intTypePromotion=3

Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 10

Chia sẻ: Sadfaf Asfsggs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
101
lượt xem
27
download

Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình hình tμi nguyên rừng và đất đai: Thông qua số liệu điều tra rừng và đất lâm nghiệp, thống kê theo hệ thống bảng biểu. Từ đó trình bμy tóm tắt về những đặc trưng về tổ thμnh loμi cây mục đích, đặc hữu...Đánh giá khái quát tình hình tμi nguyên vμ đất đai.Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật: Tuổi thành thục số lượng, công nghệ, tuổi khai thác chính, phương thức khai thác, chu kỳ, luân kỳ, mô hình vốn sản xuất chuẩn, lượng khai thác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 10

  1. - Nhu cÇu gç cñi, l©m s¶n ngoμi gç ë ®Þa ph−¬ng, ¸p lùc vμo rõng. 4) T×nh h×nh tμi nguyªn rõng vμ ®Êt ®ai: Th«ng qua sè liÖu ®iÒu tra rõng vμ ®Êt l©m nghiÖp, thèng kª theo hÖ thèng b¶ng biÓu. Tõ ®ã tr×nh bμy tãm t¾t vÒ nh÷ng ®Æc tr−ng vÒ tæ thμnh loμi c©y môc ®Ých, ®Æc h÷u...§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tμi nguyªn vμ ®Êt ®ai. 5) §¸nh gi¸ t×nh h×nh vμ hiÖu qu¶ kinh doanh ®· qua. PhÇn thø hai: Tæ CHøC RõNG, Tæ CHøC S¶N XUÊT KINH DOANH RõNG Vμ Tæ CHøC HO¹T §éNG L¢M NGHIÖP X· HéI 1) Môc tiªu cña ph−ong ¸n - Kinh tÕ - X· héi. - M«i tr−êng. 2) Bè trÝ sö dông ®Êt ®ai. 3) Bè trÝ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt l©m nghiÖp: 3.1) Khai th¸c: - TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kü thuËt: Tuæi thμnh thôc sè l−îng, c«ng nghÖ, tuæi khai th¸c chÝnh, ph−¬ng thøc khai th¸c, chu kú, lu©n kú, m« h×nh vèn s¶n xuÊt chuÈn, l−îng khai th¸c, c−êng ®é khai th¸c... - LËp kÕ ho¹ch khai th¸c theo giai ®o¹n cho mét chu kú hoÆc lu©n kú (Tæ chøc rõng theo kh«ng gian vμ thêi gian). LËp kÕ ho¹ch khai th¸c 5 n¨m ®Çu. - TiÕn hμnh tÝnh to¸n vμ lËp kÕ ho¹ch cho tõng lo¹i rõng: ®Òu tuæi, kh¸c tuæi, tre nøa... 3.2) Nu«i d−ìng, lμm giμu rõng, xóc tiÕn t¸i sinh, khoanh nu«i: - ThuyÕt minh vÒ ®èi t−îng vμ biÖn ph¸p t¸c ®éng. - Tæng khèi l−îng cña tõng gi¶i ph¸p. - C¸c chØ tiªu kü thuËt cho tõng gi¶i ph¸p. - LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp (Tæ chøc kh«ng gian vμ thêi gian) khÐp kÝn vμ cho 5 n¨m ®Çu. 3.3) Trång rõng: - Môc ®Ých trång. - §èi t−îng, diÖn tÝch. - C¸c chØ tiªu kü thuËt: c¬ cÊu c©y trång, tuæi thμnh thôc c«ng nghÖ, sè l−îng, chu kú, mËt ®é trång, mËt ®é tèi −u theo tuæi, cÊp ®Êt, h¹ng ®Êt, dù ®o¸n s¶n l−îng.... 154
  2. - LËp kÕ ho¹ch trång rõng theo tõng loμi theo giai ®oan cho 1 chu kú (Tæ chøc kh«ng gian vμ thêi gian). LËp kÕ ho¹ch trång cho 5 n¨m ®Çu. 4) Bè trÝ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n«ng l©m kÕt hîp vμ kinh doanh tæng hîp tμi nguyªn rõng: - C©y l−¬ng thùc. - C©y c«ng nghiÖp, ¨n qu¶. - L©m s¶n ngoμi gç - NghÒ phô. 5) Bè trÝ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp rõng vμ chÕ biÕn l©m s¶n. 6) Tæ chøc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong l©m tr−êng: - C¸c ph©n tr−êng, ®éi s¶n xuÊt. - C¸c tiÓu khu. - C¸c xÝ nghiÖp. 7) Tæ chøc vμ x©y dùng kinh tÕ x· héi l©m nghiÖp trªn ®Þa bμn: - G¾n c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh l©m nghiÖp víi c¸c ®¬n vÞ hμnh chÝnh kinh tÕ vμ qu¶n lý nhμ n−íc. - X©y dùng c¸c côm d©n c−, c¸c ®iÓm kinh tÕ kü thuËt. - Ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh (V−ên rõng, trang tr¹i...) - Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m thu hót lao ®éng nghÒ rõng. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l−¬ng thùc, qu¶n lý, b¶o vÖ rõng.... PhÇn thø ba: dù tãan §ÇU T¦ vμ hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ¸n 1. KÕ ho¹ch ®Çu t−: 1.1) KÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. 1.2) KÕ ho¹ch lao ®éng. 1.3) KÕ ho¹ch tμi chÝnh. Ph©n tÝch nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña kinh tÕ x· héi khu vùc. 2. Dù tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi vμ m«i tr−êng KÕt luËn, tån t¹i, kiÕn nghÞ 155
  3. 4 Tæ chøc thùc thi, gi¸m s¸t vμ ®¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n ®iÒu chÕ rõng • Tæ chøc thùc thi vμ gi¸m s¸t ph−¬ng ¸n ®iÒu chÕ rõng Sau khi ph−¬ng ¸n ®· ®−îc phª duyÖt, cÇn tiÕn hμnh tæ chøc thùc thi, c¸c c«ng viÖc chÝnh sau cÇn triÓn khai: - Hμng n¨m tæ chøc lËp c¸c thiÕt kÕ kü thuËt nh− khai th¸c rõng, nu«i d−ìng, t¸i sinh, trång rõng - LËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong tõng n¨m trong ®ã x¸c ®Þnh: Thêi gian, c«ng viÖc, khèi l−îng, nguån lùc, vËt t−, tμi chÝnh, vvv. Trong tr−êng hîp c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn céng ®ång ®Þa ph−¬ng, cÇn tæ chøc lËp kÕ ho¹ch vμ thùc hiÖn cã sù tham gia, b¶o ®¶m kÕ ho¹ch nμy phï hîp víi nguån lùc, thêi vô, lao ®éng cña hä. - Tæ chøc triÓn khai trªn hiÖn tr−êng: Bao gåm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch vμ gi¸m s¸t khèi l−îng vμ chÊt l−îng c«ng viÖc. Ng−êi d©n cÇn ®−îc thu hót vμo c¸c c«ng viÖc vμ ®Æc biÖt lμ trùc tiÕp gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn céng ®ång vμ tμi nguyªn rõng mμ hä ®ang qu¶n lý. • §¸nh gi¸ ph−¬ng ¸n ®iÒu chÕ rõng KÕt thóc kú h¹n ®iÒu chÕ rõng ghi trong ph−¬ng ¸n lμ lóc cÇn triÓn khai ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña nã vμ chuÈn bÞ cho viÖc lËp ph−¬ng ¸n cho chu kú míi. ViÖc ®¸nh gi¸ nh»m môc ®Ých: - Tæng kÕt c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ¸n vÒ c¸c mÆt: kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vμ m«i tr−êng. Trong ®ã cÇn quan t©m ®¸nh gi¸ ®Õn tÝnh kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p l©m sinh, sù æn ®Þnh vμ bÒn v÷ng cña tμi nguyªn rõng, c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· ®¹t ®−îc, c¸c t¸c ®éng cña nã ®Õn céng ®ång, ng−êi d©n tham gia. - Tæng kÕt c¸c bμi häc kinh nghiÖm vμ xem xÐt kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt míi cho chu kú ®iÒu chÕ tiÕp theo. C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - §¸nh gi¸ sù æn ®Þnh vμ bÒn v÷ng cña tμi nguyªn: Tæ chøc ®iÒu tra kh¶o s¸t tμi nguyªn, so s¸nh víi sè liÖu lóc b¾t ®Çu ®iÒu chÕ. - Ph©n tÝch c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ, lîi nhuËn thu ®−îc - §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia ®Ó xem xÐt ®ãng gãp cña ®iÒu chÕ rõng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - §¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt: KiÓm tra trªn hiÖn tr−êng, c¸c b¸o c¸o ®Ó xem xÐt tÝnh thÝch hîp, hiÖu qña cña c¸c c¸c gi¶i ph¸p l©m sinh, viÖc ph¸t huy kiÕn thøc kinh nghiÖm ®Þa ph−¬ng. 156
  4. - Tæ chøc héi th¶o víi sù tham gia cña ®¬n vÞ kinh doanh, céng ®ång, c¸c bªn liªn quan, c¬ quan nghiªn cøu, khuyÕn n«ng l©m ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm vμ x¸c ®Þnh môc ®Ých cho chu kú ®iÒu chÕ míi. 157
  5. Tμi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt 1. Bé L©m nghiÖp: H−íng dÉn x©y dùng ph−¬ng ¸n ®iÒu chÕ rõng l©m tr−êng ViÖt nam, Hμ Néi, 1990. Bé L©m nghiÖp : Quy ph¹m c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt l©m sinh ¸p dông cho rõng s¶n xuÊt gç vμ tre nøa. NXB N«ng nghiÖp, Hμ Néi, 1993. 2. Bé NN & PTNT: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn l©m nghiÖp ViÖt Nam 2001 – 2010. 3. Collet, J. : C¸c mÆt cña c«ng t¸c ®iÒu chÕ rõng (Ng−êi dÞch: Vò §øc Tμi), T− liÖu khoa häc kü thuËt, ViÖn L©m nghiÖp, 1/1980. 4. §¹i häc L©m nghiÖp: Gi¸o tr×nh §iÒu tra thiÕt kÕ kinh doanh rõng. §HLN, 1966. 5. §¹i häc L©m nghiÖp: Gi¸o tr×nh §iÒu tra §iÒu tra - Quy ho¹ch vμ §iÒu chÕ rõng, 3 tËp, §HLN, 1992. 6. §¹i häc L©m nghiÖp: Bμi gi¶ng §iÒu chÕ rõng, §HLN, 1993. 7. NguyÔn Quang Hμ: B¸o c¸o thùc tr¹ng vμ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn l©m nghiÖp ®Õn n¨m 2000, Hμ Néi, 5/1993. 8. TrÇn §øc HËu: §iÒu chÕ rõng, Héi KHKT L©m nghiÖp, Hμ Néi, 1984. 9. Vò TiÕn Hinh: X©y d−ng ph−¬ng ph¸p m« pháng ®éng th¸i ph©n bè ®−êng kÝnh rõng tù nhiªn, Th«ng tin KHKT L©m nghiÖp, sè 1/1987, tr 27-31. 10. Vò TiÕn Hinh: Bμi gi¶ng §iÒu tra rõng (dïng cho Cao häc l©m nghiÖp). §¹i Häc L©m nghiÖp, Xu©n Mai, 1995. 11. Vò TiÕn Hinh : Bμi gi¶ng s¶n l−îng rõng (dïng cho Cao häc l©m nghiÖp). §¹i Häc L©m nghiÖp, Xu©n Mai, 1995. 12. §ång SÜ HiÒn : LËp biÓu thÓ tÝch vμ biÓu ®é thon c©y ®øng cho rõng ViÖt Nam. NXB Khoa häc-Kü thuËt, Hμ Néi, 1974. 13. Héi khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp ViÑt Nam: C¸c V−ên quèc gia ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hμ néi 2001. 14. TrÞnh §øc Huy : Dù ®o¸n tr÷ l−îng rõng vμ n¨ng suÊt gç cña ®Êt trång rõng Bå §Ò thuÇn lo¹i ®Òu tuæi vïng trung t©m Èm B¾c ViÖt Nam. LuËn ¸n PTS, ViÖn KH L©m nghiÖp VN, Hμ Néi, 1988. 15. B¶o Huy: H−íng dÉn thùc tËp §iÒu tra thiÕt kÕ kinh doanh rõng, §HTN, 1987. 16. B¶o Huy: Quy luËt cÊu tróc rõng B»ng l¨ng, Néi san KHKT, §HTN, sè 1/1988, tr 23-29. 17. B¶o Huy: Khai th¸c, nu«i d−ìng rõng nöa rông l¸-rông l¸ −u thÕ B»ng l¨ng ë T©y nguyªn, TCLN, sè 5/1993, tr 17 -18. 18. B¶o Huy: Vèn rõng cÇn ®Ó l¹i trong khai th¸c, TCLN, sè 9/1993, tr22. 158
  6. 19. B¶o Huy : Gãp phÇn nghiªn cøu cÊu tróc rõng nöa rông l¸-rông l¸ −u thÕ B»ng l¨ng lμm c¬ së ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt khai th¸c-nu«i d−ìng ë §¨kl¨k-T©y nguyªn. LuËn ¸n PTS, ViÖn KH L©m nghiÖp VN,Hμ Néi, 1993. 20. B¶o Huy : Thö nghiÖm c¸c m« h×nh dù ®o¸n s¶n l−îng rõng TÕch ë §¨kl¨k. TCLN sè 3/1995, tr20-21, Hμ Néi. 21. B¶o Huy : Dù ®o¸n s¶n l−îng rõng TÕch ë §¨kl¨k. TCLN sè 4/1995, tr11, Hμ Néi. 22. B¶o Huy: Nghiªn cøu th¨m dß sinh tr−ëng vμ dù ®o¸n s¶n l−îng rõng trång TÕch ë T©y nguyªn, B¸o c¸o khoa häc, Bmt, 1995. 23. NguyÔn Ngäc Lung : Bμn vÒ lý thuyÕt chñ ®éng ®iÒu khiÓn mËt ®é rõng theo môc tiªu ®iÒu chÕ. TCLN sè 7/1987, tr18-21, Hμ Néi. 24. NguyÔn Ngäc Lung : M« h×nh hãa qóa tr×nh sinh tr−ëng c¸c loμi c©y mäc nhanh ®Ó dù ®o¸n s¶n l−îng. TCLN sè 8/1987, tr 14-19, Hμ Néi. 25. NguyÔn Ngäc Lung: Nh÷ng c¬ së b−íc ®Çu ®Ó x©y dùng quy ph¹m khai th¸c gç, ViÖn l©m nghiÖp, Nxb N«ng nghiÖp, Hμ Néi, 1989, tr 4-31. 26. NguyÔn Ngäc Lung : §iÒu tra rõng Th«ng Pinus kesiya ViÖt Nam lμm c¬ së tæ chøc kinh doanh. Tãm t¾t luËn ¸n TiÕn sÜ khoa häc, Häc viÖn kü thuËt l©m nghiÖp Leningrad mang tªn S.M.Kirov, Leningrad, 1989. 27. Vò Nh©m: §iÒu chÕ rõng (Gi¶ng d¹y cho c¸c líp Cao häc chuyªn ngμnh L©m häc), §HLN, 1995. 28. Vò §×nh Ph−¬ng: Ph−¬ng h−íng vμ ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ rõng gç kinh tÕ tù nhiªn. Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt trong ®iÒu chÕ rõng. Th«ng tin KHKT LN, ViÖn L©m nghiÖp, sè 2/1986, tr 8-17. 29. Vò §inh Ph−¬ng: CÊu tróc rõng vμ vèn rõng trong kh«ng gian vμ thêi gian Th«ng tin KHKT LN, sè 1/1987, tr 5-11. 30. Vò §×nh Ph−¬ng: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh cÊu tróc quÇn thÓ rõng phï hîp cho tõng ®èi t−îng vμ môc tiªu ®iÒu chÕ, Tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc 1987- 1988, ViÖn L©m nghiÖp, tr51-52. 31. NguyÔn Hång Qu©n-Tr−¬ng Hå Tè-Hå ViÕt S¾c: Mét sè th¨m dß b−íc ®Çu lμm c¬ së cho viÖc ®iÒu chÕ rõng khép, Tæng luËn chuyªn ®Ò, sè 2/1981, Vô kü thuËt-Bé L©m nghiÖp. 32. NguyÔn Hång Qu©n: §iÒu chÕ rõng, Tæng luËn chuyªn ®Ò, Vô kü thuËt-Bé L©m nghiÖp, 1982. 33. NguyÔn Hång Qu©n: CÊu tróc vμ ph−¬ng ph¸p t¹m thêi ®iÒu chÕ rõng lo¹i IVB- L©m tr−êng Kon Hμ Nõng, Tμi liÖu Roneo, 1983. 34. L©m Xu©n Sanh, Ch©u Quang HiÒn: Tre Lå ¤, Nxb N«ng nghiÖp, Hμ Néi, 1984. 35. NguyÔn V¨n Tr−¬ng: Quy luËt cÊu tróc rõng gç hçn lo¹i, Nxb KHKT Hμ Néi, 1983. 159
  7. 36. NguyÔn H¶i TuÊt: Ph©n bè kho¶ng c¸ch vμ øng dông cña nã. Th«ng tin KHKT, §HLN, sè 4/1975. TiÕng n−íc ngoμi 37. Alder : Estimation des volumes et accroissement des peulements forestiers - Vol 2. FAO, Rome, 1980. 38. Bertram Husch, Charles I. Miller, Thomas W. Beers : Forest mensuration. The Ronald Press Company, New York, 1972. 39. Christopher Upton & Stephen Bass: The forest certification handbook, Earthcan Publication Ltd., London, 1996. 40. FAO: Forest volume estimation and yield prediction. Rome, 1980. 41. FSC: Principle and Criteria, 1999. 42. IUCN: Forest eehabilitation policy and practice in Vietnam, 1999 43. Laslo Pancel (Ed): Tropical Forestry Handbook. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Bundapest, 1993. 44. Meyer, H. A. and others: Forest management. NewYork, 1952. 45. Michail Prodan : Forest biometrics. Translated by Sabine H. Gadiner, Oxf. Pergamon. 46. B. Rollet : L’ Architecture des Forªts denses Humides sempervirentes de plaine. Centre Technique Forestier Tropical, France, 1971. 47. Stora: What is the FSC, Sweden, 1998 160
  8. danh s¸ch tμi liÖu ®äc thªm cña sinh viªn TiÕng ViÖt 1. Bé L©m nghiÖp: Quy ph¹m c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt l©m sinh ¸p dông cho rõng s¶n xuÊt gç vμ tre nøa. NXB N«ng nghiÖp, Hμ Néi, 1993. 2. Bé NN & PTNT: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn l©m nghiÖp ViÖt Nam 2001 – 2010. 3. TrÇn §øc HËu: §iÒu chÕ rõng, Héi KHKT L©m nghiÖp, Hμ Néi, 1984. 4. Héi khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp ViÑt Nam: C¸c V−ên quèc gia ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hμ néi 2001. 5. NguyÔn Ngäc Lung : M« h×nh hãa qóa tr×nh sinh tr−ëng c¸c loμi c©y mäc nhanh ®Ó dù ®o¸n s¶n l−îng. TCLN sè 8/1987, tr 14-19, Hμ Néi. 6. NguyÔn Ngäc Lung: Nh÷ng c¬ së b−íc ®Çu ®Ó x©y dùng quy ph¹m khai th¸c gç, ViÖn l©m nghiÖp, Nxb N«ng nghiÖp, Hμ Néi, 1989, tr 4-31. 7. Vò §×nh Ph−¬ng: Ph−¬ng h−íng vμ ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ rõng gç kinh tÕ tù nhiªn. Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt trong ®iÒu chÕ rõng. Th«ng tin KHKT LN, ViÖn L©m nghiÖp, sè 2/1986, tr 8-17. 8. Vò §×nh Ph−¬ng: CÊu tróc rõng vμ vèn rõng trong kh«ng gian vμ thêi gian Th«ng tin KHKT LN, sè 1/1987, tr 5-11. 9. Vò §×nh Ph−¬ng: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh cÊu tróc quÇn thÓ rõng phï hîp cho tõng ®èi t−îng vμ môc tiªu ®iÒu chÕ, Tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc 1987- 1988, ViÖn L©m nghiÖp, tr51-52. 10. NguyÔn Hång Qu©n-Tr−¬ng Hå Tè-Hå ViÕt S¾c: Mét sè th¨m dß b−íc ®Çu lμm c¬ së cho viÖc ®iÒu chÕ rõng khép, Tæng luËn chuyªn ®Ò, sè 2/1981, Vô kü thuËt-Bé L©m nghiÖp. 11. NguyÔn Hång Qu©n: §iÒu chÕ rõng, Tæng luËn chuyªn ®Ò, Vô kü thuËt-Bé L©m nghiÖp, 1982. 12. NguyÔn Hång Qu©n: CÊu tróc vμ ph−¬ng ph¸p t¹m thêi ®iÒu chÕ rõng lo¹i IVB- L©m tr−êng Kon Hμ Nõng, Tμi liÖu Roneo, 1983. 13. L©m Xu©n Sanh, Ch©u Quang HiÒn: Tre Lå ¤, Nxb N«ng nghiÖp, Hμ Néi, 1984. 14. NguyÔn V¨n Tr−¬ng: Quy luËt cÊu tróc rõng gç hçn lo¹i, Nxb KHKT Hμ Néi, 1983. 15. TiÕng n−íc ngoμi 16. Christopher Upton & Stephen Bass: The forest certification handbook, Earthcan Publication Ltd., London, 1996. 17. FSC: Principle and Criteria, 1999. 18. IUCN: Forest eehabilitation policy and practice in Vietnam, 1999 19. GIS application in Forestry, Australia, 1999. 20. Meyer, H. A. and others: Forest management. NewYork, 1952. 161
  9. 162

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản