Bài giảng: Siêu âm tim trong chẩn đoán và điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
525
lượt xem
218
download

Bài giảng: Siêu âm tim trong chẩn đoán và điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khuyến các của ACC/ AHA về sử dụng siêu âm tim trên B/N VNTMNT Loại I: - Phát hiện và mô tả đặc điểm tổn thương van tim, huyết động và / hoặc bù trừ của tâm thất - Phát hiện và mô tả đặc điểm mảnh sùi ở b/n BTBS nghi có VNTMNT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Siêu âm tim trong chẩn đoán và điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

 1. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH VIEÄN TIM TP HOÀ CHÍ MINH
 2. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG KHUYEÁN CAÙO CUÛA ACC/ AHA VEÀ SÖÛ DUÏNG SIEÂU AÂM TIM TREÂN B/N VNTMNT Loaïi I ª Phaùt hieän vaø moâ taû ñaëc ñieåm toån thöông van tim, huyeát ñoäng vaø/ hoaëc buø tröø cuûa taâm thaát ª Phaùt hieän vaø moâ taû ñaëc ñieåm maûnh suøi ôû b/n BTBS nghi coù VNTMNT ª Phaùt hieän caùc baát thöôøng phoái hôïp (td: aùp xe, luoàng thoâng) ª Löôïng giaù laïi caùc vieâm noäi taâm maïc phöùc taïp (td: ñoä ñoäc cuûa vi truøng, toån thöông laøm naëng huyeát ñoäng, toån thöông van ÑMC, soát hoaëc vi truøng trong maùu keùo daøi, bieán ñoåi laâm saøng, trieäu chöùng naëng hôn) ª Löôïng ñònh b/n nghi ngôø VNTM maø caáy maùu aâm. Loaïi IIA ª Khaûo saùt b/n coù nhieãm truøng huyeát nhöng chöa tìm ra oå vi truøng ª Löôïng ñònh nguy cô treân b/n ñaõ bò VNTM TL: Cheitlin MD et al. J.Am Coll Cardiol 1997; 29: 862 - 879 2
 3. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG TIEÂU CHUAÅN DUKE CHAÅN ÑOAÙN VNTMNT (1) I. Chaån ñoaùn xaùc ñònh: Hai tieâu chuaån chính hoaëc moät tieâu chuaån chính keøm 3 tieâu chuaån phuï, hoaëc 5 tieâu chuaån phuï A. Tieâu chuaån chính: ª Phaân laäp ñöôïc Streptococcus viridans, S.Bovis, nhoùm HACEK, hoaëc (khi khoâng thaáy oå nhieãm truøng) phaân laäp ñöôïc S.Aureus, Enterococcus trong 2 maãu maùu rieâng bieät hoaëc phaân laäp ñöôïc vi truøng phuø hôïp vôùi vieâm noäi taâm maïc ôû (1) (2) maãu maùu caùch > 12 giôø hoaëc (2) caû 3 hay treân 3 maãu maùu, maãu ñaàu vaø maãu cuoái caùch ít nhaát 1 giôø. ª Sieâu aâm tim thaáy maûnh suøi luùc laéc (di ñoäng) hoaëc aùp xe, hoaëc môùi hôû moät phaàn van nhaân taïo hoaëc hôû van töï nhieân môùi coù. 3
 4. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG TIEÂU CHUAÅN DUKE CHAÅN ÑOAÙN VNTMNT (2) B. Tieâu chuaån phuï 1. Coù toån thöông deã gaây VNTMNT hoaëc ngöôøi ghieàn ma tuùy 2. Soát > 380C 3. Thuyeân taéc ñoäng maïch lôùn, nhoài maùu phoåi nhieãm truøng, tuùi phình mycotic, xuaát huyeát noäi soï, xuaát huyeát nieâm maïc maét, toån thöông Janeway 4. Vieâm vi caàu thaän, noát Osler, noát Roth, yeáu toá thaáp. 5. Caáy maùu döông nghieäm nhöng khoâng ñaït tieâu chuaån chính (loaïi tröø caáy maùu döông nghieäm chæ moät laàn caùc vi khuaån khoâng ñaëc hieäu cuûa VNTMNT) hoaëc phaûn öùng huyeát thanh döông cuûa nhieãm truøng ñang xaûy ra vôùi vi khuaån thöôøng gaây VNTMNT. 6. Sieâu aâm phuø hôïp vôùi VNTMNT nhöng khoâng ñaït tieâu chuaån chính. II. Coù theå VNTMNT: Khoâng ñuû tieâu chuaån xaùc ñònh, nhöng cuõng khoâng thuoäc vaøo nhoùm loaïi tröø. III. Loaïi tröø: Coù chaån ñoaùn khaùc hoaëc trieäu chöùng bieán maát hoaëc khoâng coù chöùng côù cuûa VNTMNT khi moå hoaëc phaãu nghieäm töû thi, vôùi chæ döôùi hay baèng 4 ngaøy khaùng sinh. TL: Durack DT et al. Am J Med 1994; 96: 200 -209 4
 5. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG TIEÂU CHUAÅN CHAÅN ÑOAÙN DÖÏA VAØO SIEÂU AÂM SO VÔÙI LAÂM SAØNG: KEÁT QUAÛ CUÛA 2 NGHIEÂN CÖÙU Nghieân cöùu hoài cöùu Duke: ª Tieâu chuaån laâm saøng chaån ñoaùn ñöôïc 51% caùc VNTMNT xaùc ñònh baèng giaûi phaãu beänh. ª Tieâu chuaån sieâu aâm/ laâm saøng chaån ñoaùn ñöôïc 80%. Nghieân cöùu tieàn cöùu Harbor/ UCLA: ª Tieâu chuaån laâm saøng chaån ñoaùn ñöôïc 50% ª Tieâu chuaån sieâu aâm/ laâm saøng 100% (chæ 41% baèng SATQTQ) TL: - Durack DT et al. Am J Med 1994; 96: 200 - 209 - Bayer AS et al. Am J Med 1994; 96: 211 - 219 5
 6. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG KHAÛO SAÙT MAÛNH SUØI BAÈNG SIEÂU AÂM: ÑOÄ NHAÄY THEO PHÖÔNG PHAÙP ª N/c cuûa O’brien vaø Geizer: * Sieâu aâm TM: ñoä nhaäy 52% * Sieâu aâm 2D: ñoä nhaäy79% ª Nghieân cöùu goäp cuûa 16 nghieân cöùu ñaàu tieân * Sieâu aâm TM, 52% * Sieâu aâm 2D, 79% Nghieân cöùu goäp cuûa 7 nghieân cöùu gaàn ñaây * Sieâu aâm 2D, 62% * SATQTQ, 92% TL: Schiller NB. The Practice of clinical echocardiography ed by CM Otto, WB Saunders 2002 2nd ed, p.454 6
 7. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG KHAÛO SAÙT MAÛNH SUØI BAÈNG SIEÂU AÂM: 4 ÑAËC TÍNH CAÀN KHAÛO SAÙT ª Kích thöôùc: ño 2 ñöôøng daøi nhaát vaø thaúng goùc ª Vaän ñoäng: ñoä 1: coá ñònh; ñoä 2: ñaùy coá ñònh, meùp di ñoäng; ñoä 3: coù cuoáng; ñoä 4: sa ª Ñaäm ñoä: ñoä 1: voâi hoùa; ñoä 2: voâi hoùa 1 phaàn; ñoä 3: ñaäm hôn cô tim nhöng khoâng voâi hoùa; ñoä 4: töông ñöông cô tim. ª Ñoä lan: ñoä 1: ñôn ñoäc; ñoä 2: nhieàu maûnh suøi treân 1 laù van; ñoä 3: nhieàu laù van; ñoä 4: tôùi caáu truùc ngoaøi van. 7
 8. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG NAÊM ÑAËC ÑIEÅM CHO PHEÙP XAÙC ÑÒNH KHOÁI ÔÛ VAN LAØ MAÛNH SUØI ª Ñaäm ñoä Xaùm vaø phaûn aùnh cô tim ª Vò trí Caïnh doøng chaåy khoûi van (hieäu quaû Venturi) ª Di ñoäng Raát di ñoäng, khoâng theo höôùng ª Daïng Thaønh cuïc vaø khoâng hình daïng ª Baát thöôøng keøm - loã doø theo - hôû van nhaân taïo - hôû caïnh van: môùi xuaát hieän hoaëc naëng hôn 8
 9. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG ÑO KÍCH THÖÔÙC MAÛNH SUØI TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 9
 10. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG VAÄN ÑOÄNG CUÛA MAÛNH SUØI TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 10
 11. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG BIEÁN CHÖÙNG THEO ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MAÛNH SUØI TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18:1191 - 1199 11
 12. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG BIEÁN CHÖÙNG THAY ÑOÅI THEO KÍCH THÖÔÙC MAÛNH SUØI TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 12
 13. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOÁI ÍT NGHÓ ÑEÁN MAÛNH SUØI ª Ñaäm ñoä phaûn aùnh voâi hoùa, maøng bao tim (traéng) ª Vò trí gaén vaøo ñöôøng ra, buoàng toáng gaén vaøo maët doøng chaûy xuoáng cuûa van ª Hình daïng nhö sôïi daây hoaëc sôïi chæ choã gaén heïp ª Thieáu soùt caùc baát thöôøng ñi keøm khoâng hôû van 13
 14. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG ÑOÄ NHAÄY VAØ ÑOÄ ÑAËC HIEÄU CUÛA SATQTQ SO VÔÙI SATQTN/ VNTMNT VAN TÖÏ NHIEÂN SATQTN (%) SATQTQ (%) Côõ maãu Ñoä nhaäy/ Ñoä nhaäy/ (n) Ñoä ñaëc hieäu Ñoä ñaëc hieäu Shively et al (1991) 66 44/98 94/100 Pedersen et al (1991) 24 50/- 100/- Birmingham et al (1992) 61 Aortic 25/- 88/- Mitral 50/- 100/- Sochowski and Chan (1993) 105 -/- 91/- Shapiro et al (1994) 64 60/91 87/91 Toång coäng 256 46/95 93/96 TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 14
 15. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG Khaùc bieät giöõa SATQTN (hình A - maët caét 4 buoàng) vaø SATQTQ (hình B: maûnh suøi raát roõ ôû laù van sau) A B TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18:1191 - 1199 15
 16. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG Boán maûnh suøi (muõi teân) nhìn ñöôïc baèng SATQTQ - ôû SATQTN chæ thaáy 1 maûnh suøi TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; p 458 16
 17. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG A Hình A: SATQTQ maûnh suøi ôû choã ñoùng 2 laù van. B Hình B: SATQTQ maûnh suøi lôùn hôn 3mm C Hình C: SATQTQ: raát khoù phaân bieät giöõa huyeát khoái trong tieåu nhó (h.C) vôùi maûnh suøi (h.B) TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 17
 18. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG VNTMNT/ VAN NHAÂN TAÏO ª Caáu truùc cuûa van nhaân taïo: chuøm tia sieâu aâm khoâng qua ñöôïc ª Caàn phoái hôïp SATQTN vaø SATQTQ ª Phía thaát cuûa van 2 laù: SATQTN ª Phía nhó cuûa van 2 laù: SATQTQ ª 2 hoaëc 3 van nhaân taïo: boùng che khuaát nhau 18
 19. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG VNTMNT TREÂN VAN NHAÂN TAÏO: SO SAÙNH GIÖÕA SATQTN VÔÙI SATQTQ SATQTQ SATQTN Côõ maãu Ñoä nhaäy Ñoä nhaäy (n) (%) (%) Daniel et al (1993) 33 82 36 Zabalgoitia et al (1993) Van sinh hoïc 44 86 44 AÙp xe 4 100 25 TL: Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 19
 20. SIEÂU AÂM TIM TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ VIEÂM NOÄI TAÂM MAÏC NHIEÃM TRUØNG HÔÛ VAN NHAÂN TAÏO DO VNTMNT A Hình A: voøng van leäch vò trí do VNTMNT Hình B: doøng hôû caïnh van B TL: : Sanfilippo AJ et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1191 - 1199 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản