸o nhu cÇu giai ®o¹n t F(t-1): Dù b¸o nhu cÇu giai ®o¹n t - 1 A(t -1): sè liÖu vÒ nhu cÇu thùc tÕ ë giai ®o¹n t - 1 α: HÖ sè san b»ng (0 < α < 1)
 16. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n VÝ dô: VÉn ví dụ trên, b©y giê cöa hµng quyÕt ®Þnh dïng ph­¬ng ph¸p dù b¸o san b»ng sè mò giản ®¬n víi α = 0,6 vµ l­îng dù b¸o cña th¸ng 1 b»ng víi sè thùc tÕ cña th¸ng ®ã (45). L­îng b¸n thùc tÕ Th¸ng Dù b¸o (chiÕc ¸o) (ChiÕc ¸o) 1 45 45 2 50 45 + 0,6(45 - 45) = 45 3 52 45 + 0,6(50 - 45) = 48 4 56 48 + 0,6(52 - 48) = 50,4 = 50 5 58 50 + 0,6(56 - 50) = 53,6 = 54 6 64 54 + 0,6(58 - 54) = 56,4 = 56 7 56 + 0,6(64 - 56) = 60,8 = 61
 17. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n C¸ch chän hÖ sè α: dùa vµo ®é lÖch tuyÖt ®èi bình qu©n MAD (Mean Absolute Deviation) n ∑ A t − Ft MAD = i=1 n
 18. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n VÝ dô: Còng víi vÝ dô trªn, ®Ó lùa chän hÖ sè san b»ng α, chóng ta sÏ dù b¸o nhu cÇu ¸o s¬ mi víi gi¸ trÞ α = 0,6 vµ α = 0,9. L­îng b¸n Víi α = 0,6 Víi α = 0,9 Th¸ng thùc tÕ (ChiÕc ¸o) F AD F AD 1 45 45 0 45 0 2 50 45 5 45 5 3 52 48 4 50 2 4 56 50 6 52 4 5 58 54 4 56 2 6 64 56 8 58 6 Céng AD 27 19
 19. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò a. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n 27 MAD (α = 0,6) = = 4,5 6 19 MAD (α = 0,9) = = 3,2 6 VËy α = 0,9 cho kÕt quả dù b¸o chÝnh x¸c h¬n so víi α = 0,6. Do ®ã ta dïng α = 0,9 ®Ó dù b¸o cho th¸ng tiÕp theo. KÕt quả dù b¸o th¸ng 7 lµ: 58 + 0,9(64 - 58) = 63
 20. 4.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò b. San b»ng sè mò cã hiÖu chØnh xu h­íng B­íc 1: Sö dông c«ng thøc dù b¸o theo ph­¬ng ph¸p san b»ng sè mò giản ®¬n. B­íc 2: X¸c ®Þnh l­îng ®iÒu chØnh theo xu h­íng Tt = Tt-1 + β (Ft - Ft-1) Trong ®ã: Tt: L­îng ®iÒu chØnh theo xu h­íng thêi kú t Tt-1: L­îng ®iÒu chØnh theo xu h­íng thêi kú t-1 β: HÖ sè san b»ng xu h­íng mµ ta lùa chän (0 < β

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản