Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
693
lượt xem
252
download

Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Suy Động mạch vành mạn: + CĐTN ổn định + CĐTN Prinzmetal + TMCT yên lặng - Suy ĐMV cấp: + NMCT cấp + CĐTN không ổn định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành

 1. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH ° Suy Ñoäng maïch vaønh maïn : – CÑTN oån ñònh – CÑTN Prinzmetal – TMCT yeân laëng ° Suy ÑMV caáp : – NMCT caáp – CÑTN khoâng oån ñònh ° Dò daïng ÑMV 1
 2. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (1) ° ÑMV traùi, ÑMV phaûi : töø ÑMC,xoang Valsalva, ngay treân choå gaén van ÑMC ° Thaân chính ÑMV traùi : – Daøi : 10 - 15mm – Ñöôøng kính : 3 - 10mm – Chia ñoâi : • Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát • Nhaùnh muõ traùi ° ÑMV phaûi : ñöôøng kính : 2- 3mm 2
 3. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑOÄNG MAÏCH VAØNH (2) Maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van ÑMC giuùp thaáy choå xuaát phaùt ÑMV traùi vaø ÑMV phaûi 3
 4. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP KHAÛO SAÙT LOÄ TRÌNH ÑMV LCA : ÑMV muõ traùi RCA : ÑMP phaûi LAD : Nhaùnh lieân thaát (nhaùnh xuoáng tröôùc) ÑMV traùi LMCA : Thaân chung ÑMV traùi 4
 5. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA CAÙC NHAÙNH ÑMV (1) Thaát traùi : – Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát : . Moûm tim . Vaùch lieân thaát . Vaùch tröôùc thaát traùi – Nhaùnh muõ traùi : . Vaùch beân thaát traùi . Vaùch sau thaát traùi – ÑMV phaûi : . Vaùch lieân thaát (phaàn ñaùy) . Vaùch döôùi (phaàn ñaùy) Thaát phaûi : – ÑMV phaûi : . Vaùch tröôùc . Vaùch sau . Moät phaàn vaùch lieân thaát – Nhaùnh xuoáng tröôùc lieân thaát ÑMV traùi : Vaùch tröôùc 5
 6. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PHAÂN BOÁ TÖÔÙI MAÙU THAØNH TIM CUÛA CAÙC NHAÙNH ÑMV (2) 6
 7. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH DAÁU HIEÄU THIEÁU MAÙU CUÏC BOÄ CÔ TIM 2D : ° Khu truù : • * Roái loaïn vaän ñoäng thaønh tim : – Giaûm vaän ñoäng (Hypokinesis) – Voâ vaän ñoäng (Akinesis) – Vaän ñoäng nghòch thöôøng (Dyskinesis) • * Roái loaïn ñoä daày thaønh tim : – Moûng vaøo kyø taâm thu (Systolic thinning) ° Toaøn theå : • * Daõn buoàng tim • * Bieán daïng buoàng tim Doppler : ° Doøng van ÑMC : Vaän toác ñænh vaø trung bình giaûm ° Doøng van 2 laù : E ↓, A↑ ° Doppler maàu : Hôû van 2 laù xuaát hieän luùc gaéng söùc 7
 8. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH 8
 9. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU ° Caùc phöông phaùp phaân chia vuøng : – 9 vuøng – 11 vuøng – 13 vuøng – 20 vuøng – 16 vuøng ° Phöông phaùp ñöôøng trung taâm (The centerline method) phoái hôïp vôùi chaát caûn aâm 9
 10. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PHAÂN CHIA 16 VUØNG THAØNH TIM CUÛA HIEÄP HOÄI SIEÂU AÂM TIM HOA KYØ 10
 11. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH LÖÔÏNG GIAÙ CÔ TIM THIEÁU MAÙU THEO 16 VUØNG ° Bình thöôøng (Normokinesis) : 1 ° Giaûm vaän ñoäng (Hypokinesis) : 2 ° Voâ vaän ñoäng (Akinesis) : 3 ° Vaän ñoäng nghòch thöôøng hay loaïn ñoäng (dyskinesis) : 4 ° Tuùi phình : 5 ☺ Toång soá thu ñöôïc, chia cho soá vuøng thaáy ñöôïc 11
 12. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT TRAÙI ° Caïnh öùc truïc doïc ° Caïnh öùc truïc ngang : – Ngang van 2 laù – Ngang coät cô – Ngang moûm tim ° Boán buoàng töø moûm ° Hai buoàng töø moûm 12
 13. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH CAÙC MAËT CAÉT GIUÙP LÖÔÏNG GIAÙ THAÁT PHAÛI 13
 14. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH NGUYEÂN NHAÂN CUÛA ROÁI LOAÏN VAÄN ÑOÄNG KHU TRUÙ VAÙCH THAÁT TRAÙI Nguyeân nhaân noäi taïi : Nguyeân nhaân beân ngoaøi : ° Thieáu maùu cuïc boä cô tim ° Heä thoáng tham khaûo khoâng ° Xô hoùa cô tim do tieàn söû ñuùng do xoay, leäch NMCT, beänh cô tim ° Baát thöôøng haäu taûi khu truù ° Roái loaïn daãn truyeàn trong (söùc caêng thaønh) thaát : ° Roái loaïn vaän ñoäng vuøng Bloác nhaùnh beân caïnh khoâng thieáu maùu Ngoïai taâm thu ° Töông taùc giöõa thaát phaûi Taïo nhòp thaát thaát traùi (TD : taêng taûi khoái löôïng thaát phaûi, haïn cheá do maøng bao tim) 14
 15. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH CHAÅN ÑOAÙN NMCT Hoaïi töû cô tim/ sieâu aâm : °Roái loaïn vaän ñoäng khu truù vaùch tim : - Giaûm ñoäng - Khoâng vaän ñoäng - Vaän ñoäng nghòch thöôøng °Thay ñoåi ñoä daày vaùch thaát : moûng hôn °Thay ñoåi caáu truùc cô tim : döôùi tia eùcho cô tim hoaïi töû saùng, ñaäm hôn bình thöôøng 15
 16. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP ° Tuùi phình thaát traùi (ventricular aneurysm) : • . Taàn suaát 3,5 ñeán 38% • . Ngaøy 1 ñeán ngaøy 14 • . Taïi tuùi phình, vaùch tim daõn vaø moûng hôn thöôøng. • . Coå tuùi phình laø choå noái giöõa tuùi phình vôùi phaàn cô tim coøn laønh ° Tuùi phình giaû (pseudo - aneurysm) : • . Vaùch töï do cuûa tim bò vôõ nhöng maøng bao tim coøn nguyeân veïn. • . Tyû leä ñöôøng kính cuûa coå treân ñöôøng kính tuùi phình < 0,5. • . Tuùi phình giaû thöôøng ñaày maùu cuïc. 16
 17. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP ° Thoâng lieân thaát maéc phaûi do nhoài maùu cô tim : • . Bieán chöùng ít gaëp. • . Tuaàn ñaàu sau khôûi beänh. ° Vôõ vaùch töï do taâm thaát : . 4 - 24% cuûa nhoài maùu cô tim caáp. . Tuaàn ñaàu cuûa beänh . Ngay sau khi eùcho khoâng phaùt hieän ñöôïc choå vôõ nhöng thaáy coù traøn dòch maøng tim keøm vaùch tim bò nhoài maùu daõn vaø moûng cuõng caàn coù ngay chæ ñònh phaãu thuaät. 17
 18. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH PHAÙT HIEÄN CAÙC BIEÁN CHÖÙNG CUÛA NMCT CAÁP ° Huyeát khoái taâm thaát : . 20 ñeán 60% ôû nhoài maùu cô tim xuyeân thaønh . Cuïc maùu thöôøng ôû ngay vuøng roái loaïn vaän ñoäng cô tim, thöôøng ngay ôû moûm tim . Naèm saùt thaønh taâm thaát hoaëc naèm trong buoàng thaát chæ dính vaøo thaønh tim baèng moät cuoáng (pedicle) . Traùnh döông giaû hay aâm giaû, caàn thöïc hieän nhieàu maët caét vôùi ñoä thu thaäp soùng thích hôïp. ° Hôû hai laù : • . Roái loaïn chöùc naêng cô truï hay ñöùt cô truï. • . Tuaàn ñaàu. • . Cô truï sau giöõa. 18
 19. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH SIEÂU AÂM TIM Tuùi phình thaát traùi : An 19
 20. SIEÂU AÂM 2D VAØ DOPPLER TRONG BEÄNH ÑOÄNG MAÏCH VAØNH TUÙI PHÌNH GIAÛ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản