Bài giảng quản trị tài chính chương 9 : Truyền thông trong quản trị

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
7
download

Bài giảng quản trị tài chính chương 9 : Truyền thông trong quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin là tri thức lấy từ các số liệu đã thu thập được. 2. Truyền thông Truyền thông là sự chia sẻ thông tin giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhiều nhóm người để đạt được quan điểm chung về một vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng quản trị tài chính chương 9 : Truyền thông trong quản trị

  1. CHÖÔNG 9 Chapter 9/1
  2. CHÖÔNG 9 I. Khái niệm II. Tầm quan trọng của truyền thông III. Caùc keânh truyeàn thoâng III. IV. Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/2
  3. I.KHAÙI NIEÄM 1. Thoâng tin Thoâng tin laø tri thöùc laáy töø caùc soá lieäu ñaõ thu thaäp ñöôïc. 2. Truyeàn thoâng Truyeàn thoâng laø söï chia seû thoâng tin giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøi hoaëc nhieàu nhoùm ngöôøi ñeå ñaït ñöôïc quan ñieåm chung veà moät vaán ñeà. Chapter 9/3
  4. II. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA TRUYEÀN THOÂNG A Tạo được Gia tăng hiệu quả hoạt động lợi thế cạnh tranh cho tổ chức B Chất lượng của hệ thống quản lý C Thỏa mãn nhu cầu khách hàng D Cải tiến liên tục Chapter 9/4
  5. III. CAÙC KEÂNH TRUYEÀN THOÂNG ĐIỆN TỬ VĂN BẢN LỜI NÓI Thông báo, thư từ E-mail Điện thoại nội bộ của các cấp Hộp thư thoại Giao tiếp trực quản trị. Nhắn tin nhanh diện. Báo cáo thường Máy nhắn tin niên. Cuộc họp của Thư luân lưu của ĐT di động công ty. Công ty. Mạng nội bộ Cuộc họp nhóm Bản thông tin gắn Trang Web trên tường. Hội nghị từ xa Cẩm nang hội nhập vào môi trường làm việc. Hình 9.1: Các hình thức truyền thông qua các kênh chính thức Chapter 9/5
  6. IV. MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÂNG 5 Thông tin phản hồi truyền đến người gửi 2 3 1 4 Thông điệp Người gửi Người gửi Người nhận truyền tải mã hoá có thoâng thoâ qua các mã hoá TT thành kênh tin (TT) thông điệp thông điệp 6 Có thể có thên TTPH đến người nhận Hình 9.2: Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/6
  7. IV. MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÂNG YÙ töôûng Kênh truyền tin R Giải mã TT mã à o Mã hoá TT Hiểu TT c ả Hiểu TT n Mã hoá TT NGÖÔØI NHAÄN Giải mã TT mã NGÖÔØI GÖÛI Kênh TT phản hồi Hình 9.3: Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản